ItraGen

zobacz opinie o produkcie »
Cena
79,35 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,1 g
Ilość
4 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GENERICS (UK) LTD.

ItraGen - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

ItraGen - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

ItraGen - opis

- Kandydoza sromu i pochwy.

- Kandydoza jamy ustnej, grzybice skóry (np. grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp, grzybica dłoni), grzybice paznokci (wywołane przez dermatofity i drożdżaki) oraz łupież pstry.

- Sporotrychoza limfatyczno-skórna, parakokcydioidomikoza, blastomikoza (u osób z prawidłową odpornością) oraz histoplazmoza.

- Itrakonazol może być stosowany w leczeniu pacjentów z inwazyjną postacią aspergilozy, u których stwierdzono oporność lub nietolerancję na leczenie amfoterycyną B.

Podczas przepisywania leków przeciwgrzybiczych należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwgrzybiczych.

ItraGen - skład

Jedna kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu (ItraconazoJum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna kapsułka zawiera195 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

ItraGen - dawkowanie

Itrakonazol kapsułki przeznaczone są do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować bezpośrednio po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości.

Dawkowanie zalecane u dorosłych i młodzieży

- Kandydoza sromu i pochwy: 200 mg rano i 200 mg wieczorem przez 1 dobę.

- Kandydoza jamy ustnej: 100 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

- Grzybica tułowia, grzybica pachwin: 100 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

- Grzybica stóp, grzybica dłoni: 100 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

- Łupież pstry: 200 mg raz na dobę przez 1 tydzień.

- Grzybica paznokci

* Leczenie cykliczne

Jeden cykl obejmuje podawanie dwóch kapsułek dwa razy na dobę przez jeden tydzień (400 mg na dobę), po czym następuje okres trzech tygodni bez leczenia.

Trzy cykle stosuje się w leczeniu grzybicy paznokci stóp, dwa cykle zaleca się w leczeniu grzybicy paznokci rąk.

* Leczenie ciągłe

Dwie kapsułki (200 mg na dobę) jeden raz na dobę przez 3 miesiące.

Skutki leczenia będą widoczne również po zakończeniu stosowania leku, w miarę wzrostu

paznokcia.

- Sporotrychoza limfatyczno-skórna*: 100 mg jeden raz na dobę przez 3 miesiące.

- Parakokcydioidomikoza*: 100 mg jeden raz na dobę przez 6 miesięcy.

- Blastomikoza*: 100 mg jeden raz na dobę, dawkę można zwiększyć do 200 mg dwa razy na dobę przez 6 miesięcy.

- Histoplazmoza*: 200 mg jeden raz na dobę, dawkę można zwiększyć do 200 mg dwa razy na dobę przez 8 miesięcy.

- Aspergiloza inwazyjna: początkowa dawka 200 mg trzy razy na dobę przez 4 dni, a następnie 200 mg dwa razy na dobę do uzyskania ujemnego wyniku posiewu lub ustąpienia zmian chorobowych (przez okres 2 do 5 miesięcy) lub do ustąpienia neutropenii.

*) Podano średni czas leczenia, który może się różnić w zależności od nasilenia dolegliwości oraz ustąpienia zmian klinicznych i mikologicznych.

W zakażeniach grzybiczych skóry optymalne wyniki kliniczne uzyskuje się po 1 do 4 tygodni od zakończenia leczenia, w zakażeniach paznokci po 6 do 9 miesięcy od zakończenia leczenia. Jest to spowodowane wolniejszym usuwaniem itrakonazolu ze skóry i paznokci niż z osocza krwi.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Dane dotyczące stosowania itrakonazolu u dzieci są niewystarczające, z tego powodu nie zaleca się jego stosowania, o ile potencjalne korzyści nie przeważają nad możliwym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Osoby w podeszłym wieku

Dane dotyczące stosowania itrakonazolu u osób w podeszłym wieku są niewystarczające, z tego powodu nie zaleca się jego stosowania, o ile potencjalne korzyści nie przeważają nad możliwym ryzykiem.

Niewydolność wątroby

Itrakonazol jest metabolizowany głównie w wątrobie. U niektórych pacjentów z marskością wątroby zaobserwowano mniejszą dostępność biologiczną po podaniu doustnym, choć nie było to statystycznie znaczące. Okres półtrwania itrakonazolu nieznacznie, choć statystycznie znacząco, wzrastał. W razie konieczności należy modyfikować dawkowanie leku. Może być konieczne kontrolowanie stężenia itrakonazolu w osoczu (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek

Dostępność biologiczna itrakonazolu po podaniu doustnym może być zmniejszona u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy wówczas rozważyć modyfikację dawkowania leku. Może być konieczne kontrolowanie stężenia leku w osoczu. Itrakonazol nie może być usunięty metodą dializy (patrz punkt 4.4).

