Oxaliplatin-Ebewe

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
5 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 10ml (50mg)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

Oxaliplatin-Ebewe - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Oxaliplatin-Ebewe - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Oxaliplatin-Ebewe - opis

Oksaliplatyna w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (ang. folinic acid, FA) jest wskazana do stosowania w:

  leczeniu wspomagającym III stadium (stopień Duke C) raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza;   leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami.

Oxaliplatin-Ebewe - skład

Jedna fiolka zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny (Oxaliplatinum).

Jeden ml odtworzonego stężonego roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 10 ml rozpuszczalnika.

Fiolka 100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 20 ml rozpuszczalnika. Fiolka 150 mg: każda fiolka zawiera 150 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 30 ml rozpuszczalnika.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml odtworzonego roztworu zawiera 45 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Oxaliplatin-Ebewe - dawkowanie

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Nie ma zaleceń do stosowania oksaliplatyny w populacji pediatrycznej w zatwierdzonych wskazaniach.

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym wynosi 85 mg/m2 pc. podawanych dożylnie w dawkach powtarzanych co dwa tygodnie przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami wynosi 85 mg/m² pc. podawanych dożylnie w dawkach powtarzanych co dwa tygodnie.

Dawkowanie należy dostosować do tolerancji pacjenta na produkt leczniczy (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed podaniem pochodnej fluoropirymidyny.

Oksaliplatyna podawana jest w postaci infuzji dożylnej trwającej 2 do 6 godzin, po rozcieńczeniu w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do stężenia w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,70 mg/ml. Stężenie

0,70 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej w celu uzyskania dawki 85 mg/m² pc.

Oksaliplatyna była głównie stosowana w połączeniu ze schematami leczenia opartymi na ciągłej infuzji 5-fluorouracylu. W dwutygodniowym cyklu leczenia stosowano schematy podawania

5-fluorouracylu w bolusie i infuzji ciągłej.

Szczególne grupy pacjentów

- Zaburzenia czynności nerek

Nie badano stosowania oksaliplatyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek leczenie można rozpocząć od zwykle zalecanej dawki (patrz punkt 4.4). Modyfikacja dawki dla pacjentów z lekką niewydolnością nerek nie jest konieczna.

- Zaburzenia czynności wątroby

W badaniu I fazy, do którego włączono pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, częstość i nasilenie zaburzeń wątroby i dróg żółciowych zależały, jak się wydaje, od zaawansowania choroby i nieprawidłowości wyników testów czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia. Podczas badań klinicznych dawki nie modyfikowano w szczególny sposób u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby.

- Pacjenci w podeszłym wieku

Nie obserwowano nasilenia ciężkiej toksyczności oksaliplatyny stosowanej w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-fluorouracylem u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. W związku z tym modyfikacja dawki dla pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna.

Sposób podawania

Oksaliplatyna podawana jest w infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga dodatkowego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podana w infuzji przez dojście centralne lub do żyły obwodowej w ciągu 2 do

6 godzin. Podanie oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać infuzję 5-fluorouracylu.

W razie wynaczynienia podawanie leku trzeba natychmiast przerwać.

Roztwory produktów cytotoksycznych do wstrzykiwań musi przygotowywać specjalnie przeszkolony personel, z wiedzą na temat przygotowywanego produktu leczniczego, w warunkach zapewniających integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności ochronę osób zajmujących się produktem, zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej wyłącznie do tych czynności. W pomieszczeniach tych zabrania się palenia tytoniu, picia napojów i spożywania posiłków.

Instrukcja stosowania Patrz punkt 6.6.

Oxaliplatin-Ebewe - środki ostrożności

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w specjalistycznych oddziałach onkologicznych i podawać pod nadzorem doświadczonego onkologa.

Zaburzenia czynności nerek

Ze względu na ograniczone informacje na temat bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, przed podaniem oksaliplatyny należy ocenić zagrożenia i korzyści dla danego pacjenta. W takiej sytuacji należy ściśle kontrolować czynność nerek, a dawkę dostosować do objawów toksyczności.

Reakcje nadwrażliwości

Pacjentów z objawami nadwrażliwości na inne produkty lecznicze zawierające związki platyny w wywiadzie należy poddać szczególnej obserwacji. Jeśli wystąpią objawy anafilaksji, infuzję należy natychmiast przerwać i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe. Powtórne podanie oksaliplatyny takim pacjentom jest przeciwwskazane. Opisywano reakcje krzyżowe związane ze stosowaniem wszystkich związków platyny, również zakończone zgonem.

