Monkasta

zobacz opinie o produkcie »
Cena
14,82 zł
Forma
tabletki do rozgryzania i żucia
Dawka
4 mg
Ilość
90 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Monkasta - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Podawanie sterydów przy podejrzeniu alergii

Mam 2 dzieci 3 i 4 lata nawracające infekcje i częste antybiotyki. Zmusiło mnie to do wizyty u alergologa. Alergolog na pierwszej wizycie przepisał mnóstwo leków wziewnych Flixotide, Ventolin, Seretide i Monkasta do żucia. Nie mając żadnych badań bo skierowanie na panel pediatryczny dopiero dostaliśmy dla obojga. Mam wątpliwość czy podawać dzieciom już te sterydy....

Czy można ciągle przyjmować leki przeciwastmatyczne?

Witam. Mam napady astmatyczne nocą od wiosny z powodu alergii na pyłki drzew, wtedy stosuję flonidan, donoswo buderin doraźnie ventolin. Lekarz pulmunolog zalca mi brać systematycznie następujące leki:Fostex , Contrahist 5, Monkasta 10. Czy w okresie kiedy napadów i żadnych leków nie biorę od 2m-cy muszę brać przepisane leki ciągle czy dopiero latem jak wystąpią napady astmy skoro jak literatura donosi astmy wyleczyć się nie da?

Nawrót kataru u 4-letniej córki

Witam moja 4 letnia córka znowu bo to juz 3 raz w 4 tygodnie ma katar od razu gęsty zielony.Ma leki wziewne Seretide , Hitaxa, i Monkasta. A do nosa krople Pronasal ale to juz 3 dzień i nic nie pomaga.Czy może zmienić krople do nosa. Już nie wiem co robić jak podaje antybiotyk katar znika, po paru dniach od zakończenia antybiotyku katar...

POKAŻ WIĘCEJ

Monkasta - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Monkasta - opis

Produkt leczniczy Monkasta wskazany jest jako lek pomocniczy w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z astmą przewlekłą łagodną do umiarkowanej, u których nie udaje się uzyskać wystarczającej kontroli objawów astmy wziewnymi kortykosteroidami, i u których, doraźnie stosowanie krótko działających beta-agonistów nie daje wystarczającej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów z astmą, u których produkt leczniczy Monkasta jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Produkt leczniczy Monkasta jest również wskazany w zapobieganiu astmie u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

Monkasta - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg montelukastu (w postaci montelukastu sodowego).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 81,94 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Monkasta - dawkowanie

Dawkowanie

Ogólne zalecenia

Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Monkasta na parametry kontroli astmy widoczny jest w pierwszej dobie od rozpoczęcia leczenia.

Produkt leczniczy Monkasta można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Pacjentom należy zalecić kontynuowanie przyjmowania produktu leczniczego Monkasta zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak również w okresach zaostrzenia astmy.

Produktu leczniczego Monkasta nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, montelukast.

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawkowanie jest takie samo zarówno dla pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej.

Leczenie produktem leczniczym Monkasta a inne metody leczenia astmy

Produkt leczniczy Monkasta można dołączyć do dotychczas stosowanego schematu leczenia.

Leczenie beta-agonistami: Produkt leczniczy Monkasta może być włączony do leczenia pacjentów, u których astma nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą krótko działającego beta-agonisty przyjmowanego doraźnie. Jeśli reakcja kliniczna jest wyraźna (zazwyczaj po pierwszej dawce), u pacjenta można ograniczyć doraźne stosowanie krótko działającego beta-agonisty.

Kortykosteroidy wziewne: Produkt leczniczy Monkasta można stosować jako lek pomocniczy u pacjentów, u których stosowanie innych leków, takich jak wziewne kortykosteroidy, nie zapewnia odpowiedniej kontroli astmy. Nie należy nagle zastępować wziewnych kortykosteroidów produktem leczniczym Monkasta (patrz punkt 4.4).

Inne dostępne moce i postaci farmaceutyczne

Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Sposób podawania

Dawką dla dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z astmą lub z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa jest jedna tabletka 10 mg na dobę, przyjmowana wieczorem.

