Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,0375g+0,325g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: BRISTOL LABORATORIES LTD

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - opis

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg, tabletki powlekane jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Stosowanie produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg tabletki powlekane należy ograniczyć do pacjentów, których ból o umiarkowanym i dużym nasileniu uzasadnia zastosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1).

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - dawkowanie

Dawkowanie

Osoby dorosłe i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Stosowanie produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg, tabletki powlekane należy ograniczyć do pacjentów, których ból umiarkowanym i dużym nasileniu uzasadnia zastosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu.

Dawkowanie należy dobrać indywidualnie w zależności od nasilenia bólu oraz reakcji organizmu pacjenta. Należy zazwyczaj wybrać najniższą skuteczną dawkę uśmierzającą ból.

Zalecana dawka początkowa to dwie tabletki produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg tabletki powlekane. W razie potrzeby można podać dawki dodatkowe; nie należy przekraczać 8 tabletek (co stanowi odpowiednik 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić przynajmniej sześć godzin.

Produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg, tabletki powlekane w żadnym wypadku nie należy stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeżeli z powodu charakteru i nasilenia dolegliwości konieczne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg+325 mg, tabletki powlekane, należy wdrożyć dokładne i regularne badania stanu zdrowia w celu ustalenia, czy konieczne jest kontynuowanie leczenia. Jeśli to możliwe, w leczeniu należy stosować przerwy.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane u dzieci w wieku do 12 lat. W związku z tym w tej populacji pacjentów nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego

Pacj enci w podeszłym wieku

u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności nerek lub wątroby modyfikacja dawki nie jest zwykle konieczna. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Sposób podawania:

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody. Tabletek nie wolno łamać ani rozgryzać.

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - środki ostrożności

Ostrzeżenia:

• U dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat nie należy przekraczać dawki maksymalnej produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane wynoszącej 8 tabletek na dobę. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, zaleca się pacjentom, aby nie przekraczali zalecanej dawki ani nie stosowali jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym dostępnych w sprzedaży odręcznej) lub tramadol bez zasięgnięcia porady lekarza.

• Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane w przypadku ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/mm).

• Nie należy stosować produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby. Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest wyższe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby (bez towarzyszącej marskości). Przy umiarkowanym nasileniu objawów należy dokładnie rozważyć wydłużenie okresów pomiędzy dawkami.

• Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

• Tramadolu nie należy stosować do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Chociaż tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi on objawów z odstawienia morfiny.

• Istnieją doniesienia o występowaniu drgawek u zażywających tramadol pacjentów podatnych na napady padaczkowe lub zażywających inne leki obniżające próg drgawkowy, zwłaszcza selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub znieczulających miejscowo. Produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane można stosować u pacjentów z kontrolowaną lekami padaczką oraz pacjentów podatnych na występowanie napadów padaczkowych tylko, jeżeli występują poważne okoliczności uzasadniające użycie. Istnieją doniesienia o występowaniu drgawek u pacjentów zażywających tramadol w zalecanych dawkach terapeutycznych. Stosowanie tramadolu w dawkach przekraczających górną zalecaną granicę może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek.

• Nie zaleca się jednoczesnego stosowania opioidów o działaniu agonistycznym-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg u pacjentów z urazem czaszkowym, podatnych na epizody padaczkowe, chorób układu żółciowego, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o nieznanej przyczynie, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania, lub ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Przedawkowanie paracetamolu u niektórych pacjentów może mieć działanie hepatotoksyczne.

Po zakończeniu podawania dawek terapeutycznych tramadolu istnieje możliwość wystąpienia zespołu odstawiennego. W rzadkich przypadkach odnotowano przypadki uzależnień i celowego nadużywania tramadolu (patrz punkt 4.8).

Mogą wystąpić objawy zespołu abstynencyjnego, podobne do występujących w przypadku odstawienia opiatów (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu ustalono, że stosowanie tramadolu przy znieczuleniu ogólnym enfluranem i tlenkiem azotu zwiększa możliwość śródoperacyjnego powrotu świadomości. Do momentu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu przy znieczuleniu płytkim.

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - przedawkowanie

Produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych. W przypadku przedawkowania objawy mogą wynikać z zatrucia tramadolem, paracetamolem lub obydwoma tymi składnikami leku jednocześnie.

