Ifapidin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
12,72 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Ifapidin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ifapidin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ifapidin - opis

Tyklopidyna jako selektywny inhibitor agregacji płytek krwi jest stosowana w leczeniu schorzeń naczyniowych i zapobieganiu ich powikłaniom:

- zapobieganie niedokrwiennym udarom mózgu, zapobieganie przejściowym niedokrwieniom mózgu (TIA),

- zapobieganie reokluzji po zawałach mięśnia sercowego i zapobieganie wtórnym zawałom,

- zapobieganie zakrzepom naczyń obwodowych w przebiegu miażdżycy tętnic kończyn dolnych,

- zapobieganie wtórnej angiopatii miażdżycowej i cukrzycowej.

Ponadto - w chirurgii przed i po zabiegach z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, przy hemodializie - poprawia efekty dializy, działa ochronnie na płytki, zmniejsza ilość podawanej heparyny.

Leczniczo i zapobiegawczo w zaburzeniach płytkowych.

Ifapidin - skład

1 tabletka powl. zawiera 250 mg tyklopidyny chlorowodorku (Ticlopidini hydrochloridum). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

Ifapidin - dawkowanie

Ściśle według wskazań lekarza.

1 tabletka (250 mg) 2 razy na dobę. Lek należy przyjmować w czasie posiłku.

Ifapidin - środki ostrożności

Pacjenci przyjmujący tyklopidynę powinni być pod obserwacją lekarza, szczególnie w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia.

Tyklopidynę stosuje się u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość lub brak efektu terapeutycznego po stosowaniu kwasu acetylosalicylowego. Przy stosowaniu tyklopidyny może wystąpić ciężka neutropenia i (lub) agranulocytoza, dlatego przed rozpoczęciem podawania leku i następnie co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące leczenia należy przeprowadzać kontrolne badania krwi.

Neutropenia lub agranulocytoza

Neutropenia (spadek ilości neutrofili poniżej 1200/mm3) wystąpiła u 2,4% pacjentów w czasie badań klinicznych.

Ciężka neutropenia (poniżej 450 neutrofili/mm3) wystąpiła u 0,8% pacjentów przyjmujących tyklopidynę.

Umiarkowana neutropenia 451-1200 neutrofili/mm3 wystąpiła u 1,6% pacjentów przyjmujących tyklopidynę. Po odstawieniu tyklopidyny liczba neutrofili wróciła do normy w ciągu 1 do 3 tygodni.

Neutropenia zazwyczaj występuje w okresie 3 tygodni do 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Istnieją jednak doniesienia o pojawieniu się ciężkiej neutropeni w innym czasie. Istotne jest zatem przeprowadzanie badania krwi co dwa tygodnie (częściej u pacjentów, u których początkowa ilość neutrofili była obniżona o 30%). Ze względu na długi okres półtrwania tyklopidyny zaleca się kontynuowanie wykonywania analiz przez 14 dni od zaprzestania leczenia lub do czasu powrotu prawidłowych parametrów krwi.

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura - TTP): Zakrzepowa plamica małopłytkowa występuje rzadko, u około 0,02 % pacjentów, jednak ponieważ może ona objawić się w wieloraki sposób, niezwykle ważne jest jej diagnozowanie, odróżnienie od trombocytopenii i jak najszybsze wdrożenie specjalistycznego leczenia.

Małopłytkowość występuje rzadko, osobno lub razem z neutropenia. W przypadku wystąpienia małopłytkowości (poniżej 80000 płytek/mm3) lek należy odstawić.

Inne wskaźniki hematologiczne

Rzadko występowały przypadki pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej.

Wszystkie rodzaje hematologicznych objawów niepożądanych mogą zagrażać życiu.

W okresie pierwszego miesiąca leczenia tyklopidyną wzrasta stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy o 8 do 10%. Stosunek poszczególnych frakcji lipoprotein pozostaje nie zmieniony. Przed rozpoczęciem leczenia tyklopidyną należy przerwać stosowanie innych leków przeciwzakrzepowych i fibrynolitycznych. Podawanie leku należy również przerwać na 10 do 14 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym. W przypadkach zabiegów chirurgicznych ze wskazań nagłych, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwawienia można zastosować drogą dożylną metyloprednizolon lub przetoczyć masę płytkową.

