Carvedigamma 25 mg

zobacz opinie o produkcie »
Cena
12,21 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,025 g
Ilość
50 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Carvedigamma 25 mg - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Carvedigamma 25 mg - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Carvedigamma 25 mg - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne. Przewlekła stabilna dławica piersiowa.

Leczenie wspomagające stabilnej umiarkowanej do ciężkiej niewydolności serca.

Carvedigamma 25 mg - skład

Jedna tabletka zawiera 25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze: Laktoza

Carvedigamma 25 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 95 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz: pkt. 6.1.

Carvedigamma 25 mg - dawkowanie

Karwedylol dostępny jest w 4 mocach: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg. Nadciśnienie tętnicze samoistne

Karwedylol można stosować w leczeniu nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, szczególnie tiazydowymi lekami moczopędnymi.

Zaleca się dawkowanie raz na dobę, jednak zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 25 mg, a zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie leczenie kontynuuje się stosując dawkę 25 mg na dobę. W razie konieczności, dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka początkowa w nadciśnieniu wynosi 12,5 mg raz na dobę, co może być także dawką wystarczającą w dalszym leczeniu. Jeśli jednak podczas stosowania tej dawki nie wystąpiła oczekiwana reakcja na leczenie, dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa

Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie leczenie kontynuuje się stosując dawkę 25 mg dwa razy na dobę. W razie konieczności dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg, podawane w dawkach podzielonych (dwa razy na dobę).

Osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez dwa dni. Następnie leczenie kontynuuje się stosując dawkę 25 mg dwa razy na dobę, co jest zalecaną maksymalną dawką dobową.

Niewydolność serca

Leczenie umiarkowanej do ciężkiej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia podstawowego lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Stan kliniczny pacjenta powinien być stabilny (bez zmiany klasy NYHA, bez hospitalizacji z powodu niewydolności serca), a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane od co najmniej 4 tygodni przed podjęciem leczenia karwedylolem. Dodatkowo, pacjent powinien mieć zmniejszoną frakcję wyrzutową lewej komory serca, częstość akcji serca powinna wynosić > 50 uderzeń na minutę, a skurczowe ciśnienie krwi > 85 mmHg (patrz punkt 4.3 ?Przeciwwskazania").

Początkowa dawka wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, można ją zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej, najpierw do 6,25 mg dwa razy na dobę, potem do 12,5 mg dwa razy na dobę, a następnie do 25 mg dwa razy na dobę. Zaleca się, aby dawkę zwiększać do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Zalecana dawka maksymalna wynosi 25 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg, oraz 50 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała większej niż 85 kg, z wyłączeniem pacjentów z ciężką niewydolnością serca. Zwiększenie dawki do 50 mg dwa razy na dobę należy przeprowadzać ostrożnie, a pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca i (lub) leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych. Zwykle nie wymaga to przerwania leczenia, nie należy jednak zwiększać dawki. Pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza i (lub) lekarza kardiologa po rozpoczęciu leczenia karwedylolem oraz po zwiększeniu dawki. Przed każdym zwiększeniem dawki należy zbadać pacjenta aby wykluczyć ewentualne objawy nasilenia niewydolności serca lub nadmiernego rozszerzenia naczyń (np. czynność nerek, masa ciała, ciśnienie krwi, częstość i miarowość akcji serca). W przypadku nasilenia niewydolności serca oraz zatrzymania płynów należy zwiększyć dawkę leku moczopędnego, a dawki karwedylolu nie należy zwiększać do czasu normalizacji stanu pacjenta. Jeśli wystąpi bradykardia lub w przypadku wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, najpierw należy oznaczyć stężenie digoksyny. Czasami może być konieczne zmniejszenie dawki karwedylolu lub czasowe przerwanie leczenia. Nawet w tych przypadkach często można później z powodzeniem kontynuować zwiększanie dawki karwedylolu.

