Iclopid

zobacz opinie o produkcie »
Cena
12,83 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
20 tabl. (pojem.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Iclopid - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Iclopid - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Iclopid - opis

- Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u chorych po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne (TIA) w wywiadzie).

- Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych) u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego.

- Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom.

Ze względu na ryzyko wystąpienia ostrej neutropenii i (lub) agranulocytozy tyklopidynę należy stosować u tych pacjentów, u których występuje nadwrażliwość lub brak skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy.

Iclopid - skład

1 tabletka powlekana zawiera 250 mg tyklopidyny chlorowodorku (Ticlopidini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Iclopid - dawkowanie

Dorośli

Zwykle stosuje się 250 mg tyklopidyny (1 tabletka) dwa razy na dobę, podczas posiłku.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci.

Iclopid - środki ostrożności

W trakcie leczenia mogą wystąpić powikłania krwotoczne i hematologiczne, niekiedy o ciężkim przebiegu i niepomyślnym rokowaniu. Przyczyny ciężkich hematologicznych działań niepożądanych takich jak neutropenia lub agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa i niedokrwistość plastyczna mogą być związane:

- z nieodpowiednim monitorowaniem, późnym rozpoznaniem i nieodpowiednim postępowaniem terapeutycznym w przypadku wystąpienia działań niepożądanych;

- z równoczesnym podawaniem leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych, takich jak kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jednak w przypadku założenia stentu metalowego tyklopidynę należy podawać w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (100 mg do 325 mg na dobę) przez miesiąc po implantacji.

Monitorowanie wskaźników hematologicznych

Przed zastosowaniem leku należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem (w tym oznaczenie liczby płytek krwi). Badanie należy powtarzać co 2 tygodnie w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia, a w przypadku konieczności przerwania leczenia w tym okresie - w ciągu 15 dni po jego zakończeniu. W przypadku neutropenii (liczba leukocytów obojętnochłonnych w 1 mm3 mniejsza niż 1500) lub małopłytkowości (liczba płytek krwi w 1 mm3 mniejsza niż 100 000) produkt leczniczy należy odstawić i monitorować całkowitą liczbę krwinek wraz z rozmazem oraz liczbę płytek krwi, do czasu powrotu parametrów do normy.

Monitorowanie kliniczne

Pacjentom należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niepożądanych działań leku podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia.

Należy poinformować pacjentów, że w przypadku wystąpienia następujących objawów:

- neutropenia (gorączka, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej );

- małopłytkowość i (lub) zaburzenia krzepnięcia (przedłużone lub nietypowe krwawienie, podbiegnięcia krwawe, plamica, smoliste stolce);

- zapalenie wątroby (w tym żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec); powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i porozumieć się z lekarzem.

Lekarz może podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu tyklopidyny w zależności od stanu klinicznego pacjenta i wyników badań laboratoryjnych.

W przypadku podejrzewania zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ang. thrombotic thrombocytopenic purpura - TTP) pacjent powinien być leczony przez specjalistów hematologów (z powodu ryzyka zgonu). Chorobę tę można podejrzewać w przypadku wystąpienia gorączki, osłabienia, zblednięcia, wybroczyn lub plamicy, ciemnego zabarwienia moczu, żółtaczki lub zmian neurologicznych. Objawy te mogą wystąpić w różnej kolejności w ciągu godzin lub dni i mogą poprzedzić zmiany wyników badań laboratoryjnych. Istotne jest wykonanie rozmazu krwi - wystąpienie schistocytów potwierdza rozpoznanie. Większość przypadków TTP obserwowano podczas pierwszych 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Zaobserwowano, że przeprowadzenie plazmaferezy poprawia rokowanie.

Hemostaza

Należy zachować szczególną ostrożność stosując tyklopidynę u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia.

Wykonywanie punkcji lędźwiowej u pacjentów leczonych tyklopidyną zwiększa ryzyko krwawienia podpajęczynówkowego.

Tyklopidyny nie należy podawać jednocześnie z heparynami, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub innymi lekami przeciwpłytkowymi (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5). W wyjątkowych przypadkach jednoczesnego stosowania tych leków konieczna jest kontrola stanu klinicznego pacjenta i kontrola wyników badań laboratoryjnych, w tym czasu krwawienia.

