Indipam SR

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,64 zł
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
1,5 mg
Ilość
60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Indipam SR - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Indipam SR - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Indipam SR - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

Indipam SR - skład

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu (Indapamidum). Substancja pomocnicza: 144,22 mg laktozy jednowodnej na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Indipam SR - dawkowanie

Do stosowania doustnego.

Jedną tabletkę na dobę, najlepiej rano, połknąć w całości, popijając wodą. Tabletki nie należy żuć.

Stosowanie indapamidu w wyższych dawkach nie zwiększa jego działania przeciwnadciśnieniowego, natomiast nasila działanie sodopędne.

Niewydolność nerek (patrz punkt 4.3 i 4.4)

Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min).

Tiazydy i podobnie działające leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko w przypadku, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub w niewielkim stopniu zaburzona.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4)

U pacjentów w podeszłym wieku, przy ocenie czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu należy uwzględnić wiek, masę ciała i płeć. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być leczeni preparatem Indipam SR 1,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, w przypadku, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub w niewielkim stopniu zaburzona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4)

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu Indipam SR 1,5 mg jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież

Preparatu Indipam SR, 1,5 mg nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży, gdyż brak jest danych dotyczących jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Indipam SR - środki ostrożności

Specjalne ostrzeżenia

W przypadku zaburzenia czynności wątroby, leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów mogą powodować rozwój encefalopatii wątrobowej, szczególnie w przypadku zaburzeń równowagi elektrolitowej. Stosowanie leków moczopędnych musi być natychmiast przerwane w przypadku pojawienia się objawów encefalopatii wątrobowej.

Nietolerancja laktozy

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występująca dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Nadwrażliwość na światło

Podczas stosowania tiazydów i leków moczopędnych o podobnym działaniu obserwowano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Jeśli podczas leczenia wystąpi nadwrażliwość na światło, zaleca się przerwanie terapii. Jeżeli ponowne podanie indapamidu okaże się konieczne, zaleca się ochronę przed słońcem lub sztucznym promieniowaniem UVA narażonych części ciała.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Równowaga wodno-elektrolitowa:

Stężenie sodu w osoczu:

Należy oznaczyć stężenie sodu przed rozpoczęciem leczenia, a następnie kontrolować jego stężenie w regularnych odstępach czasu. Wszystkie leki moczopędne mogą powodować hiponatremię, czasem z bardzo poważnymi konsekwencjami. Spadek stężenia sodu jest początkowo bezobjawowy, dlatego też niezbędna jest jego regularna kontrola, częstsza u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z marskością wątroby (patrz punkt 4.8 i 4.9).

Stężenie potasu w osoczu:

Utrata zasobów potasu z hipokaliemią stanowi główne ryzyko związane z leczeniem tiazydami i lekami moczopędnymi o podobnym działaniu. Należy zapobiegać ryzyku wystąpienia hipokaliemii (< 3,4 mmol/l) u pacjentów, u których ryzyko jej wystąpienia jest największe, to jest u osób w podeszłym wieku, niedożywionych i(lub) leczonych jednocześnie wieloma lekami, u pacjentów z marskością wątroby z obrzękami oraz wodobrzuszem, z chorobą wieńcową i niewydolnością serca. W takich przypadkach hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczność preparatów naparstnicy i ryzyko zaburzeń rytmu serca.

W grupie ryzyka znajdują się także pacjenci z wydłużonym odstępem QT, bez względu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone, czy jatrogenne. Hipokaliemia, podobnie jak i bradykardia, usposabia do rozwoju poważnych zaburzeń rytmu serca, szczególnie, do potencjalnie zagrażającemu życiu częstoskurczu typu torsades de pointes.

We wszystkich powyżej wymienionych sytuacjach konieczne jest częstsze badanie stężenia potasu w osoczu krwi. Pierwszy pomiar stężenia potasu, należy wykonać w pierwszym tygodniu leczenia.

W przypadku wykrycia hipokaliemii konieczne jest uzupełnienie potasu.

Stężenie wapnia:

Tiazydy i leki moczopędne o podobnym działaniu mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem powodując niewielkie i przemijające zwiększenie stężenie wapnia w osoczu krwi. Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem wcześniej nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. Przed przeprowadzeniem badań oceniających czynność przytarczyc należy przerwać leczenie wymienionymi lekami.

Stężenie glukozy we krwi:

U osób chorych na cukrzycę należy często oznaczać stężenia glukozy w krwi, zwłaszcza w przypadku współistnienia hipokaliemii.

Kwas moczowy:

U pacjentów z hiperurykemią występuje zwiększone ryzyko nasilenia częstości napadów dny moczanowej.

