Astmodil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
14,78 zł
Forma
tabletki do rozgryzania i żucia
Dawka
4 mg
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: POLFARMEX S.A.

Astmodil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Lek Astmodil na astmę oskrzelową

Witam Mój syn ma 6 lat. Systematycznie choruje na zapalenie oskrzeli lekarze twierdza ze to astma oskrzelowa. Dlatego przyjmuje lek astmodil. Jednak mimo leczenia rano po wstaniu kaszle Kaszle w ciągu godziny parę razy a później spokój. Jeden z lekarzy stwierdził że może mieć refluks i dał leki jednak nic to nie pomaga. Czytałam o takiej chorobie jak mukowiscydoza. ale z mężem nie jesteśmy na nią chorzy czy jest możliwość żeby syn był na taką chorobę chory?

Stosowanie Glucophage XR 500 przy lekach na astmę oskrzelową

Witam, Czy mogę przyjmowac GLUCOPHAGE XR 500 jedna tabletka przed snem z lekami na astme oskrzelowa FOSTEX AREOZOL 2x2 wziewy ALERMED 1x1 ASTMODIL 1x1 oraz EUPHYLLIN CR RETARD 2X1 podczas ataku dusznosci. Zapomnialam powiadomic pulmonologa o przyjmowanym Glucophage xr 500, a nie chce żeby doszło do interakcji gdy bede łączyła lek na cukrzyce z lekami na astme. Dodatkowo lecze sie na niedoczynność tarczycy oraz zespół policystycznych jajnikow z torbiela. Takze lekow jest sporo.

Astmodil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Astmodil - opis

Astmodil jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą przewlekłą łagodną lub umiarkowaną, u których leczenie za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i ?doraźnie" stosowanych krótko działających B-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów z astma oskrzelową, Astmodil stosowany w leczeniu astmy łagodzi jednocześnie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Astmodil jest również wskazany w zapobieganiu astmie, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

Astmodil 10 mg są przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej.

Astmodil - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

Substancje pomocnicze: laktoza jedno wodna 53,55 mg w tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Astmodil - dawkowanie

Osoby w wieku 15 lat i starsze z astmą lub z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa powinny przyjmować 1 tabletkę powlekaną 10 mg raz na dobę, wieczorem.

Zalecenia ogólne:

Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Astmodil na wskaźniki kontroli astmy jest widoczny w pierwszej dobie od rozpoczęcia stosowania.

Pacjentów należy poinformować, że leczenie produktem leczniczym Astmodil należy kontynuować zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka leku jest niezależna od płci.

Stosowanie produktu leczniczego Astmodil a inne metody leczenia astmy: Astmodil można dołączyć do wcześniej stosowanego leczenia.

Wziewne kortykosteroidy: Astmodil można stosować jako lek pomocniczy u pacjentów, u których stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i doraźnie podawanych krótko działających (3-agonistów, nie zapewnia właściwej kontroli astmy. Produktem leczniczym Astmodil nie należy zastępować glikokortykosteroidów w postaci wziewnej (patrz punkt 4.4).

Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Astmodil - środki ostrożności

Pacjentów należy poinformować, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w leczeniu ostrych napadów astmy. W przypadku napadu astmy pacjenci muszą mieć łatwy dostęp do zwykle stosowanego przez nich ?doraźnie" odpowiedniego leku. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy stosować krótko działającego (3-agonistę w postaci wziewnej. Jeśli konieczne będzie zastosowanie więcej niż zwykle inhalacji krótko działającego [3-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Montelukastem nie należy nagle zastępować glikokortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.

Brak danych wskazujących na możliwość zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatycznie, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń krwionośnych, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia glikokortykosteroidem stosowanym doustnie. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonisty receptora leukotrienowego jest związane z wystąpieniem zespołu Churga-Strauss. Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę na występujące u pacjenta: eozynofilię, wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatię. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać i zweryfikować stosowany u nich schemat leczenia.

U pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, należy unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typ Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Astmodil - przedawkowanie

Brak dokładnych informacji dotyczących leczenia przedawkowania montelukastu. W długotrwałych badaniach dotyczących astmy, w których montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych w dawkach do 900 mg na dobę przez około tydzień, nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczyły dorosłych i dzieci oraz dawki tak dużej, jak 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u 42-miesięcznego dziecka). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych i dzieci.

W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu

1 należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty, wzmożona aktywność psychoruchowa.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

Astmodil - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

Astmodil - działania niepożądane

Montelukast był oceniony w następujących badaniach klinicznych:

- tabletki powlekane 10 mg u około 4 000 dorosłych pacjentów z astmą w wieku 15 lat i starszych;

- tabletki powlekane 10 mg u około 400 dorosłych pacjentów z astmą i z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa w wieku 15 lat i starszych;

- tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg u około 1750 dzieci z astmą w wieku od 6 do 14 lat.

W badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo, u pacjentów z astmą leczonych montelukastem często (> =1/100, < 1/10) zgłaszano wymienione poniżej działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku, występujące częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo.

Klasyfikacja układów i narządów

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi

(dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat

(jedno badanie 8-tygodniowe; n=201) (dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i

ból brzucha

 

Profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego stosowania (do 2 lat u osób dorosłych oraz do 12 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat) w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów.

Łącznie 502 dzieci w wieku 2 do 5 lat było leczonych montelukastem przez co najmniej 3 miesiące, 338 przez 6 miesięcy lub dłużej oraz 534 pacjentów przez 12 miesięcy lub dłużej. Również u tych pacjentów profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego leczenia.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenie górnych dróg oddechowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność krwawienia.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, nacieki eozynofilów w wątrobie.

Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność, somnambulizm, drażliwość, lęk, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogość, drżenie, depresja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze) w bardzo rzadkich przypadkach.

Zaburzenia układu nerwowego: senność, zawroty głowy, hipoestezja, parestezja, drgawki.

Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (A1AT, AspAT), zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne, wątrobowokomórkowe oraz uszkodzenie wątroby o mieszanej etiologii).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, siniaczenie, świąd, wysypka, rumień guzowaty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, gorączka.

U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem zgłaszano bardzo rzadkie przypadki występowania zespołu Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS) (patrz punkt 4.4).

Astmodil - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w ciąży:

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój zarodka i (lub) płodu.

Ograniczona liczba danych z dostępnych baz danych, dotyczących zastosowań produktu leczniczego w okresie ciąży, nie wskazuje na istnienie związku przyczynowego między przyjmowaniem montelukastu a występowaniem wad wrodzonych (np. wad kończyn), które rzadko obserwowano na całym świecie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Astmodil może być stosowany podczas ciąży jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Stosowanie w okresie karmienia piersią:

Badania na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Astmodil może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Astmodil - prowadzenie pojazdów

Nie należy się spodziewać, że montelukast mógłby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak w bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Astmodil - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Montelukastum

  Substancja o działaniu przeciwastmatycznym. Hamuje działanie leukotrienów, czyli związków biologicznie czynnych odpowiedzialnych za reakcje zapalne i skurcz oskrzeli. Substancja stosowana jest w zapobieganiu astmy wysiłkowej oraz pomocniczo w leczeniu astmy o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu w przypadku, gdy terapia substancjami steroidowymi nie przynosi zadowalających efektów.

