Cetirizine Dr. Max

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01 g
Ilość
7 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: DR MAX PHARMA LIMITED

Cetirizine Dr. Max - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Cetirizine Dr. Max - ulotka preparatu

Cetirizine Dr. Max - opis

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: 

- Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. 

- Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. 

Cetirizine Dr. Max - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 53,50 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

Cetirizine Dr. Max - dawkowanie

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat  5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę). 

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat  10 mg (1 tabletka) raz na dobę. 

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa. 

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek

Brak danych określających stosunek skuteczności do bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ponieważ cetyryzyna jest wydalana głównie przez nerki (patrz punkt 5.2), w przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą. W celu skorzystania z tabeli dawkowania, należy obliczyć klirens kreatyniny (Cl kr ) w ml/min. Cl kr (ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), posługując się następującym wzorem:

 [140 – wiek (lata)] x masa ciała (kg) 

_______________________________________________________ 

Cl kr = (x 0,85 dla kobiet) 

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Modyfikacja dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Stopień wydolności nerek

Klirens kreatyniny (ml/min) 

Dawka i częstość podawania 

Prawidłowa czynność nerek 

≥ 80 

10 mg raz na dobę 

Łagodne zaburzenia czynności nerek 

50 - 79 

10 mg raz na dobę 

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek 

30 - 49 

5 mg raz na dobę 

Ciężkie zaburzenia czynności nerek 

< 30 

5 mg co drugi dzień 

Schyłkowa choroba nerek, pacjenci dializowani 

< 10 

Stosowanie przeciwwskazane 

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu nerkowego, wieku oraz masy ciała pacjenta. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby oraz z zaburzeniami czynności nerek

Zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej: „Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek”). 

Sposób podawania

Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu. 

Cetirizine Dr. Max - środki ostrożności

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami predysponującymi do zatrzymania moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększyć ryzyko zatrzymania moczu. 

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. 

Leki przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych, dlatego zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3 dni przed wykonaniem testów. 

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować cetyryzyny w postaci tabletek powlekanych.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. 

Cetirizine Dr. Max - przedawkowanie

Objawy

Objawy obserwowane po przedawkowaniu cetyryzyny są związane głównie z działaniem na ośrodkowy układ nerwowy lub mogą wskazywać na działanie przeciwcholinergiczne.

Po przyjęciu dawki cetyryzyny co najmniej 5 razy większej od zalecanej dawki dobowej zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, sedację, senność, osłupienie, tachykardię, drżenie i zatrzymanie moczu. 

Postępowanie po przedawkowaniu

Specyficzne antidotum na cetyryzynę nie jest znane. 

W razie przedawkowania zaleca się leczenie objawowe lub podtrzymujące. Jeżeli od zażycia zbyt dużej dawki leku upłynęło niewiele czasu, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka. 

Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana metodą dializy. 

Cetirizine Dr. Max - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. 

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. 

Cetirizine Dr. Max - działania niepożądane

W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, zawroty i ból głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. 

Mimo iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H 1 i jest praktycznie pozbawiona aktywności przeciwcholinergicznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej. 

Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu leczenia cetyryzyny dichlorowodorkiem.

Badania kliniczne

Dostępne są ilościowe dane dotyczące bezpieczeństwa z badań klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównujących cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach (10 mg na dobę dla cetyryzyny). W badaniach uczestniczyło ponad 3200 pacjentów leczonych cetyryzyną. 

W badaniach kontrolowanych placebo, z zastosowaniem cetyryzyny w dawce 10 mg obserwowano następujące działania niepożądane, występujące z częstością 1% lub większą:

Działania niepożądane (zgodnie z terminologią działań niepożądanych wg WHO)

Cetyryzyna 10 mg (n=3260)

Placebo (n=3061)

Zaburzenia ogólne

Zmęczenie 

1,63%

0,95%

Zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego  Zawroty głowy Ból głowy 

1,10%

7,42%

0,98%

8,07%

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha 

Suchość błony śluzowej jamy ustnej Nudności 

0,98%

2,09% 1,07%

1,08%

0,82% 1,14%

Zaburzenia psychiczne

Senność 

9,63%

5,00%

Zaburzenia układu oddechowego  Zapalenie gardła 

1,29%

1,34%

Mimo iż senność występowała statystycznie częściej u pacjentów stosujących cetyryzynę niż w grupie otrzymującej placebo, w większości przypadków miała ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Inne, obiektywne badania nie wykazały wpływu cetyryzyny w zalecanych dawkach dobowych na zwykłą, codzienną aktywność młodych, zdrowych ochotników. 

Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, stwierdzone w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, to:

Działania niepożądane (zgodnie z terminologią działań niepożądanych wg WHO)

Cetyryzyna (n=1656)

Placebo (n=1294)

Zaburzenia żołądka i jelit  Biegunka 

1,0%

0,6%

Zaburzenia psychiczne

Senność 

1,8%

1,4%

Zaburzenia układu oddechowego  Zapalenie błony śluzowej nosa 

1,4%

1,1%

Zaburzenia ogólne

Zmęczenie 

1,0%

0,3%

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych występujących podczas badań klinicznych, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące przypadki działań niepożądanych. 