Czynność nerek a leki moczopędne:

Tiazydy i inne leki moczopędne o podobnym działaniu są w pełni skuteczne tylko u pacjentów z prawidłową lub w niewielkim stopniu zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny poniżej poziomu 25 mg/l, to jest 220 pmol/l u osób dorosłych). U pacjentów w podeszłym wieku przy ocenie czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu należy uwzględnić wiek, masę ciała i płeć. Na początku leczenia, hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu wywołana stosowaniem leków moczopędnych, prowadzi do zmniejszenia przesączania kłębuszkowego. Może to powodować zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu. Taka przemijająca, czynnościowa niewydolność nerek nie powoduje żadnych następstw u osób z prawidłową czynnością nerek, natomiast może powodować pogorszenie już istniejącej niewydolności nerek.

Sportowcy

Substancja czynna zawarta w preparacie może powodować dodatni wynik testu antydopingowego u sportowców.

Indipam SR - przedawkowanie

Objawy:

Nie stwierdzono toksyczności indapamidu w dawce do 40 mg, czyli ok. 27 razy większej od dawki terapeutycznej. Objawami ostrego zatrucia indapamidem są zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (hiponatremia. hipokaliemia). Klinicznie objawiać się mogą: nudnościami. wymiotami. niedociśnieniem. skurczami mięśniowymi. zawrotami głowy, sennością, dezorientacją. poliurią lub oligurią, z możliwością wystąpienia nawet bezmoczu (w wyniku hipowolemii).

Leczenie:

Postępowanie na początku obejmuje eliminację przyjętej substancji przez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócenie prawidłowej równowagi wodno-elektrolitowej w warunkach specjalistycznej opieki medycznej.

Indipam SR - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Ciężka niewydolność nerek.

- Encefalopatia wątrobowa lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

- Hipokaliemia.

Indipam SR - działania niepożądane

Większość działań niepożądanych dotyczących objawów klinicznych lub wyników badań laboratoryjnych zależy od dawki. Leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów, w tym indapamid mogą powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej wg klasyfikacji organów i narządów oraz częstości występowania. Częstość została zdefiniowana jako:

Bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często ((> =1/1000 do < 1/100); rzadko (> =1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000), nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, bóle głowy, parestezje.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Nieznana: możliwość wystąpienia encefalopatii wątrobowej w przypadku niewydolności wątroby (patrz punktu 4.3 i 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Reakcje nadwrażliwości, dotyczące głównie skóry u pacjentów z predyspozycjami do reakcji alergicznych i astmatycznych.

Często: wysypki plamisto-grudkowe.

Niebyt często: plamica.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Nieznana: możliwość zaostrzenia przebiegu istniejącego ostrego rozsianego tocznia rumieniowatego. Obserwowano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Wyniki badań laboratoryjnych:

W badaniach klinicznych hipokaliemia (stężenie potasu w osoczu < 3,4 mmol/l) występowała u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stężenie potasu wynosiło < 3,2 mmol/l po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia średni spadek stężenia potasu w osoczu wynosił 0,23 mmol/l.

Bardzo rzadko: hiperkalcemia.

Nieznana:

? Ogólnoustrojowy niedobór potasu z hipokaliemią, szczególnie niebezpieczną, w grupach wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

? Hiponatremia z hipowolemią powodująca odwodnienie i hipotonię ortostatyczną. Równoczesna utrata jonów chlorkowych może prowadzić do wtórnej. wyrównawczej zasadowicy metabolicznej: częstość i nasilenie tego działania jest nieznaczne.

? Zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu oraz stężenia glukozy we krwi w trakcie leczenia: przydatność stosowania tych leków moczopędnych musi być bardzo uważnie rozważona u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą.

Indipam SR - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet ciężarnych i nie należy stosować ich w leczeniu fizjologicznych obrzęków w czasie ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe z ryzykiem zaburzenia rozwoju płodu.

Laktacja

Indapamid jest wydzielany do mleka matki karmiącej. Oddziaływanie leku na dzieci karmione piersią jest prawdopodobne i dlatego indapamid nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

Indipam SR - prowadzenie pojazdów

Indapamid ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Indapamid nie wpływa na szybkość reakcji. Jednakże w indywidualnych przypadkach spadek ciśnienia tętniczego może wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas leczenia dodatkowo innym lekiem przeciwnadciśnieniowym.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Indipam SR - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Indapamidum

  Substancja, która jest nietiazydową pochodną sulfonamidową o działaniu moczopędnym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zmniejsza opór obwodowy poprzez zwiększenie wydalania sodu i chlorków oraz w mniejszym stopniu potasu i magnezu. Stosuje się w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym nadciśnienia tętniczego samoistnego.

  Dostępne opakowania
  Indipam SR

  Indipam SR

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 1,5 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Indipam SR

  Indipam SR

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 1,5 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Indipam SR

  Indipam SR

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.perfor.po 10 szt) - 1,5 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  7,64 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...