Dolorstad

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,05 g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STADA ARZNEIMITTEL AG

Dolorstad - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Dolorstad - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Dolorstad - opis

Ostre leczenie napadów migreny, z aurą lub bez aury.

Dolorstad - skład

Jedna tabletka zawiera bursztynian sumatryptanu, odpowiadający 50 mg sumatryptanu.

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 199 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dolorstad - dawkowanie

Tabletek sumatryptanu nie należy stosować profilaktycznie.

Sumatryptan jest zalecany w monoterapii ostrego leczenia migreny i nie należy go stosować w skojarzeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w z tym metysergidem) (patrz punkt 4.3).

Sumatryptan należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, po wystąpieniu bólu migrenowego. Jednakże, sumatryptan jest równie skuteczny, jeśli jest zastosowany w późniejszym czasie napadu migreny.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecono poniżej:

Dorośli:

Zalecana dawka doustna dla osób dorosłych wynosi jedną tabletkę 50 mg. U niektórych pacjentów konieczne może być zastosowanie dawki 100 mg.

Jeśli pacjent nie reaguje na pierwszą dawkę sumatryptanu, nie należy podawać kolejnych dawek tego produktu podczas tego samego napadu migreny. Sumatryptan może być zastosowany w leczeniu następnych napadów.

Jeżeli pacjent odpowiedział na pierwszą dawkę, lecz wystąpił nawrót objawów, można przyjąć kolejną dawkę w ciągu następnych 24 godzin, pod warunkiem, że maksymalna dawka dobowa nie będzie większa niż 300 mg.

Jeżeli pacjent odpowiedział na pierwszą dawkę, lecz wystąpił nawrót objawów, można przyjąć kolejną dawkę w ciągu następnych 24 godzin, pod warunkiem, że odstęp pomiędzy dawkami będzie wynosił co najmniej 2 godziny, a maksymalna dawka dobowa nie będzie większa niż 300 mg.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat):

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania sumatryptanu u dzieci w wieku poniżej 12 lat. W związku z powyższym, nie zaleca się stosowania sumatryptanu u dzieci.

Młodzież (w wieku poniżej 12-17 lat):

W badaniach klinicznych nie ustalono skuteczności sumatryptanu u młodzieży. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania produktu u młodzieży (patrz punkt 5.1 „Właściwości farmakodynamiczne”).

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)

Doświadczenie dotyczące stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce między tą grupą badanych, a osobami młodszymi, jednakże, do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych, nie zaleca się stosowania produktu Dolorstad u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Niewydolność wątroby

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby: u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby należy rozważyć zastosowanie mniejszych dawek - 25 mg-50 mg.

Dolorstad - środki ostrożności

Tabletki sumatryptanu można stosować wyłącznie w przypadku jednoznacznego rozpoznania migreny.

Sumatryptan nie jest przeznaczony do leczenia migreny hemiplegicznej, podstawnej i oftalmoplegicznej.

Tak jak w przypadku innych terapii ostrej migreny, przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z bólami głowy, u których nie rozpoznano wcześniej migreny lub u których występują atypowe objawy migreny, należy wykluczyć obecność innej poważnej choroby neurologicznej.

Należy pamiętać, że u pacjentów z migreną istnieje zwiększone ryzyko występowania pewnych zaburzeń naczyniowo-mózgowych (np. udaru naczyniowego mózgu (ang. CVA) lub przemijającego mózgowego napadu niedokrwienia (ang. TIA).

Po podaniu sumatryptanu mogą wystąpić przejściowe objawy, takie jak ból w klatce piersiowej lub uczucie ściskania, czasem silne, odczuwane także w okolicach gardła (patrz punkt 4.8). W przypadku, gdy objawy zostaną uznane za mogące wskazywać na chorobę niedokrwienną serca, nie należy podawać dalszych dawek sumatryptanu i należy przeprowadzić właściwą ocenę pacjenta.

Nie należy przepisywać sumatryptanu pacjentom z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym pacjentów z cukrzycą, osobom intensywnie palącym tytoń, pacjentom poddanym zastępczemu leczeniu nikotyną, bez uprzedniej oceny układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.3). Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet w okresie pomenopauzalnym oraz mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, u których obecne są ww. czynniki ryzyka. Nie u wszystkich pacjentów wcześniejsze badanie ujawnia istnienie choroby serca i, w bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów, u których nie zdiagnozowano wcześniej chorób serca mogą wystąpić ciężkie zdarzenia sercowe.

Po wprowadzeniu produktu do sprzedaży rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowomięśniowe) podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

Jeżeli równoczesne leczenie sumatryptanem i lekiem z grupy SSRI lub SNRI jest klinicznie uzasadnione, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania sumatryptanu u pacjentów ze schorzeniami mogącymi mieć istotny wpływ na wchłanianie, metabolizm i wydalanie produktu, takimi jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania sumatryptanu u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub innymi czynnikami, mogącymi zmniejszać próg drgawkowy, ponieważ podczas stosowania sumatryptanu opisywano występowanie drgawek (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z potwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy może wystąpić reakcja alergiczna na sumatryptan o różnym nasileniu: od reakcji skórnej po anafilaksję. Dowody na występowanie alergii krzyżowej są ograniczone, niemniej jednak u takich pacjentów sumatryptan należy stosować z ostrożnością.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i produktów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeżeli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, ponieważ u niewielkiej liczby pacjentów obserwowano przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi i oporu naczyń obwodowych.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek sumatryptanu.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy.

