Tracemol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,0375g+0,325g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT

Tracemol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tracemol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tracemol - opis

Produkt leczniczy TRACEMOL jest wskazany do objawowego leczenia bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu u osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. TRACEMOL należy stosować u pacjentów cierpiących na ból umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po podaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym i wymaga skojarzonego zastosowania chlorowodorku tramadolu i paracetamolu (zob. punkt 5.1).

Tracemol - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tracemol - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (od 12 roku życia):

Produkt leczniczy TRACEMOL należy stosować wyłącznie u pacjentów cierpiących na ból o umiarkowanym i dużym nasileniu, u których leczenie skojarzone tramadolem i paracetamolem jest uznane za odpowiednie.

Dawkę należy ustalić indywidualnie zależnie od stopnia nasilenia bólu i odpowiedzi pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi dwie tabletki powlekane produktu leczniczego TRACEMOL. W razie potrzeby można podać dodatkowe dawki, ale nie należy przekraczać 8 tabletek powlekanych (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Odstęp między dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

W żadnym wypadku produktu leczniczego TRACEMOL nie należy stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (zob. punkt 4.4).

Jeżeli, ze względu na charakter i ciężkość schorzenia, wymagane jest powtórne lub przedłużone leczenie produktem leczniczym TRACEMOL, należy regularne kontrolować stan pacjenta (o ile możliwe, należy przerywać leczenie) w celu oceny, czy leczenie należy kontynuować.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego TRACEMOL u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia. Dlatego leczenie tej populacji pacjentów nie jest zalecane.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Można stosować zwykłe dawki, ale należy zwrócić uwagę, że u ochotników w wieku powyżej 75 lat okres półtrwania tramadolu w fazie eliminacji wzrastał o 17% po podaniu doustnym. Ze względu na zawartość tramadolu zaleca się, aby u pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia odstęp między kolejnymi dawkami był nie krótszy niż 6 godzin.

Niewydolność nerek:

Ze względu na zawartość tramadolu stosowanie produktu leczniczego TRACEMOL u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) nie jest zalecane. W przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min) odstęp między dawkami należy wydłużyć do 12 godzin. Ponieważ tramadol jest usuwany bardzo powoli za pomocą hemodializy lub hemofiltracji, podanie leku po dializie w celu podtrzymania działania przeciwbólowego zwykle nie jest konieczne.

Niewydolność wątroby:

Produktu leczniczego TRACEMOL nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (zob. punkt 4.3). W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby można rozważyć wydłużenie odstępu między dawkami (zob. punkt 4.4).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynów. Tabletek nie wolno łamać ani żuć.

Tracemol - środki ostrożności

Ostrzeżenia:

- U osób dorosłych i młodzieży od 12 roku życia nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki wynoszącej 8 tabletek powlekanych produktu leczniczego TRACEMOL. W celu zapobieżenia przedawkowaniu, pacjentów należy informować, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie przyjmowali innych leków zawierających paracetamol (w tym leków

dostępnych bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

- W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) produkt leczniczy TRACEMOL nie jest zalecany.

- Produktu leczniczego TRACEMOL nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (zob. punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanej niewydolności wątroby należy rozważyć wydłużenie odstępu między dawkami.

- Produkt leczniczy TRACEMOL nie jest zalecany w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

- Tramadol nie jest odpowiedni do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Mimo, iż tramadol jest agonistą opioidowym, nie łagodzi objawów wynikających z odstawienia morfiny.

- U pacjentów leczonych tramadolem, podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności niektórymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi lub miejscowo podawanymi lekami znieczulającymi zgłaszano występowanie drgawek. . O ile nie jest to absolutnie konieczne, pacjenci z padaczką kontrolowaną farmakologicznie lub osoby podatne na występowanie drgawek nie powinny być leczone produktem leczniczym TRACEMOL. Drgawki obserwowano u pacjentów otrzymujących tramadol w zalecanych dawkach. Ryzyko może wzrosnąć, jeżeli dawki tramadolu przekraczają najwyższą zalecaną dawkę.

