Rocuronium Mylan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,01 g/ml
Ilość
10 fiol.a 5ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Rocuronium Mylan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rocuronium Mylan - ulotka preparatu

Rocuronium Mylan - opis

Rocuronii bromidum Strides jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży (od noworodków urodzonych o czasie do nastolatków, 0 do < 18 lat) jako uzupełnienie znieczulenia ogólnego, w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej, podczas rutynowej indukcji znieczulenia i zwiotczenia mięśni szkieletowych podczas zabiegu. W przypadku dorosłych pacjentów rokuroniowy bromek jest także wskazany do stosowania w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej podczas szybkiej intubacji i jako uzupełnienie na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM) w celu ułatwienia intubacji i wentylacji mechanicznej.

Patrz także punkt 4.2 i 5.1.

Rocuronium Mylan - skład

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji zawiera 10 mg rokuroniowego bromku. Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg rokuroniowego bromku.

Substancja pomocnicza: 8,18 mg (0,35 mmol) sodu (w postaci sodu chlorku i sodu octanu trójwodnego) na fiolkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rocuronium Mylan - dawkowanie

Dawkowanie

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, dawkę rokuroniowego bromku należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta. Ustalając dawkę należy wziąć pod uwagę metodę znieczulenia, oczekiwany czas trwania zabiegu chirurgicznego, metodę sedacji i oczekiwany czas trwania mechanicznej wentylacji, możliwe interakcje z innymi produktami leczniczymi, które są podawane jednocześnie oraz stan pacjenta. W celu oceny blokady nerwowo-mięśniowej i jej ustąpienia zaleca się stosowanie odpowiedniej techniki monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Wziewne leki znieczulające nasilają działanie blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe rokuroniowego bromku. Nasilenie to ma znaczenie kliniczne podczas przebiegu znieczulenia, gdy zostaje osiągnięte odpowiednie stężenie tkankowe leków wziewnych.

W konsekwencji w warunkach znieczulenia wziewnego należy dostosowywać dawkę poprzez podawanie mniejszych dawek podtrzymujących rokuroniowego bromku, w mniejszych odstępach czasu lub z mniejszą szybkością infuzji podczas długich zabiegów (dłuższych niż 1 godzina).

W przypadku dorosłych pacjentów następujące zalecenia dotyczące dawkowania mogą służyć jako ogólne wytyczne dla intubacji dotchawiczej i zwiotczenia mięśni podczas krótkich i długotrwałych zabiegów chirurgicznych oraz do stosowania na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zabiegi chirurgiczne

Intubacja dotchawicza:

Podczas rutynowego znieczulenia standardowa dawka intubacyjna wynosi 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała. Taka dawka zapewnia właściwe warunki do intubacji w ciągu 60 sekund praktycznie u wszystkich pacjentów. Dawka 1,0 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała jest zalecana w celu ułatwienia warunków intubacji dotchawiczej podczas szybkiej indukcji znieczulenia, która także zapewnia właściwe warunki do intubacji w ciągu 60 sekund u praktycznie wszystkich pacjentów. Jeśli dawka 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała jest stosowana w celu szybkiej indukcji znieczulenia, zaleca się rozpoczęcie intubowania pacjenta 90 sekund po podaniu bromku rokuronium.

Dawka podtrzymująca:.

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 0,15 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała. W przypadku długiego znieczulenia wziewnego należy ją zmniejszyć do 0,075-0,1 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała. Najlepiej podawać dawkę podtrzymującą, gdy wysokość pobudzeń osiągnęła wartość 25% kontrolnej wysokości pobudzeń lub jeśli istnieją 2 do 3 odpowiedzi na stymulację nerwu ciągiem czterech pobudzeń (TOF).

Infuzja ciągła:

Jeśli produkt Rocuronii bromidum Strides jest podawany w infuzji ciągłej, zaleca się podanie dawki nasycającej 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała i, gdy blokada nerowowo-mięśniowa zaczyna ustępować, rozpoczęcie podawania infuzji. Należy dostosować szybkość infuzji w celu podtrzymania pobudzeń na poziomie 10% kontrolnej wysokości pobudzeń lub zachowania 1 do 2 odpowiedzi stymulacji nerwu ciągiem czterech pobudzeń.

