Triptagram

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki drażowane
Dawka
0,05 g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Triptagram - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Triptagram - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Triptagram - opis

Leczenie ostrego napadu migreny z aurą lub bez aury.

Triptagram - skład

Jedna tabletka drażowana zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu (w postaci sumatryptanu bursztynianu).

Substancja pomocnicza:

50 mg: laktoza jednowodna i laktoza bezwodna w ilości odpowiadającej 176 mg laktozy bezwodnej.

100 mg: laktoza jednowodna i laktoza bezwodna w ilości odpowiadającej 352 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Triptagram - dawkowanie

Sumatryptanu nie należy podawać zapobiegawczo.

Sumatrypran jest zalecany do stosowania w monoterapii w leczeniu ostrych napadów migreny i nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym metyzergidem, patrz punkt 4.3).

Sumatrypan powinien być zastosowany tak szybko jak to jest możliwe po wystąpieniu bólu migrenowego. Jednakże sumatryptan jest tak samo skuteczny, nawet jeżeli został podany w późniejszym czasie podczas napadu migrenowego. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Dorośli

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych wynosi 50 mg, podawane jednorazowo. Niektórzy pacjenci mogą wymagać podania dawki 100 mg.

Pomimo, że zalecana dawka doustna sumatryptanu wynosi 50 mg, trzeba brać pod uwagę fakt, że ciężkość napadów migreny różni się w zależności od pacjenta.

Jeżeli u pacjenta po zastosowaniu pierwszej dawki sumatryptanu objawy nie ustąpią, to kolejnej dawki produktu nie należy stosować w czasie tego samego napadu. Sumatryptan może być zastosowany w leczeniu kolejnych napadów.

Jeżeli po zastosowaniu pierwszej dawki sumatryptanu objawy ustąpią, a następnie powrócą, można przyjąć dodatkowo jedną lub dwie dawki produktu w ciągu kolejnych 24 godzin, pod warunkiem zachowania co najmniej dwugodzinnej przerwy pomiędzy dawkami i zastosowania w tym czasie nie więcej niż 300 mg leku.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Sumatryptan nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań u dzieci.

Młodzież (w wieku 12-17 lat)

Nie wykazano skuteczności stosowania sumatryptanu u młodzieży podczas badań klinicznych prowadzonych w tej grupie wiekowej. Dlatego też, nie zaleca się stosowania sumatryptanu u młodzieży (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Farmakokinetyka produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku nie została wystarczająco zbadana. Do czasu uzyskania większej ilości danych nie zaleca się stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Niewydolność wątroby

Pacjenci z lekką do umiarkowanej niewydolnością: u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby należy rozważyć stosowanie małych dawek (25 - 50 mg).

Niewydolność nerek Patrz punkt 4.4.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Tabletki mogą być rozgniatane i zawieszane w płynie.

Triptagram - środki ostrożności

Produkt leczniczy Triptagram należy stosować tylko w przypadkach, gdy jednoznacznie rozpoznano migrenę.

Produkt leczniczy Triptagram nie jest wskazany do stosowania w migrenie hemiplegicznej, podstawnej lub oftalmoplegicznej.

Podobnie jak w przypadku innych terapii ostrych napadów migreny, przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z nowo zdiagnozowaną migreną lub u których stwierdza się nietypowe objawy migreny, należy wykluczyć inne ciężkie schorzenia neurologiczne.

Należy pamiętać o tym, że u pacjentów z migreną może być zwiększone ryzyko występowania niektórych zaburzeń mózgowo-naczyniowych (np. udar (ang. CVA), przemijający napad niedokrwienny mózgu (ang. TIA)).

Po podaniu sumatryptanu mogą występować przemijające objawy, zwłaszcza ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, które mogą być intensywne i promieniować do szyi (patrz punkt 4.8). W przypadku podejrzenia, że objawy wskazują na chorobę niedokrwienną serca, należy przerwać leczenie sumatryptanem i przeprowadzić odpowiednie badania.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, w tym nałogowych palaczy papierosów lub pacjentów stosujących nikotynową terapię zastępczą, aż do czasu przeprowadzenia diagnostyki wykluczającej choroby serca (patrz punkt 4.3.). Jest to szczególnie istotne w przypadku przepisywania produktu kobietom w okresie pomenopauzalnym i mężczyznom w wieku powyżej 40 lat, u których występują powyższe czynniki ryzyka. Jednak takie badania nie u wszystkich pacjentów umożliwią zdiagnozowanie choroby serca. W bardzo rzadko występujących przypadkach ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe mogą pojawić się nawet u pacjentów, u których nie stwierdzano wcześniej choroby serca.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko opisywano przypadki pacjentów z zespołem serotoninowym (w tym ze zmiennym stanem umysłowym, niestabilnością układu nerwowego autonomicznego i zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi) w następstwie jednoczesnego przyjmowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu. Zespół serotoninowy był obserwowany również w przypadku jednoczesnego stosowania tryptanów i inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI).

Jeżeli jednoczesne stosowanie SSRI/SNRI i sumatryptanu jest uzasadnione klinicznie, zalecana jest odpowiednia obserwacja pacjenta (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność stosując sumatryptan u pacjentów ze schorzeniami, które mogą zaburzać wchłanianie, metabolizm lub wydalanie sumatryptanu, np. u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u pacjentów z padaczką lub uszkodzeniem mózgu w wywiadzie, u których występuje obniżony próg drgawkowy, gdyż opisywano występowanie napadów drgawkowych związanych z zastosowaniem sumatryptanu (patrz punkt 4.8).

Pacjenci ze znaną nadwrażliwością na sulfonamidy mogą reagować na sumatryptan wystąpieniem reakcji alergicznych, od skórnych reakcji nadwrażliwości do anafilaksji.

