Doreta

zobacz opinie o produkcie »
Cena
15,18 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,0375g+0,325g
Ilość
10 tabl. (blister)
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Doreta - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Doreta - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Doreta - opis

Produkt leczniczy Doreta jest zalecany do stosowania u dorosłych i u młodzieży w wieku 12 lat i starszej.

Produkt leczniczy Doreta wskazany jest w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1).

Doreta - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum), co odpowiada 65,88 mg tramadolu, oraz 650 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Doreta - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza)

Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o umiarkowanym do dużego natężenia wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu.

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i od indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę o działaniu przeciwbólowym. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doreta to jedna tabletka. W razie konieczności, można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając łącznej ilości 4 tabletek (co odpowiada 300 mg chlorowodorku tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej sześć godzin.

Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4.). Jeśli charakter lub stopień ciężkości choroby wymagają powtarzającego się lub długotrwałego podawania produktu leczniczego Doreta, stan pacjenta należy starannie i regularnie kontrolować (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), aby ocenić, czy dalsze leczenie jest konieczne.

Dzieci

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego nie zaleca się stosowania go w tej populacji pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. Należy jednak mieć na uwadze, że u ochotników w wieku powyżej 75 lat okres półtrwania tramadolu w fazie eliminacji ulegał wydłużeniu o 17% po doustnym podaniu leku. Ze względu na zawartość tramadolu, zaleca się, aby minimalny odstęp między dawkami u osób w wieku powyżej 75 lat nie był krótszy niż 6 godzin.

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie tramadolu jest opóźnione. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min), odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien zostać zwiększony do 12 godzin. Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę lub hemofiltrację, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby wydalanie tramadolu jest opóźnione zatem nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). W przypadku umiarkowanej niewydolności należy rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością płynu.

Doreta - środki ostrożności

Ostrzeżenia

U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 4 tabletki. W celu uniknięcia nieumyślnego przedawkowania pacjenci nie powinni stosować dawki większej niż zalecana oraz stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol (w tym leków bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu, bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/mm).

Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanej niewydolności należy rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Doreta u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddechowymi.

Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych.

Obserwowano przypadki wystąpienia drgawek podczas stosowania tramadolu u pacjentów ze skłonnością do drgawek lub stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub środki do znieczulenia miejscowego. Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub podatni na wystąpienie drgawek, powinni stosować produkt leczniczy Doreta jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki.

Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu maksymalnej zalecanej dawki. Nie zaleca się równoczesnego stosowania agonistów-antagonistów receptorów opioidowych (nalbufina, buprenorfina lub pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Doreta u osób uzależnionych od opioidów, po urazach głowy, podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym.

U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może spowodować toksyczne uszkodzenie

wątroby.

Tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych może powodować wystąpienie objawów z odstawienia. Zgłaszano rzadkie przypadki uzależnienia oraz nadużywania produktu (patrz punkt 4.8).

Mogą wystąpić objawy z odstawienia podobne do obserwowanych w przypadku opiatów (patrz punkt

4.8).

W jednym badaniu z zastosowaniem tramadolu podczas znieczulenia ogólnego z użyciem enfluranu i podtlenku azotu, tramadol zwiększał ryzyko wybudzenia w trakcie operacji. Dlatego do momentu uzyskania dalszych informacji, jego zastosowanie w przypadku płytkiego znieczulenia ogólnego nie jest wskazane.

Doreta - przedawkowanie

Produkt leczniczy Doreta jest produktem złożonym, zawierającym stałe dawki substancji czynnych. W

przypadku przedawkowania, mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z toksycznym działaniem tramadolu lub paracetamolu, lub obu tych substancji czynnych.

Objawy przedawkowania tramadolu

Objawy zatrucia tramadolem są z reguły podobne do objawów wywoływanych przez inne działające ośrodkowo leki przeciwbólowe (opioidy). Należą do nich: zwężenie źrenicy, wymioty, zapaść krążeniowa, zaburzenia świadomości, w tym śpiączkę, drgawki oraz depresja oddechowa do zatrzymania oddychania włącznie.

