Azithromycin Genoptim

zobacz opinie o produkcie »
Cena
16,02 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
3 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Azithromycin Genoptim - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Azithromycin Genoptim - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Azithromycin Genoptim - opis

Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę:

- zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli i pozaszpitalne zapalenie płuc o przebiegu lekkim do umiarkowanego;

- zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gardła lub migdałków;

- ostre zapalenie ucha środkowego;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich o przebiegu lekkim do umiarkowanego, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża;

- niepowikłane zapalenie cewki moczowej i błony śluzowej szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis .

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azithromycin Genoptim - skład

Azithromycin Genoptim 250 mg tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 250 mg azytromycyny ( Azithromycinum ) w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Jedna tabletka zawiera 5,40 mg laktozy jednowodnej

Azithromycin Genoptim 500 mg tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny ( Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Jedna tabletka zawiera 10,80 mg laktozy jednowodnej

Azithromycin Genoptim - dawkowanie

Produkt leczniczy należy przyjmować w pojedynczej dawce dobowej. Tabletki o mocy 250 mg należy połykać w całości, a o mocy 500 mg można podzielić na połowę i można je zażywać niezależnie od posiłku. Czas leczenia w przypadku każdej z chorób zakaźnych podano poniżej.

Dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 45 kg, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1500 mg i jest podzielona na 3 dni (500 mg raz na dobę). Tę samą dawkę łączną można także przyjmować przez 5 dni (500 mg w jednej dawce pierwszego dnia, a następnie po 250 mg raz na dobę).

W leczeniu niepowikłanych zakażeń cewki moczowej i błony śluzowej szyjki macicy wywołanych przez Chlamydia trachomatis podaje się doustnie jednorazowo dawkę 1000 mg.

Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 45 kg

U tych pacjentów nie zaleca się stosowania produktu w postaci tabletek. Można stosować azytromycynę w innej postaci, np. zawiesiny.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR od 10 do 80 ml/min).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby.

Azithromycin Genoptim - środki ostrożności

Wybierając azytromycynę do leczenia danego pacjenta, należy sprawdzić, czy stosowanie makrolidowej substancji przeciwbakteryjnej jest u niego odpowiednie. Należy to ocenić na podstawie odpowiedniego rozpoznania w kierunku bakteryjnej etiologii zakażenia oraz z uwzględnieniem zatwierdzonych wskazań i poziomu oporności na azytromycynę lub inne makrolidy.

Na obszarach o dużej częstości występowania oporności na erytromycynę A szczególnie ważne jest uwzględnienie ewolucji podatności na azytromycynę i inne antybiotyki.

Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, w niektórych krajach europejskich stwierdzono wysokie wskaźniki oporności Streptococcus pneumoniae na azytromycynę. Należy to uwzględnić podczas leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae .

W przypadku bateryjnego zapalenia gardła stosowanie azytromycyny jest zalecane wyłącznie wtedy, gdy terapia pierwszego wyboru antybiotykami beta-laktamowymi jest niemożliwa.

Reakcje alergiczne

Podobnie jak w przypadku erytromycyny i innych makrolidów, zgłaszano rzadkie przypadki ciężkich reakcji alergicznych, między innymi obrzęk naczynioruchowy i reakcję anafilaktyczną (rzadko zakończone zgonem). Niektóre z tych reakcji na azytromycynę skutkowały nawrotami objawów i wymagały dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Niewydolność nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR od 10 do 80 ml/min). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR < 10 ml/min), ponieważ zaobserwowano u nich 33-procentowy wzrost narażenia organizmu na azytromycynę.

Niewydolność wątroby

Ponieważ wątroba jest główną drogą eliminacji azytromycyny, produkt ten należy stosować ostrożnie u pacjentów z poważną chorobą wątroby . Podczas stosowania azytromycyny zgłaszano przypadki piorunującego zapalenia wątroby prowadzącego do zagrażającej życiu niewydolności wątroby. U niektórych pacjentów mogła występować wcześniejsza choroba wątroby lub mogli oni przyjmować inne leki hepatotoksyczne.

W przypadku wystąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych dysfunkcji wątroby, takich jak szybko rozwijająca się astenia, której towarzyszy żółtaczka, ciemno zabarwiony mocz, tendencja do krwawienia lub encefalopatia wątrobowa, należy przeprowadzić testy/badania czynności wątroby.

W przypadku wystąpienia ciężkiej niewydolności wątroby przyjmowanie azytromycyny należy przerwać.

Alkaloidy sporyszu i azytromycyna

U pacjentów otrzymujących pochodne sporyszu jednoczesne podawanie niektórych antybiotyków makrolidowych prowadziło do zatrucia sporyszem. Nie istnieją dane dotyczące możliwości interakcji pomiędzy sporyszem i azytromycyną. Niemniej jednak, ponieważ możliwe jest zatrucie sporyszem, nie należy jednocześnie stosować azytromycyny i pochodnych sporyszu.

