Eloxatin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
5 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 10ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SANOFI AVENTIS FRANCE

Eloxatin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Eloxatin - ulotka preparatu

Eloxatin - opis

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) jest wskazana w:

• Leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy stopnia III (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego.

• Leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami.

Eloxatin - skład

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny (Oxaliplatinum).

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny. 40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Eloxatin - dawkowanie

Roztwory produktów cytotoksycznych do wstrzykiwań muszą być przygotowywane przez odpowiednio przeszkolony, specjalistyczny personel, posiadający wiedzę o stosowanych produktach leczniczych, w warunkach zapewniających integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska a w szczególności ochronę personelu przygotowującego produkty do użycia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania miejsca przeznaczonego tylko do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić.

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U OSÓB DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym wynosi 85 mg/m2 pc. podawana dożylnie, co dwa tygodnie, przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, co dwa tygodnie do czasu progresji choroby lub wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności.

Dawkowanie należy dostosować w zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed podaniem pochodnych fluoropirymidyny, np. 5-fluorouracylem (5-FU).

Oksaliplatynę podaje się we infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin, w 250 ml do 500 ml

5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, do uzyskania stężenia w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie

0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej w przypadku dawki oksaliplatyny 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatynę stosowano głównie według schematów leczenia opartych na skojarzeniu z ciągłą infuzją dożylną 5-fluorouracylu (5-FU). W schemacie leczenia co 2 tygodnie, 5-fluorouracyl (5-FU) podawano zarówno w bolusie, jak i w ciągłej infuzji dożylnej.

Specjalne grupy pacjentów

- Zaburzenia czynności nerek

Oksaliplatyny nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2).

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, zalecana dawka oksaliplatyny wynosi 85 mg/m2 pc. (patrz punkty 4.4 i 5.2).

- Niewydolność wątroby

W badaniu I fazy z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby różnego stopnia, częstość występowania oraz nasilenie zaburzeń czynności wątroby i dróg żółciowych było prawdopodobnie związane z progresją choroby i zaburzeniami wartości wyjściowych badań czynnościowych wątroby. W trakcie klinicznych badań rozwojowych nie dostosowywano specyficznie dawki u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby.

- Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65. lat nie obserwowano zwiększenia ciężkiej toksyczności podczas stosowania oksaliplatyny w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU). W związku z powyższym nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

- Dzieci i młodzież

Brak odpowiedniego wskazania do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Skuteczność oksaliplatyny w monoterapii stosowanej w populacji dzieci i młodzieży z guzami litymi nie została ustalona (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się w infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga dodatkowego nawodnienie pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (tak aby uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml), należy podawać w infuzji do żyły obwodowej lub centralnej przez ponad 2 do 6 godzin. Infuzja oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać podanie 5-fluorouracylu (5-FU).

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie.

Instrukcja stosowania

Przed użyciem oksaliplatynę należy rozcieńczyć. Do rozcieńczenia koncentratu roztworu do infuzji należy używać wyłącznie 5% (50 mg/ml) roztwóru glukozy (patrz punkt 6.6).

Eloxatin - środki ostrożności

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i podawać pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek należy ściśle obserwować w kierunku wystąpienia działań niepożądanych i dostosować dawkę produktu w zależności od występujących objawów działania toksycznego (patrz punkt 5.2).

Reakcje nadwrażliwości

Należy szczególnie nadzorować pacjentów z reakcją alergiczną na związki platyny w wywiadzie. W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe. U tych pacjentów przeciwwskazane jest ponowne podanie oksaliplatyny. Po zastosowaniu wszystkich związków platyny zgłaszano alergiczne reakcje krzyżowe, czasami zakończone zgonem.

W przypadku wynaczynienia roztworu oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy uważnie monitorować toksyczność neurologiczną oksaliplatyny szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania innych produktów leczniczych o swoistym działaniu neurotoksycznym. Każdorazowo przed kolejnym podaniem oksaliplatyny a następnie okresowo, należy przeprowadzać badanie neurologiczne.

U pacjentów, u których podczas infuzji lub kilka godzin po 2-godzinnej infuzji wystąpi ciężka dysestezja krtani i gardła (patrz punkt 4.8), kolejny infuzję oksaliplatyny należy podawać przez 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

Jeśli wystąpią objawy neurologiczne (parestezja, dysestezja) należy dostosować dawkę oksaliplatyny, w zależności od czasu trwania i nasilenia tych objawów, zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym).

- W przypadku utrzymywania się parestezji bez zaburzeń czynnościowych do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym).

- Jeżeli parestezja z zaburzeniami czynnościowymi utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać stosowanie oksaliplatyny.

