Pantogen 20

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,02 g
Ilość
7 tabl. (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GENERICS (UK) LTD.

Pantogen 20 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Pantogen 20 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Pantogen 20 - opis

Dorośli i młodzież od 12. roku życia

Objawowa choroba refluksowa przełyku

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy indukowanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grup ryzyka, wymagających ciągłego podawania tych leków (patrz punkt. 4.4).

Pantogen 20 - skład

Jednatabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtora wodnego).

Substancje pomocnicze:

Laktoza

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

Pantogen 20 - dawkowanie

. Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je połykać w całości na godzinę przed posiłkiem i popijać niewielką ilością wody.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież od 12. roku życia

Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecane dawkowanie to jedna, tabletka dojelitowa Pantogen 20 mg na dobę. Złagodzenie objawów następuje zwykle w ciągu 2-4 tygodni. Jeśli nie jest to wystarczające, wyleczenie uzyskuje się w ciągu kolejnych 4 tygodni. Po uzyskaniu ustąpienia objawów nawroty można kontrolować stosując schemat „na żądanie”, czyli 20 mg pantoprazolu raz na dobę w razie konieczności. Jeśli podawaniem leku „na żądanie” nie można uzyskać zadowalającej kontroli objawów, można rozważyć przejście na leczenie w sposób ciągły.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku

Przy długotrwałym leczeniu zaleca się dawkę podtrzymującą 1 tabletkę dojelitową Pantogen 20mg na dobę, zwiększając ją do 40 mg, jeśli dojdzie do nawrotu. Do stosowania w takich przypadkach dostępny jest Pantogen 40 mg. Po opanowaniu nawrotu choroby dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu na dobę.

DorośliZapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywoływanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grup ryzyka, wymagających ciągłego podawania leków z tej grupy.

Zalecane dawkowanie doustne to jedna tabletka dojelitowa Pantogen 20 mg na dobę.

Szczególne populacje

Dzieci poniżej 12. roku życia

Leku Pantogen 20 mg nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia ze względu na ograniczone dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy przekraczać dawki 20 mg pantoprazolu na dobę (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek

Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Osoby w starszym wieku

Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów w starszym wieku.

Pantogen 20 - środki ostrożności

Niewydolność wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy podczas (zwłaszcza długotrwałego) leczenia pantoprazolem regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku wzrostu aktywności enzymów wątrobowych leczenie produktem Pantogen 20 mg należy przerwać (patrz punkt 4.2).

Stosowanie jednocześnie z NLPZ

Stosowanie produktu Pantogen 20 mg jako metody zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinno być ograniczone do pacjentów z grup podwyższonego ryzyka rozwoju powikłań żołądkowo-jelitowych, a wymagających ciągłego podawania NLPZ-ów.

Stopień ryzyka należy oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak np. podeszły wiek (> 65 lat), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie albo krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Obecność objawów alarmowych

Przy obecności którekolwiek spośród objawów alarmowych (np. niezamierzona utrata wagi ciała, nawracające wymioty, ból przy przełykaniu, wymioty krwią, niedokrwistość, smoliste stolce) i przy obecności lub podejrzeniu owrzodzenia żołądka należy wykluczyć chorobę nowotworową, gdyż leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy nowotworu a tym samym opóźniać rozpoznanie.

Jeśli objawy utrzymują się mimo właściwego leczenia należy rozważyć dalszą diagnostykę.

Stosowanie jednocześnie z atazanawirem

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeśli nie można uniknąć połączenia atazanawiru i inhibitora pompy protonowej, zaleca się staranną obserwację kliniczną (np. kontrolę wiremii) oraz zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg i stosowanie 100 mg ritonawiru. Nie należy przekraczać dawki pantoprazolu 20 mg na dobę.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

Pantogen 20 mg, podobnie jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na wywoływanie hipo- lub achlorhydrii. Przy długotrwałym leczeniu należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi zasobami tej witaminy w organizmie i u osób ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń wchłaniania witaminy B12 oraz w przypadku zauważenia odpowiednich objawów klinicznych.

