Zoledronic acid Strides

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
4 mg/5ml
Ilość
1 fiol.a 5ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD

Zoledronic acid Strides - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Rak sutka i przyjmowanie leków po półrocznej chemioterapii a konieczność przyjmowania witaminy K2 dla właściwego wchłaniania wapnia

W październiku 2013 wykryto u mnie rak sutka (miałam mastektomię ). Mam przerzut do kości górnej połowy ciała. Po półrocznej chemioterapii ( cytostatyki i paklitaksel) jestem leczona tamoxifenem, zoladexem i zoledronic acid ( zomikos). Przyjmuję 2000 jm wit.D3 i 1000 mg wapnia. Czy powinnam również brać witaminę K2- dla właściwego wchłaniania...

Zoledronic acid Strides - ulotka preparatu

Zoledronic acid Strides - opis

- Zapobieganie powikłaniom kostnym (do których zalicza się: złamania patologiczne, kompresyjne złamania kręgów, konieczność zastosowania radioterapii lub wykonania zabiegu operacyjnego w obrębie układu kostnego, hiperkalcemię w przebiegu choroby nowotworowej) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego.

- Leczenie hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej u dorosłych pacjentów.

Zoledronic acid Strides - skład

W jednej fiolce zawierającej 5 ml koncentratu znajdują się 4 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum), co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

Jeden ml koncentratu zawiera 0,8 mg kwasu zoledronowego (w postaci jednowodnej).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 2,14 mg (0,9 mmol) sodu (w postaci bezwodnego cytrynianu) na fiolkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zoledronic acid Strides - dawkowanie

Produkt leczniczy Zoledronic acid Strides może być przepisywany i podawany pacjentom wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w dożylnym podawaniu leków z grupy bisfosfonianów.

Dawkowanie

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego wynosi 4 mg kwasu zoledronowego co 3 do 4 tygodni.

U pacjentów powinno się też stosować doustną suplementację wapnia w ilości 500 mg/dobę oraz witaminy D w ilości 400 j.m./dobę.

Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy uwzględnić fakt, iż efekt terapeutyczny pojawia się dopiero po 2-3 miesiącach.

Leczenie hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka w leczeniu hiperkalcemii (definiowanej jako stężenie wapnia w surowicy skorygowanego o wapń związany z albuminami wynoszące > =12,0 mg/dl, czyli > =3,0 mmol/l) to 4 mg kwasu zoledronowego podane jednorazowo.

Zaburzenia czynności nerek

Hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

Zastosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides u pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej oraz ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy rozważyć wyłącznie po dokonaniu oceny związanych z tym zagrożeń i korzyści. W badaniach klinicznych wyłączono z leczenia pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy przekraczało 400 mcmol/l, czyli 4,5 mg/dl. Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej, u których stężenie kreatyniny w surowicy jest mniejsze od 400 mcmol/l, czyli 4,5 mg/dl (patrz punkt 4.4).

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego

Rozpoczynając stosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym lub z przerzutami nowotworów litych do kości, należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy oraz klirens kreatyniny (CLcr). CLcr oblicza się na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy przy pomocy wzoru Cockcrofta-Gaulta. Produkt leczniczy Zoledronic acid Strides nie jest wskazany do stosowania u pacjentów ze stwierdzanymi przed rozpoczęciem leczenia ciężkimi zaburzeniami czynności nerek definiowanymi w tej populacji pacjentów jako wartość CLcr poniżej 30 ml/min. Z udziału w badaniach klinicznych nad produktem leczniczym Zoledronic acid Strides wyłączono pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy przekraczało 265 mcmol/l, czyli 3,0 mg/dl.

U pacjentów z przerzutami do kości i stwierdzonymi przed rozpoczęciem leczenia łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, definiowanymi w tej populacji pacjentów jako wartość CLcr mieszcząca się w zakresie 30-60 ml/min, zaleca się następujące dawkowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides (por. punkt 4.4):

Wyjściowy klirens kreatyniny [ml/

Zalecana dawka produktu

min]

leczniczego Zoledronic acid

Strides*

> 60

4,0 mg kwasu zoledronowego

50-60

3,5 mg* kwasu zoledronowego

40-49

3,3 mg* kwasu zoledronowego

30-39

3,0 mg* kwasu zoledronowego

*) Dawki obliczano przyjmując, że docelowe wartości AUC wynoszą 0,66 mg ? h/ l (CLcr = 75 ml/min). Uważa się, że podanie zmniejszonych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli osiągnąć takie same wartości AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 75 ml/min.

