Sumigra 50

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Sumigra 50 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sumigra 50 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sumigra 50 - opis

Leczenie ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury.

Sumigra 50 - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 70 mg sumatryptanu bursztynianu, co odpowiada 50 mg sumatryptanu (Sumatriptanum).

Substancje pomocnicze: laktoza, mannitol, aspartam

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sumigra 50 - dawkowanie

Produktu Sumigra nie należy stosować zapobiegawczo.

Produkt Sumigra jest zalecany w monoterapii ostrych napadów migreny i nie należy go stosować jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (również z metysergidem), patrz punkt 4.3.

Produkt Sumigra należy zastosować tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu migrenowego bólu głowy. Skuteczność sumatryptanu jest taka sama bez względu na to, na którym etapie napadu migreny zostanie przyjęty.

Populacje pacjentów

Dorośli

Zalecana dawka doustna sumatryptanu, to jedna tabletka 50 mg. U niektórych pacjentów może być konieczne podanie 100 mg.

Jeżeli pacjent nie reaguje na pierwszą dawkę sumatryptanu, nie należy podawać następnej dawki podczas tego samego napadu. Tabletki sumatryptanu można przyjąć podczas następnych napadów. Jeżeli objawy ustępują po pierwszej dawce, ale pojawiają się ponownie, drugą dawkę można podać w ciągu następnych 24 godzin pod warunkiem, że całkowita dawka leku podana w ciągu doby nie jest większa niż 300 mg.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie badano stosowania tabletek sumatryptanu u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dostępne dane z badań klinicznych przeprowadzonych u młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) nie uzasadniają doustnego podawania sumatryptanu pacjentom tej grupy wiekowej (patrz punkt 5.1). Z tego względu stosowanie tabletek sumatryptanu u dzieci i młodzieży nie jest zalecane.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Pacjenci z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby: należy rozważyć podawanie małych dawek (25-50 mg).

Pacjenci z niewydolnością nerek Patrz punkt 4.4.

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Doświadczenie dotyczące stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Farmakokinetyka produktu u pacjentów w podeszłym wieku i u osób młodszych nie różni się znacząco, ale stosowanie sumatryptanu u pacjentów powyżej 65 lat nie jest zalecane do czasu, gdy dostępne będą dalsze dane kliniczne.

Sumigra 50 - środki ostrożności

Produkt Sumigra można stosować jedynie wówczas, gdy potwierdzone jest rozpoznanie migreny.

Nie zaleca się stosowania sumatryptanu w leczeniu migreny połowiczej, podstawnej lub oftalmoplegicznej.

Podobnie, jak w przypadku innych sposobów leczenia ostrych napadów migreny, przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów z niezdiagnozowaną wcześniej migreną lub pacjentów z migreną, u których występują nietypowe objawy, należy wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne.

Należy pamiętać, że u pacjentów z migreną ryzyko pewnych zdarzeń mózgowo-naczyniowych (tj. CVA, TIA) może być zwiększone.

Sumatryptan może powodować przemijające objawy, takie jak ból w klatce piersiowej i uczucie ucisku, które mogą być intensywne i obejmować także obszar gardła (patrz punkt 4.8). Jeśli objawy te wskazują na niedokrwienną chorobę serca, nie należy podawać dalszych dawek sumatryptanu i należy odpowiednio ocenić stan pacjenta.

Sumatryptanu nie należy stosować bez uprzedniej oceny układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z czynnikami ryzyka dla choroby niedokrwiennej serca, w tym nałogowych palaczy lub pacjentów stosujących nikotynową terapię zastępczą (patrz punkt 4.3). Szczególną uwagę należy zwrócić na kobiety po menopauzie i mężczyzn po 40. roku życia z takimi czynnikami ryzyka. Wspomniana ocena nie umożliwia jednak identyfikacji wszystkich pacjentów z chorobą serca. Ciężkie zdarzenia sercowe występowały bardzo rzadko u pacjentów bez współistniejącej choroby układu krążenia.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko opisywano przypadki zespołu serotoninowego (ze zmienionym stanem umysłowym, niestabilnością układu autonomicznego i zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi) u pacjentów, u których zastosowano selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptan. Zespół serotoninowy notowano po zastosowaniu leczenia skojarzonego tryptanami i inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jeżeli jednoczesne podawanie leku z grupy SSRI/SNRI i sumatryptanu jest klinicznie uzasadnione, zaleca się odpowiednie prowadzenie obserwacji pacjenta (patrz punkt 4.5).

Sumatryptan należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami, które mogą znacząco wpływać na wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leku, tj. zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Sumatryptan należy stosować ostrożnie u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub z innymi czynnikami ryzyka, które obniżającymi próg drgawkowy, gdyż opisywano wystąpienie drgawek związanych ze stosowaniem sumatryptanu (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na sulfonamidy po podaniu sumatryptanu może wystąpić reakcja alergiczna od skórnej reakcji nadwrażliwości do anafilaksji. Dowody na występowanie alergii krzyżowej są ograniczone, jednak należy zachować ostrożność przed zastosowaniem sumatryptanu u tych pacjentów.

Częstość działań niepożądanych może być większa podczas o stosowania tryptanów i produktów roślinnych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

Przedłużone stosowanie każdego rodzaju leków przeciw bólom głowy stosowanych może spowodować zaostrzenie bólu głowy. W razie stwierdzenia lub podejrzewania takiej sytuacji, należy zasięgnąć porady lekarza i przerwać leczenie. Rozpoznanie bólu głowy na tle nadmiernego stosowania leków przeciwbólowych (ang. MOH - medication overuse headache) należy podejrzewać u pacjentów, u których ból głowy pojawia się często lub codziennie mimo (lub z powodu) systematycznego przyjmowania leków przeciwbólowych.

