Nolpaza 20

zobacz opinie o produkcie »
Cena
9,65 zł
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,02 g
Ilość
30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Nolpaza 20 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nolpaza i Ciazom w 11. tygodniu ciąży

mam pytanie przed ciazom bralam leki nolpaza 40 teraz biore helicid 20 i jestem w 11 tygodniu ciazy .moja lekaz ogulna przepisala mi te leki i swierdzila ze kobiety braly te leki w okresie ciazy i nic im nie bylo .oturz horuje na horobe baretta i boje sie brac te leki ale bez nih nie radze se z ta horoba i prosze o pomoc czy mozna brac te lewki caly okres ciazy czy nie grozi to dziecku.

POKAŻ WIĘCEJ

Nolpaza 20 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nolpaza 20 - opis

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza Objawowa choroba refluksowa przełyku.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy spowodowanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka spowodowanego koniecznością stałego leczenia NLPZ (patrz punkt 4.4).

Nolpaza 20 - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancja pomocnicza: każda tabletka dojelitowa zawiera 18 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nolpaza 20 - dawkowanie

Tabletek dojelitowych nie należy żuć ani kruszyć. Tabletki dojelitowe należy połknąć w całości popijając wodą 1 godzinę przed posiłkiem.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza

Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecaną dawką doustną jest 1 tabletka dojelitowa produktu leczniczego Nolpaza 20 mg na dobę. Ustąpienie objawów następuje w ciągu 2-4 tygodni. Jeżeli nie jest to wystarczające, wyleczenie następuje w ciągu kolejnych 4 tygodni. W sytuacji, kiedy nastąpi złagodzenie objawów, nawracające objawy można kontrolować wykorzystując schemat stosowania leku ,,na żądanie’’ w dawce 20 mg raz na dobę, w razie konieczności. Zamianę na terapię stałą można rozważyć w przypadku braku dostatecznej kontroli objawów w przypadku doraźnego leczenia.

Długotrwałe leczenie oraz zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku

W celu długotrwałego leczenia, zalecana dawka podtrzymująca to 1 tabletka dojelitowa produktu leczniczego Nolpaza 20 mg na dobę. W przypadku wystąpienia nawrotu choroby, dawkę zwiększa się do 40 mg pantoprazolu na dobę. W tym przypadku zaleca się tabletki dojelitowe Nolpaza 40 mg. Po wyleczeniu nawrotów choroby, dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka spowodowanego koniecznością stałego leczenia NLPZ

Zalecana dawka doustna to 1 tabletka dojelitowa produktu leczniczego Nolpaza 20 mg na dobę.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produkt leczniczy Nolpaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w wieku podeszłym

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w wieku podeszłym.

Nolpaza 20 - środki ostrożności

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych podczas leczenia pantoprazolem, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania leku. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.2).

Stosowanie jednocześnie z NLPZ

Stosowanie produktu leczniczego Nolpaza 20 mg jako środka zapobiegającego owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy indukowanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinno być ograniczone do pacjentów, którzy wymagają stałego leczenia NLPZ oraz wykazują większe ryzyko rozwoju powikłań żołądkowo-jelitowych. Podwyższone ryzyko należy ocenić zgodnie z indywidualnymi czynnikami ryzyka, np. podeszły wiek (> 65 lat), dodatni wywiad w kierunku owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy lub krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

W razie wystąpienia niepokojących objawów

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (np. niezamierzona znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, krwiste wymioty, niedokrwistość lub smoliste stolce) oraz przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeń żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Jeśli objawy utrzymują się mimo prawidłowego leczenia, należy wykonać dalsze badania.

Jednoczesne podawanie z atazanawirem

Nie zaleca się podawania atazanawiru jednocześnie z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeżeli takie leczenie skojarzone jest konieczne, zaleca się prowadzenie dokładnej kontroli klinicznej (np. wiremia) wraz ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg podawanego ze 100 mg rytonawiru. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

Pantoprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące wytwarzanie kwasu, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) w następstwie hipo- lub achlorhydrii. Należy to brać pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi zapasami organizmu lub czynnikami ryzyka zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 w przypadku długotrwałego leczenia lub, gdy wystąpią szczególne objawy kliniczne.