- Jeśli po przerwaniu leczenia oksaliplatyną objawy ustępują, można rozważyć jej ponowne zastosowanie.

Należy poinformować pacjentów o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Umiejscowione parestezje o umiarkowanym nasileniu lub parestezje, które mogą zaburzać codzienne czynności pacjenta, mogą utrzymywać się do 3 lat po zaprzestaniu leczenia uzupełniającego.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS, ang. Reversible Leukoencephalopathy Syndrome) Zgłaszano przypadki zespołu odwracalnej leukoencefalopatii [RPLS, znanej także jako zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (PRES, ang. Posterior Reversible Leukoencephalopathy Syndrome)] u pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w połączeniu z chemioterapią. RPLS jest rzadkim, odwracalnym, szybko zmieniającym się stanem neurologicznym, którego objawy mogą obejmować napady drgawek, nadciśnienie, ból głowy, stan splątania, ślepotę i inne zaburzenia widzenia i neurologiczne (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie RPLS opiera się na potwierdzeniu za pomocą obrazowania mózgu, najlepiej za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI, ang. Magnetic Resonance Imaging).

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zmiany hematologiczne

Działanie toksyczne na przewód pokarmowy, którego objawami są nudności i wymioty, wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podawania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, zaparcia, hipokaliemii, kwasicy metabolicznej i zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza jeśli oksaliplatyna jest stosowana w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU).

Jeśli wystąpi toksyczność hematologiczna (liczba neutrofilów < 1,5 x 109/l lub płytek krwi < 50 x 109/l), należy odroczyć podanie następnego cyklu leczenia do czasu powrotu parametrów hematologicznych do akceptowalnych wartości. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologiczne krwi z rozmazem.

Należy odpowiednio poinformować pacjentów o ryzyku wystąpienia biegunki i (lub) wymiotów, zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) tak, aby mogli natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

W razie wystąpienia zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej, z neutropenią lub bez, należy opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia do czasu ustąpienia zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej do stopnia 1. lub mniejszego i (lub) do czasu gdy liczba neutrofilów wyniesie ≥1,5 x 109/l.

Stosując oksaliplatynę w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) [z kwasem folinowym (FA) lub bez], należy dostosować dawkę 5-fluorouracylu (5-FU) w zależności od występujących objawów toksyczności.

Jeśli wystąpi biegunka stopnia 4., neutropenia 3. do 4. stopnia (liczba neutrofilów < 1,0 x 109/l), małopłytkowość 3.do 4. stopnia (liczba płytek < 50 x 109/l) należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym), dodatkowo do jakiegokolwiek wymaganego zmniejszenia dawki 5-FU.

Płuca

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia lub nacieki w płucach widoczne w badaniu radiologicznym, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań płuc, które wykluczą chorobę śródmiąższową płuc lub zwłóknienie płuc (patrz punkt 4.8).

Wątroba

W przypadku nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które w sposób oczywisty nie są zależne od przerzutów do wątroby, należy rozważyć możliwość występowania bardzo rzadkich przypadków zaburzeń naczyń wątrobowych spowodowanych działaniem produktu leczniczego.

Ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

W badaniach nieklinicznych obserwowano działanie genotoksyczne oksaliplatyny. Dlatego mężczyźni leczeni oksaliplatyną nie powinni płodzić dzieci w trakcie i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz przed rozpoczęciem leczenia powinni uzyskać poradę w sprawie przechowania swojego nasienia, ponieważ oksaliplatyna może powodować bezpłodność, która może być nieodwracalna.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną i powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Eloxatin - przedawkowanie

Nie jest znane antidotum dla oksaliplatyny. W przypadku przedawkowania można się spodziewać nasilenia działań niepożądanych. Należy rozpocząć monitorowanie parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

Eloxatin - przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana:

- u pacjentów z nadwrażliwością na oksaliplatynę w wywiadzie;

- u kobiet w okresie karmienia piersią;

- u pacjentów z zahamowaną czynnością szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia, wykazaną na podstawie wyjściowej liczby neutrofilów < 2 x 109/l i (lub) liczby płytek krwi < 100 x 109/l;

- u pacjentów z obwodową neuropatią czuciową z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia;

- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

Eloxatin - działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA), były zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość) oraz zaburzenia neurologiczne (ciężka i zależna od kumulacji dawki obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie, te działania niepożądane występowały częściej i były bardziej nasilone podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA), niż w przypadku stosowania 5-fluorouracylu i kwasu folinowego (5-FU/FA) w monoterapii.