Długotrwałe leczenie

Przy długotrwałym leczeniu, zwłaszcza dłuższym niż rok, pacjenci powinni pozostawać pod stałą kontrolą.

Zakażenia przewodu pokarmowego wywoływane przez bakterie

Można przypuszczać, że pantoprazol, podobnie jak wszystkie inhibitory pompy protonowej (IPP) zwiększa liczbę bakterii występujących zwykle w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leku Pantogen 20 mg może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie takie jak Salmonella czy Campylobacter.

Hipomagnezemia

Obserwowano ciężkie hipomagnezemie u pacjentów leczonych IPP, takimi jak pantoprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu, jednakże mogą mieć utajony początek, który może zostać przeoczony. U najbardziej dotkniętych pacjentów, hipomagnezemia może ulec poprawie po zaprzestaniu stosowania IPP oraz leczeniu uzupełniającym magnezem.

U pacjentów, u których planowane jest przewlekłe stosowanie IPP lub jednoczesne stosowanie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi powodować hipomagnezemię (np. diuretykami) należy rozważyć pomiar poziomu magnezu w osoczu przed rozpoczęciem stosowania IPP oraz okresowo w trakcie leczenia.

Zwiększone ryzyko złamań

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie gdy stosowane są długotrwale (> 1 rok) w wysokich dawkach, mogą umiarkowanie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w razie współistnienia innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że IPP mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10 – 40%. Część tego wzrostu może być spowodowana innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z grupy ryzyka powinni być objęci opieką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi oraz otrzymywać odpowiednia dawkę witaminy D i wapnia

Laktoza

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pantogen 20 - przedawkowanie

Objawy przedawkowania u człowieka są nieznane.

Ekspozycja układowa na dawki do 240mg podawane . dożylnie w ciągu 2 minut była dobrze tolerowana. Ze względu na to, że pantoprazol w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, nie jest łatwo usuwany za pomocą dializy.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia nie ma żadnych specjalnych zaleceń terapeutycznych poza leczeniem objawowym i podtrzymującym.

Pantogen 20 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pantogen 20 - działania niepożądane

Można oczekiwać, że u około 5% pacjentów wystąpią zdarzenia niepożądane związane z lekiem. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z lekiem są biegunka i ból głowy, występujące u około 1% pacjentów.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane opisywane podczas stosowania pantoprazolu, uszeregowane według następującej klasyfikacji częstości występowania:

Bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10000 do 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000); o nieznanej częstości występowania (częstość występowania niemożliwa do oszacowania na podstawie dostępnych danych). Nie ma możliwości, aby dla wszystkich działań niepożądanych zgłaszanych w okresie porejestracyjnym określić częstość występowania i dlatego przypisano im kategorię „o nieznanej częstości występowania”

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione według zmniejszającej się ciężkości.

Tabela 1. Działania niepożądane występujące podczas stosowania pantoprazolu w badaniach klinicznych i w okresie porejestracyjnym

Częstość Klasa układowonarządowa

Niezbyt częste

Rzadkie

Bardzo rzadkie

O nieznanej częstości występowania

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

   

Trombocytopenia; leukopenia

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Hiperlipidemie i zwiększone stężenia lipidów (trójglicerydów, cholesterolu); zmiany wagi ciała

 

Hiponatremia

Hipomagnezemia

(Patrz: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i wszystkie przypadki pogorszenia)

Zaburzenia

orientacji (i wszystkie przypadki pogorszenia)

Halucynacje; splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych jak również nasilenie się tych objawów w przypadkach ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy; zawroty głowy

     

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia widzenia/ nieostre

   
   

widzenie

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

Biegunka; nudności/ wymioty; wzdęcie brzucha i gazy; zaparcia; suchość w

ustach; bóle i dyskomfort brzucha

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Wzrost aktywności enzymów wątrobowych

(transaminazy,

GGTP)

Wzrost stężenia bilirubiny

 

Uszkodzenie komórek wątrobowych; żółtaczka: niewydolność komórek wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka/ osutka/ wykwity skórne; świąd skóry

Pokrzywka; obrzęk naczynioruchowy

 

Zespół StevensaJohnsona; zespół Lyella; rumień wielopostaciowy; nadwrażliwość na światło

Zaburzenia układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej

Złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Bóle stawów; bóle mięśni

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Ginekomastia

   

Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu podania

Osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

Wzrost

temperatury ciała; obrzęki

obwodowe

   
Pantogen 20 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Nie należy stosować leku Pantogen 20 mg w czasie ciąży o ile nie ma wyraźnej konieczności.