Jeśli upłynęły ponad dwa tygodnie od odstawienia karwedylolu, leczenie należy ponownie rozpocząć od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę i stopniowo zwiększać dawkę zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Niewydolność nerek:

Dawkowanie należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta, ale parametry farmakokinetyczne nie dostarczają dowodów wskazujących na konieczność modyfikacji dawkowania karwedylolu u pacjentów z niewydolnością nerek.

Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby:

Konieczne może być dostosowanie dawkowania.

Dzieci i młodzież (< 18 lat):

Brak wystarczających danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania karwedylolu. Osoby w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie karwedylolu i dlatego należy ich szczególnie starannie monitorować.

Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, karwedylol należy odstawiać stopniowo (patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

Sposób stosowania

Nie jest konieczne przyjmowanie tabletek podczas posiłku. Jednak zaleca się, aby pacjenci z niewydolnością serca przyjmowali karwedylol podczas posiłku, aby spowolnić wchłanianie i zmniejszyć ryzyko hipotonii ortostatycznej.

Carvedigamma 25 mg - środki ostrożności

Ostrzeżenia dotyczące szczególnie pacjentów z niewydolnością serca.

Karwedylol należy podawać głównie jako uzupełnienie leczenia lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny, glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy stan pacjenta pozostaje stabilny przez co najmniej 4 tygodnie standardowego leczenia podstawowego. Pacjentów z niewyrównaną niewydolnością należy doprowadzić do stanu stabilnego.

Pacjentów z ciężką niewydolnością serca, hiponatremią, hipowolemią, w podeszłym wieku lub z niskim wyjściowym ciśnieniem tętniczym, należy obserwować przez około dwie godziny po podaniu pierwszej dawki lub po jej zwiększeniu, z powodu ryzyka hipotonii. Zmniejszenie ciśnienia krwi spowodowane nadmiernym rozszerzeniem naczyń leczy się początkowo zmniejszeniem dawki leku moczopędnego. Jeśli objawy się utrzymują, można zmniejszyć dawkę inhibitora konwertazy angiotensyny. W razie konieczności, można zmniejszyć dawkę karwedylolu lub czasowo przerwać podawanie produktu. Dawki karwedylolu nie należy ponownie zwiększać dopóki nie opanuje się objawów wynikających z zaostrzenia niewydolności serca lub rozszerzenia naczyń.

Podczas leczenia karwedylolem pacjentów z niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe < 100 mmHg), chorobą niedokrwienna serca, uogólnioną miażdżycą i (lub) wcześniej występującą niewydolnością nerek obserwowano przemijające pogorszenie czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością serca i wymienionymi czynnikami ryzyka należy monitorować czynność nerek podczas stopniowego zwiększania dawki karwedylolu. Jeśli

wystąpi znaczące pogorszenie czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę karwedylolu lub przerwać leczenie.

Podczas jednoczesnego stosowania karwedylolu i glikozydów naparstnicy należy pamiętać, że zarówno glikozydy, jak i karwedylol wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego (patrz punkt 4.5 ?Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji").

Inne ostrzeżenia dotyczące karwedylolu i ogólnie beta-adrenolityków.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, nie leczonych lekami doustnymi lub wziewnymi, nie należy stosować karwedylolu, chyba że oczekiwane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko stosowania. Jeśli u takich pacjentów stosowany jest karwedylol, należy ich starannie obserwować podczas rozpoczynania leczenia karwedylolem i zwiększania jego dawki. Dawkę karwedylolu należy zmniejszyć, jeśli u pacjenta w czasie leczenia wystąpią objawy obturacji oskrzeli.

Karwedylol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii. U pacjentów z cukrzycą i niewydolnością serca, karwedylol może zaburzyć kontrolę glikemii. Dlatego konieczne jest ścisłe kontrolowanie pacjentów z cukrzycą poprzez systematyczne oznaczanie stężenia glukozy we krwi i dostosowanie w razie konieczności dawkowania leków przeciwcukrzycowych (patrz punkt 4.5 ?Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Karwedylol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy nadczynności tarczycy.