  Dostępne opakowania
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki do rozgryzania i żucia - 14 tabl. - 4 mg
  POLFARMEX S.A.
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki do rozgryzania i żucia - 14 tabl. - 5 mg
  POLFARMEX S.A.
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki powlekane - 14 tabl. (blister) - 0,01 g
  POLFARMEX S.A.
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki powlekane - 14 tabl. (poj.) - 0,01 g
  POLFARMEX S.A.
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki powlekane - 28 tabl. (blister) - 0,01 g
  POLFARMEX S.A.
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki do rozgryzania i żucia - 28 tabl. - 4 mg
  POLFARMEX S.A.
  14,78 zł
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki do rozgryzania i żucia - 28 tabl. - 5 mg
  POLFARMEX S.A.
  17,90 zł
  Astmodil

  Astmodil

  tabletki powlekane - 28 tabl. (pojem.) - 0,01 g
  POLFARMEX S.A.
  26,75 zł
  Powiązane artykuły
  Alergia

  Alergia w ciąży

  Alergia jest chorobą najczęściej o podłożu genetycznym i występuje rodzinnie. Alergenami są zazwyczaj pyłki traw i drzew, roztocza kurzu domowego, produkty mleczne, sierść zwierząt domowych czy niektóre leki. Dolegliwości alergiczne w czasie ciąży przebiegają...

  Alergologia i pulmonologia

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Alergicy uczuleni na roztocza kurzu mają powody do zmartwień. Z aptek znika szczepionka odczulająca. W zamian chorzy mogą wykupić inny preparat - podawany doustnie. I droższy ponad sto razy, bo nierefundowany. Przerwana kuracja Karolina ma sześć lat....

  Leki i suplementy

  Steroidy - charakterystyka, zastosowanie, skutki uboczne

  Steroidy - charakterystyka, zastosowanie, skutki uboczne

  Steroidy są skuteczną metodą leczenia farmakologicznego, jednak oprócz wysokiej skuteczności zwłaszcza w leczeniu chorób o charakterze zapalnym, substancje te mogą wywoływać silne działania uboczne. Skala niepożądanych skutków będących wynikiem stosowania...

  Leki i suplementy

  Te leki będą mniej dostępne

  Te leki będą mniej dostępne

  147 produktów medycznych znalazło się na liście produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Opublikowało ją na swoich stronach internetowych Ministerstwo Zdrowia. Wśród preparatów znajdują się m.in. szczepionki. Wykaz produktów leczniczych,...

  Newsy

  Aspiryna lekiem idealnym?

  Codzienne przyjmowanie niskich dawek aspiryny przez osoby narażone na choroby serca zmniejsza ryzyko zawału serca oraz zachorowania na niektóre nowotwory. Dzięki takim działaniom możliwe jest ocalenie setek tysięcy istnień ludzkich. Najnowsze badania...

  Zapalenie nerek - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Biseptol - charakterystyka, stosowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biseptol to lek stosowany przy chorobach nerek, zakażeniu układu moczowego, schorzeniach dróg oddechowych, a także w przypadku zakażeń przewodu pokarmowego. Jak należy stosować biseptol? Jakie są przeciwwskazania do przyjmowania leku biseptol? Jakie mogą...

  Leczenie alergii

  Leki rozszerzające oskrzela

  Alergia to choroba, której leczenie powinno opierać się na eliminacji alergenów. Jeżeli jednak ta metoda nie skutkuje, można włączyć leczenie farmakologiczne. Istnieją różne choroby alergiczne. Jedną z częściej występujących jest astma. Leki na astmę...

  Przyczyny astmy

  Astma a aspiryna

  Aspiryna należy do najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych. Nie jest jednak preparatem bezpiecznym dla wszystkich. Przyjęcie go np. przez chorych na astmę może skończyć sie fatalnie. Astma aspirynowa rozwija się zwykle w trzeciej lub czwartej dekadzie...

  Życie z alergią

  Sprawdź, czy masz alergię pod kontrolą

  Sprawdź, czy masz alergię pod kontrolą

  Jak rozpoznać, że nie kontroluję alergii? Robisz wszystko, a wciąż masz objawy alergii? Przedstawiamy 10 oznak, które świadczą o tym, że nie kontrolujesz swojej alergii. Notoryczne pocieranie nosa ręką Jeśli odkurzasz dom za pomocą filtra HEPA, przesiadujesz...