Sumatriptan Ipca

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MOMAJA S.R.O.

Sumatriptan Ipca - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sumatriptan Ipca - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sumatriptan Ipca - opis

Sumatriptan Momaja jest wskazany do doraźnego leczenia napadów migreny z aurą lub bez aury.

Sumatriptan Ipca - skład

Tabletki o mocy 50 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera bursztynian sumatryptanu w ilości równoważnej 50 mg sumatryptanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 22,5 mg

Tabletki o mocy 100 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera bursztynian sumatryptanu w ilości równoważnej 100 mg sumatryptanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 45 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sumatriptan Ipca - dawkowanie

Dawkowanie:

Ogólne zalecenia dotyczące stosowania i podawania:

Produktu leczniczego Sumatriptan Momaja nie należy stosować profilaktycznie.

Sumatryptan jest zalecany do stosowania w monoterapii w doraźnym leczeniu napadów migreny i nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym z metysergidem) (patrz punkt 4.3).

Zaleca się przyjęcie produktu leczniczego Sumatriptan Momaja jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów napadu migreny, lecz podany w dowolnym stadium napadu jest on równie skuteczny.

Dorośli

Zalecana dawka produktu leczniczego Sumatriptan Momaja to jedna tabletka 50 mg. Niektórzy pacjenci mogą wymagać zastosowania dawki 100 mg.

Jeśli pacjent nie odpowiada na pierwszą dawkę produktu leczniczego Sumatriptan Momaja, nie powinien wówczas przyjmować drugiej dawki leku podczas tego samego napadu. Sumatriptan Momaja może być przyjmowany w kolejnych napadach.

Jeśli pacjent odpowiedział na pierwszą dawkę, jednak objawy powróciły, drugą dawkę można podać w ciągu następnych 24 godzin, pod warunkiem, że minimalny odstęp pomiędzy dwiema dawkami wynosi 2 godziny oraz, że nie więcej niż 300 mg zostanie przyjętych w dowolnym okresie 24 godzin.

Dzieci i młodzież

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sumatriptan Momaja u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci.

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u młodzieży nie udało się wykazać skuteczności sumatryptanu w postaci tabletek w tej grupie wiekowej. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sumatriptan Momaja u młodzieży (patrz punkt 5.1).

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Sumatriptan Momaja u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Choć farmakokinetyka produktu leczniczego Sumatriptan Momaja w tej populacji pacjentów nie różni się w sposób istotny od farmakokinetyki w populacji osób młodszych, to dopóki nie są dostępne dalsze dane kliniczne, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sumatriptan Momaja u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Zaburzenie czynności wątroby

Pacjenci z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby: u tych pacjentów należy rozważyć stosowanie małych dawek w zakresie od 25 mg do 50 mg.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek Sumatriptan Momaja należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Sposób podawania: Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Sumatriptan Ipca - środki ostrożności

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną.

Sumatriptan Momaja należy stosować wyłącznie u pacjentów, u których rozpoznanie migreny jest pewne.

Sumatriptan Momaja nie jest wskazany do stosowania w leczeniu migreny połowiczoporaźnej, podstawnej lub okoporaźnej.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek produktu leczniczego Sumatriptan Momaja.

Tak jak w przypadku innych terapii przeciwmigrenowych, przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów bez uprzedniego rozpoznania migreny oraz u pacjentów z migreną, u których występują nietypowe objawy należy wykluczyć inne potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne.

Należy pamiętać, że u pacjentów z migreną, może występować zwiększone ryzyko niektórych zdarzeń naczyniowo-mózgowych (np. udar mózgu, przemijający napad niedokrwienia).

Po podaniu sumatryptanu mogą pojawić się przemijające objawy obejmujące ból i ucisk w klatce piersiowej, które mogą być silne i obejmować też gardło (patrz punkt 4.8). Jeśli objawy te wskazują na chorobę niedokrwienną serca, wówczas kolejnych dawek sumatryptanu nie należy podawać i przeprowadzić należy odpowiednią ocenę.

Produktu leczniczego Sumatriptan Momaja nie należy stosować bez uprzedniego przeprowadzenia odpowiedniej oceny kardiologicznej u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym u chorych na cukrzycę, nałogowych palaczy tytoniu oraz osób stosujących nikotynową terapię zastępczą (patrz punkt 4.3).

Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie i u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, z tymi czynniki ryzyka. Jednakże te badania mogą nie ujawnić każdego pacjenta z chorobą serca, a w bardzo rzadkich przypadkach, ciężkie zdarzenia kardiologiczne występowały u pacjentów bez podstawowych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Sumatriptan Momaja należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pozostającym pod kontrolą, gdyż u niewielkiej części pacjentów obserwowano przemijający wzrost ciśnienia tętniczego i obwodowego oporu naczyniowego.

Istnieją rzadkie doniesienia z okresu po dopuszczeniu do obrotu o przypadkach wystąpienia zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu autonomicznego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po zastosowaniu leków z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors) i sumatryptanu. Zespół serotoninowy opisywano też po jednoczesnym zastosowaniu leków z grupy tryptanów i leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI, serotonin noradrenaline reuptake inhibitors).

Jeśli jednoczesne leczenie produktem leczniczym Sumatriptan Momaja oraz SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione, wówczas zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta (patrz punkt 4.5).

Sumatriptan Momaja należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stanami, które mogą istotnie zaburzać wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leków, np. zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Ponieważ w związku ze stosowaniem sumatryptanu opisywano przypadki napadów drgawkowych, Sumatriptan Momaja należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z napadem drgawkowym lub z obecnością innych czynników ryzyka obniżających próg drgawkowy w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

U pacjentów ze stwierdzoną w przeszłości nadwrażliwością na sulfonamidy może wystąpić reakcja alergiczna po podaniu produktu leczniczego Sumatriptan Momaja. Reakcje te mogą przyjmować postać od skórnych reakcji nadwrażliwości do anafilaksji. Dowody naukowe na istnienie wrażliwości krzyżowej są ograniczone, jednakże przed zastosowaniem u tych pacjentów produktu leczniczego Sumatriptan Momaja, należy zachować ostrożność.

Działania niepożądane mogą występować częściej podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może działania te nasilać. Jeżeli taki stan wystąpił lub istnieje podejrzenie jego wystąpienia, należy zasięgnąć porady lekarskiej, a leczenie przerwać. U pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od nadużywania leków.

Doniesienia po dopuszczeniu do obrotu, w rzadkich przypadkach, opisują osłabienie, wzmożenie odruchów i zaburzenie koordynacji ruchowej po zastosowaniu wybiórczego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu.

Pacjenci z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Sumatriptan Ipca - przedawkowanie

Objawy

Przyjęcie dawek przekraczających 400 mg doustnie i 16 mg podskórnie nie wiązało się z występowaniem innych działań niepożądanych niż wymienione powyżej. Pacjentom podawano pojedyncze wstrzyknięcia w dawkach do 12 mg podskórnie bez istotnych działań niepożądanych.

Leczenie

W wypadku przedawkowania, pacjenta należy monitorować przez co najmniej dziesięć godzin, a w razie konieczności stosować standardowe leczenie objawowe.

Nie wiadomo, jaki wpływ na stężenie produktu leczniczego Sumatriptan Momaja w osoczu ma hemodializa i dializa otrzewnowa.

Sumatriptan Ipca - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Produktu leczniczego Sumatriptan Momaja nie należy stosować u pacjentów po przebytym zawale serca lub pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala, chorobą naczyń obwodowych oraz pacjentów z objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca.

• Produktu leczniczego Sumatriptan Momaja nie należy stosować u pacjentów z udarem mózgu lub przemijającym napadem niedokrwienia mózgu ( ang. TIA, transient ischaemic attack) w wywiadzie.

• Produktu leczniczego Sumatriptan Momaja nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

• Stosowanie produktu leczniczego Sumatriptan Momaja u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym oraz łagodnym niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.

• Jednoczesne podawanie z sumatryptanem ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu) bądź jakiegokolwiek tryptanu / agonisty receptora 5-hydroksytryptaminy typu 1 (5-HT1) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

• Jednoczesne podawanie sumatryptanu i odwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy

(np. moklobemidu) lub nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (np. selegiliny) jest przeciwwskazane.

• Produktu leczniczego Sumatriptan Momaja nie wolno stosować w ciągu dwóch tygodni po odstawieniu inhibitorów monoaminooksydazy.

Sumatriptan Ipca - działania niepożądane

Poniżej wymieniono zdarzenia niepożądane z podziałem na poszczególne grupy układowo-narządowe oraz częstość występowania.