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

Jeśli kwaśność soku żołądkowego jest zmniejszona, zmniejsza się wchłanianie itrakonazolu. Informacje dotyczące pacjentów z achlorhydrią i pacjentów ze zmniejszonym wydzielaniem soku żołądkowego lub przyjmujących leki zobojętniające kwas, patrz punkt 4.4.

Zmniejszone wchłanianie u chorych na AIDS i u pacjentów z neutropenią może prowadzić do małego stężenia itrakonazolu we krwi i w rezultacie do braku jego skuteczności. W takich przypadkach może być wskazane kontrolowanie stężenia i w razie konieczności modyfikacja dawki.

ItraGen - środki ostrożności

Nadwrażliwość krzyżowa

Brak jest informacji dotyczących nadwrażliwości krzyżowej pomiędzy itrakonazolem, a innymi lekami przeciwgrzybicznymi z grupy azoli, jednakże należy zachować ostrożność przy przepisywaniu produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde pacjentom ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne związki z gupy azoli.

Wpływ na serce

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników, którzy przyjmowali itrakonazol w postaci dożylnej, obserwowano przemijające, bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Zaburzenia te ustępowały przed podaniem następnego wlewu dożylnego. Nie wiadomo, czy opisywane zjawisko ma znaczenie kliniczne w odniesieniu do postaci doustnych leku.

Wykazano, że itrakonazol ma działanie inotropowe ujemne. Opisywano przypadki zastoinowej niewydolności serca w związku z jego stosowaniem. W doniesieniach spontanicznych niewydolność serca była stwierdzana częściej po podaniu dawki dobowej 400 mg niż po zastosowaniu innych, mniejszych dawek dobowych, co świadczy o tym, że ryzyko wystąpienia niewydolności serca może zwiększać się wraz z dawką dobową itrakonazolu.

Nie stosować produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, chyba że korzyści z leczenia wyraźnie przewyższają ryzyko stosowania. Podczas oceny korzyści i ryzyka u danego pacjenta należy uwzględnić takie indywidualne czynniki, jak ciężkość choroby, dawkowanie leku oraz indywidualne czynniki ryzyka rozwoju zastoinowej niewydolności serca. Te czynniki ryzyka obejmują choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna i choroby zastawek serca, ciężkie choroby płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc; niewydolność nerek oraz inne choroby przebiegające z obrzękami. Takiego pacjenta należy poinformować o objawach zastoinowej niewydolności serca oraz leczyć ostrożnie i obserwować, czy w czasie leczenia nie występują objawy zastoinowej niewydolności serca. Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać podawanie leku Itragen, 100 mg, kapsułki twarde.

Leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych mogą mieć działanie inotropowe ujemne, które może się sumować z inotropowo-ujemnym działaniem itrakonazolu. Ponadto itrakonazol może hamować metabolizm tych leków. Z tych powodów należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania itrakonazolu i antagonistów kanałów wapniowych, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia zastoinowej niewydolności serca.

Wpływ na czynność wątroby

Podczas leczenia produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde bardzo rzadko zaobserwowano występowanie ciężkiej hepatotoksyczności, w tym przypadków ostrej niewydolności wątroby zakończonych zgonem. Większość z tych przypadków miało miejsce u pacjentów z istniej ącą wcześniej chorobą wątroby, leczonych z powodu grzybic układowych, mających inne poważne obciążenia zdrowotne i (lub) przyjmujących inne leki hepatotoksyczne. U niektórych z tych pacjentów nie występowały oczywiste czynniki ryzyka choroby wątroby. Niektóre z tych przypadków wystąpiły w ciągu pierwszego miesiąca leczenia, w tym kilka w ciągu pierwszego tygodnia. U pacjentów leczonych produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde należy rozważyć monitorowanie czynności wątroby. Pacjentów należy poinformować, by niezwłocznie powiadomili lekarza, jeśli wystąpią u nich objawy świadczące o zapaleniu wątroby, takie jak: brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha lub ciemna barwa moczu. U pacjentów zgłaszaj ących takie objawy należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde oraz przeprowadzić ocenę czynności wątroby. U pacjentów, u których stwierdza się podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych, czynną chorobę wątroby, a także u pacjentów, u których po zastosowaniu innych leków występowały objawy toksycznego działania na wątrobę, nie należy rozpoczynać stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde , chyba że spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem uszkodzenia wątroby. W przypadkach tych konieczne jest kontrolowanie aktywności enzymów wątrobowych.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