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych dostępnych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia 

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny 

Zaburzenia metaboliczne i odżywiania

Częstość nieznana: zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: pobudzenie 

Rzadko: zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność Bardzo rzadko: tiki 

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: parestezja 

Rzadko: drgawki 

Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza 

Częstość nieznana: amnezja, osłabienie pamięci 

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych 

Zaburzenia ucha i błędnika: Częstość nieznania: zawroty głowy

Zaburzenia serca:

Rzadko: tachykardia 

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: biegunka 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGTP i zwiększone stężenie bilirubiny) 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: świąd, wysypka 

Rzadko: pokrzywka 

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: bolesne oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie 

Rzadko: obrzęki 

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększenie masy ciała 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

(22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Cetirizine Dr. Max - ciąża i karmienie piersią

Ciąża 

Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży. 

Karmienie piersią 

Cetyryzyna przenika do mleka matki w stężeniach stanowiących 0,25 do 0,90 stężenia leku w osoczu, w zależności od czasu pobierania próbek po podaniu. Dlatego należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom karmiącym piersią. 

Cetirizine Dr. Max - prowadzenie pojazdów

Obiektywne badania z zastosowaniem cetyryzyny w zalecanej dawce 10 mg nie wykazały istotnego klinicznie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną. 

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny nie powinni stosować dawek większych niż zalecane oraz powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na produkt leczniczy. 

U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może dodatkowo osłabiać zdolność reagowania i koncentracji. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Cetirizine Dr. Max - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cetirizini dihydrochloridum

  Substancja, która jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji, silny i wybiórczy antagonista receptora histaminowego H1. W związku z tym, że jedynie w niewielkim stopniu przenika barierę krew-mózg, nie wykazuje znacznego działania sedacyjnego. Stosowana jest w leczeniu i profilaktyce alergicznego nieżytu nosa zarówno przewlekłego, jak i sezonowego, a także sezonowego alergicznego zapalenia spojówek oraz przewlekłej pokrzywce.

  Dostępne opakowania
  Cetirizine Dr. Max

  Cetirizine Dr. Max

  tabletki powlekane - 7 tabl. - 0,01 g
  DR MAX PHARMA LIMITED
  Cetirizine Dr. Max

  Cetirizine Dr. Max

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,01 g
  DR MAX PHARMA LIMITED
  Powiązane artykuły
  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...

  Newsy

  Koronawirus. Czy każdy chory na COVID-19 zaraża wirusem innych?

  Koronawirus. Czy każdy chory na COVID-19 zaraża wirusem innych?

  Holenderscy lekarze prowadzą badania, aby ustalić, ilu jest ludzi, którzy otrzymali pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, ale nie zarażają innych. Kobieta zachorowała na COVID-19, ale nie zaraziła bliskich 47-letnia Sandra zdecydowała się...

  Zdrowie w ciąży

  Katar w ciąży - domowe sposoby, bezpieczne leki, nieżyt nosa

  Katar w ciąży - domowe sposoby, bezpieczne leki, nieżyt nosa

  Zbagatelizowany katar w ciąży może zwiastować przeziębienie. Katar to zazwyczaj infekcja wirusowa dlatego zaleca się więcej odpoczynku i wzmacnianie odporności. Nie należy sięgać od razu po znane nam krople do nosa, ponieważ nie wszystkie będą bezpieczne...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Jovesto - skład, działanie, przeciwwskazania i skutki uboczne

  Jovesto - skład, działanie, przeciwwskazania i skutki uboczne

  Jovesto to lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym. Stosuje się go w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Lek ma postać roztworu doustnego lub tabletek, których nie mogą zażywać dzieci...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Coraz więcej osób skarży się na problemy z alergiami. Zdaniem naukowców winę za to ponosi globalne ocieplenie. Jak to możliwe? Globalne ocieplenie - wpływ na alergie sezonowe Jordan Kanygin z Aerobiology Research Laboratories ostrzega, że alergie...

  Życie z alergią

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Zmiany klimatyczne a alergia Zmiany klimatyczne mogą powodować coraz większą ilość upałów. Co więcej, mogą też mieć wpływ na zwiększenie stężenia pyłków w powietrzu lub wydłużenie sezonu pylenia. Wpływ suszy na alergię jest dość skomplikowany, gdyż wszystko...

  Alergie środowiskowe

  Alergia na roztocza

  Alergia na roztocza

  Alergia na kurz, a ściślej mówiąc na roztocza znajdujące się w kurzu, jest bardzo uciążliwa. Ze względu na to, że alergen znajduje się w domu, nie można go po prostu unikać czy od niego uciec. Alergia na kurz wymaga od alergika codziennej walki z alergenem....

  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Zdrowie

  Lindan

  Lindan

  Lindan to związek o działaniu kontaktowym, stosowany zewnętrznie w postaci emulsji. Lindan wnika do ciała owada - wszy lub świerzbowca i niszczy go. Lek jest skuteczny także w przypadku roztoczy, może być stosowany do dezynfekcji ubrań i pościeli. Nie...