Karwedylol może powodować bradykardię. Jeśli częstość tętna jest mniejsza niż 55 uderzeń na minutę i występują objawy bradykardii, dawkę karwedylolu należy zmniejszyć.

Jeśli karwedylol jest stosowany z lekami blokującymi kanał wapniowy, takimi jak werapamil i diltiazem, lub z innymi lekami przeciwarytmicznymi, szczególnie amiodaronem, u pacjenta należy monitorować ciśnienie krwi i zapis EKG. Należy unikać jednoczesnego podawania dożylnego wymienionych leków i karwedylolu (patrz punkt 4.5 ?Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Jednoczesne podawanie cymetydyny jest możliwe jedynie z zachowaniem ostrożności, gdyż może ona nasilać działanie karwedylolu (patrz punkt 4.5 ?Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Osoby noszące soczewki kontaktowe należy uprzedzić o możliwości zmniejszonego wydzielania łez.

Należy zachować ostrożność podczas podawania karwedylolu pacjentom z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz u pacjentów w trakcie leczenia odczulającego, ponieważ beta-adrenolityki mogą nasilać zarówno wrażliwość na alergeny, jak i reakcje anafilaktyczne. Należy zachować ostrożność stosując beta-adrenolityki u pacjentów z łuszczycą, gdyż może wystąpić nasilenie reakcji skórnych.

Ponieważ karwedylol jest beta-adrenolitykiem rozszerzającym naczynia, nasilenie choroby

naczyń obwodowych jest mniej prawdopodobne niż w przypadku klasycznych beta-adrenolityków. Doświadczenie kliniczne w tej grupie pacjentów jest jednak dotychczas niewielkie. Dotyczy to również zespołu Raynauda, którego objawy mogą ulec zaostrzeniu.

Pacjentów wolno metabolizujących debryzochinę należy starannie obserwować podczas rozpoczynania leczenia (patrz punkt 5.2 ?Właściwości farmakokinetyczne").

Z powodu niewielkiego doświadczenia klinicznego, karwedylolu nie należy stosować u pacjentów z niestabilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym, hipotonią ortostatyczną, ostrą chorobą zapalną serca, z istotnym hemodynamicznie zwężeniem zastawek serca lub drogi odpływu, w schyłkowym stadium chorób tętnic obwodowych, w trakcie jednoczesnego leczenia antagonistami receptora alfa1 lub agonistami receptora alfa2.

Z powodu ujemnego działania dromotropowego, karwedylol należy ostrożnie podawać pacjentom z blokiem serca pierwszego stopnia.

Beta-adrenolityki zmniejszają ryzyko zaburzeń rytmu serca w czasie znieczulenia ogólnego, jednak mogą zwiększać ryzyko niedociśnienia. Należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania pewnych leków do znieczulenia ogólnego. Nowsze badania wskazują jednak na korzystny wpływ beta-adrenolityków w profilaktyce okołooperacyjnych zaburzeń czynności serca i zmniejszenie częstości powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, leczenia karwedylolem nie należy przerywać w sposób nagły. Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Karwedylol należy odstawiać stopniowo w ciągu dwóch tygodni, np. poprzez zmniejszanie dawki dobowej o połowę co trzy dni. W razie konieczności, można rozpocząć w tym czasie inną terapię, aby zapobiec zaostrzeniu dławicy piersiowej.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Carvedigamma 25 mg - przedawkowanie

Objawy. Przedawkowanie może spowodować ciężkie niedociśnienie tętnicze, bradykardię, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny oraz zatrzymanie akcji serca. Mogą wystąpić również zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości oraz drgawki.

Leczenie. Oprócz typowych metod postępowania, należy monitorować parametry życiowe i w razie konieczności wyrównywać zaburzenia w warunkach oddziału intensywnej terapii. Można zastosować następujące leczenie podtrzymujące:

Atropina: 0,5 do 2 mg dożylnie (w leczeniu ciężkiej bradykardii).