Po włączeniu produktu leczniczego Zoledronic acid Strides stężenie kreatyniny w surowicy należy oznaczać przed podaniem każdej następnej dawki, a podawanie omawianego produktu leczniczego należy przerwać, jeśli stwierdzi się pogorszenie czynności nerek. W badaniach klinicznych pogorszenie czynności nerek definiowano w następujący sposób:

- w przypadku pacjentów z prawidłowym wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy (< 1,4 mg/dl, czyli < 124 mcmol/l) ? zwiększenie o 0,5 mg/dl, czyli 44 mcmol/l;

- w przypadku pacjentów ze zwiększonym wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy (> 1,4 mg/ dl, czyli > 124 mcmol/l) ? zwiększenie o 1,0 mg/dl, czyli 88 mcmol/l.

W badaniach klinicznych podawanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides wznawiano tylko wówczas, gdy stężenie kreatyniny powróciło do zakresu wartości wyjściowej ?10% (patrz punkt 4.4). Leczenie produktem leczniczym Zoledronic acid Strides należy wznawiać od tej samej dawki, jaką stosowano w momencie przerwania leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 1 roku do 17 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1, ale nie można sformułować zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Produkt leczniczy Zoledronic acid Strides, rozcieńczony następnie w 100 ml (patrz punkt 6.6), należy podawać w pojedynczym wlewie dożylnym trwającym co najmniej 15 minut. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Strides (patrz podpunkt ?Dawkowanie" powyżej i punkt 6.3).

Sposób przygotowania zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Strides Pobrać odpowiednią objętość koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem:

- 4,4 ml dla dawki 3,5 mg,

- 4,1 ml dla dawki 3,3 mg,

- 3,8 ml dla dawki 3,0 mg.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego Zoledronic acid Strides przed podaniem, patrz punkt 6.6. Pobrany koncentrat należy rozcieńczyć w 100 ml jałowego roztworu chlorku sodu o stężeniu 0,9% w/v lub w roztworze glukozy o stężeniu 5% w/v. Dawkę tę należy podać w pojedynczym wlewie dożylnym trwającym co najmniej15 minut.

Nie należy mieszać produktu leczniczego Zoledronic acid Strides z roztworami do infuzji zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, takimi jak mleczan Ringera, i należy go podawać jako pojedynczy wlew dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjentów przed i po podaniu produktu leczniczego Zoledronic acid Strides.

Zoledronic acid Strides - środki ostrożności

Ogólne

Pacjentów należy zbadać przed podaniem produktu leczniczego Zoledronic acid Strides, aby upewnić się, że są odpowiednio nawodnieni.

Należy unikać przewodnienia u pacjentów narażonych na ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Zoledronic acid Strides należy dokładnie monitorować badane standardowo w hiperkalcemii parametry metaboliczne, takie jak: stężenie wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy. W przypadku wystąpienia hipokalcemii, hipofosfatemii lub hipomagnezemii, może być konieczne wprowadzenie krótkotrwałej suplementacji. Pacjenci z nieleczoną hiperkalcemią mają z reguły w pewnym stopniu zaburzoną czynność nerek, dlatego u takich pacjentów należy rozważyć uważne monitorowanie czynności nerek.

Opisywano przypadki ciężkiej hipokalcemii wymagającej hospitalizacji. W niektórych przypadkach może dochodzić do zagrażającej życiu hipokalcemii.

Pacjenci leczeni produktem leczniczym Zoledronic acid Strides nie powinni jednocześnie otrzymywać żadnego innego produktu leczniczego zawierającego kwas zoledronowy ani innych bisfosfonianów, ponieważ łączne skutki działania tych produktów leczniczych nie są znane.

Omawiany produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (2,14 mg) sodu w jednej dawce, co oznacza, że może być uznany za praktycznie wolny od sodu.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej oraz z cechami pogorszenia czynności nerek należy poddać odpowiedniej ocenie pod kątem tego, czy potencjalne korzyści wynikające z podawania produktu leczniczego Zoledronic acid Strides przewyższają możliwe ryzyko.

Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy uwzględnić fakt, iż efekt terapeutyczny pojawia się dopiero po 2-3 miesiącach.