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, lecz częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, lecz częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, lecz częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów) bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Niektóre objawy zgłaszane jako działania niepożądane mogą mieć związek z objawami migreny.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica.

Częstość nieznana: napady padaczkowe - chociaż niektóre występowały u pacjentów z padaczką w wywiadzie lub innymi stanami predysponującymi do drgawek, to istnieją doniesienia o ich występowaniu u pacjentów bez takich czynników predysponujących.

Drżenie, dystonia, oczopląs, mroczki.

Zaburzenia naczyniowe

Często: przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego występujące wkrótce po przyjęciu produktu leczniczego. Napadowe zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze, objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności i wymioty występowały u niektórych pacjentów, choć nie wiadomo, czy miały one związek z zastosowaniem sumatryptanu czy z zasadniczą chorobą (migreną).

Częstość nieznana: niedokrwienne zapalenie jelita grubego, biegunka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: uczucie ciężkości (zwykle ma charakter przemijający, może być nasilone i może występować w dowolnej części ciała, w tym w obrębie klatki piersiowej i gardła). Bóle mięśniowe.

Częstość nieznana: sztywność szyi, bóle stawowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: ból, uczucie gorąca, ucisku lub napięcia (zwykle przemijające, mogą być nasilone i mogą występować w dowolnej części ciała, w tym w obrębie klatki piersiowej i gardła). Uczucie osłabienia i zmęczenia (oba objawy są najczęściej słabo lub umiarkowanie nasilone i są przemijające)

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: sporadycznie obserwuje się niewielkie nieprawidłowości w wynikach badań czynnościowych wątroby.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: lęk.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: nadmierna potliwość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości od skórnych reakcji nadwrażliwości (takich jak pokrzywka) do rzadkich przypadków anafilaksji.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: uczucie migotania światła, podwójne widzenie, pogorszenie widzenia. Utrata widzenia, w tym doniesienia o trwałych ubytkach wzroku Zaburzenia widzenia mogą jednak wystąpić również podczas samego napadu migreny.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: rzadkoskurcz, częstoskurcz, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz tętnic wieńcowych, zawał serca (patrz: „Przeciwwskazania", „Ostrzeżenia i środki ostrożności").

Sumatriptan Ipca - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dostępne są dane porejestracyjne dotyczące stosowania sumatryptanu w pierwszym trymestrze ciąży u ponad 1000 kobiet. Choć dane te zawierają niewystarczające informacje do wyciągnięcia ostatecznych wniosków, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych. Doświadczenie ze stosowaniem sumatryptanu w postaci tabletek w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest ograniczone.

Ocena wyników badań doświadczalnych na zwierzętach nie wykazuje bezpośredniego działania teratogennego ani szkodliwego wpływu na rozwój w okresie okołoporodowym i poporodowym. U królików stwierdzono jednak możliwy wpływ na przeżywalność zarodków i płodów (patrz punkt 5.3). Podawanie produktu leczniczego Sumatriptan Momaja należy rozważać tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Narażenie dziecka można zminimalizować unikając karmienia piersią w ciągu 12 godzin po leczeniu,, odciągnięte w tym czasie mleko należy wylewać.

Sumatriptan Ipca - prowadzenie pojazdów

Sumatriptan Momaja wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Senność może wystąpić jako skutek migreny lub jej leczenia za pomocą produktu leczniczego Sumatriptan Momaja. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Sumatriptan Ipca - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sumatriptanum

  Substancja będąca selektywnym i swoistym agonistą receptorów 5-HT1 obecnych w naczyniach krwionośnych dostarczających krew do tkanek czaszkowych stosowana jest w napadach migreny z aurą lub bez, a także klasterowym bólu głowy (w postaci iniekcji). Nie stosuje się jej w profilaktyce migreny ani w połączeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy.

  Dostępne opakowania
  Sumatriptan Ipca

  Sumatriptan Ipca

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,05 g
  MOMAJA S.R.O.
  Sumatriptan Ipca

  Sumatriptan Ipca

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,05 g
  MOMAJA S.R.O.
  Sumatriptan Ipca

  Sumatriptan Ipca

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,05 g
  MOMAJA S.R.O.
  Sumatriptan Ipca

  Sumatriptan Ipca

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,1 g
  MOMAJA S.R.O.
  Sumatriptan Ipca

  Sumatriptan Ipca

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,1 g
  MOMAJA S.R.O.
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...