Nie należy stosować większej dawki produktu Sumigra niż zalecana.

Tabletki zawierają aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Mogą być szkodliwe dla pacjentów z fenyloketonurią.

Tabletki zawierają także laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub nietolerancją glukozy-galaktozy nie powinni być leczeni sumatryptanem.

Sumigra 50 - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Po doustnym podaniu dawek wynoszących ponad 400 mg i podskórnie dawek ponad 16 mg, nie obserwowano żadnych innych niż już wymienione działań niepożądanych. U pacjentów, którym podawano sumatryptan we wstrzyknięciu w pojedynczej dawce 12 mg, nie obserwowano znaczących działań niepożądanych.

Leczenie

W przypadku przedawkowania pacjenta należy monitorować przez co najmniej 10 godzin i, jeśli to konieczne, wdrożyć standardowe leczenie podtrzymujące. Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie sumatryptanu w osoczu.

Sumigra 50 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sumatryptan, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na sulfonamidy (patrz punkt 4.4).

Sumatryptanu nie należy podawać pacjentom, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego lub u których stwierdzono chorobę niedokrwienną serca, skurcz naczyń wieńcowych (dławica Prinzmetala), chorobę naczyń obwodowych lub objawy podmiotowe i przedmiotowe odpowiadające chorobie niedokrwiennej serca.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z udarem naczyniowym mózgu (ang. CVA - cerebrovascular accident) lub przemijającym mózgowym napadem niedokrwienia (ang. TIA - transient ischaemic attack) w wywiadzie.

Sumatryptanu nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie sumatryptanu u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim nadciśnieniem tętniczym oraz łagodnym niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy lub jej pochodnych (również metysergidu) lub agonistów receptora 5-hydroksytryptaminy-1 (5-HT1) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) jest przeciwwskazane.

Sumatryptanu nie wolno stosować w ciągu dwóch tygodni po zaprzestaniu leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

Sumigra 50 - działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono niżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości.

Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1000, < 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Niektóre z objawów opisanych jako działania niepożądane mogą być objawami towarzyszącymi migrenie.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości od skórnych reakcji nadwrażliwości (tj. pokrzywka) do anafilaksji.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia (w tym parestezja i niedoczulica)

Częstość nieznana: drgawki, choć niektóre występowały u pacjentów, u których w wywiadzie występowały drgawki lub inne czynniki sprzyjające wystąpieniu drgawek. Drgawki opisywano również u pacjentów, u których takie czynniki nie występowały

drżenie, dystonia, oczopląs, mroczki

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: migotanie światła, podwójne widzenie, osłabione widzenie. Utrata wzroku z przypadkami trwałych defektów. Jednak zaburzenia widzenia mogą również występować podczas samego napadu migreny

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu, przemijające zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Często: przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego tuż po podaniu leku. Uderzenia gorąca

Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze, zjawisko Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności i wymioty u niektórych pacjentów, ale nie wiadomo, czy ma to związek ze stosowaniem sumatryptanu, czy z chorobą zasadniczą Częstość nieznana: niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: uczucie ociężałości (zwykle przemijające, może być intensywne i dotyczyć każdej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła). Ból mięśni Częstość nieznana: sztywność szyi, ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: ból, uczucie gorąca lub zimna, rozpierania lub ściskania (zwykle przemijające, może być intensywne i dotyczyć każdej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła); uczucie osłabienia, zmęczenia (oba działania mają zazwyczaj nasilenie lekkie do umiarkowanego i są przemijające)

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: sporadycznie niewielkie zmiany wyników badań czynności wątroby

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: lęk

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:nadmierna potliwość.

Sumigra 50 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dostępne są dane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, dotyczące stosowania sumatryptanu w pierwszym trymestrze ciąży u ponad 1000 kobiet. Wprawdzie dane te nie pozwalają na wyciagnięcie ostatecznych wniosków, nie wskazują one na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych. Doświadczenie dotyczące stosowania sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest ograniczone.

Badania na zwierzętach doświadczalnych nie wskazują na bezpośrednie działanie teratogenne sumatryptanu lub toksyczny wpływ na rozwój około- i pourodzeniowy. Jednak możliwy jest wpływ na przeżywalność zarodków i płodów u królików (patrz punkt 5.3). Sumatryptan można stosować podczas ciąży jedynie wówczas, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan przenika do mleka kobiecego. Narażenie dziecka można zmniejszyć, zaprzestając karmienia piersią na 24 godzin po podaniu leku. Mleko ściągnięte w tym czasie należy odrzucić.

Sumigra 50 - prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań wpływu sumatryptanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W wyniku migreny lub jej leczenia sumatryptanem może wystąpić senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Sumigra 50 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sumatriptanum

  Substancja będąca selektywnym i swoistym agonistą receptorów 5-HT1 obecnych w naczyniach krwionośnych dostarczających krew do tkanek czaszkowych stosowana jest w napadach migreny z aurą lub bez, a także klasterowym bólu głowy (w postaci iniekcji). Nie stosuje się jej w profilaktyce migreny ani w połączeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy.

  Dostępne opakowania
  Sumigra 50

  Sumigra 50

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,05 g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...