Rawel SR

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,64 zł
Forma
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
1,5 mg
Ilość
20 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Rawel SR - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rawel SR - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rawel SR - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

Rawel SR - skład

1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu. Substancja pomocnicza: 91,12 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rawel SR - dawkowanie

Podanie doustne.

1 tabletka raz na dobę, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą. Tabletki nienależny żuć.

W dawkach większych, działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu nie nasila się, ale zwiększa się wydalanie soli (działanie saluretyczne).

Osoby w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4):

U osób w podeszłym wieku, kreatynina w osoczu musi być odpowiednio dostosowane, z odniesieniem do wieku, masy ciała i płci.

Osoby w podeszłym wieku mogą stosować tabletki Rawel SR w przypadku prawidłowej czynności nerek lub w przypadku tylko minimalnego zaburzenia tej czynności.

Niewydolność nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4):

Leczenie jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Tiazydowe i podobne do tiazydów leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko w przypadku prawidłowej czynności nerek lub w przypadku tylko minimalnego jej zaburzenia.

Pacjenci z niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4):

Leczenie jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania produktu Rawel SR u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania.

Rawel SR - środki ostrożności

Specjalne ostrzeżenia

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, tiazydowe leki moczopędne mogą spowodować encefalopatię wątrobową, zwłaszcza w przypadku zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. W takim przypadku, należy natychmiast przerwać podawanie leku moczopędnego.

Nadwrażliwość na światło

Odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło w przypadku stosowania tiazydów i tiazydowych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). Jeśli reakcje te pojawią się w trakcie leczenia, zaleca się przerwanie leczenia. W przypadku konieczności ponownego stosowania indapamidu, zaleca się ochronę obszarów narażonych na działanie słońca lub sztucznego światła UVA.

Substancje pomocnicze

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi problemami dziedzicznymi nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zaburzonym wchłanianiem glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Równowaga wodna i elektrolitowa Stężenie sodu w osoczu

Leki moczopędne mogą powodować niedobór sodu we krwi, co może mieć bardzo poważne konsekwencje. Stężenie sodu w osoczu oznacza się przed rozpoczęciem leczenia a następnie w regularnych odstępach czasu. Spadek stężenia sodu w osoczu może początkowo nie dawać żadnych objawów, dlatego konieczna jest regularna kontrola. U pacjentów w podeszłym wieku i z marskością wątroby, kontrola powinna odbywać się jeszcze częściej (patrz punkty 4.8 i 4.9). Stężenie potasu w osoczu

Główne ryzyko leczenia tiazydowymi i podobnymi do tiazydów lekami moczopędnymi wiąże się z ubytkiem potasu w przypadku hipokaliemii. Należy zapobiegać ryzyku wystąpienia hipokaliemii (< 3,4 mmol/1) w grupach dużego ryzyka, do których należą pacjenci niedożywieni lub przyjmujący kilka leków jednocześnie, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z marskością wątroby, obrzękiem i wodobrzuszem, pacjenci z chorobą wieńcową i niewydolnością serca. U tych pacjentów, hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczność glikozydów naparstnicy oraz ryzyko wystąpienia arytmii. Do grupy ryzyka należą także pacjenci z wydłużonym odcinkiem QT, występującym zarówno od urodzenia jak i wywołanym przez leki. Hipokaliemia (jak również bradykardia) jest czynnikiem predysponującym do zapoczątkowania ciężkich zaburzeń rytmu serca, w szczególności potencjalnie śmiertelnego zaburzenia rytmu serca typu torsades depointes.

U tych pacjentów należy stosować częstszą kontrolę stężenia potasu w osoczu. Pierwsze oznaczenie stężenia potasu w osoczu powinno być wykonane w pierwszym tygodniu leczenia. Jeśli stężenia potasu są małe, należy je wyrównać. Stężenie wapnia w osoczu

Tiazydowe i podobne do tiazydów leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia i powodować niewielkie i przemijające zwiększenie stężenia wapnia w osoczu. Znaczny nadmiar wapnia we krwi może być spowodowany nierozpoznaną wcześniej nadczynnością przytarczyc. Należy przerwać stosowanie leku moczopędnego przed planowanym badaniem czynności przytarczyc.

2. Stężenie glukozy we krwi

Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi u cukrzyków, a szczególnie gdy występuje u nich hipokaliemia.

3. Kwas moczowy

U pacjentów z nadmiernym stężeniem kwasu moczowego we krwi zwiększa się skłonność do napadów skazy moczanowej.