Dowody dotyczące występowania alergii krzyżowej są ograniczone. Niemniej jednak należy zachować ostrożność, stosując sumatryptan u tych pacjentów.

W przypadku jednoczesnego stosowania tryptanów i preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), częstość występowania działań niepożądanych może być większa.

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek rodzaju leków przeciwbólowych może nasilać bóle głowy. Jeżeli taki stan wystąpi lub istnieje podejrzenie, że może wystąpić, należy zasięgnąć porady lekarza i nie należy kontynuować leczenia. Rozpoznanie bólów głowy występujące z powodu nadużycia leków (MOH, ang. medication overuse headache) należy podejrzewać u pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.

Nie należy stosować większych dawek produktu Triptagram niż jest to zalecane.

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Triptagram - przedawkowanie

U pacjentów otrzymujących dawki do 12 mg sumatryptanu w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym nie obserwowano istotnych działań niepożądanych. Po podaniu dawek podskórnych większych niż 16 mg i dawek doustnych większych niż 400 mg obserwowano wyłącznie działania niepożądane opisane w punkcie 4.8.

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować przez co najmniej 10 godzin i zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Brak informacji dotyczących wpływu hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenia sumatryptanu w osoczu.

Triptagram - przeciwwskazania

− Nadwrażliwość na substancję czynną (sumatryptan) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 (patrz punkt 4.4).

− Zawał mięśnia sercowego w wywiadzie lub rozpoznana choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa Prinzmetala i (lub) skurcz naczyń wieńcowych, choroba naczyń obwodowych lub wystąpienie objawów przedmiotowych lub podmiotowych wskazujących na chorobę niedokrwienną serca.

− Choroba naczyń mózgowych w wywiadzie lub przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) w wywiadzie.

− Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

− Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niewielkie, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

− Jednoczesne stosowanie ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu) i sumatryptanu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i odwracalnych (np. moklobemid) lub nieodwracalnych

(np. selegilina) inhibitorów monoaminooksydazy (MAO-I) jest przeciwwskazane. Nie stosować Sumatryptanu przez pierwsze 2 tygodnie po zakończeniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy.

Triptagram - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością występowania.

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10,000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10,000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dane z badań klinicznych:

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Zaburzenia czucia w tym parestezje i niedoczulica, zawroty głowy, senność.

Zaburzenia naczyniowe

Często: Przemijające zwiększenie ciśnienia krwi, występujące w krótkim czasie po podaniu leku. Zaczerwienienie skóry twarzy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Nudności i wymioty, ale ich związek z podawaniem sumatryptanu nie został ustalony.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Uczucie ociężałości (zwykle przemijające, może mieć znaczne nasilenie i występować w różnej lokalizacji, w tym w obrębie klatki piersiowej i szyi).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy te są zwykle przemijające i mogą mieć znaczne nasilenie i występować w różnej lokalizacji, w tym w obrębie klatki piersiowej i szyi). Osłabienie mięśni i zmęczenie (oba objawy mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego i są przemijające).

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: Niewielkie nieprawidłowości w wynikach badań czynności wątroby.

Dane po wprowadzeniu leku do obrotu

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje nadwrażliwości, od skórnych reakcji nadwrażliwości do anafilaksji.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: Drgawki. Chociaż niektórzy z tych pacjentów zgłaszali w wywiadzie padaczkę lub organiczne uszkodzenia predysponujące do napadów padaczkowych, objawy te zgłaszano także u pacjentów bez jakichkolwiek jasnych czynników predysponujących. Oczopląs, ubytek pola widzenia, drżenia, dystonia.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: Migotanie światła, niedowidzenie, zaburzenia widzenia. Utrata widzenia w tym przypadki trwałego ograniczenia zdolności widzenia. Jednakże napady migreny mogą same wywoływać zaburzenia widzenia.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: Bradykardia, tachykardia, kołatania serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: Niedociśnienie, objaw Raynauda.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: Niedokrwienne zapalenie okrężnicy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko: Sztywność szyi.

Triptagram - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu dotyczące ekspozycji na sumatryptan w pierwszym trymestrze ciąży pochodzą od grupy ponad 1000 kobiet. Wprawdzie dane te nie zawierają wystarczających informacji do sformułowania ostatecznych wniosków, jednak nie wskazują też na zwiększone ryzyko wrodzonych wad rozwojowych. Doświadczenia dotyczące zastosowania sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży są ograniczone.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego działania teratogennego ani szkodliwego wpływu ma rozwój w okresie około- i poporodowym. Niemniej jednak przeżywalność płodów u królików może być zmieniona (patrz punkt 5.3).

Kobiety ciężarne mogą stosować sumatryptan tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan przenika do mleka ludzkiego. Aby zmniejszyć wpływ na dziecko, należy unikać karmienia piersią w ciągu 24 godzin po przyjęciu sumatryptanu.

Triptagram - prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących wpływu sumatryptanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów z migreną może występować senność z powodu napadów migreny lub leczenia sumatryptanem. Takie objawy mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Triptagram - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sumatriptanum

  Substancja będąca selektywnym i swoistym agonistą receptorów 5-HT1 obecnych w naczyniach krwionośnych dostarczających krew do tkanek czaszkowych stosowana jest w napadach migreny z aurą lub bez, a także klasterowym bólu głowy (w postaci iniekcji). Nie stosuje się jej w profilaktyce migreny ani w połączeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy.

  Dostępne opakowania
  Triptagram

  Triptagram

  tabletki drażowane - 2 tabl. - 0,05 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Triptagram

  Triptagram

  tabletki drażowane - 6 tabl. - 0,1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...