Objawy przedawkowania paracetamolu

Ryzyko przedawkowania dotyczy szczególnie małych dzieci. Objawy przedawkowania paracetamolu występujące w ciągu pierwszych 24 godzin obejmują: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt oraz bóle brzucha. Objawy uszkodzenia wątroby mogą pojawić się 12 do 48 godzin od momentu przyjęcia leku. Możliwe są również zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ciężkiego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i śmierci. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą cewek może wystąpić nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano również przypadki zaburzeń rytmu serca oraz zapalenia trzustki.

Uszkodzenie wątroby może wystąpić u osób dorosłych, które zażyły dawkę paracetamolu wynoszącą 7,5-10 g lub większą. Uważa się, że nadmiar toksycznego metabolitu (zazwyczaj odpowiednio odtruwanego przez glutation po przyjęciu normalnych dawek paracetamolu), nieodwracalnie wiąże się z tkanką wątrobową.

Postępowanie w nagłych przypadkach

- Pacjenta należy niezwłocznie przetransportować do placówki specjalistycznej.

- Należy podtrzymywać czynność oddechową i krążenie.

- Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać próbkę krwi (jak najszybciej od momentu przedawkowania leku), w celu oznaczenia stężenia paracetamolu i tramadolu w osoczu, oraz do wykonania testów wątrobowych.

- Testy wątrobowe należy wykonać na początku (przedawkowania), a następnie powtarzać co 24 godziny. Zwykle obserwuje się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT); po upływie jednego do dwóch tygodni następuje powrót tych wartości do normy.

- Opróżnienie żołądka poprzez nakłonienie pacjenta do sprowokowania wymiotów (jeśli jest przytomny) lub płukanie żołądka.

- Należy wdrożyć postępowanie wspomagające, takie jak utrzymanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymanie krążenia; odtrutką w przypadku depresji oddechowej jest nalokson; w przypadku drgawek należy zastosować diazepam.

- Tramadol jest w minimalnym stopniu eliminowany z surowicy przez hemodializę lub

hemofiltrację. Dlatego leczenie ostrego zatrucia produktem leczniczym Doreta przy zastosowaniu samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest odpowiednie dla detoksykacji.

Zasadnicze znaczenie w przypadku przedawkowania paracetamolu ma natychmiastowe leczenie. Pomimo braku wyraźnych wczesnych objawów, pacjenta należy pilnie skierować do szpitala, w celu natychmiastowego rozpoczęcia leczeniu. Płukanie żołądka należy wykonać u każdego dorosłego lub nastoletniego pacjenta, który w ciągu ostatnich 4 godzin zażył dawkę paracetamolu wynosząca około 7,5 g lub więcej, lub u każdego dziecka, które w ciągu ostatnich 4 godzin przyjęło ≥150 mg/kg mc. paracetamolu. Stężenie paracetamolu we krwi należy oznaczyć po upływie 4 godzin od zażycia dawki leku, w celu umożliwienia oceny ryzyka uszkodzenia wątroby (za pomocą nomogramu przedawkowania paracetamolu). Dożylne podawanie N-acetylocysteiny (ang. NAC) daje najlepsze wyniki, jeśli rozpoczyna się je w ciągu 8 godzin od przedawkowania leku. Jednak należy podać NAC również, jeśli upłynęło więcej niż 8 godzin od zażycia leku, oraz kontynuować podawanie przez cały okres terapii. Leczenie przy użyciu NAC należy rozpocząć bezzwłocznie, jeśli istnieje podejrzenie bardzo dużego przedawkowania. Dostępne muszą być ogólne środki postępowania wspomagającego.

Niezależnie od tego, jaką zgłoszono dawkę zażytego paracetamolu, należy jak najszybciej podać NAC

(antidotum dla paracetamolu) - doustnie lub dożylnie, najlepiej w ciągu 8 godzin od przedawkowania.

Doreta - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.

