Azycyna

zobacz opinie o produkcie »
Cena
22,49 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
3 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Azycyna - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Azycyna i nieprawidłowe przyjmowanie leku

Witam. Lekarz przepisał mi Azycyna 500 miligramów razy trzy tabletki z zaznaczeniem dawki - jedna tabletka na dzień. Farmaceuta w aptece wydał mi 3 sztuki, ale bez ulotki i bez dodatkowych informacji o dawkowaniu. Skończyłam przedwczoraj brać lek i dopiero dziś przeczytałam w internecie, że powinien być brany około dwie godziny po posiłku lub godzinę przed. Nie znając tej informacji brałam lek bezpośrednio po posiłku jakim jest obiad. Przeczytałam, że skuteczność leku spada wtedy o około 50 procent....

POKAŻ WIĘCEJ

Azycyna - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Azycyna - opis

ZakaŜenia wywołane przez drobnoustroje wraŜliwe na azytromycynę (patrz pkt. 5.1):

ZakaŜenia górnych dróg oddechowych:

– bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz pkt. 4.4). Zapalenie ucha środkowego.

ZakaŜenia dolnych dróg oddechowych:

– pozaszpitalne zapalenie płuc o lekkim lub umiarkowanym przebiegu, które moŜe być leczone lekami doustnymi,

– śródmiąŜszowe zapalenie płuc wywołane przez wraŜliwe drobnoustroje, – ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

ZakaŜenia skóry i tkanek miękkich:

– niepowikłane zakaŜenia skóry i tkanek miękkich: róŜa, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry,

– rumień wędrujący (pierwszy okres boreliozy),

– trądzik pospolity (Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych. Choroby przenoszone drogą płciową:

– niepowikłane zakaŜenia wywołane przez Chlamydia trachomatis.

NaleŜy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Azycyna - skład

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Azycyna - dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych, równieŜ w podeszłym wieku, oraz u dzieci o masie ciała powyŜej 45 kg ZakaŜenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakaŜenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego i trądziku pospolitego).

Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg w pojedynczej dawce dobowej).

Rumień wędrujący

Dawka całkowita wynosi 3 g i naleŜy ją zaŜyć w następującym schemacie: pierwszego dnia 1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg), a następnie 500 mg (1 tabletka powlekana) od drugiego do piątego dnia, w pojedynczych dawkach dobowych.

Trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu – wyłącznie u dorosłych.

Dawka całkowita wynosi 6 g i zalecana jest do podania w następującym schemacie: 1 tabletka powlekana 500 mg raz na dobę przez 3 dni, następnie 1 tabletka powlekana 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni. W drugim tygodniu kuracji lek naleŜy przyjąć po 7 dniach od zaŜycia pierwszej dawki, a następne osiem dawek przyjmować zachowując 7-dniowe przerwy w stosowaniu. W związku ze stosowaniem duŜej dawki azytromycyny w powyŜszym schemacie dawkowania, u pacjentów z trądzikiem pospolitym o umiarkowanym nasileniu, konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem i w okresie prowadzonego kursu leczenia azytromycyną.

PowyŜszy schemat leczenia pulsacyjnego trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu (3 dni + 9 tygodni) moŜe być u danego pacjenta zastosowany tylko raz, gdyŜ nie ma dotychczas kontrolowanych badań klinicznych, których wyniki wykazałyby bezpieczeństwo i skuteczność powtarzania tego schematu leczenia trądziku pospolitego.

Niepowikłane zakaŜenia wywołane przez Chlamydia trachomatis1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg) w pojedynczej dawce.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek w stopniu lekkim do umiarkowanego (klirens kreatyniny > 40 ml/min) modyfikacja dawki nie jest konieczna. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z klirensem kreatyniny < 40 ml/min, dlatego w takich przypadkach zaleca się zachowanie ostroŜności.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby w stopniu lekkim do umiarkowanego, nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Jednak z uwagi na fakt, iŜ azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z Ŝółcią, produktu leczniczego nie naleŜy stosować u pacjentów z cięŜką niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania azytromycyny u tych pacjentów.

Sposób podawania

Azytromycynę naleŜy podawać doustnie.

Azycynę w postaci tabletek powlekanych 500 mg naleŜy przyjmować raz na dobę, niezaleŜnie od posiłków. Tabletki naleŜy połykać w całości.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki

Pominiętą dawkę naleŜy podać tak szybko, jak to jest moŜliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania

Azycyna - środki ostrożności

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić cięŜkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne (rzadko zakończone zgonem). Po zakończeniu leczenia objawowego moŜe nastąpić nawrót reakcji alergicznych i moŜe być konieczne ponowne długotrwałe leczenie. Azytromycyny nie naleŜy stosować ambulatoryjnie u pacjentów z cięŜkim zapaleniem płuc, z dodatkowymi czynnikami ryzyka wymagającymi hospitalizacji lub podania antybiotyków pozajelitowo. Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakaŜeń gardła wywołanych przez paciorkowce, nie przeprowadzono badań potwierdzających jej skuteczność w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej.