Istnieją doniesienia o zaburzeniach czynności nerek w związku ze stosowaniem kwasu zoledronowego. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należą: odwodnienie, zaburzenia czynności nerek istniejące przed rozpoczęciem leczenia, przebycie wielu cykli leczenia za pomocą produktu leczniczego Zoledronic acid Strides i innych bisfosfonianów oraz zastosowanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym. Choć ryzyko to jest zmniejszone przy stosowaniu kwasu zoledronowego w dawce 4 mg podawanej w ciągu 15 minut, to nadal w tych przypadkach może wystąpić pogorszenie czynności nerek. Przypadki pogorszenia czynności nerek, progresji do niewydolności nerek i konieczności wdrożenia dializoterapii opisywano u pacjentów, którzy otrzymali kwas zoledronowy w dawce początkowej lub dawce jednorazowej wynoszącej 4 mg. Choć zdarza się to dużo rzadziej, to u niektórych pacjentów przewlekle otrzymujących produkt leczniczy Zoledronic acid Strides w dawkach zalecanych w celu zapobiegania powikłaniom kostnym może dochodzić do zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy.

Przed podaniem każdej kolejnej dawki produktu leczniczego Zoledronic acid Strides należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy. Rozpoczynając leczenie u pacjentów z przerzutami do kości oraz łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się podawanie mniejszych dawek kwasu zoledronowego. U pacjentów z cechami pogorszenia czynności nerek podczas leczenia podawanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides należy wstrzymać. Leczenie powinno się wznowić jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy powróci do wartości wyjściowych z 10% odchyleniem.

Leczenie produktem leczniczym Zoledronic acid Strides należy wznawiać od tej samej dawki, jaką stosowano w momencie przerwania leczenia.

Ze względu na potencjalny wpływ kwasu zoledronowego na czynność nerek, brak szczegółowych danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności (które w badaniach klinicznych definiowano jako stężenie kreatyniny w surowicy wynoszące > =400 mcmol/l, czyli > =4,5 mg/dl w przypadku pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu chorób nowotworowych i > =265 mcmol/l, czyli > =3,0 mg/dl w przypadku pacjentów z nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego), a także ograniczone jedynie dane farmakokinetyczne dotyczące pacjentów z wyjściowymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zoledronic acid Strides u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Niewydolność wątroby

Ze względu na to, że dostępne są ograniczone jedynie dane kliniczne na temat pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nie można podać żadnych konkretnych zaleceń dla tej populacji chorych.

Martwica kości szczęk

Przypadki martwicy kości szczęk opisywano u pacjentów, głównie onkologicznych, otrzymujących produkty lecznicze hamujące resorpcję tkanki kostnej, np. produkt leczniczy Zoledronic acid Strides. Wielu z tych pacjentów poddawanych było też chemioterapii i leczeniu glikokortykosteroidami. W większości przypadków stwierdzano związek z wykonanymi wcześniej zabiegami stomatologicznymi, np. ekstrakcją zęba. U wielu pacjentów stwierdzono objawy miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku kostnego i kości.

Przy ocenie indywidualnego ryzyka rozwoju martwicy kości szczęk należy uwzględnić następujące czynniki ryzyka:

- siłę działania stosowanego bisfosfonianu (im większa siła działania, tym większe ryzyko), drogę podania (większe ryzyko w przypadku podania drogą pozajelitową) oraz dawkę skumulowaną,

- obecność nowotworu złośliwego, chemioterapię, radioterapię, stosowanie glikokortykosteroidów, palenie tytoniu,

- choroby zębów wywiadzie, brak higieny jamy ustnej, choroby przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne i źle dopasowane protezy zębowe.

U pacjentów z czynnikami ryzyka, przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami, należy rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego i zastosowanie odpowiednich stomatologicznych środków zapobiegawczych.

W trakcie leczenia pacjenci powinni w miarę możliwości unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. Jeśli podczas stosowania bisfosfonianów dojdzie u pacjenta do rozwoju martwicy kości szczęk, wówczas jakiekolwiek zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej mogą spowodować nasilenie tego stanu. W przypadku pacjentów wymagających zabiegu stomatologicznego nie ma dostępnych danych, które pozwalałyby na ustalenie, czy przerwanie stosowania bisfosfonianów zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęk. Lekarz prowadzący powinien dostosować plan leczenia danego pacjenta, opierając się na klinicznej ocenie sytuacji oraz ocenie indywidualnych korzyści i ryzyka.

Bóle mięśniowo-kostne

W okresie porejestracyjnym opisywano u pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Zoledronic acid Strides przypadki ciężkich i sporadycznie powodujących niesprawność bólów kostnych, stawowych i(lub) mięśniowych. Przypadki te nie były jednak częste. Czas od rozpoczęcia przyjmowania omawianego produktu leczniczego do pojawienia się wspomnianych objawów był różny i wahał się od jednego dnia do kilku miesięcy. U większości pacjentów objawy te ustąpiły po przerwaniu stosowania omawianego

produktu leczniczego. U części pacjentów doszło do nawrotu objawów, kiedy produkt leczniczy Zoledronic acid Strides został wznowiony lub kiedy inny bisfosfonian został włączony.