W razie wynaczynienia infuzję trzeba natychmiast przerwać i wdrożyć odpowiednie miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy neurotoksyczności oksaliplatyny, zwłaszcza jeśli podawana jest z innymi produktami leczniczymi o swoistej neurotoksyczności. Przed każdym podaniem oksaliplatyny i okresowo po jej podaniu należy przeprowadzić badanie neurologiczne.

Pacjentom, u których wystąpiła ostra dysestezja gardła i krtani (patrz punkt 4.8) w trakcie lub w ciągu kilku godzin po 2-godzinnej infuzji, następną infuzję oksaliplatyny trzeba podawać przez 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

Jeśli wystąpią objawy neurologiczne (parestezje, dysestezje), dawkowanie należy dostosować w zależności od czasu trwania i nasilenia istniejących objawów:

- jeśli objawy trwają dłużej niż siedem dni i są dokuczliwe, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie uzupełniające);

- jeśli parestezja bez upośledzenia czynnościowego utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie uzupełniające);

- jeśli parestezja z upośledzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, podawanie oksaliplatyny należy przerwać;

- jeśli objawy te ustąpią po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć wznowienie terapii.

Należy poinformować pacjentów o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Ograniczone umiarkowane parestezje lub parestezje zaburzające czynności pacjenta mogą występować do 3 lat od zakończenia leczenia uzupełniającego.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS)

U pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w ramach skojarzonej chemioterapii notowano przypadki zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS, znanej również jako zespół tylnej odwracalnej encefalopatii, ang. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, PRES). RPLS jest rzadką, odwracalną, szybko postępującą chorobą neurologiczną, w której mogą występować między innymi napady drgawkowe, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, splątanie, utrata wzroku i inne zaburzenia widzenia lub zaburzenia neurologiczne (patrz punkt 4.8).

Rozpoznanie RPLS powinno być potwierdzone w badaniach obrazowych mózgu, najlepiej metodą rezonansu magnetycznego.

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zaburzenia hematologiczne

Toksyczne działanie oksaliplatyny na przewód pokarmowy z takimi objawami, jak nudności i wymioty, wymaga zapobiegawczego i (lub) terapeutycznego zastosowania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą spowodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelit, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i niewydolność nerek, zwłaszcza w przypadku połączenia oksaliplatyny z 5-fluorouracylem (5-FU).

Jeśli wystąpią objawy toksyczności ze strony układu krwiotwórczego (liczba neutrofilów < 1,5 x 109/l lub liczba płytek < 50 x 109/l), następny cykl leczenia należy zawiesić do czasu powrotu parametrów hematologicznych do dopuszczalnych wartości. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać badanie morfologii krwi z rozmazem.

Pacjentów trzeba poinformować o ryzyku biegunki i (lub) wymiotów, zapalenia błony śluzowej jamy

ustnej oraz neutropenii w następstwie stosowania oksaliplatyny i 5-fluorouracylu i zalecić natychmiastowe zwrócenie się do lekarza prowadzącego w celu uzyskania właściwej opieki.

Jeśli wystąpi zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z neutropenią lub bez, następny cykl leczenia należy odłożyć do czasu wyleczenia zapalenia do stopnia ≤1. i (lub) do czasu aż liczba neutrofilów osiągnie wartość ≥1,5 x 109/l.

Jeśli oksaliplatyna stosowana jest w połączeniu z 5-fluorouracylem (z kwasem folinowym lub bez), należy dostosować jej dawki zależnie od objawów toksyczności związanych z podawaniem 5-fluorouracylu.

Jeśli wystąpi biegunka stopnia 4., neutropenia stopnia 3.-4. (liczba neutrofilów < 1,0 x 109/l), małopłytkowość stopnia 3.-4. (liczba płytek < 50 x 109/l), poza każdym koniecznym zmniejszeniem dawki 5-fluorouracylu należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (leczenie uzupełniające).

Wpływ na układ oddechowy

W razie niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia w płucach lub nacieki płucne widoczne w badaniu RTG, podawanie oksaliplatyny należy przerwać do czasu, aż dalsze badania wykluczą śródmiąższową chorobę płuc (patrz punkt 4.8).

Wpływ na wątrobę

W razie nieprawidłowych wyników testów czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które nie wynikają w sposób oczywisty z przerzutów nowotworowych do wątroby, należy brać pod uwagę możliwość bardzo rzadkich przypadków rozwoju zaburzeń czynności naczyń wątrobowych w wyniku zastosowanego leczenia.

Ciąża

Stosowanie w okresie ciąży – patrz punkt 4.6.