Nie należy stosować produktu leczniczego Doreta u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia (patrz punkt 4.5).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami (patrz punkt 4.4).

Doreta - działania niepożądane

Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Doreta pogrupowano następująco według częstości występowania:

- bardzo często (≥1/10),

- często (≥1/100 do < 1/10),

- niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), - rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000),

- bardzo rzadko (< 1/10 000),

- nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi najczęściej podczas badań klinicznych nad skojarzeniem paracetamolu i tramadolu były: nudności, zawroty głowy oraz senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych według grup układowo-narządowych:

 

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

 

Dezorientacja, zmiany nastroju

(niepokój, nerwowość,

euforia), zaburzenia snu

Depresja, omamy, koszmary senne, amnezja

Uzależnienie lekowe

Nadużywanie

leku

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność

Ból głowy, drżenie

Mimowolne skurcze mięśni, parestezje, dzwonienie w uszach

Ataksja, drgawki

 

Zaburzenia oka

     

Niewyraźne widzenie

 

Zaburzenia serca

   

Palpitacje, tachykardia, arytmia

   

Zaburzenia naczyń

   

Nadciśnienie tętnicze

   

Zaburzenia układu oddechowego i klatki piersiowej i śródpiersia

   

Duszność

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

Nudności

Wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia z oddawaniem wiatrów

Dysfagia, smoliste stolce

   

Zaburzenia

wątroby i dróg żółciowych

   

Zwiększenie aktywności aminotranferaz wątrobowych

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Pocenie się, świąd

Odczyny

skórne (np. wysypka,

   
     

pokrzywka)

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zatrzymanie moczu)

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

Dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej

   

Chociaż poniższych działań niepożądanych nie obserwowano podczas badań klinicznych, nie można wykluczyć ich związku z podawaniem tramadolu lub paracetamolu:

Tramadol

- Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol).

- Badania po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie przypadki zmian w działaniu warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

- Rzadko: reakcje alergiczne z objawami oddechowymi (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja.

- Rzadko: zmiana apetytu, osłabienie siły mięśniowej oraz depresja oddechowa.

- Zaburzenia psychiczne mogące wystąpić po podaniu tramadolu różnią się u poszczególnych pacjentów stopniem nasilenia i charakterem (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (zwykle podniecenie, czasem dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj ograniczenie, czasem zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. zaburzenia percepcji i podejmowania decyzji).

- Zgłaszano przypadki nasilenia objawów astmy, jednak nie ustalono związku przyczynowego ze stosowaniem tramadolu.

- Objawy z odstawienia, podobne do objawów występujących podczas odstawiania opiatów, obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezę, drżenie oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Inne, działania niepożądane bardzo rzadko obserwowane po nagłym zaprzestaniu podawania chlorowodorku tramadolu to: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz nietypowe zaburzenia ze strony OUN.

Paracetamol

- Działania niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu są rzadkie, mogą jednak wystąpić objawy nadwrażliwości, np. wysypka. Zgłaszano przypadki zaburzeń składu krwi, w tym małopłytkowość i agranulocytozę, jednak niekoniecznie mogły one być związane ze stosowaniem paracetamolu.

- Zgłaszano przypadki wskazujące, że paracetamol może powodować hipoprotrombinemię, jeśli stosuje się go z lekami podobnymi do warfaryny. Inne badania wykazują brak zmian czasu protrombinowego.

Doreta - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ponieważ produkt leczniczy Doreta stanowi skojarzenie substancji czynnych zawierających tramadol, nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Paracetamol

Badania epidemiologiczne prowadzone u kobiet w ciąży nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu podczas stosowania w zalecanych dawkach, jednak pacjentki powinny uzgodnić z lekarzem jego stosowanie.

Tramadol

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania tramadolu u kobiet w ciąży. Ponieważ tramadol przenika przez barierę łożyskową, długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może spowodować powstanie objawów z odstawienia u noworodka. Dlatego też nie należy stosować tramadolu w czasie ciąży.