Wchłanianie itrakonazolu po podaniu doustnym jest słabsze w przypadku zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego. Pacjenci przyjmujący leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu) powinni stosować je co najmniej 2 godziny po podaniu produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde . Pacjentom z achlorhydrią, występującą u niektórych pacjentów z AIDS oraz u pacjentów przyjmujących leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego (np. antagoniści receptora H2, inhibitory pompy protonowej), zaleca się podawanie produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde kapsułki z napojami typu ?cola".

Stosowanie u dzieci

Dane kliniczne dotyczące stosowania itrakonazolu u dzieci są ograniczone. Z tego powodu nie należy stosować produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde u dzieci, z wyjątkiem przypadków, w których spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Osoby w podeszłym wieku

Dane kliniczne dotyczące stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek u osób w podeszłym wieku są ograniczone. Produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek nie należy stosować u osób w podeszłym wieku, o ile możliwe korzyści nie przeważają potencjalnego ryzyka.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dostępne są ograniczone dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z niewydolnością wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dostępne są ograniczone dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek biodostępność itrakonazolu po zastosowaniu doustnym może być obniżona. Należy wziąć pod uwagę modyfikację dawkowania.

Utrata słuchu

U niektórych pacjentów leczonych itrakonazolem stwierdzano przemijającą lub stałą utratę słuchu. Kilka z tych doniesień dotyczyło jednoczesnego stosowania chinidyny, która jest przeciwwskazana (patrz punkty 4.3 i 4.5). Utrata słuchu zwykle ustępuje po zakończeniu leczenia ale u części pacjentów może utrzymywać się.

Pacjenci z osłabioną odpornością

U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością (np. pacjenci z neutropenią, AIDS, po przeszczepach narządów), biodostępność produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde podawanego doustnie może być zmniejszona.

Pacjenci z grzybicą układową stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia Z powodu swoich właściwości farmakokinetycznych (patrz punkt 5.2), produkt Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek nie jest zalecany do rozpoczynania leczenia bezpośrednio zagrażających życiu grzybic układowych.

Pacjenci z AIDS

Jeśli u pacjenta z AIDS, leczonego z powodu grzybicy układowej, takiej jak sporotrychoza, blastomikoza, histoplazmoza lub kryptokokoza (postać z zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych lub bez), istnieje ryzyko nawrotu zakażenia, należy rozważyć pozostawienie leczenia podtrzymującego.

Neuropatia

Leczenie produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek należy przerwać, jeśli wystąpią objawy neuropatii, którą można wiązać z przyjmowaniem leku.

Zaburzenia metabolizmu metabolizmu węglowodanów

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

Oporność krzyżowa

W przypadku kandydoz układowych wywołanych szczepami Candida podejrzanymi o oporność na flukonazol, należy sprawdzić przed rozpoczęciem leczenia w badaniach laboratoryjnych wrażliwość tych szczepów na itrakonazol.

Możliwość interakcji

Produkt Itragen, 100 mg, kapsułki twarde ma zdolność klinicznie istotnych interakcji lekowych (patrz punkt 4.5).

Itrakonazolu nie należy stosować w okresie 2 tygodni od odstawienia leków indukujących aktywność cytochromu CYP 3A4 (ryfampicyna, ryfabutyna, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, preparaty dziurawca). Stosowanie itrakonazolu z którymś z wyżej wymienionych leków może prowadzić do zmniejszenia stężenia itrakonazolu w osoczu poniżej stężenia terapeutycznego, a co za tym idzie - do niepowodzenia leczenia.

ItraGen - przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie przedawkowania należy zastosować środki podtrzymujące czynności życiowe. Płukanie żołądka można wykonać w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia leku. Można podać węgiel aktywowany, jeśli metoda ta zostanie uznana za odpowiednią. Usunięcie itrakonazolu metodą hemodializy jest niemożliwe.

Nie ma swoistego antidotum.