W przypadku dorosłych pacjentów w warunkach znieczulenia dożylnego utrzymanie blokady nerwowo-mięśniowej na tym poziomie wymaga szybkości infuzji w zakresie 0,3-0,6 mg/kg mc./godz. W warunkach znieczulenia wziewnego szybkość infuzji sięga od 0,3 do 0,4 mg/kg mc./godz.

Ciągłe monitorowanie blokady nerwowo-mięśniowej jest istotne z uwagi na to, że wymagania dotyczące szybkości infuzji różnią się w zależności od pacjenta i stosowanej metody znieczulenia.

Dawkowanie u kobiet w okresie ciąży:

W przypadku pacjentek poddawanych zabiegowi cesarskiego cięcia zaleca się stosowanie wyłącznie dawki 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała, ponieważ u tej grupy pacjentek nie przeprowadzono badań z dawką 1,0 mg/kg.

Odwrócenie blokady nerwowo-mięśniowej indukowanej lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe może ulec zahamowaniu lub być niewystarczające u pacjentek przyjmujących sole magnezowe, z uwagi na zatrucie ciążowe, ponieważ sole te nasilają blokadę nerwowo-mięśniową. Stąd u tych pacjentek należy zmniejszyć dawkę rokuronium i dostosować do odpowiedzi pobudzenia.

Dzieci i młodzież:

W przypadku noworodków (0-28 dni), niemowląt (od 28 dni do < = 3 miesięcy), małych dzieci (od > 3 do < = 2 lat), starszych dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do < =17 lat) zalecana dawka intubacyjna podczas znieczulenia rutynowego i dawka podtrzymująca są podobne do odpowiednich dawek u dorosłych pacjentów.

Jednakże długość działania pojedynczej dawki intubacyjnej jest dłuższa u noworodków i niemowląt w porównaniu z dziećmi (patrz punkt 5.1).

W przypadku infuzji ciągłej w populacji pediatrycznej, szybkość infuzji, za wyjątkiem dzieci, jest taka sama jak u dorosłych. W przypadku dzieci może być konieczne podawanie infuzji z większą szybkością. Stąd w przypadku dzieci zalecana jest ta sama wstępna szybkość infuzji, jak u dorosłych, a następnie należy ją dostosować w celu podtrzymania pobudzeń na poziomie 10% kontrolnej wysokości pobudzeń lub zachowania 1 do 2 odpowiedzi stymulacji nerwu ciągiem czterech pobudzeń podczas zabiegu. Doświadczenie z rokuroniowym bromkiem dotyczące szybkiego wprowadzania do znieczulenia jest ograniczone w przypadku dzieci i młodzieży. Dlatego też nie zaleca się stosowania rokuroniowego bromku w celu ułatwienia warunków intubacji dotchawiczej podczas szybkiej indukcji znieczulenia u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z chorobą wątroby i/lub dróg żółciowych i/lub niewydolnością nerek:

Standardowa dawka intubacyjna rokuroniowego bromku dla dzieci i młodzieży z chorobą wątroby i/lub dróg żółciowych i/lub niewydolnością nerek podczas rutynowego znieczulenia wynosi 0,6 mg na kg masy ciała. Należy rozważyć dawkę 0,6 mg na kg masy ciała w przypadku szybkiej indukcji znieczulenia u pacjentów, u których oczekuje się przedłużonego czasu działania, jednakże odpowiednie warunki intubacji mogą nie być zapewnione przez 90 sekund po podaniu rokuroniowego bromku. Niezależnie od stosowanej techniki znieczulenia zalecana dawka podtrzymująca u tych pacjentów wynosi 0,075-0,1 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała, a zalecana szybkość infuzji wynosi 0,3-0,4 mg/kg mc./godz. (patrz także Infuzja ciągła).

Pacjenci z nadwagą i otyli:

Jeśli produkt leczniczy jest stosowany u pacjentów z nadwagą lub otyłych (określonych jako pacjenci z masą ciała o 30% lub więcej powyżej wskaźnika należnej masy ciała), należy zmniejszyć dawki, biorąc pod uwagę beztłuszczową masę ciała.

Zabiegi w ramach intensywnej opieki medycznej

Intubacja dotchawicza

W przypadku intubacji tchawiczej należy stosować te same dawki, jak opisano powyżej w zabiegach chirurgicznych.

Sposób podawania Podanie dożylne

Rokuroniowy bromek jest podawany dożylnie (iv.) w bolusie lub w infuzji ciągłej (więcej informacji, patrz także punkt 6.6).

