Frimig

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
2 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ORION CORPORATION

Frimig - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Frimig - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Frimig - opis

Doraźne leczenie napadów migreny, z aurą lub bez aury.

Frimig - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu sumatryptanu.

Substancja pomocnicza: laktoza.

Frimig 50 mg tabletki powlekane zawiera 74,32 mg laktozy jednowodnej i 105,7 mg laktozy bezwodnej na tabletkę.

Frimig 100 mg tabletki powlekane zawiera 148,64 mg laktozy jednowodnej i 211,4 mg laktozy bezwodnej na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Frimig - dawkowanie

Tabletek Frimig nie należy stosować zapobiegawczo.

Sumatryptan jest zalecany w monoterapii doraźnego leczenia migreny i nie należy go stosować w skojarzeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym z metyzergidem) (patrz punkt 4.3).

Sumatryptan należy przyjąć możliwie jak najwcześniej, po wystąpieniu bólu migrenowego. Jednakże, sumatryptan jest równie skuteczny, jeśli jest zastosowany w późniejszym czasie napadu migreny.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecone poniżej.

Dorośli:

Pojedyncza dawka 50 mg jest zalecaną dawką doustną dla osób dorosłych. U niektórych pacjentów konieczne może być zastosowanie dawki 100 mg.

Chociaż zalecana doustna dawka sumatryptanu wynosi 50 mg, należy wziąć pod uwagę, że nasilenie napadów migreny różni się zarówno u tego samego pacjenta, jak i wśród różnych pacjentów.

W badaniach klinicznych wykazano, że dawki 25 mg - 100 mg są bardziej skuteczne niż placebo, ale dawka 25 mg jest statystycznie znacznie mniej skuteczna niż 50 mg i 100 mg.

Jeśli pacjent nie reaguje na pierwszą dawkę sumatryptanu, nie należy podawać następnej dawki podczas tego samego napadu migreny. Sumatryptan może być zastosowany w leczeniu następnych napadów.

W razie ustąpienia objawów po zażyciu pierwszej dawki, a następnie ich nawrotu, w ciągu następnych 24 godzin można zastosować 1 lub 2 dodatkowe dawki, pod warunkiem, że odstęp pomiędzy dawkami będzie wynosił co najmniej 2 godziny, a dawka łączna nie będzie większa niż 300 mg.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat):

Nie badano stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dane z badań klinicznych przeprowadzonych u młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) nie uzasadniają doustnego zastosowania sumatryptanu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.1). Dlatego też nie zaleca się stosowania sumatryptanu u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Nie przeprowadzono wystarczających badań farmakokinetyki produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku. Nie zaleca się stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Niewydolność wątroby

Pacjenci z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby: należy rozważyć zastosowanie małych dawek 25 mg - 50 mg u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby.

Niewydolność nerek Parz punkt 4.4.

Frimig - środki ostrożności

Tabletki zawierające sumatryptan można stosować wyłącznie w przypadku jednoznacznego rozpoznania migreny.

Sumatryptan nie jest przeznaczony do leczenia migreny hemiplegicznej, podstawnej i oftalmoplegicznej.

Tak jak w przypadku innych doraźnych sposobów leczenia migreny, przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z bólami głowy, u których nie rozpoznano wcześniej migreny lub u których występują atypowe objawy migreny, należy wykluczyć obecność innych poważnych chorób neurologicznych.

Należy pamiętać, że u pacjentów z migreną istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia pewnych zaburzeń naczyniowo-mózgowych (np. CVA, TIA).

Po podaniu sumatryptanu mogą wystąpić przemijające objawy, takie jak ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, które mogą być silne i mogą być odczuwane także w okolicach gardła (patrz punkt 4.8). W przypadku, gdy objawy zostaną uznane za mogące wskazywać na chorobę niedokrwienną serca, nie należy podawać dalszych dawek sumatryptanu i należy przeprowadzić właściwą ocenę pacjenta.