Częstość występowania działań niepożądanych podana w tabeli poniżej pochodzi z badań klinicznych dotyczących leczenia w fazie istniejących przerzutów i leczenia uzupełniającego (przeprowadzonych z udziałem odpowiednio 416 i 1108 pacjentów w grupie otrzymującej oksaliplatynę + 5-fluorouracyl (5-FU)/kwas folinowy (FA) oraz doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych podana w poniższej tabeli została zdefiniowana następująco: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000, < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Szczegółowe informacje przedstawiono pod tabelą.

Klasyfikacja układów i

narządów wg

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Badania diagnostyczne

- Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych - Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi - Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi - Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi - Zwiększenie masy ciała (leczenie uzupełniające)

- Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi - Zmniejszenie masy ciała (leczenie raka z przerzutami)

   

Klasyfikacja układów i

narządów wg

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

- Niedokrwistość

- Neutropenia

- Małopłytkowość

- Leukopenia

- Limfopenia

- Gorączka neutropeniczna

 

- Małopłytkowość immunoalergiczna - Niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego*

- Obwodowa neuropatia czuciowa - Zaburzenia czucia

- Zaburzenia smaku

- Ból głowy

- Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego - Zapalenie nerwów ruchowych - Odczyn oponowy

 

- Dyzartria

- Zespół odwracalnej leukoencefalopatii

(RPLS lub

PRES)**(patrz punkt

4.4)

Zaburzenia oka

 

- Zapalenie spojówek

- Zaburzenia widzenia

 

- Przemijające pogorszenie się ostrości widzenia - Zaburzenia pola widzenia

- Zapalenie nerwu wzrokowego

- Przemijająca utrata wzroku, odwracalna po zaprzestaniu leczenia

Zaburzenia ucha i błędnika

   

- Ototoksyczność

- Głuchota

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- Duszność

- Kaszel

- Krwawienie z nosa

- Czkawka

- Zator tętnicy płucnej

 

- Śródmiąższowa choroba płuc, czasami prowadząca do zgonu - Zwłóknienie płuc**

Zaburzenia żołądka i

jelit*

- Nudności - Biegunka

- Wymioty

- Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i (lub) zapalenie błon

śluzowych - Ból brzucha

- Zaparcie

- Niestrawność - Refluks żołądkowoprzełykowy

- Krwotok z żołądka i

jelit

- Krwotok z odbytnicy

- Niedrożność jelita

- Zaczopowanie

jelita

- Zapalenie okrężnicy, w tym biegunka wywołana przez

Clostridium difficile

- Zapalenie trzustki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

- Krwiomocz

- Bolesne, utrudnione oddawanie moczu

- Zaburzenia częstości oddawania moczu

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- Zaburzenia skóry

- Łysienie

- Złuszczanie skóry (np. zespół dłoniowopodeszwowy) - Wysypka z rumieniem

- Wysypka

- Nasilone pocenie się - Zaburzenia w obrębie paznokci

   

Klasyfikacja układów i

narządów wg

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- Ból pleców

- Ból stawów - Ból kości

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

- Jadłowstręt

- Hiperglikemia - Hipokaliemia

- Hipernatremia

- Odwodnienie

- Kwasica metaboliczna

 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze*

- Zakażenie

- Zapalenie błony śluzowej nosa - Zakażenie górnych dróg oddechowych - Posocznica neutropeniczna

   

Zaburzenia naczyniowe

 

- Krwotok

- Nagłe zaczerwienie twarzy

- Zakrzepica żył głębokich - Nadciśnienie

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- Zmęczenie

- Gorączka++

- Osłabienie

- Ból

- Reakcja w miejscu wstrzyknięcia+++

     

Zaburzenia układu immunologicznego*

- Alergia i (lub) reakcje alergiczne+

     

Zaburzenia psychiczne

 

- Depresja - Bezsenność

- Nerwowość

 

* Patrz szczegółowy opis poniżej ** Patrz punkt 4.4.

+ Bardzo często: alergie i (lub) reakcje alergiczne, zwykle występujące podczas infuzji, czasami prowadzące do zgonu. Często reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna, szczególnie pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa. Często reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, uczucie bólu w klatce piersiowej i wstrząs anafilaktyczny.

++ Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia) spowodowane zakażeniem (z neutropenią lub bez neutropenii) lub ewentualnie o mechanizmie odpornościowym.

+++ Zgłaszano reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może także powodować miejscowy ból i zapalenie, które może być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy zwłaszcza, jeśli oksaliplatyna jest podawana w infuzji do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość występowania u pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/

5-FU/FA 85 mg/m² co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie uzupełniające

Wszystkie stopnie

Stopień

3.

Stopień 4.

Wszystkie stopnie

Stopień

3.