ItraGen - przeciwwskazania

? Lek Itragen, 100 mg, kapsułki twarde jest przeciwwskazany u pacjentów z Nadwrażliwością w wywiadzie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

? Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie z lekiem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde, następujących leków (patrz punkt 4.5):

- leków metabolizowanych przez CYP3A4, które mogą wydłużać odstęp OT, np.: astemizol, beprydyl, cyzapryd, chinidyna, pimozyd, mizolastyna, dofetylid, lewacetylmetadol (lewometadyl), sertindol i terfenadyna; jednocześnie z produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde jest przeciwwskazane. Jednoczesne stosowanie może powodować zwiększenie stężenia tych leków w osoczu, prowadząc do wydłużenia odstępu QTc i rzadko wystąpienia torsade des pointes,

- leków z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA metabolizowanych przez CYP3A-4, takich jak symwastatyna, atorwastatyna i lowastatyna;

- midazolam i triazolam podawanych doustnie;

- alkaloidów sporyszu, takich jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i metyloergometryna (metyloergonowina) ;

- eletryptan; nizoldypina.

? Produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde nie należy stosować u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami czynności komór serca, takimi jak zastoinowa niewydolność serca (ang. congestive heart failure, CHF) lub zastoinowa niewydolność serca w wywiadzie, z wyjątkiem leczenia zakażeń zagrażających życiu lub innych ciężkich zakażeń

? Nie należy stosować leku Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w okresie ciąży ( za wyjątkiem przypadków zagrożenia życia). Patrz punkt 4.6.

Kobiety w wieku rozrodczym stosując lek Itragen, 100 mg, kapsułki twarde, powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Należy ją kontynuować, aż do okresu wystąpienia krwawienia miesiączkowego po zakończeniu stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde.

ItraGen - działania niepożądane

Na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych itrakonazolu w kapsułkach i po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono przedstawione niżej objawy niepożądane dotyczące wszystkich postaci itrakonazolu.

W podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu kliniczninczym, obejmującym 2104 pacjentów leczonych itrakonazolem w przebiegu grzybic skóry lub paznokci, najczęściej występujące działania niepożądane dotyczyły żołądka i jelit, skóry i wątroby.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów. W ramach każdego układu i narządu, działania niepożądane zostały przedstawione według częstości występowania, zgodnie z następującym schematem: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

leukopenia

Częstość nieznana

neutropenia, małopłytkowość.

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość*

Częstość nieznana

reakcje anafilaktyczne, reakcje rzekomo anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, zespół choroby posurowiczej

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

hipokaliemia, hipertriglicerydemia

 

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

ból głowy, zawroty głowy, parestezje

 

Rzadko

hipoestezje

Częstość nieznana

neuropatia obwodowa*

 

Zaburzenia oka

Rzadko

zaburzenia widzenia

Częstość nieznana

niewyraźne i podwójne widzenie

 

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

szumy uszne

Częstość nieznana

przemijająca lub trwała utrata słuchu*

 

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

zastoinowa niewydolność serca

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

obrzęk płuc

 
 

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

ból brzucha, nudności

Niezbyt często

wymioty, biegunka, zaparcia, niestrawność, zaburzenia smaku, wzdęcia

Rzadko

zapalenie trzustki

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Hiperbilirubinemia, zwiększona aktywność AlAT, zwiększona aktywność AspAT

Rzadko

przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana

ostra niewydolność wątroby*, zapalenie wątroby, działanie hepatotoksyczne*

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka

Niezbyt często

pokrzywka, łysienie, świąd

Bardzo rzadko

martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, leukoklastyczne zapalenie naczyń, nadwrażliwość na światło

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana

bóle mięśni, bóle stawów

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

częstomocz

Częstość nieznana

nietrzymanie moczu

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

zaburzenia miesiączkowania

Częstość nieznana

zaburzenia erekcji

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Niezbyt często

obrzęk

Rzadko

gorączka

* patrz punkt 4.4

ItraGen - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których możliwa korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu (patrz punkt 4.3).

W badaniach na zwierzętach wykazano, że itrakonazol wywiera szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w czasie ciąży. Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki wystąpienia wad wrodzonych. Obejmowały one deformacje w obrębie szkieletu, dróg moczowo-płciowych, układu sercowo-naczyniowego i narządu wzroku, jak również aberracje chromosomalne i złożone wady rozwojowe. Związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem wad, a stosowaniem produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde nie został ustalony. Dane epidemiologiczne, dotyczące stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w trakcie pierwszego trymestru ciąży, głównie u pacjentek stosujących go krótkotrwale z powodu grzybicy pochwy i sromu, nie wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia deformacji u płodu w porównaniu z grupą kontrolną nie otrzymującą żadnych leków o działaniu teratogennym.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym stosujące produkt Itragen, 100 mg, kapsułki twarde powinny stosować skuteczną antykoncepcję. Odpowiednie środki antykoncepcyjne należy stosować po zakończeniu stosowania leku Itragen, aż do wystąpienia następnej miesiączki.

