Lantrea

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki dojelitowe twarde
Dawka
0,015 g
Ilość
28 kaps. (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Lantrea - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Lantrea - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lantrea - opis

- Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i/lub łagodnej choroby wrzodowej żołądka

- Leczenie i profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku

- Leczenie objawowe refluksowego zapaleniu przełyku (ang. Gastro Oesophageal Reflux Disease - GORD).

- Leczenie i profilaktyka łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) oraz łagodzenie objawów u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ.

- Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

- Eradykacja bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią oraz zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem Helicobacter pylori.

Lantrea - skład

LANTREA 15 mg

Każda kapsułka zawiera 15 mg lansoprazolu.

LANTREA 30 mg

Każda kapsułka zawiera 30 mg lansoprazolu.

Substancje pomocnicze

Każda kapsułka zawiera 129,6 mg sacharozy (ziarenka). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lantrea - dawkowanie

Aby uzyskać maksymalne działanie, lansoprazol należy stosować raz na dobę, rano, z wyjątkiem stosowania w eradykacji bakterii H. pylori, kiedy należy przyjmować lansoprazol dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Należy go przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Kapsułki należy połykać w całości. Nie należy ich rozgryzać ani żuć.

Dawkowanie:

Leczen ie choroby wrzodowej dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie nastąpi pełne wyleczenie, należy kontynuować leczenie taką samą dawką przez kolejne 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 4 tygodnie. U większości pacjentów wyleczenie następuje po czterech tygodniach. Jeśli w tym czasie nie nastąpi pełne wyleczenie, należy kontynuować leczenie taką samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Refluksowe zapalenie przełyku:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie nastąpi pełne wyleczenie, należy kontynuować leczenie taką samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku:

Zalecana dawka 15 mg lansoprazolu podawane raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg dziennie.

Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku:

Zalecana dawka wynosi 15 mg lub 30 mg lansoprazolu podawane raz na dobę przez 4 tygodnie. Należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki. W razie niepełnego wygojenia się zmian chorobowych w czasie leczenia przez cztery tygodnie dawką 30 mg lansoprazolu raz na dobę zaleca się przeprowadzenie dalszych badań.

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy oraz łagodzenie objawów u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 4 tygodnie. W razie niepełnego wygojenia się zmian chorobowych leczenie można przedłużyć o kolejne 4 tygodnie.

U pacjentów z grupy szczególnego ryzyka lub w przypadku trudno gojących się owrzodzeń należy zastosować większe dawki i (lub) przedłużenie terapii.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy, spowodowanym stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (takich jak wiek ≥65 lat lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie) wymagających stałego leczenia NLPZ:

Zalecana dawka 15 mg lansoprazolu raz na dobę. W przypadku niepowodzenia leczenia, należy stosować dawkę 30 mg raz na dobę.

Zespół Zollingera-Ellisona :

Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg lansoprazolu raz na dobę. Dawkę należy indywidualnie dostosować i kontynuować leczenie tak długo, jak kliniczne jest to konieczne. Stosowano dawki dobowe 180 mg. Jeśli wymagana dawka dobowa jest większa niż 120 mg, należy ją podzielić i podawać w dwóch na dobę dawkach podzielonych.

Eradykacja bakterii Helicobacter pylori

Ustalając leczenie skojarzone, należy wziąć pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, długości okresu leczenia (najczęściej 7 dni, jednak czasami wydłuża się do 14 dni) oraz odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka to 30 mg lansoprazolu dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z jednym z następujących schematów:

A) amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 250 - 500 mg dwa razy na dobę,

B) klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę,

C) amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę

Wskaźnik eradykacji H. pylori sięga 90% kiedy klarytromycyna stosowana jest z lansoprazolem w skojarzeniu zamoksycyliną lub metronidazolem.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko ponownego zakażenia jest niewielkie, nawrót choroby jest również mało prawdopodobny.

Zbadano także stosowanie następującego schematu leczenia: lansoprazol 30 mg dwa razy na dobę, amoksycylina 1 g dwa razy na dobę oraz metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę. Obserwowano niższy wskaźnik eradykacji przy zastosowaniu tego skojarzonego sposobu leczenia w porównaniu ze schematem dawkowania zawierającym klarytromycynę. Ten schemat leczenia można zastosować w razie przeciwwskazania do eradykacji przy użyciu klarytromycyny w populacjach o niewielkiej oporności na metronidazol.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lansoprazolu, konieczny może być indywidualny dobór dawkowania. O ile nie istnieją istotne wskazania kliniczne, w leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.

D zieci

Stosowanie lansoprazolu nie jest zalecane u dzieci z powodu ograniczonych danych klinicznych. Należy unikać leczenia małych dzieci poniżej pierwszego roku życia, gdyż dostępne dane nie wykazują korzystnego działania w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego.

Z aburzenia czynności wątroby i nerek:

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej lansoprazolu o 50 % (patrz punk 4.4 i 5.2).

Nie ma konieczności zmiany dawkowania lansoprazolu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby oraz z zaburzeniami czynności nerek.

Lantrea - środki ostrożności

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w chorobie wrzodowej, konieczne jest wcześniejsze wykluczenie podejrzenia nowotworu złośliwego, ponieważ leczenie lansoprazolem może maskować objawy i opóźnić jego rozpoznanie.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania lansoprazolu u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2)

Zmniejszenie kwasowości w żołądku spowodowane stosowaniem lansoprazolu może prowadzić do zwiększenia liczby bakterii obecnych fizjologicznie w przewodzie pokarmowym. Leczenie lansoprazolem może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy rozważyć możliwość zakażenia H. pylori jako czynnika etiologicznego. Jeśli lansoprazol jest stosowany w leczeniu skojarzonym z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy stosować się do zaleceń dotyczących stosowania tych antybiotyków.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leczenia podtrzymującego dłużej niż 1 rok, u tych pacjentów zaleca się regularną ocenę skuteczności leczenia i dokładną ocenę ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

U pacjentów leczonych lansoprazolem bardzo rzadko zgłaszano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego też w razie wystąpienia ciężkiej i(lub) utrzymującej się biegunki należy rozważyć przerwanie leczenia.