Glukagon: początkowo 1 do 10 mg dożylnie, a następnie, w razie konieczności, w powolnym wlewie dożylnym w dawce 2 do 5 mg na godzinę (w celu podtrzymania czynności układu krążenia).

Leki sympatykomimetyczne, w zależności od ich skuteczności i masy ciała pacjenta: dobutamina, izoprenalina lub adrenalina.

Jeśli dominującym objawem przedawkowania jest obwodowe rozszerzenie naczyń, pacjentowi należy podać noradrenalinę lub etylefrynę. Należy stale monitorować układ krążenia pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpi bradykardia, która nie ustępuje po leczeniu, należy zastosować stymulator serca. W leczeniu skurczu oskrzeli, pacjentowi należy podawać leki beta-sympatykomimetyczne (wziewnie lub dożylnie, jeśli podanie wziewne nie jest skuteczne) lub teofilinę dożylnie. W przypadku drgawek należy podać diazepam w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Karwedylol w znacznym stopniu wiąże się z białkami, dlatego nie można go usunąć za pomocą dializy.

Uwaga! W przypadkach znacznego przedawkowania, gdy pacjent jest we wstrząsie, leczenie podtrzymujące należy prowadzić odpowiednio długo, gdyż wydalanie i redystrybucja karwedylolu może być wolniejsza niż normalnie. Czas leczenia odtruwającego zależy od stopnia przedawkowania. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować do czasu stabilizacji stanu pacjenta.

Carvedigamma 25 mg - przeciwwskazania

Niewydolność serca, zakwalifikowana do IV klasy wg NYHA, wymagająca dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc z obturacją oskrzeli (patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"). Klinicznie istotne zaburzenia czynności wątroby. Astma oskrzelowa.

Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia. Ciężka bradykardia (poniżej 50 skurczów na minutę). Wstrząs kardiogenny.

Zespół chorego węzła zatokowego (w tym blok zatokowo-przedsionkowy). Ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 85 mmHg). Nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kwasica metaboliczna. Dławica Prinzmetala.

Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych.

Jednoczesne dożylne leczenie werapamilem lub diltiazemem (patrz punkt 4.5 ?Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Carvedigamma 25 mg - działania niepożądane

Reakcje niepożądane występują głównie na początku leczenia.

Działania niepożądane u pacjentów z niewydolnością serca, zgłaszane w badaniach klinicznych W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych, które występowały u pacjentów z niewydolnością serca częściej niż u osób otrzymujących placebo.

Ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z uogólnioną miażdżycą i (lub) zaburzoną czynnością nerek były rzadkimi występującymi reakcjami niepożądanymi. Częstość występowania objawów niepożądanych jest niezależna od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, bradykardii i zaostrzenia niewydolności serca.

W czasie zwiększania dawki może dojść do osłabienia kurczliwości serca, ale zdarza się to rzadko.

Działania niepożądane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową zgłaszane w badaniach klinicznych. Profil działań niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową jest podobny jak u pacjentów z niewydolnością serca. Jednak częstość działań niepożądanych jest mniejsza u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane obejmują dławicę, blok przedsionkowo-komorowy oraz zaostrzenie objawów chromania przestankowego lub zespołu Raynauda.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia. U pacjentów predysponowanych często obserwowano duszność astmatyczną.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Rzadko zgłaszano różne reakcje skórne (np. wysypkę alergiczną, pokrzywkę, świąd i zmiany o typie liszaja płaskiego). Mogą wystąpić zmiany łuszczycowe na skórze lub zaostrzyć się zmiany już istniejące.

Beta-adrenolityki, zwłaszcza nieselektywne, mogą odpowiadać także za ujawnienie ukrytej cukrzycy, zaostrzenie cukrzycy jawnej i zaburzenia kontroli glikemii. W czasie leczenia karwedylolem możliwe są łagodne zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jednak nie są one częste.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych, które występowały u pacjentów z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową częściej niż u osób otrzymujących placebo.

