Sildenafil Ranbaxy

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
4 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Sildenafil Ranbaxy - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Problemy z erekcją u 20-letniego mężczyzny

Witam, mam 20lat od dłuższego czasu mam problemy z erekcja tzn poranne wzwody są sporadyczne i niepełne (penis nie jest tak twardy jak kiedyś), sama erekcja również jest niepełna, penis nawet zmalał. To mnie bardzo niepokoi w tym wieku takie problemy. Byłem u urologa przeszedłem wszystkie możliwe badania na krew, testosteron wyszło jedynie lekkie podwyższenie choresterolu, lekarz przepisał mi Sildenafil(ranbaxy) lecz to również nie przynosi żadnych skutków. Nie wiem co mam robić.

Sildenafil Ranbaxy - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sildenafil Ranbaxy - opis
Leczenie mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Dla skutecznego działania produktu leczniczego Sildenafil Ranbaxy niezbędna jest stymulacja seksualna.
Sildenafil Ranbaxy - skład
Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu. Substancja pomocnicza: 3,548 mg czerwieni koszenilowej (E124), lak w tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Sildenafil Ranbaxy - dawkowanie
Do stosowania doustnego. Stosowanie u dorosłych: Zalecana dawka to 50 mg syldenafilu. Należy ją przyjąć w zależności od potrzeb, na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji, dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Maksymalna zalecana częstotliwość dawkowania wynosi raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu leczniczego na czczo (patrz punkt 5.2). Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u dorosłych” dotyczą także pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 80 ml/min). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji, dawka może być zwiększona do 50 mg i 100 mg. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby (np. z marskością wątroby), ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg. Stosowanie u dzieci i młodzieży: Produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy nie jest wskazany u osób w wieku poniżej 18 roku życia. Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze: U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4, należy rozważyć podanie dawki początkowej 25 mg (patrz punkt 4.5). Wyjątkiem jest rytonawir, którego nie należy stosować jednocześnie z syldenafilem (patrz punkt 4.4). W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Ponadto należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg syldenafilu (patrz punkty 4.4 i 4.5).
Sildenafil Ranbaxy - środki ostrożności
Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego, należy zebrać wywiad oraz przeprowadzić badanie przedmiotowe pacjenta w celu rozpoznania zaburzenia erekcji i określenia jego przyczyn. Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji zalecana jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil rozszerza naczynia, co powoduje niewielkie i przemijające obniżenie ciśnienia krwi (patrz punkt 5.1). Przed przepisaniem syldenafilu, lekarz powinien starannie ocenić, czy pacjenci z niektórymi schorzeniami podstawowymi mogą być wrażliwi na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na leki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują pacjenci z zaburzeniem odpływu krwi z lewej komory (np. zwężeniem zastawkowym aorty, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu) lub pacjenci z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się znacznie zaburzoną kontrolą ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy. Produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy nasila hipotensyjne działanie azotanów (patrz punkt 4.3). Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano przypadki ciężkich zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie tętnicze, związane czasowo ze stosowaniem leku. Większość, lecz nie wszyscy ci pacjenci, u których wystąpiły powyższe zaburzenia, należeli do grupy z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wiele z tych działań niepożądanych wystąpiło w czasie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu, a kilka z nich wystąpiło wkrótce po zastosowaniu syldenafilu, zanim doszło do aktywności seksualnej. Jednoznaczne określenie zależności pomiędzy powyższymi zdarzeniami a czynnikami, które je mogły wywołać, nie jest możliwe. Produkty lecznicze przeznaczone do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka). Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa oraz skuteczności jednoczesnego stosowania syldenafilu z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji, dlatego też nie zaleca się stosowania takich skojarzeń leków. Zgłaszano przypadki zaburzeń widzenia i nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego związane z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5. Pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia zaprzestał przyjmować produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy i niezwłocznie skonsultował się z lekarzem (patrz punkt 4.3). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu z rytonawirem (patrz punkt 4.5). Należy zachować ostrożność przy podawaniu syldenafilu pacjentom przyjmującym leki alfaadrenolityczne, ponieważ jednoczesne stosowanie obu leków może prowadzić do wystąpienia objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych pacjentów (patrz punkt 4.5). Najczęściej występuje to w ciągu 4 godzin od podania syldenafilu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być hemodynamicznie stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od 25 mg syldenafilu (patrz punkt 4.2). Ponadto lekarz powinien poinformować pacjenta, co należy uczynić w razie wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego. Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub czynną chorobą wrzodową żołądka. Dlatego u tych pacjentów syldenafil należy stosować jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń. Produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy nie jest wskazany u kobiet.