Monkasta - środki ostrożności

Należy poinformować pacjentów, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w leczeniu ostrych napadów astmy, i w takim przypadku powinni mieć łatwy dostęp do zwykle stosowanego przez nich ?doraźnie" odpowiedniego leku. W razie ostrego napadu astmy, należy zastosować krótko działającego beta-agonistę w postaci wziewnej. Jeśli konieczne jest zastosowanie więcej niż zwykle inhalacji krótko działającego wziewnego beta-agonisty, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Montelukastem nie należy zastępować kortykosteroidów wziewnych lub doustnych.

Brak danych wskazujących na możliwość zmniejszenia dawki kortykosteroidów doustnych podczas równoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych lekami przeciwastmatycznymi, w tym montelukastem, może wystąpić układowa eozynofilia, czasem z klinicznymi objawami zapalenia naczyń, odpowiadającymi zespołowi Churga-Strauss, często leczonemu kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki te zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia doustnymi kortykosteroidami. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego jest związane z wystąpieniem zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na występujące u pacjentów takie objawy, jak

eozynofilia, wysypka związana z zapaleniem naczyń, zaostrzenie objawów płucnych, powikłania sercowe i (lub) neuropatia. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać, a zastosowany u nich schemat leczenia poddać ocenie.

U pacjentów z astmą i z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, należy nadal unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ważnie informacje o niektórych składnikach produktu leczniczego

Monkasta zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Monkasta - przedawkowanie

Brak szczegółowych informacji dotyczących leczenia przedawkowania montelukastu. W badaniach nad przewlekłą astmą, w których montelukast podawano w dawkach do 200 mg/dobę pacjentom przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkoterminowych w dawkach do 900 mg/dobę przez około tydzień, nie stwierdzono istotnych klinicznie działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu leku do obrotu i w badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczyły dorosłych oraz dzieci i dawki tak dużej, jak 1000 mg (około 61 mg/kg masy ciała u 42-miesięcznego dziecka). Wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych u tych pacjentów były zgodne z profilem bezpieczeństwa u dorosłych, jak i dzieci. W większości opisywanych przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane zgodne były z profilem bezpieczeństwa montelukastu, i obejmowały: ból brzucha, senność, pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierną aktywność psychoruchową.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany z organizmu podczas dializy otrzewnowej lub hemodializy.

Monkasta - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.

Monkasta - działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania montelukastu, sklasyfikowano pod

względem częstości występowania w następujące grupy:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

- 10 mg tabletki powlekane u około 4 000 pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą,

- 10 mg tabletki powlekane u około 400 pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą i z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,

- 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia u 1750 dzieci w wieku od 6 do 14 lat z astmą.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem leku były zgłaszane często u pacjentów z astmą, leczonych montelukastem i występowały częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Dorośli pacjenci i młodzież w wieku 15 lat i starsza

(dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat

(jedno badanie 8-tygodniowe; n=201)

(dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Bóle głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha

Profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego stosowania (do 2 lat u osób dorosłych i do 6 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat) w ramach badań klinicznych u ograniczonej liczby pacjentów.

Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu wymienione są w poniższej tabeli zgodnie z klasyfikacją układów i narządów z uwzględnieniem terminologii właściwej dla działań niepożądanych. Częstość działań niepożądanych określono na podstawie odpowiednich badań klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia

Bardzo często

Zakażenie górnych dróg

pasożytnicze

Oddechowych*

Zaburzenia krwi i układu

Rzadko

Zwiększona skłonność do

chłonnego

krwawień

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

Bardzo rzadko

Nacieki eozynofilowe w wątrobie

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Zaburzenia snu, w tym koszmary senne, bezsenność, somnambulizm, drażliwość, lęk, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogie nastawienie, depresja

Rzadko

Drżenie

Bardzo rzadko

Omamy, dezorientacja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze)

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zawroty głowy, senność, parestezja, hipoestezja, napady drgawkowe

Zaburzenia serca

Rzadko

Kołatanie serca

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Zespół Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS), patrz punkt 4.4

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka{, nudności!, wymioty{

Niezbyt często

Suchość w jamie ustnej, niestrawność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT)

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne, wątrobowokomórkowe oraz uszkodzenie wątroby o mieszanej etiologii)

