Sildenafil Hasco

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki do rozgryzania i żucia
Dawka
0,025 g
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Sildenafil Hasco - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sildenafil Hasco - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sildenafil Hasco - opis

Leczenie mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Dla skutecznego działania produktu leczniczego Sildenafil Hasco niezbędna jest stymulacja seksualna.

Sildenafil Hasco - skład

Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 2,15 mg aspartam (E 951)

70,4575 mg laktoza jednowodna

Jedna tabletka zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 4,30 mg aspartam (E 951)

140,915 mg laktoza jednowodna

Jedna tabletka zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 8,60 mg aspartam (E 951)

281,83 mg laktoza jednowodna

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sildenafil Hasco - dawkowanie

Dawkowanie Stosowanie u dorosłych:

Zalecaną dawką jest 50 mg syldenafilu przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć przed połknięciem.

W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Zaleca się stosowanie produktu maksymalnie raz na dobę. Jeśli produkt leczniczy Sildenafil Hasco jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu leczniczego na czczo (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym:

Modyfikacja dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym nie jest wymagana. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie "Stosowanie u dorosłych" dotyczą także pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30 - 80 ml / min).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml / min), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z niewydolnością wątroby (np. z marskością wątroby), ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu, należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Dzieci

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nie jest wskazany dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne leki:

U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4, należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg (patrz punkt 4.5). Wyjątkiem jest rytonawir, którego nie zaleca się stosować jednocześnie z syldenafilem (patrz punkt 4.4).

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Ponadto, należy rozważyć rozpoczęcie terapii od dawki 25 mg syldenafilu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Sildenafil Hasco - środki ostrożności

Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w celu rozpoznania zaburzenia erekcji i określenia jego przyczyn.

Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, dlatego przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji zalecana jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil, rozszerzając naczynia, powoduje niewielkie, przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 5.1). Przed przepisaniem pacjentowi syldenafilu lekarz powinien ocenić, czy pacjent może być podatny na takie działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na leki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują pacjenci z zaburzeniem odpływu krwi z lewej komory (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się znacznym zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nasila hipotensyjne działanie azotanów (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano przypadki, związane czasowo ze stosowaniem syldenafilu, wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie tętnicze.

Większość z tych pacjentów, u których wystąpiły powyższe zaburzenia należało do grupy z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wiele z tych działań niepożądanych wystąpiło w czasie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu. W pojedynczych przypadkach byli to pacjenci, u których powyższe zaburzenia wystąpiły wkrótce po zastosowaniu syldenafilu, zanim doszło do aktywności seksualnej. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie zależności pomiędzy powyższymi zdarzeniami, a czynnikami, które mogły j e wywołać.

Produkty przeznaczone do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) oraz ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka).

Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania syldenafilu wraz z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Dlatego nie zaleca się takiego postępowania.

W związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano przypadki zaburzeń widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia przerwał stosowanie produktu Sildenafil Hasco i skonsultował się z lekarzem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie syldenafilu i rytonawiru nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność przy podawaniu syldenafilu pacjentom przyjmującym leki alfa-adrenolityczne, ponieważ jednoczesne stosowanie obu leków może prowadzić do wystąpienia objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych chorych (patrz punkt 4.5). Takie przypadki najczęściej występowały w ciągu 4 godzin od przyjęcia syldenafilu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być hemodynamicznie stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczęcie terapii od dawki 25 mg syldenafilu (patrz punkt 4.2). Ponadto lekarz powinien poinformować pacjenta, co należy uczynić w razie wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego.

Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu.

Nie ma informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub czynną chorobą wrzodową. U tych pacjentów syldenafil należy stosować jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i zagrożeń.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Sildenafil Hasco - przedawkowanie

Podczas badań przeprowadzonych z udziałem zdrowych ochotników, którym podawano syldenafil w postaci tabletek w dawce jednorazowej do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu niższych dawek, występowały one jednak z większą częstością i były bardziej nasilone. Zastosowanie dawki 200 mg nie powodowało większej skuteczności, natomiast częstość występowania działań niepożądanych (bóle głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, dolegliwości dyspeptyczne, uczucie zatkanego nosa, zmiany widzenia) była zwiększona.