Stopień 4.

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Gorączka neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica neutropeniczna

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu o nieznanej częstości występowania Zespół hemolityczno-mocznicowy.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość występowania reakcji alergicznych u pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA

85 mg/m² co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie uzupełniające

Wszystkie stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Wszystkie stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Reakcje alergiczne i (lub) alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia układu nerwowego

Toksyczność na układ nerwowy ogranicza możliwą do zastosowania dawkę oksaliplatyny. Działanie to obejmuje czuciową neuropatię obwodową, która charakteryzuje się dysestezją i (lub) parestezją kończyn, ze skurczami mięśni lub bez, często wywoływanymi przez działanie zimna. Objawy te występują u nie więcej niż 95% leczonych pacjentów. Czas trwania tych objawów, które zwykle ustępują pomiędzy cyklami leczenia wydłuża się wraz z liczbą cykli leczenia.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, w zależności od czasu trwania tych objawów, wskazuje na konieczność dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynnościowe obejmują trudności w wykonywaniu delikatnych ruchów i są prawdopodobnie następstwem zaburzenia czucia. Ryzyko wystąpienia utrzymujących się objawów po skumulowanej dawce 850 mg/m2 pc. (10 cykli) wynosi około 10%, a po skumulowanej dawce 1020 mg/m2 pc. (12 cykli) - około 20%.

W większości przypadków neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe ulegają poprawie albo całkowicie ustępują po zaprzestaniu leczenia. W leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy, po 6 miesiącach od zakończenia leczenia, u 87% pacjentów objawy te już nie występowały albo były łagodne. Po okresie obserwacji do 3 lat, u około 3% pacjentów występowały utrzymujące się, umiejscowione parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje, które mogą zaburzać codzienne czynności pacjenta (0,5%).

Opisywano ostre objawy zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3). Objawy występują w ciągu kilku godzin po podaniu produktu i często są wyzwalane przez działanie zimna. Zwykle mają postać przemijających parestezji, dysestezji i hipoestezji. Ostry zespół dysestezji gardła i krtani występuje u 1% do 2% pacjentów i charakteryzuje się subiektywnym odczuwaniem trudności w połykaniu lub duszności i (lub) uczuciem duszenia się, bez obiektywnych dowodów zaburzeń oddychania (bez sinicy lub hipoksji), skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (bez szorstkiego wysokiego świstu oddechowego lub rzężeń). Chociaż w takich przypadkach podawano leki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, to jednak objawy ustępowały szybko, nawet przy braku leczenia. Wydłużenie czasu infuzji dożylnego pomaga zmniejszyć częstość występowania tego zespołu (patrz punkt 4.4). Sporadycznie obserwowano inne objawy, w tym skurcz szczęki i (lub) skurcze mięśni i (lub) mimowolne skurcze mięśni i (lub) drżenia mięśni i (lub) mioklonię, zaburzenia koordynacji i (lub) zaburzenia chodu i (lub) niezborność i (lub) zaburzenia równowagi i (lub) uczucie ucisku, dyskomfort lub ból w krtani lub w klatce piersiowej. Ponadto, mogą wystąpić zaburzenia czynności nerwu czaszkowego, które mogą być związane z wyżej wymienionymi zaburzeniami, albo mogą wystąpić osobno jako opadanie powieki, podwójne widzenie, bezgłos, zaburzenia głosu i (lub) chrypka, niekiedy opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie języka lub dyzartria, niekiedy opisywana jako afazja, porażenie nerwu trójdzielnego i (lub) ból twarzy i (lub) ból oka, pogorszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną zgłaszano także inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartria, zanik odruchu ścięgna głębokiego oraz objaw Lhermitte’a. Zgłaszano również pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu o nieznanej częstości występowania Drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość występowania u pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA

85 mg/m² co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Wszystkie stopnie

Stopień

3.

Stopień 4.

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błony śluzowej i (lub)

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest podawanie profilaktyczne i (lub) lecznicze silnie działających leków przeciwwymiotnych.

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, zaparcia, hipokaliemii, kwasicy metabolicznej i zaburzeń czynności nerek zwłaszcza, jeśli oksaliplatyna jest stosowana w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątrobowy, znany jako zakrzepica żył wątrobowych (ang.

veno-occlusive disease of liver), lub objawy patologiczne związane z takimi zaburzeniami wątroby, w tym plamica wątrobowa, przerost guzowaty regeneracyjny, zwłóknienie okołozatokowe. Objawem klinicznym może być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek i ostra niewydolność nerek.