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia innymi makrolidami opisywano wydłużenie repolaryzacji serca oraz odstępu QT, co niesie ze sobą ryzyko powstania zaburzeń rytmu serca i torsade de pointes. Podobnego skutku stosowania azytromycyny nie można całkowicie wykluczyć u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem przedłużającej się repolaryzacji serca, dlatego należy zachować środki ostrożności podczas leczenia następujących pacjentów:

- Z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT;

- Otrzymujących inne substancje czynne, które powodują wydłużenie odstępu QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA oraz III, cyzapryd i terfenadyna;

- z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza hipokaliemią lub hipomagnezemią;

- ze znaczącą klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

Nadkażenia

Należy zwrócić uwagę na możliwość nadkażenia innymi, niewrażliwymi drobnoustrojami, w tym grzybami. Nadkażenie może powodować konieczność przerwania leczenia azytromycyną i wdrożenia właściwego postępowania.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychiczne

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Po zastosowaniu antybiotyków makrolidowych opisywano występowanie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Dlatego jeśli podczas leczenia azytromycyną występuje biegunka, należy rozważyć takie rozpoznanie. Jeśli wystąpi rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego spowodowane azytromycyną, przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit.

Biegunka związana z Clostridium difficile

W przypadku niemal wszystkich substancji przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny, zgłaszano biegunkę związaną z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD), której nasilenie sięgało od łagodnej biegunki po zapalenie jelita grubego zakończone zgonem. Podawanie substancji przeciwbakteryjnych zmienia normalną florę jelita grubego, prowadząc do nadmiernego rozwoju C. difficile.

C. difficile wytwarza toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Wytwarzające hipertoksyny szczepy C. difficile wywołują zwiększenie zachorowalności i umieralności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwdrobnoustrojowe, co może wymagać kolektomii. CDAD należy brać pod uwagę w przypadku wszystkich pacjentów, u których po zastosowaniu antybiotyku występuje biegunka. Konieczne jest sporządzenie dokładnego wywiadu chorobowego, ponieważ zgłaszano występowanie CDAD dwa miesiące po podaniu substancji przeciwbakteryjnych.

Stosowanie długotrwałe

Brak jest doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wymienionych wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, należy rozważyć terapię innym antybiotykiem.

Azytromycyna nie jest wskazana w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, należy się upewnić, że nie ma jednocześnie zakażenia T. pallidum .

U pacjentów otrzymujących azytromycynę zgłaszano nasilenie się objawów miastenii gravis lub pojawienie się zespołu miastenicznego.

Produkt ten nie jest odpowiedni do leczenia ciężkich zakażeń, w przypadku których potrzebne jest szybkie uzyskanie wysokiego stężenia antybiotyku we krwi.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności zapobiegania lub leczenia MAC u dzieci.

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Azithromycin Genoptim - przedawkowanie

Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu produktu w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu zwykle stosowanych dawek. Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka. W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego oraz zastosowanie leczenia objawowego, jak również ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

Azithromycin Genoptim - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę lub na którykolwiek z antybiotyków makrolidowych lub ketolidowych albo jakąkolwiek substancję pomocniczą.

Azithromycin Genoptim - działania niepożądane

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzone w badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzenia leku do obrotu podano kursywą. Zastosowano podział na następujące grupy częstości: bardzo często (≥1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); i częstość nieznana (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane uporządkowano malejąco według stopnia ciężkości.

Działania niepożądane, które mogą być związane z azytromycyną, ocenione na podstawie badań klinicznych i doniesień po wprowadzeniu leku do obrotu:

bardzo często

≥ 1/10

często

≥ 1/100 do

< 1/10

niezbyt często

≥ 1/1000 do

< 1/100

rzadko

≥ 1/10 000 do < 1/1000

bardzo rzadko

< 1/10 000

Częstość nieznana

prawdopodobieństwa wystąpienia nie da się ustalić na podstawie dostępnych danych

Zakażenia i zarażenia

   

Kandydoza

Kandydoza jamy ustnej

Zakażenie pochwy

   

Pseudomem-branous colitis (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Leukopenia

Neutropenia

   

Małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Obrzęk naczynioruchowy

Nadwrażliwość

   

Reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4.)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Jadłowstręt

       

Zaburzenia psychiczne

   

Nerwowość

Pobudzenie

.

 

Agresja

Wzmożony niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

 

Zawroty głowy

Bóle głowy

Parestezje

Zaburzenia smaku

Hipestezja

Senność

Bezsenność

   

Omdlenia

Drgawki,

Podwyższony napęd

psychomotoryczny,

Anosmia,

Ageuzja,

Parosmia,

Pogorszenie się stanu lub nasilenie się objawów miastenii gravis

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia widzenia

       

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Głuchota

Niedosłuch,

Szumy uszne

Zawroty głowy

   

Zaburzenia pracy serca

   

kołatanie serca

   

Torsade de pointes (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia rytmuserca, w tym częstoskurcz komorowy .

