Lansoprazolum 123ratio

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki dojelitowe twarde
Dawka
0,015 g
Ilość
7 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: 123RATIO SP. Z O.O.

Lansoprazolum 123ratio - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lansoprazolum 123ratio - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lansoprazolum 123ratio - opis

• Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

• Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

• Eradykacja bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykowąw leczeniu choroby wrzodowej wywołanej zakażeniem H. pylori

• Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

• Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy towarzyszącym leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.2), wymagających stałego leczenia

• Objawowa choroba refluksowa przełyku  Zespół Zollingera-Ellisona.

Lansoprazolum 123ratio - skład

Kapsułki 15 mg: Każda kapsułka zawiera 15 mg lansoprazolu. Kapsułki 30 mg: Każda kapsułka zawiera 30 mg lansoprazolu.

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka leku Lansoprazolum 123ratio, 15 mg zawiera 72 mg sacharozy.

Każda kapsułka leku Lansoprazolum 123ratio, 30 mg zawiera 144 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lansoprazolum 123ratio - dawkowanie

Aby uzyskać optymalne działanie, Lansoprazolum 123ratio należy przyjmować raz na dobę, rano. Nie dotyczy to eradykacji H. pylori, podczas której stosuje się dawkowanie dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Lansoprazolum 123ratio należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości, popijając.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Zalecane dawkowanie: 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, należy kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne dwa tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecane dawkowanie: 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Owrzodzenia zwykle goją się w ciągu 4 tygodni, jednak u pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, można kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zalecane dawkowanie: 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, można kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

Zalecane dawkowanie: 15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

Eradykacja Helicobacter pylori

Dobierając leczenie skojarzone, należy uwzględnić obowiązujące oficjalne zalecenia dotyczące oporności bakterii, długości okresu leczenia (najczęściej terapię kontynuuje się przez 7 dni, jednak niekiedy wskazane jest jej wydłużenie do 14 dni) oraz odpowiedniej dawki leków przeciwbakteryjnych. Zalecane dawkowanie preparatu Lansoprazolum 123ratio: 30 mg dwa razy na dobę przez 7 dni w połączeniu z jednym z następujących schematów:

klarytromycyna 250-500 mg dwa razy na dobę + amoksycylina 1 g dwa razy na dobę klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę

Odsetek eradykacji H. pylori po kuracji klarytromycyną w skojarzeniu z preparatem Lansoprazolum 123ratio i amoksycyliną lub metronidazolem wynosi do 90%.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko reinfekcji jest niewielkie, a zatem prawdopodobieństwo nawrotu jest również małe.

Oceniano także stosowanie następującego schematu leczenia: lansoprazol 30 mg dwa razy na dobę, amoksycylina 1 g dwa razy na dobę oraz metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę. Uzyskano mniejsze odsetkowe wskaźniki eradykacji w porównaniu ze schematami zawierającymi klarytromycynę. Ten schemat leczenia może być użyteczny w razie przeciwwskazań do eradykacji przy użyciu klarytromycyny w populacjach o niewielkiej oporności na metronidazol.

Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ 30 mg raz na dobę przez cztery tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, kurację można kontynuować przez kolejne cztery tygodnie. U pacjentów, u których występują trudne do wyleczenia owrzodzenia lub ryzyko takich owrzodzeń, leczenie należy prawdopodobnie kontynuować przez dłuższy okres i (lub) większymi dawkami.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (np. wiek > 65 lat lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie), wymagających stałego leczenia NLPZ

15 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie jest nieskuteczne, należy stosować dawkę 30 mg raz na dobę.

Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecane dawkowanie: 15 mg lub 30 mg na dobę. Szybko uzyskuje się złagodzenie objawów. Należy rozważyć indywidualny dobór dawkowania. Jeżeli nie uzyskano złagodzenia objawów po czterech tygodniach leczenia dawką 30 mg raz na dobę, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych.

Zespół Zollingera i Ellisona

Zalecane początkowe dawkowanie: 60 mg na dobę. Dawkowanie należy dobierać indywidualnie, a leczenie kontynuować tak długo, jak to jest konieczne. Stosowano dawki do 180 mg dziennie. Jeżeli wymagana dawka dobowa przekracza 120 mg, należy ją podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

W grupie pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lansoprazolu, w tej grupie wiekowej konieczny może być indywidualny dobór dawkowania. O ile nie istnieją istotne wskazania kliniczne, w leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.

Dzieci

Ze względu na ograniczone dane kliniczne stosowanie lanzoprazolu u dzieci nie jest zalecane. Należy unikać leczenia małych dzieci poniżej pierwszego roku życia, gdyż dostępne dane nie potwierdzają korzystnego rezultatu w leczeniu choroby refluksowej żołądka i przełyku.

Lansoprazolum 123ratio - środki ostrożności

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w chorobie wrzodowej konieczne jest wcześniejsze wykluczenie podejrzenia nowotworu złośliwego, ponieważ leczenie lansoprazolem może maskować objawy i opóźnić jego rozpoznanie.

Należy zachować ostrożność, stosując lansoprazol u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Obniżenie kwasowości w żołądku spowodowane stosowaniem lansoprazolu może prowadzić do zwiększenia liczby bakterii obecnych fizjologicznie w przewodzie pokarmowym. Leczenie lansoprazolem może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy rozważyć możliwość zakażenia H. pylori jako czynnika etiologicznego.

Jeśli lansoprazol jest stosowany w leczeniu skojarzonym z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy stosować się do zaleceń dotyczących stosowania tych antybiotyków.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leczenia podtrzymującego dłużej niż 1 rok, u tych pacjentów zaleca się regularną ocenę skuteczności leczenia i dokładną ocenę ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

U pacjentów leczonych lansoprazolem bardzo rzadko zgłaszano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego też, w razie wystąpienia ciężkiej i (lub) utrzymującej się biegunki należy rozważyć przerwanie leczenia.