Sildenafil Ranbaxy - przedawkowanie
W badaniach przeprowadzonych na ochotnikach, u których stosowano jednorazowe dawki leku dochodzące do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu mniejszych dawek, występowały one jednak z większą częstością i były bardziej nasilone. Zastosowanie dawki 200 mg nie powodowało większej skuteczności, natomiast częstość występowania działań niepożądanych (bóle głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, niestrawność, zatkany nosy, zmiany widzenia) była zwiększona. W przypadkach przedawkowania, w zależności od objawów należy stosować standardowe leczenie podtrzymujące. Syldenafil silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem, zatem przypuszcza się, że zastosowanie dializy nie spowoduje przyspieszenia klirensu syldenafilu.
Sildenafil Ranbaxy - przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu/cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) (patrz punkt 5.1) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Środków przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. nonarteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5 (patrz punkt 4.4). Nie określono bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących podgrupach pacjentów i dlatego jego stosowanie jest u w nich przeciwwskazane: ciężka niewydolność wątroby, hipotonia (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki).
Sildenafil Ranbaxy - działania niepożądane
Profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Sildenafil Ranbaxy oparto na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali go w zalecanych dawkach w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Do działań niepożądanych najczęściej zgłaszanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil w badaniach klinicznych należał ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, zatkany nos, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barw. Dane dotyczące działań niepożądanych gromadzone w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe rzetelne ustalenie częstości występowania tych działań. W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania w badaniach klinicznych przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo. Działania te pogrupowano wg klasyfikacji układowo-narządowej i częstość ich występowania (bardzo często (? 1/10), często (? 1/100 do < 1/10), niezbyt często (? 1/1000 do < 1/100) i rzadko (? 1/10 000 do < 1/1000). Ponadto, istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu leku do obrotu, wymieniono jako działania niepożądane o nieznanej częstości występowania. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie z nasileniem, od największego do najmniejszego. Tabela 1. Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które występowały częściej niż w kontrolowanych badaniach klinicznych u pacjentów przyjmujących placebo, oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane zgłaszane w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu Klasyfikacja układów i Działania niepożądane narządów Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko Reakcje nadwrażliwości Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często Ból głowy Często Zawroty głowy Niezbyt często Senność, niedoczulica Rzadko Udar naczyniowy mózgu, omdlenia Częstość nieznana Przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające Zaburzenia oka Często Zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barw Niezbyt często Zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka Częstość nieznana Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne Rzadko Utrata słuchu Zaburzenia naczyń Często Uderzenia gorąca Rzadko Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze Zaburzenia serca Niezbyt często Kołatanie serca, tachykardia Rzadko Zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków Częstość nieznana Arytmia komorowa, niestabilna dusznica bolesna, nagły zgon sercowy Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często Zatkanie nosa Rzadko Krwawienie z nosa Zaburzenia żołądka i jelit Często Niestrawność Niezbyt często Wymioty, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często Wysypka skórna Częstość nieznana Zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS), martwica toksycznorozpływna naskórka (ang. TEN) Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często Ból mięśniowy Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często Krwiomocz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często Krwawa sperma, krwawienie z prącia Częstość nieznana Priapizm, przedłużona erekcja Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często Ból w klatce piersiowej, zmęczenie Badania diagnostyczne Niezbyt często Przyspieszenie akcji serca
Sildenafil Ranbaxy - ciąża i karmienie piersią
Produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy nie jest wskazany u kobiet. W badaniach nad rozrodczością przeprowadzonych na szczurach i królikach, po zastosowaniu syldenafilu podanego w karmie nie stwierdzono znaczących działań niepożądanych w tym zakresie.
Sildenafil Ranbaxy - prowadzenie pojazdów
Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu na doniesienia z badań klinicznych nad syldenafilem o występowaniu zawrotów głowy i zaburzeniach widzenia, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na produkt leczniczy Sildenafil Ranbaxy zanim przystąpią do prowadzenia samochodu bądź obsługi urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Sildenafil Ranbaxy - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sildenafilum

