Naratriptan Stada

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
2,5 mg
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STADA ARZNEIMITTEL AG

Naratriptan Stada - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Naratriptan Stada - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Naratriptan Stada - opis

Produkt leczniczy Naratriptan STADA wskazany jest w doraźnym leczeniu ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury.

Naratriptan Stada - skład

Każda tabletka zawiera 2,5 mg naratryptanu w postaci naratryptanu chlorowodorku.

Substancja pomocnicza: jedna tabletka zawiera 174,8 mg laktozy.

Jedna tabletka zawiera 0,28 mg lecytyny sojowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Naratriptan Stada - dawkowanie

Naratriptan STADA należy zażywać jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny, ale produkt jest również skuteczny po zażyciu w późniejszej fazie.

Produktu Naratriptan STADA nie należy stosować zapobiegawczo.

Naratriptan STADA należy połykać w całości, popijając tabletkę wodą.

Dorośli (od 18 do 65 lat):

Zalecana dawka produktu Naratriptan STADA wynosi jedną tabletkę 2,5 mg.

W razie nawrotu objawów po początkowym ich ustąpieniu, można zażyć drugą dawkę, ale minimalny czas pomiędzy dawkami powinien wynosić 4 godziny. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 tabletki po 2,5 mg na dobę.

Jeśli objawy napadu migreny nie ustąpią po zastosowaniu pierwszej dawki, nie należy przyjmować kolejnej dawki produktu podczas tego samego napadu, ponieważ nie wykazano korzyści z takiego leczenia. Naratriptan STADA może być stosowany w kolejnych napadach migreny.

Młodzież (od 12 do 17 lat):

W kontrolowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym u młodzieży obserwowano wysoki odsetek odpowiedzi na placebo. Nie wykazano skuteczności naratryptanu w tej populacji i dlatego stosowanie w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

Dzieci (poniżej 12 lat):

Nie zaleca się stosowania produktu Naratriptan STADA u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności naratryptanu u osób w wieku powyżej 65 lat, dlatego stosowanie w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

Zaburzenia czynności nerek:

Maksymalna dawka dobowa u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek wynosi jedna tabletka 2,5 mg. Stosowanie naratryptanu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby:

Maksymalna dawka dobowa u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby wynosi jedna tabletka 2,5 mg. Stosowanie naratryptanu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Naratriptan Stada - środki ostrożności

Naratryptan może być stosowany wyłącznie u pacjentów z jednoznacznie rozpoznaną migreną.

Naratryptan nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub oftalmoplegiczną.

Tak jak w przypadku innych doraźnych metod leczenia ostrych napadów migreny, u pacjentów z migrenowym bólem głowy, u których wcześniej nie rozpoznawano migreny i u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, u których ból przebiega z nietypowymi objawami, należy wykluczyć inną, ciężką neurologiczną przyczynę dolegliwości. Należy mieć na uwadze, że u pacjentów z migreną może istnieć ryzyko wystąpienia pewnych incydentów naczyniowo-mózgowych (np. CVA lub TIA).

Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności naratryptanu podawanego w fazie aury, przed wystąpieniem bólu migrenowego.

Tak jak w przypadku innych agonistów receptora serotoninowego 5-HT1, bez wcześniejszej diagnostyki kardiologicznej naratryptanu nie należy stosować u osób z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym u osób palących duże ilości tytoniu lub stosujących leczenie substytucyjne nikotyną (patrz punkt 4.3). Należy zachować szczególną ostrożność u kobiet po menopauzie, mężczyzn w wieku powyżej 40 lat lub pacjentów z wymienionymi czynnikami ryzyka.

Jednakże, przeprowadzona diagnostyka może nie zidentyfikować wszystkich pacjentów z zaburzeniami serca, i bardzo rzadko po podawaniu agonistów receptora serotoninowego 5-HT1, występowały ciężkie zaburzenia serca u pacjentów bez istniejącej choroby serca i naczyń.

Podanie naratryptanu może być powiązane z wystąpieniem przejściowych objawów, w tym bólu i ucisku w klatce piersiowej, który może być silny i obejmować gardło (patrz punkt 4.8). Jeśli istnieje podejrzenie, że są to objawy choroby niedokrwiennej serca, nie należy podawać kolejnych dawek naratryptanu i należy przeprowadzić właściwą diagnostykę (patrz punkt 4.8).

Naratryptan zawiera składnik sulfonamidowy, z tego powodu istnieje teoretyczne ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Podczas stosowania tryptanów w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs) / inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRIs) zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu wegetatywnego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Jeżeli równoczesne leczenie naratryptanem i SSRI / SNRI jest uzasadnione klinicznie, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta, zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki lub włączenia do leczenia innego produktu leczniczego o właściwościach serotoninergicznych (patrz punkt 4.5).

Podczas jednoczesnego stosowania naratryptanu i preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych w bólu głowy może skutkować ich nasilaniem. Jeżeli wystąpi lub jest podejrzewana taka sytuacja, należy skonsultować się z lekarzem i przerwać leczenie. U każdego pacjenta, u którego podczas regularnego stosowania leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy występuje często lub codziennie ból głowy (niezależnie od leczenia lub spowodowany leczeniem), należy rozważyć rozpoznanie polekowego bólu głowy (MOH, ang. medication overuse headache).

