Migrenoxin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BRISTOL LABORATORIES LTD

Migrenoxin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Migrenoxin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Migrenoxin - opis

Stosowanie tabletek z sumatryptanem jest wskazane w doraźnym zwalczaniu napadów migreny z aurą bądź bez aury.

Migrenoxin - skład

Każda tabletka powlekana zawiera sumatryptanu bursztynian w ilości równoważnej 50 mg sumatryptanu

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 22 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Migrenoxin - dawkowanie

Ogólne zalecenia dotyczące podawania i stosowania:

Sumatryptanu nie należy stosować zapobiegawczo.

Sumatryptan jest zalecany w monoterapii w doraźnym leczeniu napadu migreny i nie należy go stosować równocześnie z ergotaminą lub jej pochodnymi (w tym metyzergidem) (patrz punkt 4.3).

Sumatryptan zaleca się przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów migreny, jednak produkt podany w dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny.

Dorośli (18-65 lat)

Zalecaną dawką jest jedna 50 mg tabletka, którą należy połknąć w całości, popijając wodą. U niektórych pacjentów konieczne jest podanie 100 mg.

Jeśli brak odpowiedzi na pierwszą tabletkę, nie należy podawać drugiej tabletki podczas tego samego napadu. W takim przypadku, należy zastosować paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Tabletki z sumatryptanem mogą być zastosowane w leczeniu kolejnego napadu migreny.

Jeśli wystąpiła odpowiedź na pierwszą tabletkę, lecz wystąpił nawrót objawów, można przyjąć drugą tabletkę w ciągu następnych 24 godzin. Jednakże, przed zażyciem drugiej tabletki muszą upłynąć przynajmniej 2 godziny. W ciągu 24 godzin można przyjąć maksymalnie 300 mg.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci w wieku do 10 lat. Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących tej grupy wiekowej.

W badania klinicznych przeprowadzonych z udziałem dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat nie wykazano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności sumatryptanu w w tej grupie wiekowej. W związku z tym nie zaleca się stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat (patrz: punkt 5.1).

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Doświadczenie w stosowaniu sumatryptanu w postaci tabletek u osób w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce między tą grupą badanych, a osobami młodszymi, lecz do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych stosowanie sumatryptanu w tej grupie pacjentów nie jest zalecane

Zaburzenie czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby od łagodnego do umiarkowanego: u takich pacjentów należy rozważyć zastosowanie mniejszych dawek, tj.: od 25 do 50 mg.

Zaburzenie czynności nerek

Należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u pacjentów z niewydolnością nerek.

Migrenoxin - środki ostrożności

Sumatryptan należy stosować wyłącznie w sytuacji jednoznacznego rozpoznania migreny. Sumatryptan nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną.

Podobnie jak w przypadku innych terapii doraźnych bólu migrenowego przed podjęciem terapii u pacjentów, u których wcześniej nie rozpoznawano migreny należy dołożyć wszelkich starań, aby wykluczyć inne potencjalnie poważne choroby neurologiczne. Podobna uwaga dotyczy pacjentów z uprzednio rozpoznaną migrena, ale z nietypowym obrazem klinicznym.

Należy pamiętać, że pacjenci, u których występuje migrena mogą należeć do osób z grupy ryzyka wystąpienia incydentów naczyniowo-mózgowych, jak np. przemijające niedokrwienie mózgu czy udar mózgu.

Po podaniu sumatryptanu mogą występować przemijające objawy, w tym: ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu (patrz punkt 4.8).

Jeżeli objawy te wskazują na chorobę niedokrwienną serca, nie należy podawać kolejnej dawki sumatryptanu i wykonać odpowiednie badania

Nie należy stosować sumatryptanu u osób z rozpoznaną migreną, u których istnieje duże prawdopodobieństwo występowania nierozpoznanej choroby kardiologicznej, bez wcześniejszego przeprowadzenia oceny ryzyka przez lekarza lub farmaceutę (patrz punkt 4.3).

Na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu, podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) Jeżeli równoczesne leczenie sumatryptanem i lekiem z grupy SSRI lub SNRI jest klinicznie uzasadnione, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta z migreną w celu ustalenia, czy nie dochodzi do wystąpienia objawów zespołu serotoninowego.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze schorzeniami mogącymi w istotny sposób oddziaływać na wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leku, np. z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie lub z innymi czynnikami ryzyka obniżającymi próg drgawkowy, ponieważ zgłaszano występowanie drgawek związane z podaniem sumatryptanu (patrz punkt 4.8).

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i produktów

zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej.

U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy po podaniu sumatryptanu mogą wystąpić reakcje alergiczne o różnym nasileniu: od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Chociaż dane dotyczące występowania nadwrażliwości krzyżowej są ograniczone, stosowanie sumatryptanu u tych pacjentów jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może spowodować jego nasilenie. Jeśli taka sytuacja wystąpi lub podejrzewa się jej wystąpienie, należy udzielić porady lekarskiej i przerwać leczenie. Rozpoznanie bólu głowy zależnego od podawania leków (ang. medication overuse headache ? MOH) należy rozważyć u pacjentów z częstymi lub codziennymi bólami głowy spowodowanymi przez stosowanie leków przeciwbólowych lub występującymi niezależnie od leczenia

Przed wykonaniem odpowiednich badań układu sercowo-naczyniowego sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z grupy ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym nałogowych palaczy lub pacjentów stosujących nikotynową terapię zastępczą (patrz punkt 4.3). Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie i mężczyzn w wieku powyżej 40 lat należących do tej grupy ryzyka. Należy jednak brać pod uwagę, że nie w każdym przypadku przeprowadzane badania pozwalają prawidłowo zdiagnozować istniejącą chorobę serca oraz to, że w bardzo rzadkich przypadkach ciężkie objawy kardiologiczne mogą wystąpić bez współistniejącego schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem, ponieważ u niewielkiego odsetka pacjentów odnotowano występowanie przejściowego wzrostu ciśnienia krwi i oporu naczyń obwodowych.