Stosowanie u osób z krwawieniami z przewodu pokarmowego

Tyklopidyna przedłuża czas krwawienia. Należy ją stosować ostrożnie u pacjentów z uszkodzeniami przewodu pokarmowego z tendencją do krwawienia.

Leki powodujące tego rodzaju uszkodzenia należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących tyklopidynę.

Stosowanie u osób z niewydolnością wątroby

Tyklopidyna jest metabolizowana przez wątrobę, dlatego u niektórych pacjentów z niewydolnością wątroby, na początku leczenia może okazać się konieczna modyfikacja dawkowania leku.

Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia żółtaczki.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie leku jest przeciwwskazane. Stosowanie u osób z niewydolnością nerek

Informacje o stosowaniu leku w tej grupie pacjentów są ograniczone. U pacjentów z niewydolnością nerek mogą wystąpić: zmniejszony klirens osoczowy, zwiększone wartości AUC i przedłużony czas krwawienia. W razie wystąpienia krwawień lub zaburzeń hematopoezy, w tej grupie pacjentów może być konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie leku.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku do 18 lat. Stosowanie u osób w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku klirens tyklopidyny jest zmniejszony, a jej stężenie zwiększone. W przeprowadzonych badaniach klinicznych u pacjentów o średniej wieku 64 lata nie obserwowano różnic w skuteczności i bezpieczeństwie stosowania tyklopidyny w

porównaniu z młodszymi pacjentami, nie można jednak wykluczyć większej wrażliwości na tyklopidynę u niektórych pacjentów w podeszłym wieku.

Ifapidin - przedawkowanie

Zaleca się leczenie objawowe. Przedłużony czas krwawienia normalizuje się w ciągu 2 godzin po podaniu dożylnie 20 mg metyloprednizolonu. W celu usunięcia skutków działania tyklopidyny może być zastosowane przetoczenie płytek krwi.

W literaturze opisano przypadek zażycia przez pacjenta 6000 mg tyklopidyny (równoważne 24 tabletkom 250 mg), efektem czego było przedłużenie czasu krwawienia i podwyższona aktywność AlAt. Pacjent wyzdrowiał bez następstw, pomimo że nie zastosowano żadnego leczenia.

Pojedyncze dawki tyklopidyny 1600 mg/kg mc. i 500 mg/kg mc. były śmiertelne dla szczurów i myszy. Objawami ostrej toksyczności były: krwawienia z przewodu pokarmowego, drgawki, hipotermia, duszność, zaburzenia równowagi i nieprawidłowy chód.

Ifapidin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek. Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego z wydłużonym czasem krwawienia, neutropenia, trombocytopenia. Skazy krwotoczne. Schorzenia ze skłonnością do krwawień, np. wrzody żołądka i dwunastnicy, krwawienia wewnątrz czaszkowe. Ciężka niewydolność wątroby.

Ifapidin - działania niepożądane

Bardzo często: > 1/10; Często: > =1/100, < 1/10; Niezbyt często: > =1/1000; < 1/100; Rzadko: > =1/10000; < 1/1000;

Bardzo rzadko: < 1/10000 w tym pojedyncze przypadki.

Ponad 50% pacjentów zgłasza wystąpienie co najmniej jednego objawu niepożądanego. Na ogół występują one we wczesnym okresie leczenia, jednak mogą pojawić się również po kilku miesiącach leczenia. Większość działań niepożądanych ma charakter łagodny, jednak 21% pacjentów (w porównaniu z 14,5% przyjmujących placebo) przerwało leczenie, głównie z powodu wystąpienia biegunki, wysypki, nudności i wymiotów, bólu w obrębie jamy brzusznej i neutropenii.