Objawy przedawkowania tramadolu:

Z zasady po zatruciu tramadolem należy się spodziewać objawów podobnych do obserwowanych w przypadku innych ośrodkowo działających środków przeciwbólowych (opioidów). Obejmują one w szczególności: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, co może prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ostrego zatrucia niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą nabłonka kanalików nerkowych, nawet jeśli nie doszło do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

U osób dorosłych, które przyjęły 7,5-10 g lub więcej paracetamolu istnieje możliwość uszkodzenia wątroby. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle w wystarczającym stopniu wiązanego przez glutation po

przyjęciu terapeutycznych dawek paracetamolu) wiążą się nieodwracalnie z tkankami wątroby.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

• Natychmiast umieścić pacjenta na oddziale specjalistycznym.

• Podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia

• Przed rozpoczęciem leczenia należy możliwie szybko po przedawkowaniu pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania prób wątrobowych.

• Próby wątrobowe należy wykonać maksymalnie szybko po przedawkowaniu i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT), a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.

• Opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka.

• Należy prowadzić działania podtrzymujące takie, jak utrzymanie drożności dróg oddechowychi czynności układu krążenia. W celu odwrócenia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson, a napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu.

• Tramadol j est w znikomym stopniu eliminowany z surowicy poprzez hemodializę lub hemofiltrację. Dlatego też, leczenie ostrego przedawkowania produktem leczniczym Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest zasadne przy odtruwaniu.

Natychmiastowe leczenie ma niezwykle istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjentów należy pilnie skierować do szpitala w celu podjęcia leczenia. U osób dorosłych i młodzieży, po przyjęciu 7,5 g (lub więcej) paracetamolu oraz dzieci, które przyjęły paracetamol w ilości ? 150 mg/kg m.c., należy wykonać płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia leku nie upłynęło więcej niż 4 godziny. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po 4 godzinach od przedawkowania w celu określenia ryzyka rozwoju uszkodzenia wątroby (na podstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), która może mieć korzystne działanie do 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylnie N-acetylocysteiny ma największą skuteczność w ciągu 8 godzin od przedawkowania. Jednakże N-acetylocysteinę należy podać również, jeśli minęło więcej niż osiem godzin i kontynuować w całym cyklu leczenia. Jeśli podejrzewa się znaczne przedawkowanie, należy natychmiast rozpocząć leczenie N-acetylocysteiną. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Niezależnie od zgłoszonej ilości przyjętego paracetamolu, należy możliwie jak najszybciej podać odtrutkę na paracetamol pod postacią N-acetylocysteiny (doustnie lub dożylnie), w ciągu 8 godzin od zatrucia.

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1

• Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi o działaniu ośrodkowym, opioidami lub lekami psychotropowymi

• Produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane nie należy podawać pacjentom aktualnie przyjmującym inhibitory monoaminooksydazy lub w okresie dwóch tygodni od ich odstawienia (patrz punkt 4.5)

• ciężkie zaburzenia czynności wątroby

• Niepoddająca się leczeniu padaczka (patrz punkt 4.4)

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi podczas badań klinicznych dotyczących połączenia paracetamolu i tramadolu są nudności, zawroty głowy i senność, występujące u ponad 10% pacjentów.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100): nadciśnienie, kołatanie serca, tachykardia, niemiarowość akcji serca.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często (?1/10): zawroty głowy, senność

Często (?1/100 do < 1/10): drżenie głowy

Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100): mimowolne kurcze mięśni, parestezje, szum w uszach

Rzadko (?1/10000 do < 1/1000): ataksja, drgawki. Zaburzenia psychiczne:

Często (?1/100 do < 1/10): splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100): depresja, omamy, koszmary senne, utrata pamięci

Rzadko (?1/10 000 do < 1/1000): uzależnienie od leku.

Badania porejestracyjne

Bardzo rzadko (< 1/10 000): nadużywanie. Zaburzenia oka:

Rzadko (?1/10000 do < 1/1000): nieostre widzenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Niezbyt często (?1/1000 do < 1/100): duszność Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często (?1/10): nudności

Często (?1/100 do < 1/10): wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia

Nieczęsto (?1/1000 do < 1/100): zaburzenia przełykania, smoliste stolce.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często (?1/1000 do < 1/100): podwyższenie aktywności transaminaz wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej :

Często (?1/100 do < 1/10): obfite poty, świąd

Niezbyt często (?1/1000 do < 1/100): reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka). Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często (?1/1000 do < 1/100): albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu).

Cały organizm:

Niezbyt często (?1/1000 do < 1/100): dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano poniższych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol

• Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol).

• Obserwacj e po wprowadzeniu do obrotu wykazuj ą rzadką możliwość zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

• Rzadkie przypadki (?1/10 000 do < 1/1 000): reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego(np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja.

• Rzadkie przypadki (?1/10 000 do < 1/1 000): zmiany łaknienia, osłabienie mięśni i zaburzenia oddychania.