Podawanie leku w profilaktyce owrzodzeń trawiennych u pacjentów wymagających długotrwałej kuracji NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do grup wysokiego ryzyka (np. wcześniejsze krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie, zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków, o których wiadomo, że zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub antykoagulanty], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Hipomagnezemia

Ciężką hipomagnezemię obserwowano u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (PPI), takimi jak lansoprazol przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i arytmia nadkomorowa. Początek objawów może być utajony i mogą one zostać niezauważone. U najbardziej dotkniętych pacjentów, objawy hipomagnezemii mogą ulec poprawie po uzupełnieniu poziomów magnezu i przerwaniu terapii inhibitorami pompy protonowej.

Pacjenci, u których planuje się terapię długoterminowa lub którzy leczeni są inhibitorami pompy protonowej z digoksyną lub innymi lekami, które mogą powodować wystąpienie hipomagnezemii (tj.

diuretyki), lekarz powinien rozważyć zbadanie poziomów magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej i okresowe badanie w trakcie trwania terapii.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli stosowane są w dużych dawkach i długotrwale (> 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie w podeszłym wieku lub w obecności innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko wystąpienia złamań od 10 do 40%. Zwiększone ryzyko może być również spowodowane oddziaływaniem innych czynników. Pacjenci z grup ryzyka zachorowania na osteoporozę powinni być objęci opieką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i powinno się u nich zastosować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

Lantrea - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania lansoprazolu u ludzi (chociaż ostra toksyczność leku jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie sformułowano jednoznacznych zaleceń dotyczących postępowania po przedawkowaniu. Niemniej jednak, podczas badań klinicznych stosowano dawki do 180 mg lansoprazolu doustnie oraz do 90 mg lansoprazolu dożylnie bez znaczących działań niepożądanych.

W punkcie 4.8 przedstawiono objawy, które mogą wystąpić po przedawkowaniu lansoprazolu.

W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. Jeśli zachodzi potrzeba, zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i zastosowanie leczenia objawowego.

Lantrea - przeciwwskazania

Zastosowanie lansoprazolu jest przeciwwskazane u pacjentów, u których wcześniej występowały reakcje nadwrażliwości na lansoprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować lansoprazolu jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Lantrea - działania niepożądane

Lansoprazol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane z następującą częstością podczas terapii lansoprazolem: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki, częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

często (> 1/100 do

< 1/10)

niezbyt często

(> 1/1000 do

< 1/100)

rzadko (> 1/10

000 do

< 1/1000)

bardzo rzadko (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki

Nie znana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia przewodu pokarmowego

Wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia,, suchość w jamie ustnej lub gardle

 

Zapalenie trzustki,

kandydoza przełyku, zapalenie języka, zaburzenia smaku

Zapalenie okrężnicy, zapalenie jamy ustnej

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, pokrzywka i świąd

 

Rumień wielopostaciow y, wybroczyny,

Zespół

StevensJohnsona i

Podostry skórny toczeń rumieniowaty

     

plamica, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło

martwica toksyczno ? rozpływna naskórka

 

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle i zawroty głowy

 

Senność, zawroty głowy,

drżenie, parestezje, niepokój

   

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja

Bezsenność, omamy, dezorientacja

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

 

Zapalenie wątroby, żółtaczka

   

Zaburzenia nerek i układu moczowego

   

Śródmiąższowe zapalenie nerek

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Małopłytkowość , eozynofilia, leukopenia

Niedokrwistoś ć

Agranulocytoz

a,

pancytopenia

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

       

Hipomagneze mia (patrz

punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe, tkanki łącznej i kości

 

złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa ( patrz punkt 4.4)

Ból stawów,

ból mięśni

   

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia widzenia

   

Zaburzenia układu rozrodczego i

piersi

     

Ginekomastia

 
           

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęk

Obrzęk naczyniorucho wy, nadmierna potliwość, jadłowstręt, impotencja, gorączka

Wstrząs anafilaktyczny

 

Badania diagnostyczne

     

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, hiponatermia

 

Poszczególne grupy działań niepożądanych uszeregowano według malejącej ciężkości przebiegu.

Lantrea - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu podczas ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Dlatego też nie zaleca się stosowania lansoprazolu w ciąży.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka karmiących matek. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały przenikanie lansoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu /przerwaniu leczenia lansoprazolem, należy rozważyć korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia lansoprazolem dla matki.

Lantrea - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W związku z tym może być zmniejszona zdolność reakcji.

Należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lantrea - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lansoprazolum

  Substancja będąca inhibitorem pompy protonowej, która hamuje wytwarzanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka. Stosuje się ją w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także refluksowym zapaleniu przełyku, eradykacji Helicobacter pylori, zespole Zollingera-Ellisona. Podczas stałego leczenia NLPZ-ami leczy owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Dawkuje się raz dziennie, rano na czczo.

  Dostępne opakowania
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. (butelka) - 0,015 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. (blistry) - 0,015 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. - 0,03 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 56 kaps. - 0,03 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 7 kaps. - 0,03 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 14 kaps. - 0,03 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 7 kaps. - 0,03 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Lantrea

  Lantrea

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. - 0,03 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...