W czasie leczenia tiklopidyną obserwowano następujące działania niepożądane. Zaburzenia krwi i układu chłonnego

U 2,4% pacjentów wystąpiła neutropenia, a u 0,8% ciężka neutropenia (poniżej 450 neutrofilów w 1 mm3). Rzadko mogą wystąpić: małopłytkowość, agranulocytoza, pancytopenia lub niedokrwistość. Obserwowano również zakrzepową plamicę małopłytkową, zahamowanie czynności szpiku, wzmożone krwawienia pourazowe i pooperacyjne, (występowanie siniaków, krwawienia z nosa, krwiomocz). Po odstawieniu leku u większości pacjentów czas krwawienia i czynność płytek krwi powraca do wartości prawidłowych w okresie 2 tygodni.

Zaburzenia żołądka i jelit

Najczęściej obserwowano występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych takich jak biegunka, nudności i bóle brzucha. Dolegliwości te na ogól występują we wczesnym okresie leczenia, mają charakter łagodny i ustępują po upływie 1 do 2 tygodni bez przerywania leczenia. Bardzo rzadko występuje ostra lub krwawa biegunka i zapalenie jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, pokrzywka (często ze świądem) mogą pojawić się w początkowym okresie leczenia. Po przerwaniu leczenia objawy ustępują w ciągu kilku dni. Rzadko notowano występowanie zespołu Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Opisano nieliczne przypadki zapalenia wątroby, żółtaczki zastoinowej, podwyższenia aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferaz, wzrostu stężenia bilirubiny.

Podczas leczenia tyklopidyną. w okresie pierwszego miesiąca leczenia stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy wzrasta o 8 do 10% i utrzymuje się na zwiększonym poziomie w czasie leczenia. Stosunek poszczególnych frakcji lipoprotein pozostaje nie zmieniony.

W kontrolowanych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych określono częstość występowania działań niepożądanych, które obserwowano u 1% lub więcej pacjentów (wartości w nawiasach określają procent pacjentów, którzy przerwali leczenie):

Tyklopidyna (n=2048)

Placebo (n=536)

biegunki

12,5% (6,3)

4,5% (1,7)

nudności

7,0% (1,6)

1,7% (0,9)

niestrawność

7,0% (1,1)

0,9% (0,2)

wysypka

5,1% (3,4)

0,6% (0,9)

ból w obrębie jamy

brzusznej

3,7% (1,9)

1,3% (0,4)

neutropenia

2,4% (1,3)

1,1% (0,4)

plamica

2,2% (0,2)

0,0% (0,0)

wymioty

1,9% (1,4)

0,9% (0,4)

wzdęcia

1,5% (0,1)

0,0% (0,0)

 

świąd

1,3% (0,8)

0,0% (0,0)

zawroty głowy

1,1% (0,4)

0,0% (0,0)

brak łaknienia

1,0% (0,4)

0,0% (0,0)

zaburzenia czynności wątroby 1,0% (0,7)

0,0% (0,0)

Do rzadziej występujących działań niepożądanych (0,5 do 1%), prawdopodobnie związanych ze stosowaniem tyklopidyny należą: uczucie sytości, pokrzywka, ból głowy, astenia, krwawienia z nosa, szumy uszne.

Stosunkowo rzadko notowano następujące objawy: niedokrwistość hemolityczna z retikulocytozą niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość immunologiczna, zakrzepowa plamica małopłytkowa, zapalenie wątroby, żółtaczka, wrzód żołądka, niewydolność nerek, zespół nerczycowy, hiponatremia, zapalenie naczyń, alergiczne zapalenie płuc, liszaj rumieniowaty, neuropatia obwodowa, choroba posurowicza, zapalenie stawów i mięśni.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Leczenie tyklopidyną wiąże się ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej i aminotransferaz, która pojawia się w ciągu 1 do 4 miesięcy po rozpoczęciu leczenia. W badaniach klinicznych zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej wystąpiła u 7,6% pacjentów, a AspAt u 3,1% pacjentów. W nielicznych przypadkach obserwowano niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny. W przypadku podejrzenia niewydolności wątroby należy wykonać badania czynnościowe wątroby.