4. Czynność nerek i leki moczopędne

Tiazydowe i podobne do tiazydów leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko w przypadku prawidłowej czynności nerek lub w przypadku tylko minimalnego jej zaburzenia (stężenie kreatyniny w osoczu < 25 mg/l, tj. 220 mcmol/1 u dorosłych). U osób w podeszłym wieku stężenie kreatyniny w osoczu musi być odpowiednio dostosowane, z odniesieniem do wieku, masy ciała i płci. Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu spowodowana lekiem moczopędnym na początku leczenia powoduje zmniejszenie przesączania kłębkowego. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w osoczu. Te przemijające zaburzenie czynności nerek nie ma żadnych konsekwencji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, ale może spowodować nasilenie już istniejącej niewydolności nerek.

5. Sportowcy

Produkt zawiera substancję aktywną, która może dać wynik pozytywny w testach antydopingowych.

Rawel SR - przedawkowanie

Indapamid nie wykazuje działania toksycznego w dawkach do 40 mg, tj. 27 razy więcej niż wynosi dawka terapeutyczna. Oznaki ostrego zatrucia to najczęściej zaburzenie równowagi wodnej i elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia), której objawami są nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, drgawki, zawroty głowy, senność, dezorientacja, wielomocz lub skąpomocz mogący prowadzić do bezmoczu (z powodu hipowolemii).

Postępowanie początkowe obejmuje szybkie usunięcie przyjętej substancji poprzez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócić równowagę wodno-elektrolitową pod opieką lekarską.

Rawel SR - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych

? ciężka niewydolność nerek

? encefalopatia wątrobowa lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby

? hipokaliemia

Rawel SR - działania niepożądane

Większość działań niepożądanych indapamidu dotyczących parametrów klinicznych i laboratoryjnych jest zależna od dawki.

Częstość działań niepożądanych oznacza się: bardzo często (> 1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Leki moczopędne podobne do tiazydów, łącznie z indapamidem, mogą powodować następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, ból głowy, parestezje. Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: arytmia, niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość jamy ustnej. Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nie znana: W przypadku niewydolności wątroby istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia encefalopatii wątrobowej (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne (często: wysypki grudkowo-plamiste; niezbyt często: plamica), u pacjentów predysponowanych do reakcji nadwrażliwości i astmatycznych. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, zespół Lyella, zespół Stevensa-Johnsona Częstość nie znana: możliwe jest nasilenie objawów istniejącego tocznia rumieniowatego układowego

Odnotowano również przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: uczucie zmęczenia

Badania

Podczas badań klinicznych, hipokaliemia wystąpiła u 10% pacjentów (stężenie potasu w osoczu < 3,4 mmol/1) i u 4% pacjentów (stężenie potasu w osoczu < 3,2 mmol/1) po 4-6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia, średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wynosiło 0,23 mmol/1. Bardzo rzadko: Hiperkalcemia. Częstość nie znana:

- Utrata potasu z hipokaliemią, szczególnie nasilona w grupach wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

- Hiponatremia z hipowolemią prowadzą do odwodnienia i hipotonii ortostatycznej. Z powodu współistniejącej utraty jonów chlorku może wystąpić wtórna wyrównawcza zasadowica metaboliczna: Występowanie i nasilenie tego działanie są niewielkie.

- Zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu i glukozy we krwi podczas leczenia: należy dokładnie rozważyć stosowność tych leków moczopędnych u pacjentów ze dnąmoczanową lub cukrzycą.

Rawel SR - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

U kobiet w ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych i nigdy nie powinny być stosowane do leczenia obrzęków fizjologicznie występujących w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i zaburzenia rozwoju płodu.

Laktacja

Nie zaleca się karmienia piersią w trakcie stosowania leku (indapamid przenika do mleka matki).

Rawel SR - prowadzenie pojazdów

Indapamid nie wpływa na koncentrację, ale w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić różne reakcje związane z obniżeniem ciśnienia krwi, zwłaszcza na początku leczenia lub gdy dodatkowo stosowany jest inny lekprzeciwnadciśnieniowy. W rezultacie zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rawel SR - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Indapamidum

  Substancja, która jest nietiazydową pochodną sulfonamidową o działaniu moczopędnym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zmniejsza opór obwodowy poprzez zwiększenie wydalania sodu i chlorków oraz w mniejszym stopniu potasu i magnezu. Stosuje się w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym nadciśnienia tętniczego samoistnego.

  Dostępne opakowania
  Rawel SR

  Rawel SR

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 20 tabl. - 1,5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Rawel SR

  Rawel SR

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 90 tabl. - 1,5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Rawel SR

  Rawel SR

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. - 1,5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  7,64 zł
  Rawel SR

  Rawel SR

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 60 tabl. - 1,5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  14,24 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...