Zaburzenia skóry i tkanki

Często

Wysypka{

podskórnej

Niezbyt często

Siniaczenie, pokrzywka, świąd

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy

Bardzo rzadko

Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w

Często

Gorączka!

miej scu podania

Niezbyt często

Osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk

*Działanie niepożądane zgłaszane jako bardzo częste zarówno u pacjentów leczonych montelukastem, jak i u pacjentów otrzymujących placebo w badaniach klinicznych. {Działanie niepożądane zgłaszane jako częste zarówno u pacjentów leczonych montelukastem, jak i u pacjentów otrzymujących placebo w badaniach klinicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Monkasta - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój zarodka i płodu.

Ograniczona liczba danych z dostępnych baz danych dotyczących stosowania montelukastu w czasie ciąży nie wskazuje na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko zgłaszano na całym świecie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Produkt leczniczy Monkasta można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

W badaniach na szczurach wykazano, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Produkt leczniczy Monkasta można stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Monkasta - prowadzenie pojazdów

Brak dowodów potwierdzających wpływ montelukastu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak w bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności i zawrotów głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Monkasta - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Montelukastum

  Substancja o działaniu przeciwastmatycznym. Hamuje działanie leukotrienów, czyli związków biologicznie czynnych odpowiedzialnych za reakcje zapalne i skurcz oskrzeli. Substancja stosowana jest w zapobieganiu astmy wysiłkowej oraz pomocniczo w leczeniu astmy o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu w przypadku, gdy terapia substancjami steroidowymi nie przynosi zadowalających efektów.

  Dostępne opakowania
  Monkasta

  Monkasta

  tabletki do rozgryzania i żucia - 90 tabl. - 4 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Monkasta

  Monkasta

  tabletki do rozgryzania i żucia - 90 tabl. - 5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Monkasta

  Monkasta

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,01 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Monkasta

  Monkasta

  tabletki do rozgryzania i żucia - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 4 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  14,82 zł
  Monkasta

  Monkasta

  tabletki do rozgryzania i żucia - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  18,35 zł
  Monkasta

  Monkasta

  tabletki powlekane - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 0,01 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  27,21 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leczenie alergii

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Alergicy uczuleni na roztocza kurzu mają powody do zmartwień. Z aptek znika szczepionka odczulająca. W zamian chorzy mogą wykupić inny preparat - podawany doustnie. I droższy ponad sto razy, bo nierefundowany. Przerwana kuracja Karolina ma sześć lat....

  Leki i suplementy

  Problem z realizacją leków recepturowych

  Coraz częściej zdarza się, że pacjent po otrzymaniu recepty na lek „robiony", chodzi od apteki do apteki nie mogąc jej zrealizować. Są bowiem apteki, które wcale nie produkują leków... Produkcja leków recepturowych W niektórych aptekach tygodniowo...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie zmian do wykazu leków refundowanych. Wejdą one w życie 1 lipca tego roku. Co nowego? Wykaz leków refundowanych wzbogacił się o 79 nowych produktów aptecznych. Wśród nich jest lek, który zawiera...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergia na leki

  Alergia na leki

  Alergia na leki jest bardzo ważnym problemem. W dzisiejszych czasach na rynku dostępne są tysiące leków, które można kupić już nie tylko w aptece, ale również w sklepie, kiosku czy na stacji benzynowej. Przy tak łatwym dostępie do leków, wraz ze wzrostem...

  Newsy

  Jeden z silnych leków psychotropowych wycofany

  Hydroksyzyna stanowi lek o działaniu uspokajającym i przeciwalergicznym. Wykazuje właściwości przeciwlękowe, skutecznie sprawdza się w leczeniu nerwic, lęków, nadmiernego pobudzenia, dezorientacji i zaburzeń emocjonalnych. Ponadto, dzięki zdolnościom...

  Leki i suplementy

  Zapobieganie skutkom ubocznym leków przeciwzapalnych

  Naukowcy z Salk Institute for Biological Studies wykryli brakujące ogniwo pomiędzy zegarem biologicznym człowieka a metabolizmem cukru. To odkrycie może pomóc w uniknięciu skutków ubocznych leków wykorzystywanych w leczeniu astmy, alergii oraz zapalenia...