Nietypowe złamania kości udowej

Opisywano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Do tych poprzecznych lub krótkich skośnych złamań może dochodzić w dowolnym miejscu kości udowej pomiędzy miejscem zlokalizowanym tuż pod krętarzem mniejszym a miejscem zlokalizowanym tuż nad okolicą nadkłykciową. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie, przy czym w badaniach obrazowych, często na kilka tygodni lub miesięcy przed zgłoszeniem się do lekarza z całkowitym złamaniem kości udowej, widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami , u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w kończynie przeciwległej. Opisywano przypadki słabego gojenia się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny korzyści i ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu zakończenia pełnej diagostyki.

Pacjentów należy pouczyć, aby w trakcie stosowania bisfosfonianów zgłaszali wszelkie bóle uda, biodra czy pachwiny, a każdy pacjent zgłaszający się z tymi objawami do lekarza powinien zostać poddany diagnostyce w kierunku niepełnego złamania kości udowej.

Zoledronic acid Strides - przedawkowanie

Doświadczenia kliniczne z ostrym przedawkowaniem produktu leczniczego Zoledronic acid Strides są ograniczone. Opisywano przypadki niezamierzonego podania dawek do 48 mg kwasu zoledronowego. Należy dokładnie monitorować pacjentów, którzy otrzymali dawki większe niż zalecane (patrz punkt 4.2), ponieważ obserwowano zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek) oraz nieprawidłowe stężenia elektrolitów w surowicy (w tym wapnia, fosforu i magnezu). W przypadku hipokalcemii należy podać glukonian wapnia we wlewie dożylnym, zależnie od stanu klinicznego.

Zoledronic acid Strides - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na substancję czynną, inne bisfosfoniany lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

? Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

Zoledronic acid Strides - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W ciągu trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego często zgłaszano występowanie reakcji ostrej fazy z takimi objawami, jak bóle kostne, gorączka, uczucie zmęczenia, bóle stawowe, bóle mięśniowe i dreszcze, przy czym objawy te zazwyczaj ustępowały w ciągu kilku dni (patrz opis wybranych działań niepożądanych).

Do ważnych zidentyfikowanych zagrożeń związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Zoledronic acid Strides w zarejestrowanych wskazaniach należą:

zaburzenia czynności nerek, martwica kości szczęk, reakcja ostrej fazy, hipokalcemia, zaburzenia oka, migotanie przedsionków, anafilaksja. Częstość występowania każdego z tych działań przedstawiono w tabeli 1.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Wymienione poniżej w tabeli 1 działania niepożądane stwierdzano w badaniach klinicznych oraz w zgłoszeniach składanych w okresie porejestracyjnym i dotyczyły one głównie przypadków przewlekłego stosowania kwasu zoledronowego w dawce 4 mg.

Tabela 1

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęstsze z nich wymieniając jako pierwsze i stosując następującą konwencję: bardzo często (> =1/10), często (od > =1/100 do < 1/10), niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100), rzadko (od > =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Niedokrwistość

Niezbyt często:

Małopłytkowość, leukopenia

Rzadko:

Pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

Reakcje nadwrażliwości

Rzadko:

Obrzęk naczynioruchowy

 

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Lęk, zaburzenia snu

Rzadko:

Dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Niezbyt często:

Zawroty głowy, parestezje, zaburzenia smaku, niedoczulica, przeczulica, drżenie, senność

Zaburzenia oka

Często:

Zapalenie spojówek

Niezbyt często:

Nieostre widzenie, zapalenie twardówki i zapalenie tkanek oczodołu

Bardzo rzadko:

Zapalenie naczyniówki, zapalenie nadtwardówki

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, niedociśnienie tętnicze prowadzące do omdlenia lub zapaści krążeniowej

Rzadko:

Rzadkoskurcz

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: Rzadko:

Duszność, kaszel, skurcz oskrzeli Śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, jadłowstręt

Niezbyt często:

Biegunka, zaparcia, ból brzucha, dyspepsja, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Świąd, wysypka (w tym wysypka rumieniowa i plamkowa), nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Bóle kostne, bóle mięśniowe, bóle stawowe, uogólnione dolegliwości bólowe

