Azigen

zobacz opinie o produkcie »
Cena
18,97 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
4 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GENERICS (UK) LTD.

Azigen - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Azigen - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Azigen - opis

Leczenie następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkty 4.4 i 5.1):

• ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

• ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane);

• zapalenie gardła, zapalenie migdałków;

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

• lekkie lub umiarkowanie ciężkie pozaszpitalne zapalenie płuc;

• lekkie lub umiarkowanie ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża;

• niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane Chlamydia trachomatis.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azigen - skład

Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (w postaci azytromycyny jednowodnej).

Azigen, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (w postaci azytromycyny jednowodnej).

Substancje pomocnicze

Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 0,18 mg lecytyny sojowej.

Azigen, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 0,36 mg lecytyny sojowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Azigen - dawkowanie

Do podawania doustnego.

Tabletki produktu leczniczego Azigen należy przyjmować w pojedynczej dawce dobowej. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez. Poniżej podano czas leczenia poszczególnych zakażeń.

Dorośli , osoby w podeszłym wieku, dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 45 kg

Całkowita dawka wynosi 1500 mg i jest podawana w dawkach podzielonych w ciągu 3 dni (500 mg raz na dobę). Alternatywnie dawkę całkowitą można podawać w ciągu 5 dni (500 mg w jednej dawce pierwszego dnia, a następnie po 250 mg raz na dobę).

W leczeniu niepowikłanych zakażeń cewki moczowej i szyjki macicy wywołanych przez Chlamydia trachomatis zaleca się podanie jednorazowej dawki doustnej 1000 mg.

W leczeniu zapalenia zatok produkt leczniczy jest wskazany dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 45 kg

Nie zaleca się u tych pacjentów stosowania produktu w postaci tabletek. Można stosować azytromycynę w innej postaci, np. zawiesinę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR od 10 do 80 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (klasa A lub B wg Childa-Pugha) (patrz punkt 4.4).

Azigen - środki ostrożności

Reakcje alergiczne

Rzadko opisywano, że azytromycyna powodowała reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja (rzadko śmiertelne).

Niektóre z tych reakcji powodowały nawracające objawy i konieczny był dłuższy okres obserwacji i leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek

(GFR od 10 do 80 ml/min). Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (GFR< 10 ml/min), gdyż może być zwiększone narażenie ogólnoustrojowe na działanie leku (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów ze znaczącym uszkodzeniem wątroby azytromycynę należy stosować ostrożnie, gdyż substancja ta jest eliminowana z organizmu głównie za pośrednictwem wątroby. Opisywano związane z podawaniem azytromycyny przypadki piorunującego zapalenia wątroby, mogącego prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności tego narządu (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogło to mieć związek z występującym wcześniej schorzeniem wątroby bądź z przyjmowaniem innych leków hepatotoksycznych.

Jeśli wystąpią objawy uszkodzenia wątroby, takie jak szybko narastające osłabienie związane z żółtaczką, oddawaniem ciemnego moczu, tendencją do krwawień lub encefalopatią wątrobową należy niezwłocznie przeprowadzić badania czynności wątroby. Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby, należy natychmiast przerwać podawanie azytromycyny.

Alkaloidy sporyszu i azytromycyna

Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych może powodować przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomiędzy alkaloidami sporyszu i azytromycyną. Niemniej jednak, ponieważ jest możliwe zatrucie sporyszem, nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu.

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia innymi makrolidami opisywano wydłużenie okresu repolaryzacji w sercu i odstępu QT. Nie można całkowicie wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka incydentów sercowych. W związku z tym azytromycyny nie należy stosować: − u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT;

− jednocześnie z innymi substancjami czynnymi, które powodują wydłużenie odstępu QT, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, cyzapryd i terfenadyna (patrz punkt 4.5);

− u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, szczególnie z hipokaliemią i hipomagnezmią;

− u pacjentów z klinicznie znaczącą bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

U pacjentów leczonych azytromycyną notowano przypadki zaostrzenia się objawów miastenii oraz pojawienia się zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Podczas stosowania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny, notowano występowanie biegunki związanej z Clostridium difficile (CDAD), o przebiegu od lekkiej biegunki do śmiertelnego zapalenia jelita grubego. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę okrężnicy, prowadząc do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie C. difficile wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie zachorowalności i śmiertelności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na antybiotykoterapię i może być konieczne wykonanie kolektomii. Rozpoznanie CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego biegunka wystąpiła po zastosowaniu antybiotyku. Niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu, ponieważ notowano przypadki wystąpienia CDAD ponad dwa miesiące po podaniu leków przeciwbakteryjnych.