Leki przeciwbakteryjne stosowane z powodu nierzeŜączkowego zapalenia cewki moczowej mogą maskować lub opóźniać wystąpienie objawów rzeŜączki lub kiły. Dlatego w kaŜdym przypadku leczenia nabytego drogą płciową zapalenia cewki moczowej lub szyjki macicy naleŜy wykonać odpowiednie badania w celu stwierdzenia, czy pacjent nie ma kiły lub rzeŜączki.

Podczas leczenia zaleca się obserwowanie pacjenta, czy nie występują u niego objawy nadkaŜenia (np. zakaŜenia grzybicze).

Podczas stosowania antybiotyków moŜe wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit wywołane przez Clostridium difficile, które charakteryzuje się biegunką o róŜnym nasileniu. W przypadkach łagodnych zwykle wystarcza odstawienie antybiotyku. W przypadkach o umiarkowanym lub cięŜkim przebiegu naleŜy uzupełnić niedobory wodno-elektrolitowe i rozwaŜyć leczenie przyczynowe. Przeciwwskazane jest podawanie środków hamujących perystaltykę.

Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi obserwowano wydłuŜenie sercowej repolaryzacji i odstępu QT, wskazujące na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu i torsade de pointes. Nie moŜna wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów, u których ryzyko przedłuŜenia repolaryzacji serca jest zwiększone (patrz punkt 4.5 i 4.8). Dlatego teŜ nie naleŜy stosować azytromycyny:

- u pacjentów z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłuŜeniem odstępu QT,

- z innymi produktami, które wydłuŜają odstęp QT, jak leki przeciwarytmiczne naleŜące do klasy IA i III, z cyzaprydem i terfenadyną,

- u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza w przypadkach hipokaliemii i hipomagnezemii,

- u pacjentów z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub cięŜką niewydolnością krąŜenia.

Ze względu na teoretycznie moŜliwe zatrucie sporyszem, nie naleŜy stosować azytromycyny jednocześnie z alkaloidami sporyszu.

NaleŜy zachować ostroŜność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi.

Nie naleŜy stosować azytromycyny w leczeniu zakaŜonych ran oparzeniowych.

Zaburzenia czynności wątroby

PoniewaŜ azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z Ŝółcią, naleŜy ją stosować ostroŜnie u pacjentów z chorobą wątroby. Podczas stosowania azytromycyny odnotowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, mogącego prowadzić do zagraŜającej Ŝyciu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów choroba wątroby mogła występować uprzednio, bądź teŜ mogli oni przyjmować inne produkty lecznicze działające hepatotoksycznie.

Jeśli pojawią się przedmiotowe i podmiotowe objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak szybko postępująca astenia z jednoczesną Ŝółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, naleŜy bezzwłocznie przeprowadzić badania czynności wątroby. Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby, naleŜy przerwać podawanie azytromycyny.

Azycyna - przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania azytromycyny. Typowymi objawami przedawkowania antybiotyków makrolidowych są: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.

W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego oraz zastosowanie leczenia objawowego, a jeŜeli konieczne, leczenia podtrzymującego czynności Ŝyciowe.

Azycyna - przeciwwskazania

Stosowanie azytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje nadwraŜliwość na azytromycynę, erytromycynę lub inne antybiotyki z grupy makrolidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Azycyna - działania niepożądane

Działania niepoŜądane azytromycyny obserwowane w trakcie badań klinicznych w większości przypadków miały lekkie lub umiarkowane nasilenie oraz ustępowały po odstawieniu leku. U około 0,7% pacjentów otrzymujących lek wielokrotnie konieczne było przerwanie leczenia z powodu działań niepoŜądanych. W trakcie wielokrotnego przyjmowania azytromycyny najczęstszymi działaniami niepoŜądanymi były dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wśród których dominowały biegunki lub luźne stolce, nudności i bóle brzucha. W badaniach klinicznych, które przeprowadzono u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat azytromycynę podawano w dawkach dobowych 5 do 20 mg/kg mc. Działania niepoŜądane były podobne do obserwowanych u ludzi dorosłych i równieŜ dotyczyły głównie przewodu pokarmowego.

Działania niepoŜądane określono w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Zaburzenia serca

Rzadko: kołatanie serca i bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy torsade de pointes w następstwie wydłuŜonego odstępu QT.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: trombocytopenia, leukopenia, neutropenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: anafilaksja (rzadko prowadząca do zgonu), w tym obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia Ŝołądka i jelit

Często: bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunka rzadko prowadząca do odwodnienia.

Niezbyt często: luźne stolce, wzdęcia brzucha, niestrawność.

Rzadko: zaparcie, rzekomobłoniaste zapalenie okręŜnicy, przebarwienie języka, smoliste stolce, zapalenie trzustki.

Zaburzenia metabolizmu i odŜywiania Niezbyt często: jadłowstręt, hiperkaliemia.

Zaburzenia wątroby i dróg Ŝółciowych

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby i Ŝółtaczka cholestatyczna, martwica i niewydolność wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, niekiedy kończące się zgonem.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zapalenie nerek, śródmiąŜszowe zapalenie nerek i ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty i bóle głowy, senność, drgawki (obserwowane równieŜ podczas stosowania innych makrolidów), zaburzenia smaku i węchu.