Podawanie leku w profilaktyce owrzodzeń trawiennych u pacjentów wymagających długotrwałej kuracji NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do grup wysokiego ryzyka (np. wcześniejsze krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie, zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków o których wiadomo, że zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli stosowane są w dużych dawkach i długotrwale (> 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania kości biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych uznanych czynników ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko wystąpienia złamań od 10 do 40%. Zwiększone ryzyko może być również spowodowane innymi czynnikami. Pacjenci z grup ryzyka zachorowania na osteoporozę powinni być objęci opieką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Ciężką hipomagnezemię obserwowano u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), takimi jak lansoprazol przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i arytmia nadkomorowa. Początek objawów może być utajony i mogą one zostać niezauważone. U najbardziej dotkniętych chorobą pacjentów, objawy hipomagnezemii mogą się zmniejszyć po uzupełnieniu niedoborów magnezu i przerwaniu terapii inhibitorami pompy protonowej.

Pacjenci, u których planuje się terapię długoterminowa lub którzy leczeni są inhibitorami pompy protonowej z digoksyną lub innymi lekami, które mogą powodować wystąpienie hipomagnezemii (tj. diuretyki), lekarz powinien rozważyć zbadanie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej i okresowe badanie w trakcie trwania terapii.

Produkt Lansoprazolum 123ratio zawiera sacharozę i z tego powodu pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

Lansoprazolum 123ratio - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania lansoprazolu u ludzi (chociaż ostra toksyczność leku jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie sformułowano jednoznacznych zaleceń dotyczących postępowania po przedawkowaniu. Niemniej jednak, podczas badań klinicznych stosowano dawki do

180 mg lansoprazolu doustnie oraz do 90 mg lansoprazolu dożylnie bez znaczących działań niepożądanych.

W punkcie 4.8 przedstawiono zestawienie możliwych objawów przedawkowania lansoprazolu. W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lansoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i zastosowanie leczenia objawowego.

Lansoprazolum 123ratio - przeciwwskazania

Zastosowanie lansoprazolu jest przeciwwskazane u pacjentów, u których wcześniej występowały reakcje nadwrażliwości na lansoprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować lansoprazolu jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Lansoprazolum 123ratio - działania niepożądane

Lansoprazol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane z następującą częstością podczas terapii lansoprazolem:

często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) , w tym pojedyncze przypadki, częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

Często

(> 1/100,

< 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1000, < 1/100)

Rzadko (> 1/10

000, < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki

Nie znana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Trombocytopenia, eozynofilia, leukopenia

Niedokrwistość,

Agranulocytoza, pancytopenia

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

     

Hipomagneze mia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja

 

Bezsenność, omamy, splątanie

   

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle, zawroty głowy

   

Niepokój, zawroty głowy z zaburzeniami równowagi, parestezje, senność, drżenia mięśniowe

   

Zaburzenia oka

     

Zaburzenia widzenia

   

Zaburzenia przewodu pokarmowego

Nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcia, wymioty wzdęcia, suchość w jamie ustnej lub gardle

   

Zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki, zaburzenia smaku

Zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy

ustnej

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

   

Zapalenie wątroby, żółtaczka

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, świąd, wysypka

   

Wybroczyny, plamica, wypadanie włosów, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło

Zespół Stevensa Johnsona, martwica toksycznorozpływna naskórka

Skórny toczeń rumieniowaty

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i

tkanki łącznej

 

Złamania biodrowej, nadgarstka kręgosłupa ( punkt 4.4)

kości

lub patrz

Ból stawów, ból mięśni

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Śródmiąższowe zapalenie nerek

   

Zaburzenia układu

rozrodczego i

piersi

 

Ginekomastia

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka, wzmożona potliwość, obrzęk naczynioruchowy, jadłowstręt, impotencja

Wstrząs anafilaktyczny

 
         

Badania diagnostyczne

   

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, hiponatremia

Hipomagneze mia (po dłuższym okresie zażywania)

Lansoprazolum 123ratio - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu w okresie ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Dlatego też, nie zaleca się stosowania lansoprazolu w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka karmiących matek. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały przenikanie lansoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lansoprazolem, należy rozważyć korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia lansoprazolem dla matki.

Lansoprazolum 123ratio - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W związku z tym może być zmniejszona zdolność reakcji.

Należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lansoprazolum 123ratio - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lansoprazolum

  Substancja będąca inhibitorem pompy protonowej, która hamuje wytwarzanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka. Stosuje się ją w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także refluksowym zapaleniu przełyku, eradykacji Helicobacter pylori, zespole Zollingera-Ellisona. Podczas stałego leczenia NLPZ-ami leczy owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Dawkuje się raz dziennie, rano na czczo.

  Dostępne opakowania
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 7 kaps. - 0,015 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 14 kaps. - 0,015 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 56 kaps. - 0,015 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 7 kaps. - 0,03 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 14 kaps. - 0,03 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 56 kaps. - 0,03 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. - 0,015 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Lansoprazolum 123ratio

  Lansoprazolum 123ratio

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. - 0,03 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Wykorzystanie inżynierii genetycznej umożliwiło leczenie wielu chorób lekami biologicznymi. Biopodobne przeciwciała monoklonalne mogą zmniejszyć koszty terapii, ale brak odpowiednich regulacji prawnych stwarza realne niebezpieczeństwo wystąpienia nieznanych...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....