Płodność

W badaniach nieklinicznych obserwowano genotoksyczne działanie oksaliplatyny. Z tego względu należy poinformować mężczyzn leczonych oksaliplatyną o konieczności stosowania przez nich metod zapobiegających zapłodnieniu w czasie leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu terapii. Oksaliplatyna może powodować nieodwracalną niepłodność, dlatego mężczyznom planującym ojcostwo po zakończeniu terapii doradza się przechowywanie nasienia uzyskanego przed rozpoczęciem leczenia.

Kobiety nie powinny być w ciąży w czasie leczenia oksaliplatyną oraz powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w trakcie leczenia oraz przez 4 miesiące po jego zakończeniu (patrz punkt 4.6).

Działanie hamujące na układ odpornościowy/zwiększona podatność na zakażenia/żywe lub żywe atenuowane szczepionki

Stosowanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek u pacjentów z upośledzonym układem odpornościowym na skutek chemioterapii (również z zastosowaniem oksaliplatyny) może spowodować ciężkielub zakończone zgonem zakażenia. U pacjentów otrzymujących oksaliplatynę należy unikać stosowania żywych szczepionek. Można u nich stosować szczepionki zabite lub inaktywowane, ale uzyskana odpowiedź może być mniejsza.

Dzieci i młodzież

Nie ma odpowiednich wskazań do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Nie ustalono u nich skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Oxaliplatin-Ebewe - przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka na oksaliplatynę. W razie przedawkowania należy oczekiwać zaostrzenia działań niepożądanych. Należy wdrożyć kontrolę wskaźników hematologicznych i odpowiednie leczenie objawowe.

Oxaliplatin-Ebewe - przeciwwskazania

- Rozpoznana nadwrażliwość na oksaliplatynę lub na laktozę.

- Karmienie piersią.

- Mielosupresja przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia, z liczbą neutrofilów < 2 x 109/l i (lub) liczbą płytek < 100 x 109/l.

- Obwodowa neuropatia czuciowa z upośledzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia.

- Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min).

Oxaliplatin-Ebewe - działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) to objawy żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błony śluzowej), hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość) oraz neurologiczne (obwodowa neuropatia czuciowa ostra i nasilająca się przy podawaniu kolejnych dawek). Na ogół wymienione działania niepożądane występowały częściej i miały większe nasilenie podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU/FA niż w przypadku samego 5-FU/FA.

Częstości podane w poniższej tabeli określono na podstawie badań klinicznych z udziałem 416 i 1108 pacjentów, którzy otrzymywali oksaliplatynę z 5-fluorouracylem (5-FU)/kwasem folinowym (FA) odpowiednio w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami i w leczeniu uzupełniającym oraz na podstawie doświadczeń po wprowadzeniu oksaliplatyny do obrotu.

Częstości określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do< 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko

(< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dalsze informacje podane są pod tabelą.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze*

Zakażenie

Zapalenie błony śluzowej nosa Zakażenie górnych dróg oddechowych Posocznica neutropeniczna

     

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

Niedokrwistość Neutropenia Małopłytkowość

Leukopenia

Limfopenia

Gorączka neutropeniczna

 

Niedokrwistość hemolityczna - Małopłytkowość immunologiczna

 

Zaburzenia układu immunologicznego*

Alergia, reakcja alergiczna+

       

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Hiperglikemia Hipokaliemia

Hipernatremia

Odwodnienie

Kwasica metaboliczna

   

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja

Bezsenność

Nerwowość

   

Zaburzenia układu

Obwodowa

Zawroty głowy

 

Dyzartria

 

nerwowego*

neuropatia czuciowa

Ból głowy Zaburzenia czucia Zaburzenia smaku

- Zapalenie nerwów ruchowych Odczyn oponowy

 

Zespół odwracalnej tylnej

leukoencefalopatii

(RPLS)

 

Zaburzenia oka

 

Zapalenie spojówek, Zaburzenia widzenia

 

Przemijające zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia, zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca utrata wzroku (ustępująca po przerwaniu leczenia)

 

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Ototoksyczność

Głuchota

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Krwotok Uderzenia gorąca Zakrzepowe zapalenie żył głębokich Nadciśnienie tętnicze

     

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność Kaszel Krwawienie z nosa

Czkawka Zatorowość płucna

 

Śródmiąższowa choroba płuc (czasami zakończona zgonem)

Zwłóknienie płuc**

 

Zaburzenia

żołądka i jelit*

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej/błon śluzowych Ból brzucha

Zaparcie

Niestrawność Refluks żołądkowoprzełykowy Krwawienie z przewodu pokarmowego Krwawienie z odbytu