W przypadkach przedawkowania, w zależności od objawów, należy zastosować standardowe postępowanie podtrzymujące. Syldenafil silnie wiąże się z białkami osocza krwi i nie jest wydalany wraz z moczem, zatem przypuszcza się, że zastosowanie dializy nie spowoduje zwiększenia klirensu syldenafilu.

Sildenafil Hasco - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP, patrz punkt 5.1), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci.

Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5 (patrz punkt 4.4).

Nie określono bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenadfilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Sildenafil Hasco - działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Sildenafil Hasco oparto na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali zalecane dawki leku w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, przeprowadzonych z użyciem tabletek zawierających syldenafil. Podczas badań klinicznych do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil działań niepożądanych należały: bóle głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego.

Dane dotyczące działań niepożądanych produktów zawierających syldenafil w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe rzetelne ustalenie częstości występowania tych działań.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania podczas badań klinicznych przewyższała częstość, występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo. Działania te pogrupowano pod względem układów i narządów, w obrębie których je stwierdzano oraz częstość ich występowania (bardzo częste (> = 1/10), częste (> = 1/100 do < 1/10), niezbyt częste (> = 1/1 000 do < 1/100), rzadkie (> = 1/10 000 do < 1/1 000).

Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu do obrotu, wymieniono jako działania niepożądane o nieznanej częstości występowania.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania podczas badań klinicznych tabletek zawierających syldenafil przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu do obrotu tabletek zawierających syldenafil.

Klasyfikacja układów narządowych

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

 

Bardzo często

Bóle głowy

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Senność, niedoczulica

Rzadko

Udar naczyniowy mózgu,

 

omdlenie

Częstość nieznana

Przemijający napad

 

niedokrwienny, drgawki,

 

drgawki nawracające

Zaburzenia oka

 

Często

Zaburzenia widzenia,

 

zaburzenia widzenia barwnego

Niezbyt często Zaburzenia spojówek,

 

zaburzenia oka, łzawienie, inne

 

zaburzenia oka

Częstość nieznana

Nietętnicza przednia

 

niedokrwienna neuropatia

 

nerwu wzrokowego (NAION),

 

zamknięcie naczyń siatkówki,

 

ubytki pola widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Częstość nieznana

Ułożeniowe zawroty głowy,

 

szum w uszach

Rzadko

Utrata słuchu*

Zaburzenia naczyniowe

 

Często

Uderzenia gorąca

Rzadko

Nadciśnienie tętnicze,

 

niedociśnienie tętnicze

 

Zaburzenia serca

 

Niezbyt często

Kołatania serca, tachykardia

Rzadko

Zawał mięśnia sercowego,

 

migotanie przedsionków

Częstość nieznana Komorowe zaburzenia rytmu

serca, dusznica bolesna niestabilna, nagła

 

śmierć sercowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

 

piersiowej i śródpiersia

 

Często

Uczucie zatkanego nosa

Rzadko

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Często

Niestrawność

Niezbyt często

Wymioty, nudności, suchość w

 

ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Niezbyt często

Wysypka skórna

Częstość nieznana

Zespół Stevensa-Johnsona (ang.

 

SJS), martwica toksyczna

 

naskórka (ang.TEN)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

 

tkanki łącznej

 

Niezbyt często

Ból mięśniowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Częstość nieznana

Priapizm, przedłużona erekcja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej,

 

zmęczenie

Badania diagnostyczne

 

Niezbyt często

Przyspieszona akcja serca

* Zaburzenia ucha: nagła utrata słuchu. Nagłe osłabienie lub całkowitą utratę słuchu zgłaszano w

niewielkiej liczbie przypadków odnotowanych podczas badań klinicznych i porejestracyjnych,

podczas których stosowano różne inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), w tym syldenafil.

Sildenafil Hasco - ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Podczas badań nad rozrodczością przeprowadzonych na szczurach i królikach otrzymujących doustnie syldenafil, nie stwierdzono występowania przypadków istotnych działań niepożądanych w tym zakresie.