Kwestie, które należy wziąć pod uwagę p rzed przepisaniem azytromycyny

Produkt leczniczy Azigen, tabletki powlekane, nie jest odpowiedni w leczeniu ciężkich zakażeń, w których konieczne jest duże stężenie antybiotyku osiągane w krótkim czasie.

Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, w niektórych krajach europejskich notowano wysokie wskaźniki oporności Streptococcus pneumoniae na azytromycynę (> 30%) (patrz punkt 5.1). Należy o tym pamiętać podczas leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae.

Główny czynnik wywołujący zakażenia tkanek miękkich, Staphylococcus aureus, często jest oporny na azytromycynę. W związku z tym zbadanie wrażliwości uznaje się za warunek początkowy w leczeniu zakażeń azytromycyną tkanek miękkich.

Zapalenie gardła , zapalenie migdałków

Azytromycyna nie jest substancją pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia gardła i zapalenia migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes. W leczeniu tych zakażeń oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem z wyboru jest penicylina. Zapal enie zatok

Azytromycyna często nie jest substancją pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia zatok.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Azytromycyna często nie jest substancją pierwszego wyboru w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego.

Zakażone rany oparz eniowe

Azytromycyna nie jest wskazana do leczenia zakażonych ran oparzeniowych.

Choroby przenoszone drogą płciową

W leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, że nie występuje jednoczesne zakażenie T. pallidum.

Nadkażenia

Należy zwrócić uwagę na możliwość nadkażenia innymi, niewrażliwymi drobnoustrojami, w tym grzybami. Powstanie nadkażenia może powodować konieczność przerwania leczenia azytromycyną i wdrożenia właściwego postępowania.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychicz ne

Należy zachować ostrożność stosując azytromycynę u osób z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Po zastosowaniu antybiotyków makrolidowych opisywano występowanie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Dlatego jeśli po rozpoczęciu leczenia azytromycyną występuje biegunka, należy rozważyć takie rozpoznanie. Jeśli wystąpi rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego w związku ze stosowaniem azytromycyny, podawanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Długotrwałe s tosowanie

Nie ma doświadczenia odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wyżej wymienionych wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko nawraca, należy rozważyć leczenie innym antybiotykiem.

Ze względu na oporność krzyżową istniejącą wśród makrolidów, na obszarach o dużej częstości występowania oporności na erytromycynę, szczególnie ważne jest wzięcie pod uwagę możliwości zmiany profilu wrażliwości na azytromycynę i inne antybiotyki (patrz punkt 5.1).

Azytromycyna nie jest substancją pierwszego wyboru w empirycznym leczeniu zakażeń na obszarach, gdzie częstość występowania opornych szczepów wynosi 10% lub więcej (patrz punkt 5.1).

Azigen - przedawkowanie

Objawy niepożądane występujące po podaniu dawek przekraczających zalecane, były podobne do występujących podczas zalecanego dawkowania.

W razie przedawkowania zaleca się, jeśli konieczne, ogólne leczenie objawowe oraz leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

Azigen - przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt Azigen zawiera olej sojowy. Nie należy stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.

Azigen - działania niepożądane

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane zidentyfikowane w badaniach klinicznych i zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu, w odniesieniu do układu narządów i częstości występowania. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu produktu do obrotu zaznaczone są kursywą. Kategorie częstości są zdefiniowane w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane, które mogą być lub prawdopodobnie są związane z azytromycyną, na podstawie badaniach klinicznych i doniesień po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza, kandydoza jamy ustnej, zakażenie pochwy

Niezbyt często

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, neutropenia

Niezbyt często

Małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość

Niezbyt często

Reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Często

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość

Niezby często

Pobudzenie

Rzadko

Agresja, lęk

Częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zaburzenia smaku

Często

Niedoczulica, senność, bezsenność

Niezbyt często

Omdlenia, drgawki, pobudzenie psychoruchowe, brak węchu, brak smaku, omamy węchowe, miastenia (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Często

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Często

Niedosłuch, szumy uszne

Niezbyt często

Zawroty głowy

Rzadko

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Niezbyt często

Zaburzenia rytmu typu torsades de pointes

(patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu serca

(patrz punkt 4.4), w tym częstoskurcz

komorowy

Częstość nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia

Bardzo często

Wymioty, niestrawność

Często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia

Niezbyt często

Zapalenie trzustki, przebarwienie języka

Częstość nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Niezbyt często

Zaburzenia czynności wątroby

Rzadko

Niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4)**, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, żółtaczka cholestatyczna

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd

Często

Zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło, pokrzywka

Niezbyt często

Martwica rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Częstość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w miejscu wstrzyknięcia*, stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, uczucie zmęczenia

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby eozynofilów, zmniejszone stężenie wodorowęglanów we krwi

Często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy

Niezbyt często

asparginianowej i alaninowej, zwiększenie we krwi stężenia bilirubiny, mocznika, kreatyniny, zaburzenia stężenia potasu we krwi

 

Wydłużony odstęp QT w elektrokardiogramie (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

* Dotyczy tylko proszku do sporządzania roztworu do infuzji. ** Rzadko zakończone zgonem.

