Lansoprazol Momaja

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki dojelitowe twarde
Dawka
0,015 g
Ilość
14 kaps. (blistry)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MOMAJA S.R.O.

Lansoprazol Momaja - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lansoprazol Momaja - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lansoprazol Momaja - opis

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori ( H . pylori ) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową w leczeniu choroby wrzodowej związanej z zakażeniem H . pylori

Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ( NLPZ ) u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanych z leczeniem NLPZ u pacjentów z ryzykiem choroby wrzodowej (patrz punkt 4.2), wymagających stałego leczenia Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zespół Zollingera i Ellisona.

Lansoprazol Momaja - skład

Każda kapsułka zawiera 15 mg lanzoprazolu

Każda kapsułka zawiera 30 mg lanzoprazolu

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda kapsułka 15 mg zawiera 100,474 mg sacharozy

Każda kapsułka 30 mg zawiera 200,949 mg sacharozy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lansoprazol Momaja - dawkowanie

W celu uzyskania optymalnego działania, Lansoprazol Momaja należy przyjmować raz na dobę, rano, z wyjątkiem sytuacji, w której lanzoprazol jest stosowany w eradykacji zakażenia H . pylori , kiedy to stosuje się dawkowanie dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Lansoprazol Momaja należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2).

Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

Odrywalne blistry otwiera się według poniższej instrukcji po otwarciu folii:

-Oderwać jeden blister poprzez zerwanie perforacji

-Ostrożnie oderwać brzeg folii, odsłaniając kapsułkę

(KAPSUŁKI NIE WOLNO WYCISKAĆ PRZEZ FOLIĘ)

Nieodrywalne blistry otwiera się poprzez wyciśnięcie kapsułki przez aluminiową folię

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę, przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano pełnego wyleczenia, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie.

 Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wygojenie wrzodu następuje zwykle w ciągu 4 tygodni, jednak u pacjentów, u których nie uzyskano wyleczenia po tym czasie, produkt leczniczy można podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

 Refluksowe zapalenie przełyku

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym okresie, można kontynuować leczenie tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

 Zapobieganie  refluksowemu  zapaleniu przełyku

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

 Eradykacja  Helicobacter pylori

Wybierając odpowiednie leczenie skojarzone, należy uwzględnić obowiązujące lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, czasu trwania leczenia (najczęściej 7 dni, jednak niekiedy do 14 dni) oraz właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka produktu leczniczego Lansoprazol Momaja wynosi 30 mg 2 razy na dobę, przez 7 dni w połączeniu z jednym z następujących schematów:

250–500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę + 1 g amoksycyliny 2 razy na dobę

250 mg klarytromycyny 2 razy na dobę + 400–500 mg metronidazolu 2 razy na dobę

Odsetek eradykacji H . pylori po kuracji klarytromycyną w skojarzeniu z produktem leczniczym Lansoprazol Momaja i amoksycyliną lub metronidazolem wynosi do 90%.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko ponownego zakażenia jest niewielkie, a zatem prawdopodobieństwo nawrotu jest również małe.

Oceniano także stosowanie następującego schematu leczenia: 30 mg lanzoprazolu 2 razy na dobę, 1 g amoksycyliny 2 razy na dobę oraz 400-500 mg metronidazolu 2 razy na dobę. Uzyskano niższe wskaźniki eradykacji w porównaniu ze schematami zawierającymi klarytromycynę. Ten schemat leczenia może być odpowiedni dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do eradykacji z użyciem klarytromycyny , kiedy lokalny odsetek odporności na metronidazol jest niski.

 Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia  NLPZ

30 mg raz na dobę, przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie doszło w tym czasie do wyleczenia, terapię można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie. U pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem choroby wrzodowej lub w przypadku trudno gojących się owrzodzeń, należy prawdopodobnie zastosować dłuższy cykl leczenia i (lub) większą dawkę.