 

BARDZO CZĘSTO (> 1/10)

CZĘSTO (> 1/100; < 1/10)

NIEZBYT CZĘSTO (> 1/1 000; < 1/100)

RZADKO (> 1/10 000; < 1/1 000)

BARDZO RZADKO (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Łagodna małopłytkowość

 

Leukopenia

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperglikemia*

Obrzęki

obwodowe

Hiperwolemia

Zatrzymanie

płynów

Hipercholesterolemia

 

Obrzęki obwodowe

 

Zaburzenia psychiczne

     

Zaburzenia snu Depresja

 

 

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy** Bóle głowy**

   

Parestezje Omdlenia**

 

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia Zmniejszone wydzielanie łez

     

Podrażnienia oka

Zaburzenia serca

Obrzęki stóp Bradykardia**

   

Całkowity blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaostrzenie

niewydolności

serca

 

Zaburzenia naczyń

Hipotonia ortostatyczna**

   

Niewydolność

krążenia

obwodowego

 

Zaburzenia oddechowe, klatki

piersiowej i śródpiersia

 

Duszność astmatyczna (u pacjentów predysponowanych)

 

Obrzęk błony śluzowej nosa

 

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Nudności Biegunka Wymioty

Bóle brzucha

Zaparcia

 

Suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

     

Wysypka alergiczna Pokrzywka Świąd

Zmiany o typie liszaja płaskiego Zmiany łuszczycowe

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle kończyn

       

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Zaburzenie czynności nerek

Trudności w

oddawaniu

moczu

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

Obrzęk

narządów

płciowych

     

Impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki Zmęczenie**

       

Badania diagnostyczne

     

Zwiększona aktywność transaminaz w surowicy

 

*Hiperglikemia (u pacjentów z cukrzycą), (patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

**Reakcje te występują szczególnie na początku leczenia

Carvedigamma 25 mg - ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania karwedylolu w okresie ciąży i karmienia piersią.

W badaniach dotyczących szkodliwego wpływu na reprodukcję u zwierząt nie wykazano działania teratogennego karwedylolu, ale brak wystarczających danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży (patrz punkt 5.3 ?Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie").

Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może prowadzić do wewnątrzmacicznej śmierci płodu oraz porodów niewczesnych i przedwczesnych. Ponadto, u płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (szczególnie hipoglikemia, bradykardia, depresja oddechowa i hipotermia). U noworodka istnieje zwiększone ryzyko powikłań ze strony serca i płuc w okresie poporodowym. Karwedylol może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wówczas, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu lub noworodka. Leczenie należy przerwać na 2-3 doby przed spodziewanym terminem porodu. Jeżeli nie jest to możliwe, noworodka należy monitorować przez pierwsze 2-3 doby życia.

Karwedylol ma właściwości lipofilne i jak wynika z badań na zwierzętach w okresie laktacji, zarówno karwedylol jak i jego metabolity przenikają do mleka. Dlatego nie należy karmić piersią podczas stosowania karwedylolu.

Carvedigamma 25 mg - prowadzenie pojazdów

Niektóre osoby mogą wykazywać zmniejszoną czujność, zwłaszcza na początku leczenia i w okresie dostosowywania dawkowania. Pod dobrym nadzorem terapeutycznym karwedylol nie powinien osłabiać zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Carvedigamma 25 mg - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Carvedilolum

  Jest to nieselektywny beta-adrenolityk oraz selektywny bloker receptorów alfa1. Jako selektywny bloker receptorów alfa zmniejsza opór obwodowy naczyń, a jako nieselektywny beta-adrenolityk hamuje układ renina-angiotensyna. Rozszerza naczynia krwionośne, stosowany jest w nadciśnieniu tętniczym, dławicy piersiowej przewlekłej stabilnej, a także wspomagająco w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej niewydolności serca.

  Dostępne opakowania
  Carvedigamma 25 mg

  Carvedigamma 25 mg

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,025 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
  Carvedigamma 25 mg

  Carvedigamma 25 mg

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,025 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
  Carvedigamma 25 mg

  Carvedigamma 25 mg

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,025 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
  12,21 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...