W przypadku planowania zabiegu chirurgicznego tyklopidynę należy odstawić co najmniej na 10 dni przed terminem zabiegu. W sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie operacji ze wskazań nagłych, można zastosować trzy rodzaje postępowania pojedynczo lub w skojarzeniu, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwawienia i przedłużonego czasu krwawienia:

- podanie 0,5 do 1 mg/kg mc. metyloprednizolonu dożylnie, które można powtórzyć;

- zastosowanie desmopresyny w dawce 0,2 do 0,4 mcg/kg mc.;

- przetoczenie masy płytkowej.

Hipercholesterolemia może zmniejszać skuteczność przeciwpłytkową leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się ostrożność i ewentualne zmniejszenie dawki dobowej, z kontrolą czasu krwawienia.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, ponieważ tyklopidyna metabolizowana jest głównie w wątrobie. W przypadku wystąpienia zapalenia wątroby lub żółtaczki, leczenie tyklopidyną należy przerwać i zlecić wykonanie testów czynnościowych wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci.

Iclopid - przedawkowanie

Jak wykazano w badaniach na zwierzętach, przedawkowanie tyklopidyny może wywołać objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić również takie objawy jak: krwotok, drgawki, duszność, utrata równowagi, nieprawidłowy chód.

W przypadku przedawkowania należy wywołać wymioty, zastosować płukanie żołądka i leczenie podtrzymujące. Należy monitorować czas krwawienia.

Iclopid - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na tyklopidynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

- Skaza krwotoczna

- Zmiany chorobowe ze skłonnością do krwawień np. choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoczne incydenty naczyniowo-mózgowe w ostrej fazie

- Małopłytkowość, neutropenia lub agranulocytoza w wywiadzie

- Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego, w tym wydłużony czas krwawienia

Iclopid - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (> =1/10); (często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: neutropenia, w tym ciężka neutropenia. Wskaźniki morfologii krwi były monitorowane w dwóch dużych badaniach klinicznych przeprowadzonych u 2048 pacjentów z przemijającymi napadami niedokrwiennymi (TIA) i udarem mózgu leczonych tyklopidyną (wieloośrodkowe kontrolowane badania kliniczne CATS i TASS). U 2,4% pacjentów wystąpiła neutropenia, w tym u 0,8% ciężka neutropenia (poniżej 450 granulocytów obojętnochłonnych w 1 mm3 krwi). Większość przypadków ciężkiej neutropenii lub agranulocytozy (poniżej 300 neutrofili/mm3) występowała w ciągu pierwszych 3 miesięcy stosowania tyklopidyny.

Niezbyt często: izolowana małopłytkowość (poniżej 80 000/mm3) oraz rzadkie przypadki małopłytkowości połączonej z niedokrwistością hemolityczną.

Rzadko: aplazja szpiku kostnego lub pancytopenia, zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Często: powikłania krwotoczne związane z wydłużeniem czasu krwawienia i zmniejszoną agregacją płytek, jak krwawienia z nosa lub z przewodu pokarmowego, krwiomocz, siniaki i wybroczyny na skórze czy przedłużone krwawienia miesiączkowe u kobiet. Zgłaszano występowaniu krwawień śródoperacyjnych i pooperacyjnch (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: biegunka i nudności. Biegunka jest zwykle łagodna i przemijająca, występuje głównie podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia. Zaburzenia żołądka i jelit zwykle ustępują po 1 do 2 tygodni leczenia bez konieczności przerywania terapii.

Bardzo rzadko: ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (włącznie z limfocytowym zapaleniem okrężnicy). Jeśli zaburzenia są ciężkie i utrzymują się, leczenie tyklopidyną należy przerwać.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka skórna o charakterze plamkowo-grudkowym lub pokrzywki, często z towarzyszącym świądem. Wysypka skórna występuje najczęściej w czasie pierwszych 3 miesięcy leczenia, średnio po 11 dniach. Po przerwaniu leczenia wysypka ustępuje w ciągu kilku dni. Reakcje skórne mogą mieć charakter uogólniony.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne), występujące w czasie pierwszych miesięcy leczenia. Po przerwaniu leczenia przebieg choroby jest zwykle łagodny. Opisano jednak bardzo rzadkie przypadki zaburzeń ze skutkiem śmiertelnym. Zaobserwowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje immunologiczne o różnej postaci np.: reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk Quinckego, zapalenie stawów, zapalenie naczyń, toczeń, zaburzenia czynności nerek spowodowane nadwrażliwością, alergiczne zmiany w płucach, eozynofilia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: izolowana gorączka.

Badania diagnostyczne

Testy czynnościowe wątroby

Podczas leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Często obserwowano zwiększenie (izolowane lub nie) aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferaz (dwukrotnie powyżej górnej granicy normy). Może również wystąpić niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny.