• Po podaniu tramadolu mogą wystąpić zaburzenia psychiczne różniące się międzyosobniczo, co do nasilenia i rodzaju (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Te zaburzenia mogą obejmować zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i sensorycznych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania).

• Zaobserwowano przypadki nasilenia astmy, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.

• Objawy odstawienne, podobne do występujących po odstawieniu opiatów, jak pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Inne objawy rzadko obserwowane po nagłym odstawieniu tramadolu to: napady paniki, silny lęk, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony OUN.

Paracetamol

• Działania niepożądane po przyjęciu paracetamolu są rzadkie, jednak mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka skórna. Istnieją doniesienia o hematologicznych działaniach niepożądanych takich, jak trombocytopenia i agranulocytoza, które jednak nie musiały być przyczynowo związane z przyjmowaniem paracetamolu.

• W kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryn. W innych badaniach czas protrombinowy nie ulegał zmianie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}; e-mail:adr@urpl.gov.pl

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ponieważ produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie należy go stosować podczas ciąży.

• Dane dotyczące paracetamolu:

W badaniach epidemiologicznych obejmujących kobiety w ciąży nie wykazano niekorzystnego wpływu spowodowanego stosowaniem zalecanych dawek paracetamolu.

• Dane dotyczące tramadolu:

Tramadolu nie należy stosować w ciąży gdyż brak jest wystarczających danych pozwalających właściwie ocenić bezpieczeństwo jego stosowania. Tramadol podany przed porodem lub w jego trakcie nie wpływa na skurcze macicy. U noworodków lek może spowodować zmiany częstości oddechów, które zazwyczaj nie są znaczące klinicznie. Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może prowadzić do przyzwyczajenia i wystąpienia u noworodka objawów odstawiennych._Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną tramadolu (patrz punkt 5.3). Tramadol przenika przez łożysko.

Laktacja:

Ponieważ produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

• Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących leki jednoskładnikowe zawierające wyłącznie paracetamol

• Dane dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka matki. Niemowlę może spożyć około 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Tramadolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - prowadzenie pojazdów

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy szczególnie w przypadku stosowania produktu leczniczego z alkoholem lub innym lekami wpływającymi hamująco na OUN. Jeśli pojawią się takie działania, pacjent nie może prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum

  Jest to preparat przeciwbólowy dwuskładnikowy zawierający paracetamol i opioidowy tramadol. Stosowany do objawowego leczenia bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego. Dawkę dostosowuje się indywidualnie, zależnie od intensywności bólu i progu bólu pacjenta, podaje się w postaci tabletek powlekanych, rozpuszczalnych lub tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

  Dostępne opakowania
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 40 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 70 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 80 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  Tramadol hydrochloride+ Paracetamol Bristol Laboratoires

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,0375g+0,325g
  BRISTOL LABORATORIES LTD
  Powiązane artykuły
  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium to lek uspakajający, ułatwiający zasypianie, ale również lek przeciwlękowy. Szacuje się, że nawet 20% Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Depresja, stany lękowe czy zachowania związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych to najczęstsze...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Benzodiazepiny - charakterystyka, objawy uzależnienia, zespół abstynencyjny

  Benzodiazepiny - charakterystyka, objawy uzależnienia, zespół abstynencyjny

  Benzodiazepiny to leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym i relaksacyjnym. Wprowadzono je do lecznictwa na początku lat 60. XX wieku jako alternatywę dla bardziej uzależniających barbituranów. W Polsce zarejestrowano...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Rzuć palenie na spokojnie w wakacje

  Rzuć palenie na spokojnie w wakacje

  Wakacje to czas, w którym wiele osób podejmuję próbę rzucenia palenia. Słoneczna pogoda, wysokie temperatury i wszechobecna zieleń motywują do zmian. O tym, jakie są pozytywne efekty rzucenia palenia nie trzeba jednak dużo mówić - korzysta na tym nie...

  Leki i suplementy

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Rynek farmaceutyczny generalnie rośnie od wielu lat. Jedyny rok, w którym odnotowaliśmy ujemną dynamikę rynku to był rok 2012, kiedy wchodziła nowa ustawa i to spowodowało pewnie zakłócenia w zakresie wzrostu rynku farmaceutycznego. Natomiast przez...

  Leki i suplementy

  Jak działa ketoprofen?

  Jak działa ketoprofen?

  Ketoprofen jest jednym z tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. To duża grupa leków mających właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Spośród nich ketoprofen wyróżnia się dużą siłą działania przeciwbólowego4,6,7. Ketoprofen:...