Azigen - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Badania reprodukcji u zwierząt wykazują, że lek przenika przez łożysko. W badaniach reprodukcji u szczurów nie obserwowano działania teratogennego leku (patrz dalsze informacje w punkcie 5.3). Bezpieczeństwo stosowania azytromycyny podczas ciąży nie zostało potwierdzone. Dlatego w czasie ciąży azytromycynę można stosować tylko w sytuacjach zagrożenia życia.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Nie wiadomo, czy azytromycyna może wywierać niepożądany wpływ na karmione piersią dziecko, dlatego w czasie leczenia azytromycyną karmienie piersią należy przerwać. U karmionego piersią dziecka może wystąpić między innymi biegunka, grzybicze zakażenie błon śluzowych oraz uczulenie. Zaleca się, aby wyrzucać mleko odciągane w czasie leczenia i w ciągu 2 dni po zakończeniu leczenia. Potem można powrócić do karmienia piersią.

Azigen - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Podczas wykonywania tych czynności należy jednak wziąć pod uwagę możliwość występowania takich objawów niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Azigen - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Azithromycinum

  Antybiotyk makrolidowy, który wykazuje aktywność wobec bakterii Gram(+) , Gram(-) i bakterii beztlenowych. Azitromycyna stosowana jest w zakażeniach górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok, gardła i migdałków, zakażeniach dolnych dróg oddechowych (np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich (np. rumień wędrujący), chorobach przenoszonych drogą płciową.

  Dostępne opakowania
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,25 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,25 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 24 tabl. - 0,25 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,25 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,25 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,5 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,5 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,5 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Azigen

  Azigen

  tabletki powlekane - 24 tabl. - 0,5 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Newsy

  Zapalenie błędnika. Jakie objawy świadczą o chorobie?

  Zapalenie błędnika. Jakie objawy świadczą o chorobie?

  Zapalenie błędnika jest potocznie nazywane zapaleniem ucha wewnętrznego. Najczęściej wywołują go wirusy, rzadziej bakterie lub inne patogeny. Wczesne rozpoznanie choroby daje możliwość pełnego wyleczenia. Gorzej, jeśli zignorujemy objawy. Nieleczone zapalenie...

  Newsy

  GIF wycofuje lek stosowany w leczeniu zapalenia płuc i zatok

  GIF wycofuje lek stosowany w leczeniu zapalenia płuc i zatok

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju roztworu do infuzji Ciprofloxacin Kabi. Preparat jest stosowany m.in. w leczeniu zakażenia dolnych dróg oddechowych i przewlekłego zapalenia zatok. Przyczyną decyzji...

  Laryngologia

  Zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej (ZZZE) to bardzo poważne schorzenie jednej z zatok żylnych opony twardej - zatoki esowatej. Choć w obecnych czasach ZZZE występuje bardzo rzadko, to jednak w każdym przypadku wymaga bezwzględnego leczenia na oddziale...

  Laryngologia

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Ucho jest odpowiedzialne za to, w jaki sposób słyszymy, jak dźwiękowo odbieramy wszystko to, co nas otacza. Budowa ucha nie należy do najprostszych, ponieważ to, co jesteśmy w stanie zobaczyć to jedynie małżowina, a ucho to również to co znajduje się...

  Choroby i dolegliwości

  Czyrak ucha - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Czyrak ucha - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Czyrak ucha powstaje najczęściej w obrębie ucha zewnętrznego. Przyczyną pojawienia się bolesnych zmian są infekcje bakteryjne gruczołów łojowych i mieszków włosowych. Objawami czyraka jest ból, swędzenie i podrażnienie okolic ucha, a także gorączka czy...

  Zabiegi

  Drenaż jam bębenkowych

  Drenaż jam bębenkowych

  Drenaż jam bębenkowych jest to zabieg otolaryngologiczny wykonywany w przypadku wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Takie zapalenie szczególnie często dotyczy dzieci, polega ono na gromadzeniu się wysięku w jamie bębenkowej, którego obecność upośledza...