Sildenafil Hasco - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ze względu na doniesienia zgłaszane w czasie badań klinicznych syldenafilu, a dotyczące występowania przypadków zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na przyjęcie produktu leczniczego Sildenafil Hasco zanim przystąpią do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Sildenafil Hasco - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sildenafilum

  Substancja o działaniu umożliwiającym wzwód prącia. Blokuje enzym zwany fosfodiesterazą typu 5 odpowiedzialną za rozkład tlenku azotu. Dzięki działaniu substancji nierozłożony tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając napływ krwi do ciał jamistych prącia w czasie stymulacji seksualnej. Substancja stosowana jest w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia, a także nadciśnienia płucnego u dzieci i młodzieży w wieku 1-17 lat.

  Dostępne opakowania
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 2 tabl. - 0,025 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 8 tabl. - 0,025 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 12 tabl. - 0,025 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 2 tabl. - 0,05 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 4 tabl. - 0,05 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 8 tabl. - 0,05 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 12 tabl. - 0,05 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 2 tabl. - 0,1 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Sildenafil Hasco

  Sildenafil Hasco

  tabletki do rozgryzania i żucia - 4 tabl. - 0,1 g
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  W Polsce problemy z potencją ma ok. 1,5 mln mężczyzn po 35 roku życia. W ciągu tylko jednego roku znacznie wzrosło ich zainteresowanie lekami na erekcję. Panowie unikają wizyty u specjalisty i najczęściej sięgają po preparaty bez recepty. Erekcja problemem...

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Ok. 4 mln opakowań preparatów na potencję kupili w 2017 roku mężczyźni nad Wisłą. Leki, które w Polsce dostępne są od ponad 2 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Czy jednak są faktycznie potrzebne? Substancją czynną leków na potencję jest sildenafil....

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Coraz więcej mężczyzn, także tych młodych, jest zainteresowanych tabletkami wspomagającymi potencję. Obecnie na rynku są dostępne cztery leki zawierające substancje czynne, które wspomagają potencję. O farmakologicznym leczeniu problemów z potencją...

  Problemy z seksem

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  Łóżkowe frustracje Udane życie seksualne ma wiele korzyści. Osoby regularnie uprawiające seks lepiej śpią, mają mocniejsze serce i są mniej zestresowane. Są bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z wystąpieniami publicznymi. Nie zawsze jednak udaje...

  Zaburzenia erekcji

  Erekcja - zdjęcia

  Erekcja - zdjęcia

  Młody mężczyzna Powszechnie stosowanym określeniem na zaburzenia erekcji jest pojęcie impotencja. Jednak często odchodzi się od niego ze względu na negatywne skojarzenia, jakie wywołuje.

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Problemy z erekcją - test

  Ocena zaburzeń seksulanych niejednokrotnie stwarza wiele problemów w obiektywnej ocenie. Do oszacowania stopnia tych dolegliwości opracowano międzynarodowy kwestionariusz oceny zaburzeń erekcji, który w nieco zmodyfikowanej formie prezentujemy poniżej....

  Gra wstępna

  Skuteczność afrodyzjaków

  Badacze z Uniwersytetu Guelph postanowili bliżej przyjrzeć się najpopularniejszym afrodyzjakom. Okazuje się, że niektóre z nich są skuteczne w poprawie sprawności seksualnej i podnoszeniu libido, inne działają na zasadzie efektu placebo, a są też takie,...

  Leczenie farmakologiczne impotencji

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Impotencja to problem wielu mężczyzn wynikający ze złego stylu życia, braku ruchu, palenia papierosów lub otyłości. Leki na potencję mogą poprawiać komfort współżycia seksualnego. Sprawdźmy co stosować przy zaburzeniach erekcji. Przyczyny zaburzeń...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Leczenie problemów organicznych

  Organiczne problemy, które mogą przyczynić się do powstawania zaburzeń erekcji nasilają się wraz z wiekiem. Głównymi czynnikami wpływającymi na obniżenie się sprawności seksualnej mężczyzny są choroby somatyczne, zaburzenia hormonalne oraz nieodpowiedni...