Yasnal

zobacz opinie o produkcie »
Cena
26,16 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
84 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Yasnal - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Yasnal - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Yasnal - opis

Produkt leczniczy Yasnal jest wskazany w leczeniu łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Yasnal - skład

1 tabletka powlekana zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezyli hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Substancja pomocnicza: laktoza

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Yasnal - dawkowanie

Jednorazowa dawka początkowa chlorowodorku donepezylu wynosi 5 mg na dobę. Należy ją podać wieczorem, przed snem. Produkt leczniczy należy stosować w tej dawce co najmniej przez miesiąc, co pozwala uzyskać stan równowagi stężeń donepezylu w osoczu i ocenić skuteczność leczenia. Po ocenie klinicznej skuteczności miesięcznego stosowania 5 mg chlorowodorku donepezylu na dobę, można zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę (w dawce jednorazowej).

Maksymalna, zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie określono dotychczas, jak długo można stosować donepezyl; nie prowadzono badań kontrolowanych z użyciem placebo, w których okres obserwacji przekraczałby 6 miesięcy. Po zaprzestaniu leczenia korzystne efekty działania leku powoli przemijają.

Stosowanie w niewydolności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Stosowanie w niewydolności wątroby

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować u dzieci.

Yasnal - środki ostrożności

Leczenie może wdrożyć i nadzorować jego przebieg tylko lekarz mający odpowiednie doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia typu choroby Alzheimera. Diagnostyka choroby powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Leczenie można rozpocząć tylko u pacjenta, u którego można kontrolować zażywanie tabletek.

Leczenie powinno trwać dopóty, dopóki przynosi pacjentowi korzyści, dlatego należy stale kontrolować jego skuteczność. Jeśli brak oznak skuteczności leczenia, należy je przerwać.

Znieczulenie

Jako lek hamujący cholinesterazę, produkt leczniczy Yasnal może nasilać u pacjentów, poddanych znieczuleniu ogólnemu, działanie leków zwiotczających, będących pochodnymi sukcynylocholiny.

Choroby układu krążenia

Jak wszystkie leki hamujące cholinesterazę, produkt leczniczy Yasnal może działać wagotonicznie na częstość akcji serca. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego, z zaburzeniami rytmu serca i z nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia (takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy). Może również dojść do niedociśnienia i omdlenia. W tym przypadku konieczne jest zbadanie, czy jest to spowodowane przez blok przewodzenia lub długie przerwy zatokowe.

Choroby układu pokarmowego

Pacjentów z większym ryzykiem choroby wrzodowej (pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub pacjenci leczeni niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi) należy objąć stałą kontrolą, mimo że badania kliniczne donepezylu nie wykazały nasilenia występowania wrzodów trawiennych i krwotoków z przewodu pokarmowego w czasie jego stosowania.

Choroby układu moczowo-płciowego

Produkt leczniczy Yasnal, jako parasympatykomimetyk, może powodować zaburzenia odpływu moczu podczas opróżniania pęcherza moczowego.

Choroby układu nerwowego

Podobnie jak inne parasympatykomimetyki, produkt leczniczy Yasnal może wywołać uogólnione drgawki, chociaż mogą być one również objawem choroby Alzheimera.

Choroby układu oddechowego

U pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc należy zachować szczególną ostrożność.

Nie wolno stosować jednocześnie produktu leczniczego Yasnal i innych leków hamujących acetylocholinesterazę, a także leków pobudzających lub hamujących układ cholinergiczny.

Jedna tabletka powlekana 5 mg produktu leczniczego Yasnal zawiera 84 mg laktozy, a jedna tabletka powlekana 10 mg produktu leczniczego Yasnal zawiera 168 mg laktozy. Jeśli więc pacjent zażywa lek zgodnie z zaleceniami lekarza, przyjmuje każdorazowo 84 lub 168 mg laktozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami tolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Yasnal - przedawkowanie

Jeśli pacjent zażył przypadkowo lub celowo nadmierną dawkę donepezylu, może dojść do przełomu cholinergicznego, którego objawami są: nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, rzadkoskurcz, niedociśnienie, zaburzenia oddychania, zapaść i drgawki. Wystąpić może również osłabienie mięśni, które może doprowadzić w przypadku zajęcia mięśni oddechowych do zgonu.

W razie przedawkowania produktu leczniczego Yasnal należy wdrożyć ogólne postępowanie podtrzymujące i kontrolować parametry życiowe pacjenta. Jako antidotum można zastosować leki antycholinergiczne - aminy trzeciorzędowe, takie jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny w stopniowo zwiększanych dawkach, w zależności od efektu klinicznego: początkowo 1,0 do 2,0 mg dożylnie, następne dawki zależą od odpowiedzi klinicznej.