Rzadko: parestezje, nadmierna aktywność i pobudliwość nerwowa, zaburzenia równowagi, omdlenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: reakcje alergiczne, w tym świąd skóry, pokrzywka, wysypka, nadwraŜliwość na światło.

Rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

ZakaŜenia i zaraŜenia pasoŜytnicze Niezbyt często: zapalenie pochwy. Rzadko: kandydoza.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: agresja i niepokój, nerwowość, pobudzenie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle stawów.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: obniŜenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: uczucie zmęczenia.

Azycyna - ciąża i karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały, Ŝe azytromycyna przenika przez łoŜysko, ale nie powoduje uszkodzeń płodu. Nie przeprowadzono jednak odpowiednich badań w tym zakresie u kobiet w ciąŜy. Z uwagi na fakt, iŜ na podstawie badań prowadzonych na zwierzętach nie zawsze moŜna przewidzieć reakcje występujące u ludzi, azytromycyna moŜe być stosowana u kobiet w ciąŜy tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Azytromycyna przenika do mleka ludzkiego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie oraz do dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Następnie karmienie piersią moŜna kontynuować.

Azycyna - prowadzenie pojazdów

Dotychczas nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. NaleŜy jednak brać pod uwagę moŜliwość wystąpienia takich działań niepoŜądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Azycyna - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Azithromycinum

  Antybiotyk makrolidowy, który wykazuje aktywność wobec bakterii Gram(+) , Gram(-) i bakterii beztlenowych. Azitromycyna stosowana jest w zakażeniach górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok, gardła i migdałków, zakażeniach dolnych dróg oddechowych (np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich (np. rumień wędrujący), chorobach przenoszonych drogą płciową.

  Dostępne opakowania
  Azycyna

  Azycyna

  tabletki powlekane - 3 tabl. (blister) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Azycyna

  Azycyna

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,5 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Azycyna

  Azycyna

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,5 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Azycyna

  Azycyna

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,5 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Azycyna

  Azycyna

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  22,49 zł
  Azycyna

  Azycyna

  tabletki powlekane - 3 tabl. - 0,5 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  13,41 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  Seria antybiotyku na zapalenie gardła wycofana z aptek

  Seria antybiotyku na zapalenie gardła wycofana z aptek

  Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z aptek zniknąć musi seria leku Erythromycinum Intravenosum TZF (Erythromycinum) 300 mg. Mowa o serii o numerze 1010216 i z datą ważności: 02.2019 roku. O konieczności utylizacji serii leku GIF poinformował...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Streptococcus Pyogenes - objawy i leczenie zakażenia. Jak go uniknąć?

  Streptococcus Pyogenes - objawy i leczenie zakażenia. Jak go uniknąć?

  Streptococcus Pyogenes to typ paciorkowca, który wywołuje choroby skóry lub górnych dróg oddechowych. Do zarażenia dochodzi łatwo, a leczenie wymaga antybiotyku. Jakie choroby wywołuje paciorkowiec ropny i jak go wyleczyć? Czym jest Streptococcus Pyogenes? Streptococcus...

  Newsy - leki i suplementy

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Minister Zdrowi, Łukasz Szumowski, podzielił się na konferencji dobrą wiadomością dla cierpiących na chorobę Fabry'ego. Od 1 września na liście leków refundowanych pojawi się enzymatyczna terapia zastępcza. Refundacji podlegają dwa leki: Fabrazyme i Replagal. Fabrazyme...

  Koronawirus

  Koronawirus. Ból gardła może być objawem COVID-19

  Koronawirus. Ból gardła może być objawem COVID-19

  Eksperci podkreślają, że ból gardła, podobnie jak ból głowy i mięśni, może świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Objaw ten nie należy do najczęstszych, nie oznacza to jednak, że należy go lekceważyć. Koronawirus. Ból gardła Jak wynika z danych statystycznych...

  Koronawirus

  Odynofagia u chorych na COVID-19. Jak leczyć to powikłanie?

  Odynofagia u chorych na COVID-19. Jak leczyć to powikłanie?

  Naukowcy alarmują, że ostra odynofagia stała się jednym z najczęstszych objawów COVID-19. Osoby zakażone wariantem Omikron odczuwają silny ból podczas przełykania. Eksperci radzą, by nie lekceważyć tego na pozór niegroźnego objawu. Omikron powoduje...

  Leki i suplementy

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis to preparat o charakterze dietetycznym. Jest rodzajem środka spożywczego o specjalnym przeznaczeniu medycznym. W swojej strukturze zawiera probiotyczne bakterie, które przeciwdziałają nawracającym zakażeniom, a w szczególności zakażeniom nosa,...

  Leki i suplementy

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju serię leku na ból gardła Inovox Express o smaku miodowo-cytrynowy. Tym razem nie chodzi jednak o problemy ze składem. Pomyłka w ulotkach GIF dostał informację od podmiotu...

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed jest antybiotykiem, który stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Sumamed jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest lekiem wydawanym wyłącznie na receptę. Sumamed stosuje się między innymi w leczeniu zapalenia gardła...