- Jednoczesne stosowanie leków opioidowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufiny, buprenorfiny, pentazocyny) nie jest zalecane (zob. punkt 4.5).

Środki ostrożności:

- Produkt leczniczy TRACEMOL należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, pacjentów ze skłonnością do drgawek, pacjentów z zaburzeniami dróg żółciowych, pacjentów we wstrząsie, pacjentów z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, pacjentów ze schorzeniami mającymi wpływ na ośrodek oddechowy lub czynności oddechowe oraz u osób ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

- U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby.

- Przy podawaniu w dawkach terapeutycznych tramadol może spowodować objawy zespołu odstawienia. W rzadkich przypadkach obserwowano przypadki uzależnienia i nadużywania (zob. punkt 4.8)

- Mogą wystąpić reakcje z odstawienia, podobne do tych obserwowanych po odstawianiu opioidów (zob. punkt 4.8)

- W jednym badaniu zaobserwowano, że stosowanie tramadolu z enfluranem i tlenkiem azotu w trakcie ogólnego znieczulenia nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiego znieczulenia.

Tracemol - przedawkowanie

Produkt leczniczy TRACEMOL jest preparatem złożonym z dwóch substancji czynnych. W przypadku przedawkowania objawy mogą obejmować objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania tramadolu lub paracetamolu albo obu substancji czynnych.

Objawy przedawkowania tramadolu:

W przypadku zatrucia tramadolem można oczekiwać wystąpienia objawów podobnych do objawów typowych dla ośrodkowo działających leków przeciwbólowych (opioidów). Obejmują one w szczególności zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości w tym śpiączkę, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie niebezpieczne u dzieci. Objawami w ciągu pierwszych 24 godzin jest bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia i bóle brzucha. Uszkodzenie wątroby może wystąpić od 12 do 48 godzin po spożyciu. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W przypadku poważnego zatrucia niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z martwicą kanalików, nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Obserwowano także zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

U osób dorosłych dawki paracetamolu od 7,5 g do 10 g lub więcej mogą spowodować uszkodzenie wątroby. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu wchodzą w nieodwracalne wiązanie z tkanką wątroby (inaczej niż w przypadku spożycia terapeutycznej dawki paracetamolu, która ulega prawidłowej detoksyfikacji przez glutation).

Postępowanie ratunkowe:

- natychmiastowe przetransportowanie do wyspecjalizowanej placówki;

- podtrzymanie czynności układu oddechowego i krążenia;

- przed rozpoczęciem leczenia należy możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu pobrać próbkę krwi w celu oceny stężenia paracetamolu i tramadolu w osoczu oraz wykonania prób wątrobowych;

- próby wątrobowe należy wykonać na początku (po przedawkowaniu) i powtarzać oznaczenie co 24 godziny. Zwykle obserwowany jest wzrost aktywności enzymów wątrobowych (ASAT, ALAT), który powraca do prawidłowych wartości po jednym lub dwóch tygodniach;

- należy opróżnić żołądek, indukując wymioty podrażnieniem (o ile pacjent jest przytomny) lub płucząc żołądek;

- należy wdrożyć środki podtrzymujące czynności życiowe, np. udrożnienie dróg oddechowych i podtrzymanie czynności układu sercowo-naczyniowego; do odwrócenia depresji oddechowej należy zastosować nalokson; drgawki należy kontrolować diazepamem.

- Tramadol jest w niewielkim stopniu usuwany z krwi metodą hemodializy lub hemofiltracji. Dlatego w ramach detoksyfikacji nie zaleca się leczenia ostrego zatrucia produktem leczniczym TRACEMOL za pomocą hemodializy lub hemofiltracji.

