Alfabax

zobacz opinie o produkcie »
Cena
27,90 zł
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
0,01 g
Ilość
90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Alfabax - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Alfabax - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Alfabax - opis

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie czynnościowych objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ŁRGK) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Alfabax - skład

Każda tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: laktoza

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Alfabax - dawkowanie

Podanie doustne.

Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy kruszyć, żuć ani dzielić (patrz punkt 4.4).

Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed snem. Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu 10 mg należy przyjmować każdego dnia bezpośrednio po tym samym posiłku.

Dorośli:

Zalecana dawka to jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 10 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka jest taka sama jak dla pacjentów dorosłych.

Badania farmakokinetyczne i bezpieczeństwa klinicznego nie wykazały konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek

Niewydolność nerek o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (klirens kreatyniny > 30 ml/min): zazwyczaj nie ma konieczności zmniejszenia dawki (patrz punkt 5.2).

Ciężka niewydolność nerek

Alfuzosyny nie należy podawać pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów ( patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Alfuzosyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 10 mg jest przeciwwskazana u pacjentów z niewydolnością wątroby. Produkty zawierające małą dawkę alfuzosyny chlorowodorku można stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, zgodnie z wskazaniami zawartymi w danych dotyczących odpowiednich produktów.

Alfabax - środki ostrożności

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

• Przed rozpoczęciem leczenia alfuzosyną pacjenta należy poddać badaniu w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować objawy podobne do tych wywoływanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego.

• Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Alfabax u pacjentów otrzymujących leczenie przeciwnadciśnieniowe lub azotany. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, w szczególności na początku leczenia.

• U niektórych pacjentów w ciągu kilku godzin po podaniu leku może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne przebiegające z objawami (zawroty głowy, uczucie zmęczenia, pocenie się) lub bezobjawowo.

Działanie to ma charakter przemijający, występuje na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia. Pacjenta należy ostrzec o możliwości wystąpienia takich objawów. Jeżeli wystąpią pacjent powinien się położyć i leżeć do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

• Obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS- intraoperative floppy iris syndrome) (odmiana zespołu małej źrenicy) w przebiegu operacji zaćmy u niektórych pacjentów obecnie lub w przeszłości leczonych tamsulosyną. Odnotowano również pojedyncze przypadki związane ze stosowaniem alfa-l-adrenolityków i nie można wykluczyć możliwości występowania tego efektu w związku ze stosowaniem tej grupy leków. Jako że śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może prowadzić do komplikacji w przebiegu operacji zaćmy, chirurg okulista przed przystąpieniem do operacji powinien ustalić, czy pacjent stosuje obecnie lub stosował w przeszłości alfa-l-adrenolityki. Ryzyko wystapienia tego powikłania po przyjęciu alfuzosyny jest raczej niewielkie.

• Alfuzosyny nie zaleca się u pacjentów leczonych innymi alfa-l-adrenolitykami z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia działania obniżającego ciśnienie krwi oraz ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

• Należy zachować ostrożność w przypadku podawania alfuzosyny pacjentom, u których wystąpiło ciężkie niedociśnienie w odpowiedzi na leki blokujące receptory alfa-1-adrenergiczne.

• U pacjentów wrażliwych na inne leki blokujące receptory alfa-l-adrenergiczne zaleca się stopniowe rozpoczynanie leczenia.

• Podobnie jak wszystkie alfa-l-adrenolityki, alfuzosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ostrą niewydolnością serca.

• U pacjentów z chorobami serca należy kontynuować leczenie niewydolności wieńcowej biorąc pod uwagę fakt, iż jednoczesne podawanie azotanów i alfuzosyny może zwiększać ryzyko występowania niedociśnienia tętniczego. Leczenie alfuzosyną należy przerwać w przypadku nawrotu dławicy piersiowej.

• Alfuzosyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 10 mg nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), gdyż dla tej grupy pacjentów brak jest danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

• Pacjentów należy pouczyć, aby połykali tabletkę w całości. Nie należy przyjmować leku w inny sposób: kruszyć, miażdżyć lub żuć. Nieprawidłowe przyjmowanie leku może prowadzić do niewłaściwego uwalniania i wchłaniania substancji czynnej z ryzykiem do przedwczesnego wystąpienia działań niepożądanych.

• Produkt zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

• Przed podaniem oraz w trakcie podawania alfuzosyny należy poddać ocenie stan zdrowia pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, z nabytym wydłużeniem odstępu QTc w wywiadzie lub pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QTc.

Alfabax - przedawkowanie

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania pacjenta powinien być hospitalizowany, leżeć na wznak i otrzymać standardowe leczenie podtrzymujące stosowane w przypadku niedociśnienia. Właściwym antidotum jest lek obkurczający naczynia krwionośne, który działa bezpośrednio na mięśnie gładkie w naczyniach krwionośnych, taki jak noradrenalina.

Należy rozważyć płukanie żołądka i (lub) podawanie węgla leczniczego. Alfuzosyny nie daje się łatwo usunąć z organizmu za pomoczą dializy ze względu na silne wiązanie z białkami.

Alfabax - przeciwwskazania

4.3 Nie wykazano skuteczności alfuzosyny u dzieci w wieku 2 do 16 lat (patrz punkt 5.1). Dlatego też nie zaleca się stosowania alfuzosyny u dzieci. Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na alfuzosynę, inne chinazoliny (np. terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

- Niewydolność wątroby.