Ifapidin - ciąża i karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach, po podaniu tyklopidyny w dawkach: 200 mg/kg mc. u myszy, 400 mg/kg mc. u szczurów i 100 mg/kg mc. u królików obserwowano toksyczne działanie leku zarówno u matek jak i u płodów, nie wykazano jednak działania teratogennego. Stwierdzono przenikanie tyklopidyny do mleka.

Nie wykonano odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet ciężarnych. Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Ifapidin - prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono wpływu tyklopidyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ifapidin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ticlopidini hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Ifapidin

  Ifapidin

  tabletki powlekane - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,25 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Ifapidin

  Ifapidin

  tabletki powlekane - 20 tabl. (1x20) - 0,25 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Ifapidin

  Ifapidin

  tabletki powlekane - 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) - 0,25 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Ifapidin

  Ifapidin

  tabletki powlekane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  12,72 zł
  Ifapidin

  Ifapidin

  tabletki powlekane - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  35,81 zł
  Powiązane artykuły
  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...

  Neurologia

  TIA - TIA a udar mózgu, podejrzenia i objawy, leczenie

  TIA - TIA a udar mózgu, podejrzenia i objawy, leczenie

  TIA jest tymczasową przerwą dopływu tlenu do mózgu. Niedobór tlenu w tkance mózgowej sprawia, że komórki mózgowe nie mogą funkcjonować, co powoduje różne objawy. TIA a udar mózgu TIA (przemijający atak niedokrwienny) to odwracalny deficyt neurologiczny....

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Stężenie poziomu cholesterolu HDL i LDL we krwi

  Poziom cholesterolu to ważna informacja, która pomaga nam w dbaniu o nasze zdrowie. Zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi jest bardzo niebezpieczny, gdyż może prowadzić do wielu chorób serca oraz udaru. Podczas badania cholesterolu mierzy się zarówno...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Co warto wiedzieć o udarze mózgu?

  Co warto wiedzieć o udarze mózgu?

  Dzisiaj bardzo dużo mówimy o chorobach ze strony układu krążenia. Mamy na myśli przede wszystkim zawał, chorobę niedokrwienną serca, miażdżycę czy arytmie. Udar mózgu kojarzy nam się z chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Tak jest i nie. Bo sam udar...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Powikłania miażdżycy - zawał serca, udar mózgu, ostre niedokrwienie kończyn

  Miażdżyca to przewlekła choroba zapalna naczyń tętniczych. W jej przebiegu dochodzi do zmian w strukturze ścian naczynia, powstania stanu zapalnego, gromadzenia lipidów i włóknienia. Procesy te prowadzą do powstawania tzw. blaszek miażdżycowych, które...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Zawał serca - jak działa serce, przyczyny zawału, profilaktyka, objawy, rozpoznanie, leczenie, powikłania

  Zawał serca a udar

  Zawał i udar mózgu to dwie groźne choroby, które mogą doprowadzić do ciężkiego kalectwa, nawet śmierci. Pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego - jedna dotyczy serca i układu krążenia, zaś druga - mózgu i tkanki nerwowej. Jednak poza tym, że obie w sposób...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...

  Newsy

  Nowe badania: nadciśnienie może zmniejszyć mózg

  Nowe badania: nadciśnienie może zmniejszyć mózg

  Od dawna wiadomo, że ciśnienie krwi wpływa na pracę mózgu. Według najnowszych badań nadciśnienie tętnicze u osób w średnim wieku zwiększa ryzyko chorób mózgu i może prowadzić do jego stopniowego kurczenia się. Wieloletnie obserwacje Badanie opublikowane...

  Newsy

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Nowe badania przeglądowe, obejmujące dane medyczne dotyczące 6 000 pacjentów, wykazały, że osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe w związku z migotaniem przedsionków, obarczone są wyższym ryzykiem wystąpienia demencji niż ludzie, którzy biorą środki...