Konieczne jest natychmiastowe leczenie przedawkowania paracetamolu. Nawet w przypadku braku istotnych wczesnych objawów pacjentów należy niezwłocznie kierować do szpitala w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy medycznej. Jeżeli osoba dorosła lub nastoletnia spożyła co najmniej 7,5 g paracetamolu lub jeżeli dziecko spożyło > 150 mg/kg paracetamolu w ciągu minionych 4 godzin, należy przeprowadzić płukanie żołądka. Stężenie paracetamolu w krwi należy ocenić 4 godziny po przedawkowaniu, aby przewidzieć ryzyko uszkodzenia wątroby (na podstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być podanie doustne metioniny lub dożylne N-acetylocysteiny (NAC), które mogą korzystnie wpłynąć w okresie 48 godzin od przedawkowania. Dożylne podanie NAC jest bardziej korzystne, o ile rozpoczęto je w ciągu 8 godzin od wystąpienia przedawkowania. Niemniej jednak NAC należy nadal podać, jeżeli od przedawkowania upłynęło ponad 8 godzin i należy je kontynuować przez cały czas leczenia. Leczenie NAC należy rozpocząć niezwłocznie w przypadku podejrzenia poważnego przedawkowania. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Niezależnie od ilości spożytego paracetamolu odtrutkę na paracetamol, NAC, należy podać możliwie jak najszybciej, drogą doustną lub dożylną, o ile to możliwe w ciągu 8 godzin od przedawkowania.

Tracemol - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.

- Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO lub w ciągu dwóch tygodni od zakończenia leczenia (zob. punkt 4.5).

- Ciężka niewydolność wątroby.

- Padaczka niepoddająca się leczeniu (zob. punkt 4.4)

Tracemol - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane w badaniach klinicznych dotyczących stosowania preparatu złożonego zawierającego paracetamol/tramadol obejmowały nudności, zawroty głowy oraz senność; obserwowano je u ponad 10% pacjentów.

W celu określenia częstości występowania działań niepożądanych stosowane są następujące definicje:

Bardzo często (> = 1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia psychiczne:

Często: splątanie, zmienność nastrojów (zaburzenia lękowe, nerwowość, podniecenie), zaburzenia snu

Niezbyt często: depresja, halucynacje, koszmary senne, niepamięć Rzadko: uzależnienie od leku

Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często: zawroty głowy, senność Często: bóle głowy, drżenia

Niezbyt często: mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, szum w uchu Rzadko: ataksja, drgawki

Zaburzenia oka:

Rzadko: zamglone widzenie

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: nadciśnienie, kołatania serca, tachykardia, arytmia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: nudności

Często: wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia

Niezbyt często: zaburzenia połykania, smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: potliwość, świąd

Niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu i zaleganie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Obserwacje po wprowadzeniu leku do obrotu

Bardzo rzadko: nadużywanie

Mimo iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, to nie można wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol

- Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, omdlenie (zapaść).

- W czasie nadzoru po wprowadzeniu tramadolu do obrotu zaobserwowano rzadkie przypadki zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

- Rzadkie przypadki: reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) i reakcja anafilaktyczna.

- Rzadkie przypadki: zmiany apetytu, osłabienie narządu ruchu oraz zahamowanie oddychania.

- Po podaniu tramadolu mogą wystąpić psychiczne działania niepożądane, charakteryzujące się osobniczą zmiennością co do intensywności i charakteru (zależnie od osobowości i czasu trwania leczenia). Mogą one obejmować: zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia związana z niepokojem), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie,

sporadycznie zwiększenie) i zmiany zdolności poznawczych i odbioru wrażeń (np. zaburzenia procesu podejmowania decyzji, zaburzenia percepcji).

- Zaobserwowano nasilenie astmy, ale nie ustalono związku przyczynowego z lekiem.

- Mogą wystąpić objawy zespołu odstawienia podobne do objawów zespołu po odstawieniu opiatów: pobudzenie, zaburzenia lękowe, nerwowość, bezsenność, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drżenia i objawy ze strony przewodu pokarmowego. Następujące objawy obserwowano bardzo rzadko po nagłym odstawieniu chlorowodorku tramadolu: ataki paniki, poważne zaburzenia lękowe, halucynacje, zaburzenia czucia, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Paracetamol

- Działania niepożądane paracetamolu występują rzadko, ale może wystąpić nadwrażliwość, w tym wysypka skórna. Zgłaszano zmiany parametrów krwinkowych, w tym trombocytopenię i agranulocytozę, ale niekoniecznie były one związane przyczynowo ze stosowaniem paracetamolu.