Rocuronium Mylan - środki ostrożności

Bromek rokuroniowy powinien być podawany wyłącznie przez doświadczony personel medyczny, wykwalifikowany w stosowaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Muszą być dostępne do niezwłocznego zastosowania odpowiednie wyposażenie oraz personel do przeprowadzania intubacji dotchawiczej i wentylacji mechanicznej.

Ponieważ bromek rokuroniowy powoduje porażenie mięśni oddechowych, niezbędne jest wspomaganie oddychania u pacjentów leczonych tą substancją czynną do momentu przywrócenia własnej czynności oddechowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe ważne jest, aby przewidzieć trudności z intubacją, szczególnie, jeśli produkt leczniczy jest stosowany jako element techniki szybkiej indukcji.

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, podczas stosowania rokuronium zgłaszano resztkową kuraryzację. W celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z resztkowej kuraryzacji, rozintubowanie jest zalecane wyłącznie po odpowiednim ustąpieniu blokady nerwowo-mięśniowej. Należy także wziąć pod uwagę inne czynniki, które mogłyby wywołać resztkową kuraryzację po rozintubowaniu w fazie pooperacyjnej (np. interakcje lekowe lub stan pacjenta). Jeśli produkt leczniczy nie jest stosowany jako element standardowej praktyki klinicznej, należy rozważyć zastosowanie leku odwracającego działanie, szczególnie w przypadkach, kiedy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia resztkowej kuraryzacji.

Ważne jest upewnienie się przed zakończeniem zabiegu po znieczuleniu, że pacjent oddycha swobodnie, głęboko i regularnie.

Po podaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne (patrz powyżej). Podczas leczenia tych reakcji należy zawsze zachować środki ostrożności. Należy szczególnie zachować ostrożność w przypadku uprzedniego wystąpienia reakcji anafilaktycznych na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ponieważ zgłaszano alergiczne reakcje krzyżowe na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Dawki rokuroniowego bromku powyżej 0,9 mg/kg mc. mogą zwiększać częstość rytmu serca, niekiedy przeciwdziałając bradykardii wywołanej przez inne anestetyki lub stymulację nerwu błędnego.

Ogólnie, po długotrwałym stosowaniu leków zwiotczających mięśnie w oddziałach intensywnej opieki medycznej, obserwowano przedłużone porażenie i (lub) osłabienie mięśni szkieletowych. Aby wykluczyć możliwe przedłużenie bloku nerwowo-mięśniowego i (lub) przedawkowanie, zdecydowanie zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego przez cały okres stosowania leków zwiotczających. Dodatkowo, pacjenci powinni być poddani odpowiedniej analgezji i sedacji. Ponadto, dawkę leków zwiotczających należy dostosować tak, aby osiągnąć odpowiedni efekt u danego pacjenta. Należy to przeprowadzić przez lub pod nadzorem doświadczonych klinicystów zaznajomionych z działaniem leku i odpowiednimi metodami monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Z uwagi na fakt, iż bromek rokuroniowy zawsze podaje się w skojarzeniu z innymi lekami oraz ze względu na możliwość wystąpienia hipertermii złośliwej podczas znieczulenia, nawet przy braku znanych czynników wyzwalających, lekarze przystępujący do znieczulenia powinni znać objawy wczesne, diagnostykę różnicową oraz sposoby leczenia hipertermii złośliwej. W badaniach na zwierzętach wykazano, że bromek rokuroniowy nie należy do czynników wyzwalających hipertermię złośliwą.

U pacjentów długotrwale otrzymujących niedepolaryzujące leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w skojarzeniu z kortykosteroidami, opisywano przypadki wystąpienia miopatii. Dlatego okres leczenia skojarzonego powinien być jak najkrótszy (patrz punkt 4.5).

Rokuronium należy podawać wyłącznie po całkowitym ustąpieniu bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez suksametonium.

Następujące stany mogą wpływać na farmakokinetykę i (lub) farmakodynamikę rokuroniowego bromku:

Choroba wątroby i (lub) dróg żółciowych oraz niewydolność nerek

Bromek rokuroniowy jest wydalany z moczem i żółcią. Stosować ostrożnie u pacjentów z istotnymi klinicznie chorobami wątroby i (lub) dróg żółciowych i (lub) niewydolnością nerek. U tych pacjentów obserwowano przedłużone działanie rokuroniowego bromku po podaniu dawki 0,6 mg/kg mc.