- Leczenie skojarzone z innymi alfa-l-adrenolitykami.

Alfabax - działania niepożądane

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane, których związek z leczeniem został uznany za możliwy, zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją narządową i całkowitą częstością występowania. Częstość występowania została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (≥ 1/10) często (> 1/100 do < 1/10) niezbyt często (> 1/1 000 do ≤ 1/100) rzadko (> 1/10 000 do ≤1/1 000) bardzo rzadko (≤ 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

   

Częstoś

ć

 
 

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia układu krwionośnego i limfatycznego

     

neutropenia

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty

głowy/zmęczenie, ból głowy

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ospałość

   

Zaburzenia oka

 

zaburzenia widzenia

 

śródoperacyj ny zespół wiotkiej tęczówki

Zaburzenia serca

 

tachykardia, kołatanie serca, omdlenia (szczególnie na początku leczenia), nagłe uderzenia gorąca

pojawienie się po raz pierwszy, pogorszenie lub nawrót dławicy piersiowej u pacjentów z niewydolnością wieńcową (patrz punkt 4.4)

migotanie

przedsionkó

w

Zaburzenia naczyniowe

niedociśnienie ortostatyczne

(początkowo głównie w trakcie stosowania zbyt dużej dawki lub w przypadku wznowienia leczenia po krótkiej przerwie),

     

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i

śródpiersia

 

zapalenie błony śluzowej nosa

   

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból

brzucha

biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej

 

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

hepatotoksycznoś ć

uszkodzeniek omórek wątroby ,

cholestaza wątrobowa

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

 

wysypka, świąd,

pokrzywka

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

 

Zaburzenia nerek

       

i dróg

moczowych

 

nietrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

obrzęk, ból w klatce piersiowej (patrz punkt 4.4), uogólnione złe samopoczucie

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

Priapizm*

* Zaobserwowano jedynie pojedyncze przypadki po zastosowaniu alfuzosyny, jednak ze względu na występowanie priapizmu po innych antagonistach receptora alfa- adrenergicznego nie można go wykluczyć.

Alfabax - ciąża i karmienie piersią

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy ze względu na wskazania do stosowania.

Alfabax - prowadzenie pojazdów

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych, jak zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego oraz astenia, w szczególności na początku leczenia. Należy to wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Alfabax - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Alfuzosini hydrochloridum

  Alfuzosyna to lek stosowany w łagodnym przeroście gruczołu krokowego (prostaty). Należy do alfa-blokerów. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich, poprawia przepływ moczu, ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego i wydatnie zmniejsza retencję moczu. W przeciwieństwie do większości alfa-blokerów nie wykazuje znaczącego wpływu na ciśnienie tętnicze krwi.

  Dostępne opakowania
  Alfabax

  Alfabax

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 0,01 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Alfabax

  Alfabax

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,01 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  27,90 zł
  Powiązane artykuły
  Urologia i nefrologia

  Prostata

  Prostata

  Prostata, czyli stercz, jest gruczołem krokowym, który powiększa się, gdy w organizmie spada poziom androgenów - przede wszystkim testosteronu. Lekarze uważają, że przerost prostaty - tzw. gruczolak - pojawia się u mężczyzn w związku ze starzeniem się...

  Przyczyny impotencji

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Masz kontrolę - ważny męski temat

  Problemy z prostatą a nietrzymanie moczu

  Problemy z prostatą a nietrzymanie moczu

  Gruczoł krokowy, nazywany potocznie prostatą, przypomina o sobie szczególnie, gdy zaczyna dokuczać. Szacuje się, że wśród mężczyzn po 50. roku życia przerost gruczołu krokowego jest dość częsty i dotyka nawet co drugiego mężczyznę. Niekiedy zachodzi konieczność...

  Wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia)

  Adenomektomia

  Adenomektomia, nazywana również prostatektomią prostą, jest zabiegiem o długiej historii i uznanej wartości w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH. Opisano ponad trzydzieści modyfikacji tej operacji, które różnią się przede wszystkim drogą...

  Rak jądra - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Rak jądra - objawy, przyczyny

  Jądra są umieszczone w mosznowym worku. Jedno jądro waży około 10, 5 - 14 gramów. Miąższ jąder zawiera około 200 zrazików, które wytwarzają plemniki. Czym są plemniki? Są to komórki rozrodcze, które w najądrzach dojrzewają do tego, aby przez nasieniowód...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Co warto wiedzieć o plemniku?

  Co warto wiedzieć o plemniku?

  Mały, ale uparty Plemnik to gameta męska zwana również spermatozoidem. Jest wyjątkowo uparty i wytrwały, a jednocześnie bardzo wrażliwy. Potrafi przebyć długą i pełną niebezpieczeństw drogę, by osiągnąć upragniony cel. Zobaczcie, co jeszcze warto o nich...

  Przyczyny impotencji

  Przyczyny impotencji

  Zaburzenia seksualne człowieka mogą być spowodowane chorobą organiczną, mogą mieć też podłoże psychogenne lub mieszane. Zaburzenia wzwodu (Erectile Disfunctio - ED) aż w 70 proc. mają podłoże czynnościowe, tzn. nie stwierdza się nieprawidłowości anatomicznych,...