Nie należy przepisywać sumatryptanu pacjentom z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym pacjentom z cukrzycą, osobom nałogowo palącym tytoń i pacjentom stosującym nikotynową terapię zastępczą, bez uprzedniej oceny układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.3). Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, u których obecne są te czynniki ryzyka. Nie u wszystkich pacjentów wcześniejsze badanie ujawnia istnienie choroby serca i w bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów, u których nie zdiagnozowano wcześniej chorób serca, mogą wystąpić ciężkie choroby sercowo-naczyniowe.

Istnieją rzadkie doniesienia po wprowadzeniu do obrotu opisujące pacjentów z zespołem serotoninowym (w tym zmiany stanu psychicznego, niestabilność autonomicznego układu nerwowego oraz zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po zastosowaniu inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu. Zespół serotoninowy odnotowano po jednoczesnym podaniu tryptanów i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, SNRIs).

W przypadku, gdy jednoczesne leczenie sumatryptanem i SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania sumatryptanu u pacjentów ze schorzeniami mogącymi mieć istotny wpływ na wchłanianie, metabolizm i wydalanie preparatu, takimi jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania sumatryptanu u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub z innymi czynnikami ryzyka mogącymi zmniejszać próg drgawkowy, ponieważ podczas stosowania sumatryptanu opisywano występowanie napadów drgawkowych (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z potwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy może wystąpić reakcja alergiczna na sumatryptan. Nasilenie reakcji może być różnego stopnia – od reakcji skórnej do anafilaksji. Dowody na występowanie alergii krzyżowej są ograniczone, niemniej jednak u takich pacjentów sumatryptan należy stosować z ostrożnością.

Działania niepożądane mogą występować częściej podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju środków przeciw bólom głowy może prowadzić do nasilenia odczuwania bólu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce lub istnieje podejrzenie, że występuje u pacjenta, pacjent powinien uzyskać poradę lekarza i przerwać stosowanie leku. Rozpoznania nadużywania leków przeciw bólowi głowy (ang. Medication Overuse Headache, MOH) należy podejrzewać u pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólom głowy.

Sumatryptan należy stosować ostrożnie u pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, ponieważ u niewielkiej liczby pacjentów obserwowano przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi i oporu naczyń obwodowych.

Nie należy stosować większych niż zalecane dawek sumatryptanu.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.

Frimig - przedawkowanie

Pacjenci otrzymywali do 12 mg sumatryptanu w pojedynczej dawce, we wstrzyknięciu podskórnym, bez istotnych działań niepożądanych. W przypadku dawek podanych podskórnie większych niż 16 mg oraz dawek doustnych większych niż 400 mg nie zaobserwowano działań niepożądanych poza działaniami opisanymi w punkcie „Działania niepożądane”.

W przypadku przedawkowania pacjenta należy obserwować przez co najmniej dziesięć godzin, a w razie konieczności zastosować standardowe leczenie podtrzymujące.

Brak danych dotyczących wpływu hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie sumatryptanu w osoczu.

Frimig - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego lub z istniejącą chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala (skurczami tętnicy wieńcowej) lub chorobą naczyń obwodowych, a także u pacjentów z podmiotowymi lub przedmiotowymi objawami choroby niedokrwiennej serca.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z udarem naczyniowym mózgu (ang. CVA) lub z napadowym przemijającym niedokrwieniem mózgu (ang. TIA) w wywiadzie.

Stosowanie sumatryptanu u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z łagodnym, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować sumatryptanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu) lub jakiegokolwiek tryptanu/agonisty receptora 5-hydroksytryptaminy1 (5-HT1) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i odwracalnych (np. moklobemid) lub nieodwracalnych (np. selegilina) inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane.

Ponadto nie zaleca się stosowania sumatryptanu w okresie dwóch tygodni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

Frimig - działania niepożądane

Podane poniżej działania niepożądane podzielono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstość występowania zdefiniowano następująco:

Bardzo często (≥1/10),

Często (≥1/100, < 1/10),

Niezbyt często (≥1/1000, < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000, < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Niektóre z objawów zgłaszanych jako działania niepożądane, mogą być związane z objawami migreny.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: Reakcje nadwrażliwości, począwszy od nadwrażliwości skórnej (takiej jak pokrzywka) do rzadkich przypadków wstrząsu anafilaktycznego.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Dzwonienie w uszach, zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia w tym parestezje i niedoczulica.