Niedrożność

jelit

Zapalenie jelita grubego, w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile Zapalenie trzustki

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

       

Zespół niedrożności zatok wątrobowych

(patrz niżej)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia skóry Łysienie

Złuszczanie się skóry (tzw. zespół dłoniowopodeszwowy) Wysypka rumieniowata, Wysypka Nadmierne pocenie się Zaburzenia paznokci

     

Zaburzenia mięśniowo-

Ból pleców

Bóle stawów

Bóle kości

     

szkieletowe i tkanki łącznej

         

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Krwiomocz Bolesne lub trudne oddawanie moczu

Nieprawidłowa częstość mikcji

   

Ostra martwica kanalików nerkowych Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek Ostra niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka++, Reakcja w miejscu

wstrzyknięcia+++

Zmęczenie

Osłabienie

Ból

       

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej

Zwiększenie stężenia bilirubiny

Zwiększenie aktywności LDH Zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych Zwiększenie masy ciała (leczenie wspomagające)

Zwiększenie stężenia kreatyniny Zmniejszenie masy ciała (leczenie raka z przerzutami)

     

* Szczegółowe informacje, patrz niżej ** Patrz punkt 4.4.

+

Bardzo często: alergia/reakcje alergiczne występujące głównie w trakcie infuzji, niekiedy zakończone zgonem. Często reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna (zwłaszcza pokrzywka), zapalenie spojówek i zapalenie błony śluzowej nosa.

Często reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej i wstrząs anafilaktyczny.

++ Bardzo często gorączka, dreszcze albo o podłożu zakaźnym (z gorączką neutropeniczną lub bez) albo o podłożu immunologicznym.

+++ Reakcja w miejscu wstrzyknięcia, w tym miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzep. Wynaczynienie może również spowodować miejscowy ból i odczyn zapalny, który może być ciężki i prowadzić do powikłań (w tym martwicy), zwłaszcza gdy oksaliplatyna jest podawana przez żyłę obwodową (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (< 1/10 000): zespół niedrożności zatok wątrobowych (znany również jako choroba wenookluzyjna wątroby) lub związane z nim patologiczne objawy, w tym plamica wątroby, guzkowy przerost regeneracyjny wątroby i zwłóknienie okołozatokowe wątroby. Objawami klinicznymi mogą być: nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększona aktywność aminotransferaz.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość (% pacjentów) i stopnie nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Wszystkie stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Gorączka neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica neutropeniczna

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Doświadczenie po wprowadzeniu oksaliplatyny do obrotu (częstość nieznana):

zespół hemolityczno-mocznicowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość (% pacjentów) i stopnie nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Wszystkie stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon śluzowych/jamy ustnej

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest zapobiegawcze i (lub) terapeutyczne zastosowanie leku o silnym działaniu przeciwwymiotnym.

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą spowodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelit, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza jeśli oksaliplatyna stosowana jest w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU), patrz punkt 4.4.

Zaburzenia układu nerwowego

Oksaliplatyna wykazuje ograniczającą dawkę toksyczność neurologiczną. Obejmuje ona obwodową neuropatię czuciową charakteryzującą się dysestezjami i (lub) parestezjami kończyn, z kurczami mięśni lub bez, często wywoływanymi działaniem zimna. Objawy te występują u maksymalnie 95% pacjentów leczonych oksaliplatyną. Czas utrzymywania się tych objawów, które zwykle ustępują między kolejnymi cyklami leczenia, zwiększa się wraz z liczbą kolejnych cykli.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych jest wskazaniem (w zależności od czasu trwania tych zaburzeń) do dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Te zaburzenia czynnościowe obejmują trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów i przypuszczalnie są konsekwencją upośledzenia czucia. Ryzyko utrzymywania się objawów dla dawki skumulowanej 850 mg/m2 pc. (10 cykli) wynosi około 10%, a dla dawki skumulowanej

1020 mg/m2 pc. (12 cykli) około 20%.

W większości przypadków objawy neurologiczne zmniejszają się lub całkowicie ustępują po przerwaniu leczenia. W przypadku leczenia uzupełniającego raka jelita grubego po 6 miesiącach po przerwaniu leczenia u 87% pacjentów nie obserwowano żadnych lub tylko lekkie objawy. Po okresie obserwacji trwającym do 3 lat u około 3% pacjentów występowały albo utrzymujące się, ograniczone parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) albo parestezje zaburzające czynności pacjenta (0,5%).

