Symtram

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,82 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,0375g+0,325g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: SYMPHAR SP. Z O.O.

Symtram - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Symtram - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Symtram - opis

Produkt leczniczy Symtram w postaci tabletek jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego i ciężkiego bólu. 

Stosowanie produktu leczniczego Symtram należy ograniczyć do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem (patrz również punkt 5.1).

Symtram - skład

Jedna tabletka zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Symtram - dawkowanie

Dawkowanie:

DOROŚLI I MŁODZIEŻ (w wieku 12 lat i starsza):

Stosowanie produktu leczniczego Symtram należy ograniczyć do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Na ogół należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową. 

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka produktu leczniczego Symtram 75 mg/650 mg. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, nie przekraczając 4 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstęp między dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin. 

Produktu leczniczego Symtram w żadnym przypadku nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4„Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”). Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Symtram, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), w celu oceny konieczności dalszego leczenia. 

Dzieci

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Symtram u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych objawów niewydolności wątroby lub nerek. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy w razie konieczności wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta. 

Pacjenci z niewydolnością nerek/pacjenci dializowani i z zaburzeniami czynności wątroby  U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta. 

Ze względu na zawartość tramadolu, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symtram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). 

Ponieważ tramadol jest usuwany z organizmu podczas hemodializy lub hemofiltracji bardzo powoli, podanie produktu po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego zazwyczaj nie jest wymagane. 

Produktu leczniczego Symtram nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4). 

Sposób podawania:

Podanie doustne. 

Tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu. Linia podziału na tabletce ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia. Linia podziału na tabletce umożliwia także podział na równe połowy, jeżeli należy zastosować połowę dawki.

Symtram - środki ostrożności

Ostrzeżenia:

-Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) 4 tabletek produktu leczniczego Symtram 75 mg/650 mg na dobę. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, należy ostrzec pacjentów, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym produktów sprzedawanych bez recepty) lub tramadolu chlorowodorek bez wskazania lekarza. 

-Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symtram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). 

-Nie należy stosować produktu leczniczego Symtram u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Niebezpieczeństwo przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby należy dokładnie rozważyć wydłużenie odstępu między dawkami. 

-Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symtram w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej. 

-Tramadol nie jest odpowiedni do leczenia zastępczego pacjentów uzależnionych od opioidów. Tramadol, pomimo, że jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawienia morfiny.

-Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem, podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, środki przeciwpsychotyczne, ośrodkowo działające leki przeciwbólowe lub miejscowe leki znieczulające. Pacjenci z padaczką skutecznie kontrolowaną przez terapię lub pacjenci z tendencją do występowania drgawek mogą być leczeni produktem leczniczym Symtram wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. 

Odnotowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach. Ryzyko może się zwiększać, gdy dawki tramadolu przekraczają zalecaną, górną granicę dawki. 

-Równoczesne stosowanie agonistów/antagonistów receptorów opioidowych (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) nie jest wskazane (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”). 

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Produkt leczniczy Symtram należy stosować z ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach czaszki, pacjentów podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania oraz ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. 

U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych może wywołać objawy z odstawienia. Odnotowano rzadkie przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8). 

Mogą wystąpić objawy z odstawienia, podobne do objawów obserwowanych podczas odstawiania opioidów. Objawy te obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezy, drżenia i objawy żołądkowo-jelitowe (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu odnotowano, że tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilił świadomość śródoperacyjną. Do czasu uzyskania dalszych informacji, należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

Symtram - przedawkowanie

Symtram jest produktem złożonym. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia tramadolem lub paracetamolem lub oboma składnikami jednocześnie. 

- Objawy przedawkowania tramadolu:

Z reguły po przedawkowaniu tramadolu, należy się spodziewać objawów podobnych do tych, które obserwowane są w przypadku innych ośrodkowo działających leków przeciwbólowych (leki opioidowe). W tym, w szczególności: zwężenia źrenic, wymiotów, zapaści sercowo-naczyniowej, zaburzeń świadomości prowadzących nawet do śpiączki, drgawek i zahamowania ośrodka oddechowego mogących prowadzić do zatrzymania oddechu. 

- Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ostrego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych może rozwinąć się nawet, jeśli nie występuje ciężkie uszkodzenie wątroby. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki. 

Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia wątroby u osób dorosłych, które przyjęły 7,5-10 g lub więcej paracetamolu. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu paracetamolu (dostatecznie oczyszczonego z substancji toksycznych po zażyciu terapeutycznych dawek paracetamolu, ale nie w przypadku przyjmowania dużych ilości) wiążą się nieodwracalnie z tkanką wątrobową powodując jej uszkodzenie. 

Postępowanie w nagłych przypadkach:

− Pacjenta należy natychmiast umieścić w oddziale specjalistycznym. − Należy podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia. 

− Przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania testów czynnościowych wątroby. 

− Testy wątrobowe należy wykonać na początku (przedawkowania) i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach. 

− Opróżnić żołądek poprzez prowokowanie wymiotów przez podrażnienie (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka. 

− Należy wprowadzić leczenie podtrzymujące, takie jak zachowanie drożności dróg oddechowych, czynności układu krążenia; w celu odwrócenia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson; napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu.

− Tramadol jest wydalany z surowicy w znikomym stopniu poprzez hemodializę lub hemofiltrację. W związku z tym, leczenie ostrego przedawkowania produktem leczniczym Symtram za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest odpowiednie. 

Natychmiastowe leczenie ma istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjentów należy natychmiast skierować do szpitala w celu podjęcia odpowiedniego leczenia. U osób dorosłych lub młodzieży, którzy przyjęli około 7,5 g lub więcej paracetamolu w ciągu 4 ostatnich godzin i u dzieci, które przyjęły ≥150 mg/kg mc. paracetamolu w ciągu 4 ostatnich godzin, należy rozważyć możliwość wykonania płukania żołądka. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po upływie 4 godzin od przedawkowania, w celu oceny ryzyka wystąpienia uszkodzenia wątroby (z użyciem nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie Nacetylocysteiny (NAC) do 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylnie NAC jest najbardziej skuteczne w ciągu 8 godzin od przedawkowania. Jednak NAC należy podać również po 8 godzinach od przedawkowania i kontynuować w całym cyklu leczenia. Leczenie NAC należy rozpocząć natychmiast, jeśli podejrzewa się ostre zatrucie. Należy zastosować ogólne leczenie wspomagające. 

Bez względu na ilość przyjętego paracetamolu, odtrutkę w postaci NAC, należy podać doustnie lub dożylnie, możliwie jak najszybciej, w ciągu 8 godzin od zatrucia.

Symtram - przeciwwskazania

-Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub psychotropowymi produktami leczniczymi, 

-nie należy podawać produktu leczniczego Symtram pacjentom, którzy zażywają inhibitory monoaminooksydazy lub przed upływem dwóch tygodni od ich odstawienia (patrz punkt 4.5),

-ciężka niewydolność wątroby,

-niepoddająca się leczeniu padaczka (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”). 

Symtram - działania niepożądane

Podczas badań klinicznych, dotyczących stosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem najczęstszymi działaniami niepożądanymi, obserwowanymi u ponad 10% pacjentów, były: nudności, zawroty głowy i senność. 

Zaburzenia serca:

-niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia układu nerwowego:

-bardzo często (≥1/10): zawroty głowy, senność 

-często (≥1/100 do < 1/10): ból głowy, drżenie 

-niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne - rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): ataksja, drgawki 

Zaburzenia psychiczne:

-często (≥1/100 do < 1/10): splątanie, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu 

-niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć - rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): uzależnienie od leku 

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

-bardzo rzadko (< 1/10 000): nadużywanie

Zaburzenia oka:

-Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): nieostre widzenie 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i ś ródpiersia:

-Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): duszność 

Zaburzenia żołądka i jelit:

-Bardzo często (≥1/10): nudności 

-Często (≥1/100 do < 1/10): wymioty, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia 

-Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): dysfagia, smoliste stolce 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

-Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-Często (≥1/100 do < 1/10): nasilone pocenie, świąd 

-Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka) 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

-Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zastój moczu) 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

-Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej 

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wykluczyć ich wystąpienia: 

Tramadol: 

-niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol)

-doświadczenia po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego

-rzadkie przypadki (≥ 1/10 000 do < 1/1000): reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego (np.

duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja - rzadkie przypadki (≥ 1/10 000 do < 1/1000): zmiany apetytu, osłabienie mięśniowe i depresja oddechowa

-po podaniu tramadolu mogą wystąpić psychiczne działania niepożądane, różniące się osobniczo co do nasilenia i rodzaju (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Zaburzenia te obejmują zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności fizycznej (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania). 