Ograniczone dane dotyczące krótkotrwałego stosowania itrakonazolu u kobiet w ciąży nie wskazuj ą jak dotąd na szkodliwy wpływ leku. Brak udokumentowanych danych dotyczących długotrwałego stosowania leku w czasie ciąży. W badaniach na zwierzętach wykazano szkodliwość itrakonazolu (patrz punkt 5.3). Dlatego też preparatu nie należy stosować w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Itrakonazol przenika do mleka kobiecego. Podczas karmienia piersią należy rozważyć oczekiwane korzyści ze stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w stosunku do potencjalnego ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjentka nie powinna karmić piersią.

ItraGen - prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu itrakonazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia objawów niepożądanych takich jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata słuchu (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

ItraGen - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Itraconazolum

  Itrakonazol to syntetyczna substancja lecznicza o działaniu przeciwgrzybiczym z grupy pochodnych triazolu. Stosowana jest w grzybicach pochwy, sromu, skóry, paznokci, jamy ustnej, rogówki, a także łupieżu pstrym i grzybicach układowych, czyli zakażeniach grzybiczych skutkujących zmianami w obrębie narządów.

  Dostępne opakowania
  ItraGen

  ItraGen

  kapsułki twarde - 4 kaps. - 0,1 g
  GENERICS (UK) LTD.
  ItraGen

  ItraGen

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,1 g
  GENERICS (UK) LTD.
  ItraGen

  ItraGen

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 0,1 g
  GENERICS (UK) LTD.
  79,35 zł
  Powiązane artykuły
  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Objawy grzybicy stóp i dłoni

  Objawy grzybicy stóp i dłoni

  Objawy grzybicy mogą z pozoru przypominać zwykłe zaczerwienienia i obtarcia. Grzybica skóry stóp czy dłoni może przez długi czas rozwijać się w ciele, nie budząc większych podejrzeń. Ważne jest jednak, by w odpowiednim momencie rozpoznać u siebie rozwijającą...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Grzybica stóp i dłoni

  Grzybica stóp i dłoni

  Objawy grzybicy mogą być początkowo trudne do rozpoznania, a nieleczona choroba może rozwijać się przez długi czas. Drobniutkie grzyby wywołujące chorobę mogą być przenoszone na sąsiednie okolice i powodować zarażenia w innych miejscach. Dlatego też...

  Leczenie grzybicy

  Przeciwgrzybicze właściwości olejku lawendowego

  Przeciwgrzybicze właściwości olejku lawendowego

  Journal of Medical Microbiology opublikował wyniki badań wskazujących, iż lawendowy olejek eteryczny może okazać się pomocny w leczeniu infekcji opornych na leki przeciwgrzybicze. Wykazuje on właściwości przeciwgrzybicze w walce z odmianami grzybów odpowiedzialnych...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Korzystanie z basenów a grzybica

  Korzystanie z basenów a grzybica

  Grzybica stóp i paznokci szczególnie często dotyka osoby korzystające z basenów. Dzieje się tak dlatego, że baseny to dobre miejsce do rozprzestrzeniania się dla grzybów wywołujących tę chorobę. Zarażeniu nimi można jednak zapobiec stosując kilka zasad...

  Rodzaje grzybicy

  Leczenie grzybicy paznokci

  Leczenie grzybicy paznokci

  Grzybica może dotknąć zarówno paznokci u stóp, jak i u rąk. Paznokieć zarażony grzybicą zmienia kolor, staje się żółty, brązowy lub pojawia się na nim biała plama. Czasami zmianom towarzyszy również ból. Na szczęście infekcje grzybicze można dzisiaj skutecznie...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Komplikacje grzybicy stóp

  Komplikacje grzybicy stóp

  Gdy twoje stopy zaczynają swędzieć, a wkrótce również piec oraz pojawiają się na nich pęcherze prawdopodobnie masz grzybicę stóp. Leczenie grzybicy stóp jest najefektywniejsze, gdy zacznie się je wcześnie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy leczenie...

  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Jak leczyć grzybicę stóp?

  Jak leczyć grzybicę stóp?

  Grzybica stóp jest bardzo rozpowszechniona, szacuje się że może z jej powodu cierpieć nawet połowa naszego społeczeństwa. Częstość ich występowania zwiększyła się znacznie w ciągu ostatnich lat, co związane jest z rozwojem cywilizacyjnym: częściej korzystamy...