Zaburzenia naczyniowe

         

Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Biegunka, Bóle brzucha

Nudności

Wzdęcia

Wymioty

Niestrawność

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zaparcia

   

Zapalenie trzustki

Przebarwienie języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Zapalenie wątroby

Nieprawidłowa czynność wątroby

 

Niewydolność wątroby ( patrz punkt4.4), rzadko prowadząca do zgonu,

Piorunujące zapalenie wątroby, Marskość wątroby,

Żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka

Świąd

Zespół Stevensa-Johnsona,

Nadwrażliwość na światło

Pokrzywka

Reakcje uczuleniowe (w tym obrzęk naczynioruchowy)

 

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka,

Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

 

Ból stawów

       

Zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych

         

Ostra niewydolność nerek,

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Nadmierne zmęczenie

Ból w klatce piersiowej

Obrzęk

Złe samopoczucie

Astenia

     

Badania diagnostyczne

 

Spadek liczby limfocytów, wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych, spadek stężenia wodorowęglanu we krwi

Wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej, wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej, wzrost stężenia bilirubiny, wzrost stężenia mocznika we krwi, wzrost stężenia kreatyniny we krwi, nieprawidłowe stężenie potasu we krwi

   

Wydłużenie odstępu QT na elektrokardiogramie (patrz punkt 4.4)

Azithromycin Genoptim - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich, właściwie kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Ograniczone dane dotyczące ludzi nie wskazują na wzrost ryzyka wad wrodzonych. Azytromycyna przenika przez łożysko w ograniczonej ilości.

Dane z badań na zwierzętach nie wskazują na występowanie bezpośredniego lub pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję.

Azytromycynę można stosować w czasie ciąży wtedy, gdy podawanie tego produktu jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Ograniczone dane wskazują na przenikanie azytromycyny w ograniczonej ilości do mleka matki. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Produkt Azithromycin Genoptim nie należy stosować w leczeniu kobiet karmiących piersią, chyba że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Płodność

Dane z badań na zwierzętach nie wskazują na wpływ podawania azytromycyny na płodność samców i samic. Brak danych dotyczących ludzi.

Azithromycin Genoptim - prowadzenie pojazdów

Nie istnieją dane, które wskazywałyby na wpływ Azithromycin Genoptim na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Azithromycin Genoptim - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Azithromycinum

  Antybiotyk makrolidowy, który wykazuje aktywność wobec bakterii Gram(+) , Gram(-) i bakterii beztlenowych. Azitromycyna stosowana jest w zakażeniach górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok, gardła i migdałków, zakażeniach dolnych dróg oddechowych (np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich (np. rumień wędrujący), chorobach przenoszonych drogą płciową.

  Dostępne opakowania
  Azithromycin Genoptim

  Azithromycin Genoptim

  tabletki powlekane - 3 tabl. - 0,25 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Azithromycin Genoptim

  Azithromycin Genoptim

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,25 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Azithromycin Genoptim

  Azithromycin Genoptim

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,25 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Azithromycin Genoptim

  Azithromycin Genoptim

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Azithromycin Genoptim

  Azithromycin Genoptim

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Azithromycin Genoptim

  Azithromycin Genoptim

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Azithromycin Genoptim

  Azithromycin Genoptim

  tabletki powlekane - 3 tabl. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  16,02 zł
  Powiązane artykuły
  Obniżona odporność

  Przewianie organizmu - objawy i leczenie

  Przewianie organizmu - objawy i leczenie

  Wystarczy zapomnieć czapki albo wybiec na dwór z wilgotnymi włosami, by odczuć nieprzyjemne skutki przewiania. Można pomóc sobie naturalnymi metodami i farmakoterapią. Gdy dolegliwości się utrzymują, należy wybrać się do lekarza. Do przewiania dochodzi,...

  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Układ oddechowy - charakterystyka, funkcje, budowa

  Układ oddechowy - charakterystyka, funkcje, budowa

  Układ oddechowy umożliwia transportowanie tlenu do komórek, bierze udział w usuwaniu dwutlenku węgla z ludzkiego organizmu. Bez niego niemożliwa jest sprawna wymiana gazowa w naszym ciele. Co warto o nim wiedzieć? Jakie pełni funkcje? Z czego zbudowany...

  Leki i suplementy

  Klacid wycofany z obrotu

  Klacid wycofany z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obortu na terenie całego kraju dwie serie antybiotyku o nazwie Klacid. Decyzja zapadła 23 stycznia i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Producent leku zapewnia, że decyzja GIF ma jedynie charaketer...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Trudności w oddychaniu - przyczyny, objawy, badania i leczenie

  Trudności w oddychaniu - przyczyny, objawy, badania i leczenie

  Trudności w oddychaniu mogą mieć wiele przyczyn: od nerwicy po dysfunkcję różnych narządów i układów. Zdarzają się w wielu sytuacjach. Czasem bywają niepokojące, zwłaszcza jeśli są bardzo nasilone. Jakie są przyczyny trudności w oddychaniu? Co robić? Przyczyny...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Terapia tlenem - wskazania, efekty i środki ostrożności

  Terapia tlenem - wskazania, efekty i środki ostrożności

  Terapia tlenem to metoda leczenia polegająca na zwiększeniu stężenia tlenu we wdychanym powietrzu. Jego spadek związany jest z niewydolnością oddechową. Dzięki niej tlen dociera do większej liczby pęcherzyków płucnych, co przynosi wiele korzyści dla zdrowia...