Długotrwałe leczenie

W przypadku długotrwałego leczenia, zwłaszcza, dłuższego niż 1 rok, pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza.

Bakteryjne zakażenia żołądkowo-jelitowe

Pantoprazol, podobnie jak wszystkie inhibitory pompy protonowej (PPIs), może zmniejszać liczbę bakterii żołądkowych normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie produktem leczniczym Nolpaza może prowadzić do niewielkiego wzrostu ryzyka zakażeń żołądkowo-jelitowych, takimi bakteriami jak Salmonella i Campylobacter.

Hipomangezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak pantoprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a większości przypadków przez 1 rok, zgłaszano występowanie ciężkiej hipomagnezemii. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca. Objawy te mogą pojawić się podstępnie i mogą zostać przeoczone. U pacjentów najbardziej dotkniętych hipomagnezemią, poprawa nastąpiła po uzupełnieniu niedoboru magnezu i odstawieniu PPI.

U pacjentów, u których przewidziana jest długotrwała terapia PPIs lub u pacjentów, którzy będą przyjmowali PPIs z digoksyną lub lekami, które mogą wywoływać hipomagnezemię (np. lekami moczopędnymi), należy rozważyć oznaczenie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia PPI oraz okresowo w czasie leczenia.

Złamania szyjki kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza gdy stosowane są w dużych dawkach i przez długi okres czasu (> 1 roku) mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamań szyjki kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa. Ryzyko to występuje głownie u pacjentów w podeszłym wieku lub w przypadku wystąpienia innych rozpoznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać całkowite ryzyko złamań o 10-40%. To zwiększenie ryzyka w niektórych przypadkach może wynikać z innych czynników. Pacjenci z grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni pozostawać pod właściwą opieką zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Sorbitol

Produkt leczniczy Nolpaza zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Nolpaza 20 - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u człowieka.

Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane. Ze względu na duży stopień wiązania z białkami pantoprazol trudno poddaje się dializie.

W razie przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające, brak szczególnych zaleceń dotyczących leczenia.

Nolpaza 20 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole, sorbitol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nolpaza 20 - działania niepożądane

Działania niepożądane występują zazwyczaj u około 5% pacjentów. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi jest biegunka i ból głowy, występujące u około 1% pacjentów.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane zgłoszone podczas stosowania pantoprazolu, pogrupowane według częstości ich występowania:

bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (< 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Nie można określić częstości wszystkich działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu, dlatego wymienione są one jako ,,częstość nieznana’’.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1.Działania niepożądane pantoprazolu zgłaszane w czasie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu.

Częstość występowania

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Małopłytkowość; Leukopenia

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Hiperlipidemia i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydów, cholesterolu); Zmiana masy

ciała

 

Hiponatremia;

Hipomagnezemia

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i jej zaostrzenia)

Dezorientacja (i jej zaostrzenia)

Omamy;

Splątanie (szczególnie u pacjentów wrażliwych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy;

Zawroty głowy

     

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia widzenia/ niewyraźne widzenie

   

Zaburzenia żołądka

i jelit

Biegunka;

Nudności/ wymioty; Uczucie pełności w jamie brzusznej

i wzdęcia; Zaparcia; Suchość w

jamie ustnej; Ból i dyskomfort w jamie brzusznej

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (amino-

transferaz, γ-GT)

Zwiększone stężenie bilirubiny

 

Uszkodzenie hepatocytów;

Żółtaczka; Niewydolność hepatocytów

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka/ wykwity skórne;

Świąd

Pokrzywka; Obrzęk naczynioruchowy

 