Yasnal - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą

- Ciąża

- Laktacja

Yasnal - działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów narządowych oraz częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (≥ 1/10),

często (≥ 1/100 do < 1/10),

niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100),

rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/100),

bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów narządowych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Przeziębienie

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

   

Zaburzenia psychiczne

Halucynacje**

Pobudzenie**

Agresywne zachowanie**

   

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia*

Zawroty głowy

Bezsenność

Drgawki*

Objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca

 

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy

Blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Biegunka

Wymioty

Nudności

Zaburzenia żołądkowe

Krwotok żołądkowo-jelitowy

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

 

Zaburzenia wątroby dróg żółciowych

   

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

   

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, tkanki łącznej i kości

Kurcze mięśni

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bóle głowy

Zmęczenie

Różne bóle

   

Badania diagnostyczne

 

Niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

 

Urazy i zatrucia

Wypadki

   

*U pacjentów z omdleniami lub napadami padaczkowymi należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

**Halucynacje, pobudzenie oraz zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Yasnal.

Działania niepożądane są zwykle związane z większą dawką donepezylu. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, stwierdzonymi w badaniach klinicznych (u ≥ 5 % pacjentów i dwukrotnie częściej niż w grupie z placebo), były: biegunka, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Yasnal - ciąża i karmienie piersią

W badaniach na ciężarnych samicach szczurów z użyciem bardzo dużych dawek donepezylu (dawki 80-krotnie większe niż stosowane u ludzi) i w badaniach na ciężarnych samicach królików, którym podawano dawki 50-krotnie większe niż stosowane u ludzi, nie stwierdzono działania teratogennego leku.

Jednakże w badaniach, w których ciężarne samice szczurów otrzymywały 50-krotnie większą dawkę niż dawka stosowana u ludzi, stwierdzono niewielki wzrost liczby porodów martwych i niewielki spadek liczby noworodków, które przeżyły 4 dni po porodzie. Skutki takie nie występowały u zwierząt po podaniu 15-krotnie mniejszych dawek niż stosowane u ludzi.

Nie należy stosować produktu leczniczego Yasnal w okresie ciąży.

Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu wydziela się z mlekiem matki. Nie należy stosować produktu leczniczego Yasnal w okresie karmienia piersią.

Yasnal - prowadzenie pojazdów

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Oprócz tego również donepezyl może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni prążkowanych, szczególnie w początkowym okresie leczenia lub po zwiększeniu dawek produktu leczniczego. Z tego powodu lekarz leczący pacjenta powinien regularnie oceniać jego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Yasnal - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Donepezili hydrochloridum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera. Hamuje enzym esterazę acetylocholinową odpowiedzialną za rozkład acetylocholiny - związku biologicznie czynnego usprawniającego funkcje poznawcze organizmu. Substancja lecznicza łagodzi objawy otępienne w przebiegu choroby Alzheimera.

  Dostępne opakowania
  Yasnal

  Yasnal

  tabletki powlekane - 84 tabl. - 5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Yasnal

  Yasnal

  tabletki powlekane - 84 tabl. - 0,01 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Yasnal

  Yasnal

  tabletki powlekane - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  26,16 zł
  Yasnal

  Yasnal

  tabletki powlekane - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 0,01 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  38,59 zł
  Powiązane artykuły
  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Demencja Demencja, nazywana też otępieniem, to choroba, która dotyka głównie ludzi starszych. Czy można zauważyć jej objawy w początkowej fazie? Trudno je rozpoznać. Czasem są bowiem niepozorne i wielu z nas nie zwraca na nie uwagi. Problemy z pamięcią,...

  Newsy - zdrowie

  Czy brak ruchu wpływa na rozwój demencji?

  Ryzyko wystąpienia demencji wzrasta wraz z wiekiem. Dla wielu z nas, otępienie starcze ma głównie związek z chorobą Alzheimera. Warto jednak wspomnieć o innych chorobach, takich jak choroba Parkinsona, czy też** otępienie z ciałkami Levego**. Według...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Choroby demencyjne

  Choroba Alzheimera, jak inne choroby demencyjne, stają się wyzwaniem współczesnego świata. Wydłużanie się długości życia sprzyja zwiększaniu występowania tego typu chorób. Niestety do tej pory nie opracowano skutecznych metod leczenia. Jednak wielu specjalistów...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia starczego. Niestety, wciąż jest nieuleczalna. Zmiany w mózgu prowadzą do pogorszenia jakości życia pacjenta, utraty sprawności i wreszcie do nieuchronnej śmierci. Rozpoznano to schorzenie na początku...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  Nowoczesne technologie w medycynie Telemedycyna jest dziedziną łączącą nowoczesne technologie z medycyną. Daje możliwość zdalnej pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. Za pomocą telefonu czy komputera możliwy jest monitoring stanu zdrowia lub...

  Newsy

  Jaki wpływ mają błędy medyczne na mieszkańców domów opieki?

  Nowa analiza wskazuje zaskakująco niskie wskaźniki poważnych konsekwencji wynikających z błędów medycznych wpływających na życie i zdrowie mieszkańców domów opieki, pomimo faktu, że błędy te pozostają dość powszechne. Badacze zauważają, że nie jest jasne,...

  Newsy

  Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera?

  W Polsce choroba Alzheimera dotyczy blisko 250 tysięcy seniorów. Biorąc pod uwagę zaawansowanie zmian i praktyczną nieodwracalność demencji, opieka nad takimi pacjentami jest bardzo skomplikowana. Większość chorych na alzheimera żyje w domach i opiekę...