W rzadkich przypadkach po zastosowaniu selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w sprawozdaniu porejestracyjnym odnotowano występowanie astenii, wzmożenie odruchów i brak koordynacji ruchowej.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki sumatryptanu.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Migrenoxin - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadku przedawkowania sumatryptanu. Dawki większe niż 400 mg podane doustnie i 16 mg podane podskórnie, nie wywoływały żadnych innych działań niepożądanych niż wymienione w punkcie 4.8.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy poddać obserwacji przez co najmniej 10 godzin. Odpowiednio do okoliczności należy podjąć standardowe leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

Nie jest znany wpływ hemodializy ani dializy otrzewnowej na stężenie sumatryptanu w osoczu.

Migrenoxin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przebyty zawał mięśnia sercowego lub choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala, choroba naczyń obwodowych lub

objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na chorobę niedokrwienna serca.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z incydentem naczyniowo-mózgowym (udarem mózgu) lub przemijającym niedokrwieniem mózgu (TIA/mini-udar) w wywiadzie.

Stosowanie sumatryptanu u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim nadciśnieniem tętniczym oraz z łagodnym niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane. Nie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy lub jej pochodnych (w tym metyzergidu) lub jakiegokolwiek leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-hydroksytryptaminy 1 (5-HT1) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Stosowanie sumatryptanu jednocześnie z odwracalnymi (np. moklobemid) lub nieodwracalnymi (np. selegilina) inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane.

Sumatryptanu nie wolno stosować przez 2 tygodnie od zaprzestania stosowania inhibitorów monoaminooksydazy.

Migrenoxin - działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej i uszeregowano według klasyfikacji układów i narządów i częstości występowania. Częstość zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100, < 1/10), niezbyt często (> =1/1000, < 1/100), rzadko (> =1/10 000, < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (brak możliwości oszacowania na podstawie dostępnych danych)).

Niektóre zgłaszane objawy mogą być składową napadu migreny

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i hipestezja

Częstość nieznana: napady drgawek, które wystąpiły u osób z napadami drgawek w wywiadzie lub współistniejącymi czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez wyraźnych czynników ryzyka; drżenie, dystonia, oczopląs, ubytek w polu widzenia

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: migotanie światła, podwójne widzenie, ubytki w polu widzenia; utrata widzenia (zazwyczaj przejściowa); zaburzenia widzenia mogą być składową samego napadu migreny

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Często: przejściowy wzrost ciśnienia krwi tuż po zażyciu leku; uderzenia gorąca z zaczerwienieniem skóry Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia, zespół Raynauda;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: u niektórych pacjentów występują nudności i wymioty, ale ich związek z podawaniem sumatryptanu nie jest jasny. Częstość nieznana: niedokrwienne zapalenie okrężnicy; biegunka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: uczucie ciężkości (objaw zazwyczaj przemijający, może mieć duże natężenie i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle); bóle mięśniowe Częstość nieznana: sztywność karku, ból stawów

Zaburzenia ogólne oraz stany w miejscu podawania leku

Często: ból, wrażenie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy zazwyczaj przemijające, mogą mieć duże natężenie i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle); osłabienie, zmęczenie (objawy te najczęściej mają nasilenie od małego do umiarkowanego i są przemijające)

Niezbyt często: senność (objawy te najczęściej mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i są przemijające)

Parametry laboratoryjne

Bardzo rzadko: sporadycznie występują niewielkie zmiany wyników testów czynności wątroby

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: lęk

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: nasilone pocenie

Migrenoxin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dostępne są dane uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu dotyczące stosowania sumatryptanu w pierwszym trymestrze ciąży u 1000 kobiet. Chociaż te dane nie są wystarczające do wyciągnięcia końcowych wniosków, nie sugerują zwiększonego zagrożenia występowaniem wad rozwojowych.

Doświadczenie w zastosowaniu sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest ograniczone.

Ocena eksperymentalnych badań na zwierzętach nie wskazuje na bezpośrednie działanie teratogenne lub szkodliwe działanie na rozwój przed- i pourodzeniowy. Jednakże, możliwe że doszło do zmian w żywotności zarodka i płodu u królików (patrz punkt 5.3). Sumatryptan można stosować w ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan przenika do mleka. Ekspozycję niemowlęcia można zminimalizować poprzez unikanie karmienia piersią w okresie do 12 godzin od przyjęcia sumatryptanu. Należy wyrzucić odciągnięte w tym okresie mleko.

Migrenoxin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z powodu migreny lub leczenia sumatryptanem może wystąpić senność.

Może mieć to wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Migrenoxin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sumatriptanum

  Substancja będąca selektywnym i swoistym agonistą receptorów 5-HT1 obecnych w naczyniach krwionośnych dostarczających krew do tkanek czaszkowych stosowana jest w napadach migreny z aurą lub bez, a także klasterowym bólu głowy (w postaci iniekcji). Nie stosuje się jej w profilaktyce migreny ani w połączeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy.

  Dostępne opakowania
  Migrenoxin

  Migrenoxin

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,05 g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...