Zespół StevensaJohnsona; Zespół Lyella; Rumień wielopostaciowy; Nadwrażliwość na

światło

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Złamanie szyjki kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Bóle stawów; Bóle mięśni

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Ginekomastia

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania

Osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

Podwyższona

temperatura ciała; Obrzęk obwodowy

   
Nolpaza 20 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Pantoprazolu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Badania na zwierzętach wykazały, że pantoprazol przenika do mleka. Stwierdzono również przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego decyzję dotyczącą kontynuowania lub przerwania karmienia piersią czy też kontynuowania lub przerwania leczenia pantoprazolem należy podjąć, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia pantoprazolem dla kobiety.

Nolpaza 20 - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia wzroku (patrz punkt 4.8). Pacjenci, u których one wystąpią, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nolpaza 20 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 98 tabl. - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 50 tabl. - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (blistry) - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 20

  Nolpaza 20

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  9,65 zł
  Powiązane artykuły
  Refluks - rodzaje, przyczyny, objawy i zapobieganie refluksowi żołądkowo-przełykowemu

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  Nie tylko zgaga Choroba refluksowa przełyku to najczęstsza przypadłość atakująca górny odcinek jelita. Mimo że jest tak powszechna, w wielu przypadkach pozostaje niezdiagnozowana. Najczęściej znana jest z głównego objawu, czyli zgagi. Jednak jest to tylko...

  Dolegliwości w ciąży

  Skuteczne sposoby na zgagę w ciąży

  Zgaga i refluks często pojawiają się u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Dolegliwości te występują po posiłkach i polegają na wydzielaniu soku żołądkowego, który przez przełyk dostaje się do gardła. Zgaga w ciąży nie jest niebezpieczna dla zdrowia i...

  Zdrowie

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe są enzymami z grupy hydrolaz i przyczyniają się do rozkładu kwasów nukleinowych. W wyniku tego procesu kwasy nukleinowe zostają rozłożone na nukleotydy. Nukleazy trzustkowe należą do enzymów trawiennych, które odpowiadają za przetwarzanie...

  Zgaga - przyczyny, objawy, leczenie

  Produkty niewskazane przy problemach ze zgagą

  Refluks żołądkowo-przełykowy to cofanie się soków żołądkowych przez przełyk aż do jamy ustnej. Wynika on z nieprawidłowego funkcjonowania zwieracza przełyku. U osób dorosłych ma postać zgagi, której towarzyszy pieczenie w żołądku, nieprzyjemny smak w...

  Zabiegi

  Fundoplikacja

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego i możliwe powikłania Pacjenci cierpiący na refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej uskarżają się na zgagę, odbijanie, wymioty i nudności. Ponadto doskwierają im bóle w klatce piersiowej, mogące imitować bóle niedokrwienne...

  Refluks - rodzaje, przyczyny, objawy i zapobieganie refluksowi żołądkowo-przełykowemu

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu mogą w znaczny sposób utrudniać normalne funkcjonowanie. Refluks żołądkowo-przełykowy, a właściwie choroba refluksowa przełyku jest problemem wielu pacjentów. Schorzenie to dotyka zazwyczaj osób powyżej czterdziestego roku życia. Związane...

  Fundoplikacja

  Fundoplikacja

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego i możliwe powikłania Pacjenci cierpiący na refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej uskarżają się na zgagę, odbijanie, wymioty i nudności. Ponadto doskwierają im bóle w klatce piersiowej, mogące imitować bóle niedokrwienne...

  Diety dla chorych

  Dieta przy refluksie - zasady, przeciwwskazania, zalecenia

  Dieta przy refluksie - zasady, przeciwwskazania, zalecenia

  Najczęstszą przyczyną refluksu jest nieprawidłowe działanie dolnego zwieracza przełyku. Osoby, u których występuje refluks, powinny wprowadzić do swojej diety i stylu życia zmiany, które złagodzą objawy choroby. Dieta przy refluksie przewiduje ograniczenie...