  Substancja o działaniu umożliwiającym wzwód prącia. Blokuje enzym zwany fosfodiesterazą typu 5 odpowiedzialną za rozkład tlenku azotu. Dzięki działaniu substancji nierozłożony tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając napływ krwi do ciał jamistych prącia w czasie stymulacji seksualnej. Substancja stosowana jest w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia, a także nadciśnienia płucnego u dzieci i młodzieży w wieku 1-17 lat.

  Dostępne opakowania
  Sildenafil Ranbaxy

  Sildenafil Ranbaxy

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,05 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Sildenafil Ranbaxy

  Sildenafil Ranbaxy

  tabletki powlekane - 8 tabl. - 0,05 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Sildenafil Ranbaxy

  Sildenafil Ranbaxy

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,1 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Sildenafil Ranbaxy

  Sildenafil Ranbaxy

  tabletki powlekane - 8 tabl. - 0,1 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  W Polsce problemy z potencją ma ok. 1,5 mln mężczyzn po 35 roku życia. W ciągu tylko jednego roku znacznie wzrosło ich zainteresowanie lekami na erekcję. Panowie unikają wizyty u specjalisty i najczęściej sięgają po preparaty bez recepty. Erekcja problemem...

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Ok. 4 mln opakowań preparatów na potencję kupili w 2017 roku mężczyźni nad Wisłą. Leki, które w Polsce dostępne są od ponad 2 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Czy jednak są faktycznie potrzebne? Substancją czynną leków na potencję jest sildenafil....

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Coraz więcej mężczyzn, także tych młodych, jest zainteresowanych tabletkami wspomagającymi potencję. Obecnie na rynku są dostępne cztery leki zawierające substancje czynne, które wspomagają potencję. O farmakologicznym leczeniu problemów z potencją...

  Problemy z seksem

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  Łóżkowe frustracje Udane życie seksualne ma wiele korzyści. Osoby regularnie uprawiające seks lepiej śpią, mają mocniejsze serce i są mniej zestresowane. Są bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z wystąpieniami publicznymi. Nie zawsze jednak udaje...

  Zaburzenia erekcji

  Erekcja - zdjęcia

  Erekcja - zdjęcia

  Młody mężczyzna Powszechnie stosowanym określeniem na zaburzenia erekcji jest pojęcie impotencja. Jednak często odchodzi się od niego ze względu na negatywne skojarzenia, jakie wywołuje.

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Problemy z erekcją - test

  Ocena zaburzeń seksulanych niejednokrotnie stwarza wiele problemów w obiektywnej ocenie. Do oszacowania stopnia tych dolegliwości opracowano międzynarodowy kwestionariusz oceny zaburzeń erekcji, który w nieco zmodyfikowanej formie prezentujemy poniżej....

  Gra wstępna

  Skuteczność afrodyzjaków

  Badacze z Uniwersytetu Guelph postanowili bliżej przyjrzeć się najpopularniejszym afrodyzjakom. Okazuje się, że niektóre z nich są skuteczne w poprawie sprawności seksualnej i podnoszeniu libido, inne działają na zasadzie efektu placebo, a są też takie,...

  Leczenie farmakologiczne impotencji

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Impotencja to problem wielu mężczyzn wynikający ze złego stylu życia, braku ruchu, palenia papierosów lub otyłości. Leki na potencję mogą poprawiać komfort współżycia seksualnego. Sprawdźmy co stosować przy zaburzeniach erekcji. Przyczyny zaburzeń...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Leczenie problemów organicznych

  Organiczne problemy, które mogą przyczynić się do powstawania zaburzeń erekcji nasilają się wraz z wiekiem. Głównymi czynnikami wpływającymi na obniżenie się sprawności seksualnej mężczyzny są choroby somatyczne, zaburzenia hormonalne oraz nieodpowiedni...