Podawanie tramadolu przed lub podczas porodu nie ma wpływu na kurczliwość macicy. U noworodków może powodować zmiany częstości oddechu, które zazwyczaj nie mają znaczenia klinicznego.

Laktacja

Ponieważ produkt leczniczy Doreta jest produktem złożonym zawierającym skojarzenie substancji czynnych, zawierającym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Paracetamol

Paracetamol przenika do mleka w ilościach, które nie mają znaczenia klinicznego. Według dostępnych, opublikowanych danych paracetamol nie jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Tramadol

Tramadol oraz jego metabolity przenikają do mleka w małych ilościach. Niemowlę może otrzymać z pokarmem 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Chlorowodorek tramadolu nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Doreta - prowadzenie pojazdów

Doreta wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Doreta może powodować senność oraz zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu pod wpływem alkoholu lub leków działających depresyjnie na OUN. W razie wystąpienia takiego działania, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Doreta - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum

  Jest to preparat przeciwbólowy dwuskładnikowy zawierający paracetamol i opioidowy tramadol. Stosowany do objawowego leczenia bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego. Dawkę dostosowuje się indywidualnie, zależnie od intensywności bólu i progu bólu pacjenta, podaje się w postaci tabletek powlekanych, rozpuszczalnych lub tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

  Dostępne opakowania
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 10 tabl. (blister) - 0,0375g+0,325g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,0375g+0,325g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,0375g+0,325g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,075g+0,65g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,075g+0,65g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,075g+0,65g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 0,0375g+0,325g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  15,18 zł
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,0375g+0,325g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  21,89 zł
  Doreta

  Doreta

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,075g+0,65g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  28,74 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Newsy - leki i suplementy

  Seria Alka Prim wycofana z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu serię tebletek musujących Alka Prim. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z rynku zniknie jedna seria leku. Mowa o tej o numerze 30417 i dacie ważności 04.2019. Jaki jest powód podjęcia...

  Leki i suplementy

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Aspiryna to nie tylko lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawału. Jednak jego regularne przyjmowanie wyklucza spożywanie dużych dawek kwasów nienasyconych omega-3....

  Leki i suplementy

  Leki tylko w aptekach. Mają zniknąć ze sklepów i hipermarketów

  Leki tylko w aptekach. Mają zniknąć ze sklepów i hipermarketów

  Część leków zniknie z półek sklepowych i stacji benzynowych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada ograniczenia w sprzedaży medykamentów poza aptekami. Dokument w randze rozporządzenia ma wejść w życie już za około trzy miesiące. Obecnie w obrocie na polskim...

  Leki i suplementy

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Mieszkańcy Polski coraz częściej sięgają po żele przeciwbólowe i leki doustne z ibuprofenem w składzie. W samym tylko lipcu br. sprzedano ponad 1,5 mln tubek i ponad 3,5 mln opakowań leków. Jakie preparaty są najpopularniejsze? To m.in. Nurofen Express,...

  Leczenie grypy

  Bezpieczne stosowanie leków na przeziębienie i grypę

  Najczęściej stosowanymi lekami bez recepty są preparaty na przeziębienie i grypę. W sezonie grypowym często decydujemy się leczyć na własną rękę. Jak się okazuje, nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa stosowania leków przeciw przeziębieniu. Czytanie...

  Leki i suplementy

  GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju Febrisan

  GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju Febrisan

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Febrisan, proszku musującego o numerze serii 373648 i dacie ważności 01.2019. Lek stosuje się najczęściej w przeziębieniach. Wycofanie Decyzję...

  Jak osiągnąć rozkosz?

  Większość mężczyzn robi to po seksie. Wiemy, dlaczego (WIDEO)

  Większość mężczyzn robi to po seksie. Wiemy, dlaczego (WIDEO)

  Większość mężczyzn nie zwraca uwagi na to, że partnerka po stosunku seksualnym potrzebuje przytulenia i czułych słów. Po prostu odwracają się na bok i idą spać. Dlaczego tak się dzieje? Czy to może być oznaka kryzysu w małżeństwie? Intymne potrzeby...