 Profilaktyka owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu  NLPZ  u pacjentów z grupy ryzyka (np. wiek >  65 lat lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie), wymagających stałego leczenia  NLPZ

15 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie jest nieskuteczne, należy zastosować dawkę 30 mg raz na dobę.

 Objawowa choroba  refluksowa  przełyku

Zalecana dawka to 15 mg lub 30 mg na dobę. Złagodzenie objawów choroby uzyskuje się szybko. Należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki leku. Jeżeli nie uzyskano złagodzenia objawów po 4 tygodniach leczenia dawką 30 mg raz na dobę, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań.

 Zespół  Zollingera  i Ellisona

Zalecana dawka początkowa to 60 mg na dobę. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie, a leczenie należy kontynuować tak długo, jak to jest konieczne. Stosowane były dawki do 180 mg na dobę. Jeżeli wymagana dawka dobowa przekracza 120 mg, należy ją podawać w dwóch dawkach podzielonych.

 Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkty 4.4 i 5.2).

 Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lanzoprazolu , w tej grupie wiekowej może być konieczny indywidualny dobór dawkowania. W leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę, chyba że istnieją istotne wskazania kliniczne.

Dzieci i młodzież

Z powodu ograniczonej ilości danych klinicznych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Lansoprazol Momaja u małych dzieci.

Należy unikać stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 1. roku, ponieważ dostępne dane nie potwierdzają korzystnego działania w leczeniu choroby refluksowej przełyku.

Lansoprazol Momaja - środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku innych metod leczenia choroby wrzodowej, przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lanzoprazolem należy wykluczyć możliwość występowania złośliwego nowotworu żołądka, ponieważ lanzoprazol może maskować objawy choroby i opóźniać rozpoznanie.

Lanzoprazol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Można się spodziewać, że zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego wywołane działaniem lanzoprazolu może zwiększać liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. Leczenie lanzoprazolem może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie z rodzajów Salmonella i Campylobacter .

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy brać pod uwagę zakaż enie H . pylori jako możliwy czynnik etiologiczny.

Jeśli lanzoprazol stosowany jest w połączeniu z antybiotykami w celu eradykacji H . pylori , należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania także tych antybiotyków.

Z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów leczenia podtrzymującego dłużej niż rok, należy w tej grupie chorych regularnie i dokładnie oceniać stosunek korzyści do ryzyka.

U pacjentów leczonych lanzoprazolem bardzo rzadko opisywano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego, w razie wystąpienia ciężkiej i (lub) uporczywej biegunki, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Zastosowanie w celu zapobiegania owrzodzeniom trawiennym u pacjentów wymagających długotrwałego leczenia NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do pacjentów z grup wysokiego ryzyka (np. przebyte krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie w wywiadzie, zaawansowany wiek, łączne stosowanie leków zwiększających ryzyko działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Inhibitory pompy protonowej, w szczególności w przypadku stosowania ich w dużych dawkach i przez długi okres (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania w okolicy biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych znanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10%–40%. Częściowo ten wzrost może być spowodowany innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z grupy ryzyka osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i powinni przyjmować odpowiednie ilości witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Ciężką hipomagnezemię zgłaszano u pacjentów leczonych inhibitorem pompy protonowej, jak lanzoprazol , przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii , takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca. Ich początek może być jednak podstępny, powodując ich przeoczenie. U większości pacjentów z hipomagnezemią zaburzenie to ulegało poprawie po suplementacji magnezu i odstawieniu inhibitora pompy protonowej.

W przypadku pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy przyjmują inhibitor pompy protonowej łącznie z digoksyną lub lekami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), pracownicy ochrony zdrowia powinni rozważyć pomiar stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie leczenia inhibitorem pompy protonowej.

Ponieważ produkt leczniczy Lansoprazol Momaja zawiera sacharozę, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami metabolicznymi związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.