Spowolniony przepływ krwi

Działanie leku może być opóźnione w stanach związanych ze spowolnionym przepływem krwi, np. w chorobach układu krążenia, w podeszłym wieku oraz w przypadku obrzęków powodujących zwiększenie objętości dystrybucji.

Choroby układu nerwowo-mięśniowego

Bromek rokuroniowy, podobnie jak inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, należy stosować z najwyższą ostrożnością u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi lub po przebytym zapaleniu istoty szarej rdzenia (poliomyelitis), ponieważ odpowiedź kliniczna na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe może znacznie różnić się w takich przypadkach. Wielkość i kierunek tych zmian może być znacznie zróżnicowany. U pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis) lub zespołem miastenicznym (Eatona-Lamberta), małe dawki rokuroniowego bromku mogą powodować głębokie zwiotczenie, dlatego dawkę rokuroniowego bromku należy dostosować do odpowiedzi klinicznej.

Hipotermia

Podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych w obniżonej temperaturze, działanie blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe rokuroniowego bromku jest bardziej nasilone i wydłużone.

Otyłość

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, po podaniu rokuroniowego bromku w dawce obliczonej na podstawie rzeczywistej masy ciała, u otyłych pacjentów może występować przedłużone działanie leku oraz wydłużony okres ustępowania zwiotczenia.

Oparzenia

Wiadomo, że u pacjentów z oparzeniami rozwija się oporność na niedepolaryzujące leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. W takich przypadkach zaleca się dostosowanie dawkowania do odpowiedzi klinicznej.

Czynniki, które mogą nasilać działanie rokuroniowego bromku

Hipokaliemia (np. po ciężkich wymiotach, biegunce lub lekach moczopędnych), hipermagnezemia, hipokalcemia (po przetoczeniach dużej ilości krwi), hipoproteinemia, odwodnienie, kwasica, hiperkapnia i wyniszczenie.

Należy zatem, w miarę możliwości, wyrównać poważne zaburzenia elektrolitowe, zmienione pH krwi lub odwodnienie.

Ten produkt leczniczy zawiera sód w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg) na dawkę, tzn. jest „praktycznie wolny od sodu".

Rocuronium Mylan - przedawkowanie

W przypadku przedawkowania i przedłużonego bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego należy u pacjenta nadal stosować oddech wspomagany i odpowiednią sedację. Podczas spontanicznego powrotu przewodnictwa, należy podać odpowiednią dawkę inhibitora acetylocholinesterazy (np. neostygminę, edrofonium, pirydostygminę). Jeśli po podaniu inhibitora acetylocholinesterazy nie uzyskano zniesienia bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez bromek rokuroniowy, należy kontynuować wentylację, aż do powrotu spontanicznego oddechu. Powtarzanie dawek inhibitora acetylocholinesterazy może być niebezpieczne.

W badaniach na zwierzętach nie obserwowano ciężkiej depresji układu krążenia, prowadzącej ostatecznie do zapaści sercowej, aż do podania łącznej dawki 750 x ED90 (135 mg/kg mc.)

Rocuronium Mylan - przeciwwskazania

Rokuroniowy bromek jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na bromek rokuroniowy, jon bromkowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Rocuronium Mylan - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano na podstawie następujących kategorii:

Bardzo często

(> =1/10)

Często

(> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko

(> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Najczęściej występujące działania niepożądane to ból i/lub miejscowe reakcje wokół miejsca podania, zmiany w parametrach czynności życiowych i wydłużenie blokady nerwowo-mięśniowej.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

• reakcje anafilaktyczne, np. wstrząs anafilaktyczny

• reakcja rzekomoanafilaktyczna*

• nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: • porażenie

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:

• częstoskurcz

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:

• niedociśnienie

• zapaść krążeniowa i wstrząs

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko:

• skurcz oskrzeli

Częstość nieznana:

• bezdech

• niewydolność oddechowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

wysypka, wysypka rumieniowa obrzęk naczyniowy pokrzywka świąd wyprysk

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana:

• osłabienie mięśni szkieletowych

• miopatia posteroidowa* (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

• ból lub odczyn w miejscu wstrzyknięcia*

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko:

• zwiększone stężenie histaminy*

Procedury medyczne i chirurgiczne

Bardzo rzadko:

• przedłużone działanie blokady nerwowo-mięśniowej *

Dzieci i młodzież

Na podstawie metaanalizy 11 badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży (n=704) z zastosowaniem bromku rokuronium (w dawce do 1 mg/kg) zidentyfikowano częstoskurcz jako działanie niepożądane leku; występował on z częstością 1,4%.