Eloxatin - ciąża i karmienie piersią

Dotychczas brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na reprodukcję. Dlatego nie zaleca się stosowania oksaliplatyny w okresie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji. Podanie oksaliplatyny można rozważyć po odpowiedniej ocenie przez pacjentkę ryzyka dla płodu i za jej zgodą.

Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia i po jego zakończeniu (przez 4 miesiące u kobiet i przez 6 miesięcy u mężczyzn).

Nie przeprowadzono badań nad przenikaniem oksaliplatyny do mleka ludzkiego. Karmienie piersią podczas leczenia oksaliplatyną jest przeciwwskazane.

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność (patrz punkt 4.4).

Eloxatin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu oksaliplatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże w trakcie leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów i innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i utrzymanie równowagi i mogą w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nieprawidłowości widzenia, w szczególności utrata wzroku (przemijająca po zakończeniu leczenia), mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez pacjenta. Należy ostrzec pacjentów o potencjalnym wpływie takich objawów na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Eloxatin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Oxaliplatinum

  Oksaplatyna to kompleksowy związek platyny o działaniu przeciwnowotworowym. Stosowana jest w leczeniu raka jelita grubego w skojarzeniu z fluorouracylem. Jest mniej toksyczna od cysplatyny, jednak mimo to ma wiele działań ubocznych, toteż jej stosowanie w lecznictwie jest ograniczone.

  Dostępne opakowania
  Eloxatin

  Eloxatin

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 10ml - 5 mg/ml
  SANOFI AVENTIS FRANCE
  Eloxatin

  Eloxatin

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 20ml - 5 mg/ml
  SANOFI AVENTIS FRANCE
  Eloxatin

  Eloxatin

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 40ml - 5 mg/ml
  SANOFI AVENTIS FRANCE
  Powiązane artykuły
  USG - rodzaje, przygotowanie, przebieg

  USG transrektalne - co to jest, wskazania, przygotowanie.

  USG transrektalne - co to jest, wskazania, przygotowanie.

  USG transrektalne (przezodbytnicze) wykorzystywane jest w diagnostyce schorzeń odbytu, a także okolic miednicy mniejszej. W trakcie badania, do wnętrza odbytu pacjenta wprowadzona zostaje specjalna sonda ultrasonograficzna. Jakie są wskazania do przeprowadzenia...

  Onkologia

  Rakowiak - charakterystyka, objawy, diagnozowanie i leczenie

  Rakowiak - charakterystyka, objawy, diagnozowanie i leczenie

  Rakowiak to  jeden z rodzajów guzów neuroendokrynnych (NET). Jest to rak hormonalnie czynny, co oznacza, że wydziela hormony (m.in. serotoninę). Rakowiak jest najczęściej występującym guzem żołądkowo-jelitowo-trzustkowym. Charakterystyka rakowiaka Rakowiaki...

  Rak jelita grubego - objawy, profilaktyka, diagnostyka, leczenie, dieta

  Rak jelita grubego bez tabu

  Rak jelita grubego bez tabu

  Rak jelita grubego co roku atakuje ponad 400 tys. Europejczyków - jest drugim pod względem zachorowalności nowotworem złośliwym w Europie. Większość z nich umrze, ponieważ wyleczyć można tylko wcześnie rozpoznanego raka. Co to jest rak jelita grubego? Nowotwór...

  Tłuszczak - rodzaje, przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Tłuszczaki. Nowotwory niezłośliwe

  Tłuszczaki. Nowotwory niezłośliwe

  Co to jest tłuszczak? Tłuszczak to niezłośliwy guz tkanki łącznej. Częściej stanowi problem natury estetycznej, niż onkologicznej. Może występować pojedynczo lub w skupiskach. Zazwyczaj przyjmuje owalny, bądź podłużny kształt i jest wyczuwalny pod skórą....

  Rak jelita grubego - objawy, profilaktyka, diagnostyka, leczenie, dieta

  Rak jelita grubego atakuje coraz młodszych. Trudno go zdiagnozować

  Rak jelita grubego atakuje coraz młodszych. Trudno go zdiagnozować

  Rak jelita grubego to jeden z najgroźniejszych nowotworów. Rozwija się po cichu i zbiera śmiertelne żniwo. Coraz młodsze osoby cierpią z tego powodu. Często przyczyną jest zła diagnoza. Rak jelita grubego lekceważony u młodych pacjentów Rak jelita grubego...

  Zabiegi

  Wycięcie odbytu

  Wycięcie odbytu to najczęściej stosowana metoda leczenia raka odbytu, która czasem bywa łączona z chemioterapią i radioterapią, w ramach leczenia skojarzonego. Nowotwór odbytu jest najczęściej występującym rodzajem nowotworów jelita grubego (ok. 50%),...