Lansoprazol Momaja - przedawkowanie

Objawy przedawkowania lanzoprazolu u ludzi nie są znane (chociaż ostra toksyczno ść produktu leczniczego jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie można podać wskazówek dotyczących leczenia. W badaniach klinicznych nie obserwowano znaczących objawów niepożądanych po podaniu dobowej dawki do 180 mg lanzoprazolu doustnie oraz do 90 mg lanzoprazolu dożylnie.

Możliwe objawy przedawkowania lanzoprazolu przedstawiono w punkcie 4.8.

W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

Lansoprazol Momaja - przeciwwskazania

Nadwrażliwo ść na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować lanzoprazolu w połączeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Lansoprazol Momaja - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana w następujący sposób: często ( 1/100 do < 1/10); niezbyt często ( 1/1 000 do < 1/100); rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Trombocyt openia , eozynofilia, leukopenia

Niedokrwist ość

Agranulocy

toza, pancytopeni a

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

       

Hipomagnez

emia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja

Bezsenność, halucynacje, splątanie

   

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

 

Niepokój, zawroty głowy pochodzenia błędnikoweg

o, parestezje, senność,

drżenia mięśniowe

   

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia widzenia

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

Nudności, biegunka, ból brzucha,

 

Zapalenie języka, kandydoza przełyku,

Zapalenie okrężnicy, zapalenie błony

 
 

zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawanie m gazów, suchość w gardle lub jamie ustnej

 

zapalenie trzustki,

zaburzenia smaku

śluzowej jamy ustnej

 

Zaburzenia

wątroby i

dróg żółciowych

Zwiększeni

e aktywności enzymów wątrobowy ch

 

Zapalenie wątroby, żółtaczka

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, świąd, osutka

 

Wybroczyny, plamica, utrata owłosienia, rumień wielopostaci owy, nadwrażliwo ść na światło

Zespół

Stevensa i Johnsona, martwica toksyczno - rozpływna naskórka

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle stawów, bóle mięśni. Złamanie w okolicy stawu biodrowego, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

     

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Śródmiąższo we zapalenie nerek

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

   

Ginekomasti a

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka, wzmożona

potliwość, obrzęk naczynioruc howy , jadłowstręt, impotencja

Wstrząs

anafilaktycz ny

 

Badania diagnostyczne

     

Zwiększ enie stężenia cholester olu i trójglicer ydów,

 
       

hiponatr emia

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Lansoprazol Momaja - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania lanzoprazolu w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Dlatego też nie zaleca się stosowania lanzoprazolu u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lanzoprazol przenika do mleka matek karmiących. W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie lanzoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lanzoprazolem , należy rozważyć korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania lanzoprazolu dla matki.

Lansoprazol Momaja - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, np. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W takich warunkach zdolność reagowania może ulec pogorszeniu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lansoprazol Momaja - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lansoprazolum

  Substancja będąca inhibitorem pompy protonowej, która hamuje wytwarzanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka. Stosuje się ją w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także refluksowym zapaleniu przełyku, eradykacji Helicobacter pylori, zespole Zollingera-Ellisona. Podczas stałego leczenia NLPZ-ami leczy owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Dawkuje się raz dziennie, rano na czczo.

  Dostępne opakowania
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 14 kaps. (blistry) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 14 kaps. (butelka) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. (blistry) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. (butelka) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 30 kaps. (blister) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 30 kaps. (butelka) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 56 kaps. (blistry) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 56 kaps. (butel.) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Lansoprazol Momaja

  Lansoprazol Momaja

  kapsułki dojelitowe twarde - 84 kaps. (blist.) - 0,015 g
  MOMAJA S.R.O.
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Wykorzystanie inżynierii genetycznej umożliwiło leczenie wielu chorób lekami biologicznymi. Biopodobne przeciwciała monoklonalne mogą zmniejszyć koszty terapii, ale brak odpowiednich regulacji prawnych stwarza realne niebezpieczeństwo wystąpienia nieznanych...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....