Tabletki produktu Naratriptan STADA zawierają laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Naratriptan Stada - przedawkowanie

Podanie dużej dawki naratryptanu wynoszącej 25 mg u jednego zdrowego ochotnika płci męskiej spowodowało zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi o 71 mmHg i wystąpienie działań niepożądanych, w tym uczucie lekkości głowy, uczucia ucisku w obrębie szyi i utratę koordynacji. Po 8 godzinach od podania dawki, wartości ciśnienia tętniczego krwi powróciły do normy bez interwencji farmakologicznej.

Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na usuwanie naratryptanu z osocza krwi.

Leczenie

W przypadku przedawkowania naratryptanu, pacjenta należy poddać obserwacji przez co najmniej 24 godziny i jeśli konieczne, zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące.

Naratriptan Stada - przeciwskazania

- Nadwrażliwość na naratryptan, soję, orzeszki ziemne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. - Wywiad w kierunku zawału mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala / skurcz naczyń wieńcowych, choroba naczyń obwodowych, pacjenci z objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca.

- Incydent naczyniowo - mózgowy (CVA, ang. Cerebrovascular Accident) lub przemijający napad niedokrwienny (TIA, ang. Temporary Ischemic Atack) w wywiadzie.

- Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze, niedostatecznie kontrolowane łagodne nadciśnienie tętnicze.

- Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min) lub ciężkie zaburzenia czynności nerek (stopień C w skali Child-Pugh).

- Jednoczesne stosowanie naratryptanu z ergotaminą i jej pochodnymi (w tym z metyzergidem) oraz z lekami z grupy tryptanów/agonistami receptora 5-HT1.

Naratriptan Stada - działania niepożądane

Niektóre z objawów zgłaszanych jako działania niepożądane mogą być objawami napadu migreny.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania, według następującej konwencji: bardzo często (≥ 1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znane (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Uczucie mrowienia, zawroty głowy, senność.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: bradykardia, tachykardia, kołatanie serca.

Bardzo rzadko: skurcz naczyń wieńcowych, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: niedokrwienie obwodowe.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności i wymioty.

Rzadko: niedokrwienne zapalenie okrężnicy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: uczucie ciężkości (zazwyczaj przemijające, może być nasilone i obejmować jakikolwiek obszar ciała, w tym klatkę piersiową i gardło).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: uczucie gorąca, złe samopoczucie/ uczucie zmęczenia

Niezbyt często: ból, uczucie ucisku lub zaciskania. Te objawy są zazwyczaj przemijające, mogą być nasilone i obejmować jakikolwiek obszar ciała, w tym klatkę piersiową i gardło.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi o około 5 mmHg (skurczowego) i o 3 mmHg (rozkurczowego) przez okres do 12 godzin od podania leku.

Naratryptan może bardzo rzadko powodować reakcje alergiczne.

Naratriptan Stada - ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży.

Doświadczenia na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie działanie teratogenne. Jednakże, u królików stwierdzono opóźnione kostnienie u płodów i możliwy wpływ na przeżywalność zarodków.

Podawanie naratryptanu można rozważyć tylko wtedy, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla płodu.

Naratryptan i (lub) pochodne metabolity przenikają do mleka u karmiących szczurów. Przejściowe działanie na potomstwo w okresie przedurodzeniowym i pourodzeniowym u szczurów obserwowano tylko wtedy, jeśli ekspozycja u samic była znacznie większa niż ekspozycja po podaniu maksymalnej dawki zalecanej u ludzi. Nie przeprowadzono badań w celu określenia stopnia przenikania naratryptanu do mleka u kobiet karmiących piersią. Zaleca się, aby unikać karmienia piersią przez 24 godziny po zażyciu naratryptanu, w celu ograniczenia ekspozycji u niemowląt.

Naratriptan Stada - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. U osób wykonujących czynności wymagające czujności (jak kierowanie pojazdami mechanicznymi lub obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu) należy zachować ostrożność, ponieważ podczas napadu migreny może wystąpić senność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Naratriptan Stada - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Naratriptanum

  Dostępne opakowania
  Naratriptan Stada

  Naratriptan Stada

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 2,5 mg
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Naratriptan Stada

  Naratriptan Stada

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 2,5 mg
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Leki i suplementy

  Skuteczność leków przeciwbólowych

  Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące około 45,000 pacjentów biorących udział w 350 badaniach, co pozwoliło im ocenić skuteczność popularnych środków przeciwbólowych w określonych dawkach. Badanie dotyczyło również tych leków, których działanie jest...

  Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

  Antydepresant i środek przeciwbólowy - złe połączenie

  Uważaj! Coraz więcej pacjentów przyjmuje leki przeciwdepresyjne. Są uznawane za bezpieczne i nieuzależniające, ale mogą wchodzić w interakcje z innymi medykamentami. Na rynku jest osiem grup leków i ok. 20 substancji czynnych wykorzystywanych w terapii...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  Objawy depresji

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Migrena

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Migrena

  Rodzaje bóli migrenowych

  Rodzaje bóli migrenowych

  Migrena niejedno ma imię Migrena jest bardzo uciążliwą dolegliwością. Może różnie się objawiać, a jej czas trwania nie zawsze musi być taki sam.

  Migrena

  Zachowaj kontrolę nad migreną

  Artykuł sponsorowany Migrena jest chorobą niezwykle rozpowszechnioną, badania epidemiologiczne oceniają jej częstość na około 10-15 proc. populacji. Jest więc najczęstszą chorobą neurologiczną i jedną z częstszych przewlekłch chorób człowieka1. Migrena...