Laktacja

Badania na zwierzętach wykazały, że pantoprazol jest wydzielany do mleka samic. Istnieją doniesienia, że pantoprazol jest wydzielany do mleka kobiecego. W związku z tym podejmując decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią, czy kontynuować/przerwać stosowanie leku Pantogen 20 mg, należy wziąć pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią i korzyści dla kobiet wynikające z terapii Pantogenem 20 mg.

Pantogen 20 - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Pantogen 20 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. (butelka) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (butelka) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (butelka) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 56 tabl. (butelka) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. (butelka) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. (blist.Alu/Alu) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (blist.Alu/Alu) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (blist.Alu/Alu) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Pantogen 20

  Pantogen 20

  tabletki dojelitowe - 56 tabl. (blist.Alu/Alu) - 0,02 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Powiązane artykuły
  Dolegliwości w ciąży

  Skuteczne sposoby na zgagę w ciąży

  Skuteczne sposoby na zgagę w ciąży

  Zgaga i refluks często pojawiają się u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Dolegliwości te występują po posiłkach i polegają na wydzielaniu soku żołądkowego, który przez przełyk dostaje się do gardła. Zgaga w ciąży nie jest niebezpieczna dla zdrowia i...

  Układ pokarmowy

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  Nie tylko zgaga Choroba refluksowa przełyku to najczęstsza przypadłość atakująca górny odcinek jelita. Mimo że jest tak powszechna, w wielu przypadkach pozostaje niezdiagnozowana. Najczęściej znana jest z głównego objawu, czyli zgagi. Jednak jest to tylko...

  Zgaga - przyczyny, objawy, leczenie

  Produkty niewskazane przy problemach ze zgagą

  Produkty niewskazane przy problemach ze zgagą

  Refluks żołądkowo-przełykowy to cofanie się soków żołądkowych przez przełyk aż do jamy ustnej. Wynika on z nieprawidłowego funkcjonowania zwieracza przełyku. U osób dorosłych ma postać zgagi, której towarzyszy pieczenie w żołądku, nieprzyjemny smak w...

  Układ pokarmowy

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu mogą w znaczny sposób utrudniać normalne funkcjonowanie. Refluks żołądkowo-przełykowy, a właściwie choroba refluksowa przełyku jest problemem wielu pacjentów. Schorzenie to dotyka zazwyczaj osób powyżej czterdziestego roku życia. Związane...

  Zdrowie

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe są enzymami z grupy hydrolaz i przyczyniają się do rozkładu kwasów nukleinowych. W wyniku tego procesu kwasy nukleinowe zostają rozłożone na nukleotydy. Nukleazy trzustkowe należą do enzymów trawiennych, które odpowiadają za przetwarzanie...

  Ból w klatce piersiowej - przyczyny, diagnostyka

  Ból w klatce piersiowej przy przełykaniu - przyczyny i leczenie

  Ból w klatce piersiowej przy przełykaniu - przyczyny i leczenie

  Ból w klatce piersiowej przy przełykaniu nie jest chorobą, a objawem pewnych zaburzeń i schorzeń. Najczęściej zwiastuje chorobę refluksową przełyku, ale również achalazję bądź zwężenie przełyku. Ponieważ dolegliwość jest niepokojąca i dokuczliwa, bardzo...

  Zabiegi

  Fundoplikacja - wskazania i przebieg zabiegu

  Fundoplikacja - wskazania i przebieg zabiegu

  Fundoplikacja jest zabiegiem stosowanym u chorych z zarzucaniem żołądkowo-przełykowym oraz przepukliną roztworu przełykowego przepony. Zabieg operacyjny wykonuje się wówczas, gdy zachowawcze metody leczenia nie przynoszą zadowalających efektów. Objawy...