Cholesterol

Podczas długotrwałego leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. Stężenie w surowicy krwi frakcji HDL, LDL, VLDL cholesterolu i triglicerydów może się zwiększyć o 8 do 10% w czasie pierwszych czterech miesięcy stosowania leku. Nie obserwowano dalszego zwiększania stężenia lipidów we krwi w przypadku kontynuacji leczenia. Stosunek poszczególnych frakcji lipoprotein, zwłaszcza HDL do LDL pozostaje nie zmieniony. Wyniki badań klinicznych dowodzą, że działanie na lipidy we krwi nie zależy od wieku pacjenta, płci, jednoczesnego spożywania alkoholu lub występowania cukrzycy i nie ma wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Iclopid - ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tyklopidyny u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Odnotowano niekorzystny wpływ tyklopidyny podanej w dużych lub toksycznych dawkach na płód myszy i szczurów. W badaniach na szczurach wykazano, że tyklopidyna przenika do mleka karmiących samic. Z wyjątkiem umotywowanych przypadków, gdzie zastosowanie tyklopidyny jest bezwzględnie wskazane, produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Iclopid - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Iclopid - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ticlopidini hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Iclopid

  Iclopid

  tabletki powlekane - 20 tabl. (pojem.) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Iclopid

  Iclopid

  tabletki powlekane - 20 tabl. (fiol.) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Iclopid

  Iclopid

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Iclopid

  Iclopid

  tabletki powlekane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  12,83 zł
  Iclopid

  Iclopid

  tabletki powlekane - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  35,36 zł
  Powiązane artykuły
  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Stężenie poziomu cholesterolu HDL i LDL we krwi

  Poziom cholesterolu to ważna informacja, która pomaga nam w dbaniu o nasze zdrowie. Zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi jest bardzo niebezpieczny, gdyż może prowadzić do wielu chorób serca oraz udaru. Podczas badania cholesterolu mierzy się zarówno...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Neurologia

  TIA - TIA a udar mózgu, podejrzenia i objawy, leczenie

  TIA - TIA a udar mózgu, podejrzenia i objawy, leczenie

  TIA jest tymczasową przerwą dopływu tlenu do mózgu. Niedobór tlenu w tkance mózgowej sprawia, że komórki mózgowe nie mogą funkcjonować, co powoduje różne objawy. TIA a udar mózgu TIA (przemijający atak niedokrwienny) to odwracalny deficyt neurologiczny....

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...

  Newsy

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Nowe badania przeglądowe, obejmujące dane medyczne dotyczące 6 000 pacjentów, wykazały, że osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe w związku z migotaniem przedsionków, obarczone są wyższym ryzykiem wystąpienia demencji niż ludzie, którzy biorą środki...

  Newsy

  Nowy rodzaj cholesterolu - jeszcze gorszy niż ''zły''

  Nowy rodzaj cholesterolu - jeszcze gorszy niż ''zły''

  Podział na ''dobry'' i ''zły'' cholesterol zna chyba każdy. I pewnie prawie każdy kojarzy wysoki poziom tego ''złego'' jako przyczynę miażdżycy, zawału serca i choroby wieńcowej. Okazuje się jednak, że nie tak dawno odkryty nowy rodzaj cholesterolu jest...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Co warto wiedzieć o udarze mózgu?

  Co warto wiedzieć o udarze mózgu?

  Dzisiaj bardzo dużo mówimy o chorobach ze strony układu krążenia. Mamy na myśli przede wszystkim zawał, chorobę niedokrwienną serca, miażdżycę czy arytmie. Udar mózgu kojarzy nam się z chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Tak jest i nie. Bo sam udar...

  Nadciśnienie

  Wpływ leku na nadciśnienie na ryzyko udaru

  Przeprowadzone niedawno badanie wykazało, że przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi zmniejsza ryzyko udaru u osób z podwyższonym ciśnieniem. Stan podwyższonego ciśnienia diagnozuje się, gdy wynik pomiaru wynosi pomiędzy 120/80 mm Hg a 139/89 mm...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Powikłania miażdżycy - zawał serca, udar mózgu, ostre niedokrwienie kończyn

  Miażdżyca to przewlekła choroba zapalna naczyń tętniczych. W jej przebiegu dochodzi do zmian w strukturze ścian naczynia, powstania stanu zapalnego, gromadzenia lipidów i włóknienia. Procesy te prowadzą do powstawania tzw. blaszek miażdżycowych, które...