- W kilku raportach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii w przypadku stosowania paracetamolu razem z lekami z grupy warfaryny. W innych badaniach nie wykazano zmian czasu protrombinowego.

Tracemol - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Produkt leczniczy TRACEMOL jest preparatem złożonym, którego jedną z substancji czynnych stanowi tramadol; nie należy go stosować w trakcie ciąży.

Informacje dotyczące paracetamolu:

W badaniach epidemiologicznych dotyczących stosowania paracetamolu u kobiet ciężarnych nie wykazano żadnego szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w dawkach terapeutycznych.

Informacje dotyczące tramadolu:

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tramadolu w ciąży nie zaleca się jego stosowania u kobiet ciężarnych. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie ma wpływu na kurczliwość mięśnia macicy. U noworodków może spowodować zmiany częstości oddechów, które nie są klinicznie istotne. Długotrwałe stosowanie w trakcie ciąży może prowadzić do przyzwyczajenia i wystąpienia u noworodka objawów odstawiennych.

Laktacja:

Ponieważ produkt leczniczy TRACEMOL jest preparatem złożonym, którego jedną z substancji czynnych stanowi tramadol, nie należy go stosować w trakcie karmienia piersią. Informacje dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka kobiecego, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Według dostępnych danych opublikowanych w piśmiennictwie karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących jednoskładnikowe produkty lecznicze zawierające sam paracetamol.

Informacje dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity są obecne w mleku kobiecym w niewielkich ilościach. Dziecko może spożyć z mlekiem około 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Tramadolu nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

Tracemol - prowadzenie pojazdów

Tramadol może spowodować senność lub zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu po spożyciu alkoholu lub innych leków działających depresyjnie na OUN. Jeśli pacjent zaobserwuje niepokojące objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tracemol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum

  Jest to preparat przeciwbólowy dwuskładnikowy zawierający paracetamol i opioidowy tramadol. Stosowany do objawowego leczenia bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego. Dawkę dostosowuje się indywidualnie, zależnie od intensywności bólu i progu bólu pacjenta, podaje się w postaci tabletek powlekanych, rozpuszczalnych lub tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

  Dostępne opakowania
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 40 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 70 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Tracemol

  Tracemol

  tabletki powlekane - 80 tabl. - 0,0375g+0,325g
  SUBSTIPHARM DEVELOPPMENT
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen to dwa leki przeciwbólowe, które znaleźć można w niemal każdej domowej apteczce. Podaje się je dzieciom, sięgają po nie dorośli. Czy jednak zawsze stosujemy je prawidłowo? Jak dawkować oba leki i jakie są objawy przedawkowania? Właściwości...

  Leki i suplementy

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Niektóre tabletki przeciwbólowe dobre są na jeden rodzaj bólu dla jednej osoby, a dla drugiej są zupełnie nieskuteczne. Dlatego lepiej uważać, biorąc tabletki przeciwbólowe - jeśli jedna nie działa, nie bierzmy następnej. Przyjmowanie tabletek jedna po...

  Grypa w ciąży

  Leczenie grypy w ciąży

  Od wieków znana jest zasada, że chorobom lepiej zapobiegać niż je leczyć. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę, a ciąża motywuje do tego szczególnie. Jak zapobiec grypie oraz jak ją leczyć? Jak zapobiec grypie w ciąży? Zaszczep...

  Leki i suplementy

  Leki na przeziębienie mogą wywoływać zawał serca

  Leki na przeziębienie mogą wywoływać zawał serca

  Polacy w przypadku przeziębienia i grypy najczęściej sięgają po niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które szybko zwalczają ból i obniżają temperaturę. Stosowanie popularnego ibuprofenu nie zawsze jest jednak bezpieczne, gdyż może zwiększać ryzyko...

  Niezbędnik pacjenta

  Serie dwóch leków wycofane z aptek

  Serie dwóch leków wycofane z aptek

  Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z aptek zniknąć muszą określone serie leku Asmenol. Wycofane z obrotu zostały również krople miętowe. Z decyzji wydanej 24 maja 2017 roku wynika, że niedostępne dla pacjentów będą **tabletki Asmenol do...