Bardzo rzadko: Drgawki, chociaż niektóre z nich występowały u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub stanami predysponującymi do drgawek. Istnieją również doniesienia u pacjentów, u których nie występują takie czynniki predysponujące.

Oczopląs, mroczki, drżenie, dystonia.

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: Migotanie, podwójne widzenie, ograniczenie pola widzenia. Utrata wzroku, w tym zgłoszenia trwałego uszkodzenia. Jednak zaburzenia widzenia mogą również wystąpić niezależnie podczas napadu migreny.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: Bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przejściowe zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz naczyń wieńcowych serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Zaburzenia naczyniowe:

Często: Przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, występujące wkrótce po podaniu preparatu. Nagłe zaczerwienienie.

Bardzo rzadko: Niedociśnienie, zespół Raynaud’a.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: Duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: U niektórych pacjentów występują nudności i wymioty, ale nie jest jasne, czy są zależne od sumatryptanu, czy od choroby podstawowej.

Bardzo rzadko: Niedokrwienne zapalenie jelita grubego.

Nie znana: Biegunka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: Uczucie ciężkości (zwykle przejściowe, może być nasilone i może dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła). Bóle mięśniowe.

Bardzo rzadko: Sztywność karku.

Nie znana: Bóle stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: Ból, uczucie gorąca lub zimna, ucisk lub zaciskanie (zwykle przejściowe, mogą być nasilone i mogą dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła). Uczucie osłabienia, zmęczenie (oba objawy są zwykle łagodne lub umiarkowane i przemijające).

Badania diagnostyczne:

Bardzo rzadko: W pojedynczych przypadkach obserwowano niewielkie zaburzenia wyników badań czynnościowych wątroby.

Zaburzenia psychiczne:

Nie znana: Niepokój.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Nie znana: Nadmierne pocenie.

Frimig - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dostępne są dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu, dotyczące stosowania sumatryptanu u ponad 1000 kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. Chociaż dane te zawierają informacje niewystarczające do wyciągnięcia definitywnych wniosków, nie wskazują na istnienie zwiększonego ryzyka powstawania wad wrodzonych. Doświadczenie ze stosowaniem sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest ograniczone.

Badania doświadczalne przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego działania teratogennego lub szkodliwego wpływu leku na rozwój około- i poporodowy. Jednakże lek może powodować zmniejszenie przeżywalności embrionów i płodów u królika (patrz punkt 5.3). Podawanie sumatryptanu należy rozważyć tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podskórnym podaniu sumatryptan przenika do mleka matki. Ekspozycję dziecka można ograniczyć unikając karmienia piersią przez 12 godzin od przyjęcia preparatu. Należy pozbyć się mleka wytworzonego w trakcie stosowania leczenia.

Frimig - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Migrena lub jej leczenie za pomocą sumatryptanu mogą powodować senność. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Frimig - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sumatriptanum

  Substancja będąca selektywnym i swoistym agonistą receptorów 5-HT1 obecnych w naczyniach krwionośnych dostarczających krew do tkanek czaszkowych stosowana jest w napadach migreny z aurą lub bez, a także klasterowym bólu głowy (w postaci iniekcji). Nie stosuje się jej w profilaktyce migreny ani w połączeniu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy.

  Dostępne opakowania
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 2 tabl. (blister) - 0,05 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 3 tabl. (blister) - 0,05 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 4 tabl. (blister) - 0,05 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 6 tabl. (blister) - 0,05 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 12 tabl. (2 blist.x 6 szt.) - 0,05 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 18 tabl. (3 blist.po 6 tabl.) - 0,05 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 2 tabl. (blister) - 0,1 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 3 tabl. (blister) - 0,1 g
  ORION CORPORATION
  Frimig

  Frimig

  tabletki powlekane - 4 tabl. (blister) - 0,1 g
  ORION CORPORATION
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...