*Dodatkowe informacje o działaniach niepożądanych: Reakcja anafilaktyczna

Opisywano ciężkie reakcje anafilaktyczne po podaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w niektórych przypadkach prowadzące do zgonu. Z uwagi na możliwe nasilenie tych reakcji, należy zawsze założyć możliwość ich wystąpienia i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Reakcje w miejscu podania

Podczas szybkiego wprowadzenia do znieczulenia, opisywano ból w miejscu wstrzyknięcia, zwłaszcza gdy zniesienie świadomości u pacjenta nie było pełne, a szczególnie gdy stosowano propofol jako lek indukujący znieczulenie. W badaniach klinicznych, ból w miejscu podania obserwowano u 16% pacjentów poddanych szybkiemu wprowadzeniu do znieczulenia z użyciem propofolu i u mniej niż 0,5% pacjentów poddanych szybkiemu wprowadzeniu do znieczulenia z użyciem fentanylu i tiopentalu.

Zwiększone stężenie histaminy

Ponieważ wiadomo, że leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą indukować uwalnianie histaminy miejscowo, jak i ogólnoustrojowo, podczas ich stosowania należy rozważyć możliwość wystąpienia świądu i odczynów rumieniowych w miejscu wstrzyknięcia i (lub) uogólnionych reakcji typu histaminowego (rzekomoanafilaktycznych), takich jak skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe, np. niedociśnienie tętnicze i tachykardia.

Po podaniu rokuroniowym bromkiem, bardzo rzadko opisywano wysypkę, wyprysk, pokrzywkę, skurcz oskrzeli i niedociśnienie tętnicze.

W badaniach klinicznych, po podaniu rokuroniowego bromku w dawce 0,3-0,9 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu („bolusie"), obserwowano jedynie nieznaczne zwiększenie średniego stężenia histaminy w osoczu.

Przedłużone działanie blokady nerwowo-mięśniowej

Najczęstszym działaniem niepożądanym niedepolaryzujących leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe jest dłuższe niż wymagane działanie farmakologiczne. Objawy mogą być zróżnicowane, od osłabienia mięśni szkieletowych do głębokiego i długotrwałego porażenia mięśni szkieletowych, prowadzącego do niewydolności oddechowej lub bezdechu.

Rocuronium Mylan - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania rokuroniowego bromku u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Bromek rokuroniowy można podawać kobietom w okresie ciąży lub

karmiącym piersią wyłącznie, jeśli jest to konieczne i lekarz zdecyduje, że korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko. Stosowanie rokuroniowego bromku w dawce 0,6 mg/kg mc. podczas cięcia cesarskiego nie wpływa na ocenę w skali Apgar, napięcie mięśniowe ani adaptację układu krążenia i oddechowego. Na podstawie badania próbek krwi pępowinowej wyraźnie wykazano, że bromek rokuroniowy jedynie w niewielkim stopniu przenika przez barierę łożyskową i nie powoduje znaczących klinicznie działań niepożądanych u noworodków.

Uwaga: Prowadzono badania dotyczące dawki 1,0 mg/kg mc. w szybkim wprowadzeniu do znieczulenia, jednak nie u pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy bromek rokuroniowy/metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Inne produkty lecznicze z tej klasy wykazują niewielkie przenikanie do mleka ludzkiego i małe wchłanianie u dzieci karmionych piersią. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie rokuroniowego bromku w niewielkich ilościach do mleka ludzkiego. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie rokuroniowym bromkiem, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu rokuroniowego bromku na płodność.

Rocuronium Mylan - prowadzenie pojazdów

Bromek rokuroniowy wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stąd nie zaleca się prowadzenia pojazdu lub obsługiwania potencjalnie niebezpiecznych maszyn podczas pierwszych 24 godzin po całkowitym ustąpieniu działania blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe bromku rokuronium.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rocuronium Mylan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rocuronii bromidum

  Rokuronium to lek zwiotczający mięśnie szkieletowe. Stosowany do zwiotczania mięśni podczas znieczulenia ogólnego przed zabiegami chirurgicznymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz do zwiotczania mięśni dla ułatwienia intubacji dotchawiczej oraz wentylacji kontrolowanej na OIOM.

  Dostępne opakowania
  Rocuronium Mylan

  Rocuronium Mylan

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 fiol.a 5ml - 0,01 g/ml
  MYLAN S.A.S.