Donoszono o ostrych objawach neurosensorycznych (patrz punkt 5.3), które występują w ciągu kilku godzin od podania leku i często wyzwalane są przez działanie zimna. Mogą mieć postać przemijającej parestezji, dyzestezji i niedoczulicy lub ostrego zespołu dyzestezji gardła i krtani. Zespół ten charakteryzuje się subiektywnym uczuciem trudności połykania lub duszności, bez obiektywnych objawów zaburzeń oddychania (brak sinicy lub niedotlenienia) i bez skurczu krtani czy oskrzeli (brak świstów oddechowych lub sapania). Wprawdzie w takich przypadkach podaje się leki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, ale objawy te raptownie ustępują nawet bez leczenia. Wydłużenie czasu podawania infuzji sprzyja zmniejszeniu częstości tego zespołu (patrz punkt 4.4). Ponadto sporadycznie obserwowano następujące objawy: skurcz żuchwy, skurcz mięśni, mimowolne skurcze mięśni, drganie mięśni, drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia koordynacji, nieprawidłowy chód, ataksja, zaburzenia równowagi, odczucie ucisku w krtani lub klatce piersiowej, odczucie ucisku,

dyskomfort, ból. Ponadto z wymienionymi zdarzeniami może być związana dysfunkcja nerwu czaszkowego lub, jako odrębne przypadki, opadanie powiek, podwójne widzenie, bezgłos, dysfonia, chrypka, czasami opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie języka lub zaburzenia mowy, niekiedy opisywane jako afazja, neuralgia nerwu trójdzielnego, ból twarzy, ból oka, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia.

Donoszono również o innych objawach neurologicznych występujących w trakcie leczenia oksaliplatyną, takich jak zanik głębokich odruchów ścięgnistych lub objaw Lhermitte’a. Opisywano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Doświadczenie po wprowadzeniu oksaliplatyny do obrotu (częstość nieznana): drgawki

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość (% pacjentów) i stopnie nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie wspomagające

Wszystkie stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Wszystkie stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Reakcje alergiczne / Alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Oxaliplatin-Ebewe - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Aktualnie nie ma dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach obserwowano wpływ na rozrodczość. W związku z tym nie zaleca się stosowania oksaliplatyny w okresie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod antykoncepcji.

Zastosowanie oksaliplatyny powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem zagrożenia dla pacjentki i płodu oraz wyrażeniem zgody przez pacjentkę.

Należy stosować odpowiednią antykoncepcję w trakcie leczenia oraz przez 4 miesiące (kobiety) lub

6 miesięcy (mężczyźni) po zakończeniu terapii.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy oksaliplatyna przenika do mleka kobiecego. Podczas leczenia oksaliplatyną karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Płodność

Oksaliplatyna może powodować niepłodność (patrz punkt 4.4).

Oxaliplatin-Ebewe - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu oksaliplatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak leczenie oksaliplatyną związane jest ze zwiększonym ryzykiem zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych wpływających na chód i utrzymanie równowagi, co może lekko lub umiarkowanie wpływać na wykonywanie tych czynności.

Zaburzenia widzenia, zwłaszcza przemijająca utrata wzroku (ustępująca po przerwaniu leczenia) może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego pacjentów należy ostrzec przed taką możliwością.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Oxaliplatin-Ebewe - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Oxaliplatinum

  Oksaplatyna to kompleksowy związek platyny o działaniu przeciwnowotworowym. Stosowana jest w leczeniu raka jelita grubego w skojarzeniu z fluorouracylem. Jest mniej toksyczna od cysplatyny, jednak mimo to ma wiele działań ubocznych, toteż jej stosowanie w lecznictwie jest ograniczone.

  Dostępne opakowania
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 10ml (50mg) - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 20ml (100mg) - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 30ml (150mg) - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 10ml - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 20ml - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 40ml - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 10ml - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 10ml - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Oxaliplatin-Ebewe

  Oxaliplatin-Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 30ml - 5 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych weszła w życie z opóźnieniem, przez co aptekarze mieli poważny problem z wprowadzeniem na czas nowych cen leków. W konsekwencji zapanował chaos - w niektórych aptekach wciąż obowiązują stare ceny, a inne trzeba było zamknąć...

  Newsy - leki i suplementy

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Coraz częściej pojawiają się doniesienia o skuteczności leku stosowanego w danej dziedzinie medycznej i możliwościach jego zastosowania w terapii chorób, specyficznych dla innych specjalności. Według badań przeprowadzonych przez naukowców, wynika, że...

  Rak płuc - objawy, leczenie, rokowania

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia Pacjenta od relacji rodzinnych, po te zawodowe. Dodatkowo, niestety często wiąże się z bezsilnością związaną z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne,...