-obserwowano przypadki nasilenia astmy, chociaż nie ustalono związku przyczynowego - mogą wystąpić objawy odstawienne, podobne do występujących po odstawieniu opioidów, jak pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i objawy żołądkowo-jelitowe. 

Paracetamol:

-działania niepożądane po przyjęciu paracetamolu występują rzadko, jednak mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna. Istnieją doniesienia o powikłaniach hematologicznych, takich jak trombocytopenia i agranulocytoza, które jednak nie musiały być związane przyczynowo z przyjmowaniem paracetamolu

-w kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryny. W innych badaniach nie obserwowano zmian czasu protrombinowego. 

Symtram - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Ponieważ Symtram jest produktem złożonym zawierającym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie ciąży. 

- Dane dotyczące paracetamolu: 

Badania epidemiologiczne u ciężarnych kobiet nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach. 

- Dane dotyczące tramadolu: 

Ze względu na brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży, tramadolu nie należy stosować w okresie ciąży. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość mięśnia macicy. Może powodować zmiany częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe leczenie w okresie ciąży może spowodować objawy odstawienne u noworodka po porodzie, wynikające z uzależnienia. 

Karmienie piersią:

Ponieważ Symtram jest produktem złożonym zawierającym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią. 

- Dane dotyczące paracetamolu: 

Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących jednoskładnikowe produkty lecznicze, zawierające tylko paracetamol. 

- Dane dotyczące tramadolu: 

Tramadol i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka matki. Niemowlę może spożyć z mlekiem około 0,1% dawki zastosowanej przez matkę. Tramadolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Symtram - prowadzenie pojazdów

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą się nasilać po spożyciu alkoholu lub stosowaniu innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią takie objawy. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Symtram - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum

  Jest to preparat przeciwbólowy dwuskładnikowy zawierający paracetamol i opioidowy tramadol. Stosowany do objawowego leczenia bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego. Dawkę dostosowuje się indywidualnie, zależnie od intensywności bólu i progu bólu pacjenta, podaje się w postaci tabletek powlekanych, rozpuszczalnych lub tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

  Dostępne opakowania
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 2 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 20 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 40 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 60 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 100 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 1 tabl. - 0,075g+0,65g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 10 tabl. - 0,075g+0,65g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 15 tabl. - 0,075g+0,65g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symtram

  Symtram

  tabletki - 20 tabl. - 0,075g+0,65g
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium to lek uspakajający, ułatwiający zasypianie, ale również lek przeciwlękowy. Szacuje się, że nawet 20% Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Depresja, stany lękowe czy zachowania związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych to najczęstsze...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Benzodiazepiny - charakterystyka, objawy uzależnienia, zespół abstynencyjny

  Benzodiazepiny - charakterystyka, objawy uzależnienia, zespół abstynencyjny

  Benzodiazepiny to leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym i relaksacyjnym. Wprowadzono je do lecznictwa na początku lat 60. XX wieku jako alternatywę dla bardziej uzależniających barbituranów. W Polsce zarejestrowano...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Rzuć palenie na spokojnie w wakacje

  Rzuć palenie na spokojnie w wakacje

  Wakacje to czas, w którym wiele osób podejmuję próbę rzucenia palenia. Słoneczna pogoda, wysokie temperatury i wszechobecna zieleń motywują do zmian. O tym, jakie są pozytywne efekty rzucenia palenia nie trzeba jednak dużo mówić - korzysta na tym nie...

  Leki i suplementy

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Rynek farmaceutyczny generalnie rośnie od wielu lat. Jedyny rok, w którym odnotowaliśmy ujemną dynamikę rynku to był rok 2012, kiedy wchodziła nowa ustawa i to spowodowało pewnie zakłócenia w zakresie wzrostu rynku farmaceutycznego. Natomiast przez...

  Leki i suplementy

  Jak działa ketoprofen?

  Jak działa ketoprofen?

  Ketoprofen jest jednym z tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. To duża grupa leków mających właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Spośród nich ketoprofen wyróżnia się dużą siłą działania przeciwbólowego4,6,7. Ketoprofen:...