Dolorstad - przedawkowanie

Pacjenci otrzymywali do 12 mg sumatryptanu w pojedynczej dawce, w iniekcji podskórnej bez istotnych działań niepożądanych. W przypadku dawek podanych podskórnie większych niż 16 mg oraz dawek doustnych większych niż 400 mg nie zaobserwowano działań niepożądanych poza działaniami opisanymi w punkcie "Działania niepożądane".

W przypadku przedawkowania pacjenta należy obserwować przez co najmniej dziesięć godzin, a w razie konieczności zastosować standardowe leczenie podtrzymujące.

Brak danych dotyczących wpływu hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie sumatryptanu w osoczu.

Dolorstad - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów po przebytym zawale mięśnia serca lub istniejącą chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala (skurcz tętnicy wieńcowej) lub chorobą naczyń obwodowych, a także u pacjentów z podmiotowymi lub przedmiotowymi objawami choroby niedokrwiennej serca.

Nie wolno stosować sumatryptanu u pacjentów z udarem naczyniowym mózgu (ang. CVA) lub z przemijającym mózgowym napadem niedokrwienia (ang. TIA).

Stosowanie sumatryptanu u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub łagodnym, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować sumatryptanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy lub jej pochodnych (w tym metyzergidu) lub jakiegokolwiek leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i odwracalnych (np. meklobemid) lub nieodwracalnych (np. selegilina) inhibitorów monoaminooksydazy jest przeciwwskazane.

Ponadto, nie wolno stosować sumatryptan w okresie 2 tygodni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

Dolorstad - działania niepożądane

Podane poniżej działania niepożądane podzielono według klasyfikacji narządowej i częstości występowania.

Częstość występowania zdefiniowano następująco:

Bardzo często:

> 1/10

Często:

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często:

> 1/1000 do < 1/100

Rzadko:

> 1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko:

< 1/10 000

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Niektóre objawy, zgłaszane jako działania niepożądane leku, mogą być objawami napadu migreny.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Objawy nadwrażliwości od zmian skórnych (takich jak pokrzywka) do wstrząsu anafilaktycznego.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica.

 

Napady drgawek, które wystąpiły u osób z napadami drgawek stwierdzanymi w przeszłości lub współistniejącymi czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez czynników ryzyka. Drżenie, dystonia, oczopląs, mroczek.

Zaburzenia oka

   

Migotanie światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia. Utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia. Zaburzenia widzenia

     

mogą być objawami napadu migreny.

Zaburzenia serca

   

Bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Przemijający wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku. Zaczerwienienie skóry.

 

Niedociśnienie, objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

   

Zaburzenia żołądka i

jelit

U niektórych pacjentów występują nudności i wymioty,

ale ich związek z podawaniem sumatryptanu lub z chorobą podstawową nie jest jasny.

 

Niedokrwienne zapalenie okrężnicy.

Biegunka.

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Uczucie ciężkości (objaw zazwyczaj przemijający, może

być silny i

występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle).

Mięśniobóle.

 

Sztywność karku. Ból stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą

być silne i

występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle). Uczucie słabości, zmęczenie (objawy te najczęściej mają nasilenie łagodne do umiarkowanego i są przemijające).

   

Badania diagnostyczne

 

W pojedynczych przypadkach obserwowano niewielkie zmiany wartości parametrów czynności wątroby.

 

Zaburzenia psychiczne

   

Lęk

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Nadmierne pocenie.

Dolorstad - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dostępne są dane po wprowadzeniu produktu do obrotu dotyczące stosowania sumatryptanu u ponad 1000 kobiet w I trymestrze ciąży. Chociaż te dane zawierają niewystarczające informacje w celu wyciągnięcia definitywnych wniosków, nie wskazują na istnienie zwiększonego ryzyka powstawania wad wrodzonych. Doświadczenie ze stosowaniem sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest ograniczone.

Badania doświadczalne przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego działania teratogennego lub szkodliwego działania na rozwój około- i poporodowy. Jednakże może być upośledzona żywotność embrionów i płodów u królika (patrz punkt 5.3). Podawanie sumatryptanu należy rozważyć tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Laktacja

Wykazano, że po podskórnym podaniu sumatryptan przenika do mleka matki. Ekspozycję dziecka można ograniczyć, unikając karmienia piersią przez 24 godzin od przyjęcia produktu, a odciągnięte mleko należy usunąć.

Dolorstad - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Migrena lub jej leczenie za pomocą sumatryptanu może powodować senność. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Dolorstad - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sumatriptanum

  Substancja będąca selektywnym i swoistym agonistą receptorów 5-HT1 obecnych w naczyniach krwionośnych dostarczających krew do tkanek czaszkowych stosowana jest w napadach migreny z aurą lub bez, a także klasterowym bólu głowy (w postaci iniekcji). Nie stosuje się jej w profilaktyce migreny ani w połączeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy.

  Dostępne opakowania
  Dolorstad

  Dolorstad

  tabletki - 2 tabl. - 0,05 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Dolorstad

  Dolorstad

  tabletki - 6 tabl. - 0,05 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Dolorstad

  Dolorstad

  tabletki - 2 tabl. - 0,1 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Dolorstad

  Dolorstad

  tabletki - 6 tabl. - 0,1 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...