Niezbyt często:

Kurcze mięśni, martwica kości szczęk

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Zaburzenia czynności nerek

Niezbyt często:

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Gorączka, zespół grypopodobny (którego objawy obejmują zmęczenie, dreszcze, złe samopoczucie i napady zaczerwienienia twarzy)

Niezbyt często:

Osłabienie, obrzęki obwodowe, reakcje w miejscu podania (w tym ból, podrażnienie, obrzęk, stwardnienie), ból w klatce piersiowej,

 

zwiększenie masy ciała, reakcja anafilaktyczna / wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka

Badania diagnostyczne

Bardzo często:

Hipofosfatemia

Często:

Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i mocznika we krwi, hipokalcemia

Niezbyt często:

Hipomagnezemia, hipokaliemia

Rzadko:

Hiperkaliemia, hipernatremia

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia czynności nerek

Istnieją doniesienia o zaburzeniach czynności nerek w związku ze stosowaniem kwasu zoledronowego. W zbiorczej analizie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Zometa uzyskanych w badaniach klinicznych, w których produkt ten stosowany był w celu w zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego, częstość występowania zdarzeń niepożądanych pod postacią zaburzenia czynności nerek, w przypadku których podejrzewano związek ze stosowaniem produktu leczniczego Zometa (działań niepożądanych), była następująca: szpiczak plazmocytowy ? 3,2%, rak gruczołu krokowego ? 3,1%, rak piersi ? 4,3%, rak płuca i inne nowotwory lite ? 3,2%. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należą: odwodnienie, zaburzenia czynności nerek istniejące przed rozpoczęciem leczenia, przebycie wielu cykli leczenia za pomocą produktu leczniczego Zoledronic acid Strides lub innych bisfosfonianów oraz równoczesne stosowanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym bądź stosowanie krótszych czasów podawania wlewów dożylnych niż aktualnie jest to zalecane. Przypadki pogorszenia czynności nerek, progresji do niewydolności nerek i konieczności wdrożenia dializoterapii opisywano u pacjentów, którzy otrzymali kwas zoledronowy w dawce początkowej lub dawce jednorazowej wynoszącej 4 mg (patrz punkt 4.4).

Martwica kości szczęk

Opisywano przypadki martwicy kości szczęk, głównie u pacjentów onkologicznych otrzymujących produkty lecznicze hamujące resorpcję tkanki kostnej, np. produkt leczniczy Zoledronic acid Strides. U wielu z tych pacjentów stwierdzano objawy miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku kostnego i kości, przy czym większość wspomnianych doniesień dotyczy pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, u których wykonywano ekstrakcje zębów lub inne zabiegi stomatologiczne. Martwica kości szczęk charakteryzuje się wieloma udokumentowanymi czynnikami ryzyka, do których zalicza się obecność nowotworu złośliwego, niektóre interwencje lecznicze (np. chemioterapię, radioterapię, stosowanie glikokortykosteroidów), a także niektóre choroby współistniejące (np. niedokrwistość, koagulopatie, zakażenia, choroby jamy ustnej). Mimo, iż związek przyczynowy nie został potwierdzony, zaleca się, aby unikać zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej, ponieważ proces gojenia się ran może być wydłużony (patrz punkt 4.4).

Migotanie przedsionków

W jednym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu trwającym 3 lata oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego w dawce 5 mg podawanego raz na rok i porównywano go z placebo w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Całkowita częstość występowania migotania przedsionków wyniosła 2,5% (96 spośród 3862) i 1,9% (75 spośród 3852) u pacjentów otrzymujących odpowiednio kwas zoledronowy i placebo. Częstość ciężkich działań niepożądanych w postaci migotania przedsionków wyniosła 1,3% (51 spośród 3862) i 0,6% (22 spośród 3852) u pacjentów otrzymujących odpowiednio kwas zoledronowy w dawce 5 mg i placebo. Dysproporcji obserwowanej w tym badaniu nie stwierdzano w innych badaniach z kwasem zoledronowym, w tym także w badaniach z produktem leczniczym Zoledronic acid Strides (kwas zoledronowy) podawanym w dawce 4 mg co 3-4

tygodnie pacjentom onkologicznym. Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość występowania migotania przedsionków w tym jednym badaniu klinicznym nie jest znany.

Reakcja ostrej fazy

To działanie niepożądane polega na występowaniu zespołu objawów takich jak gorączka, bóle mięśniowe, ból głowy, bóle kończyn, nudności, wymioty, biegunka i bóle stawowe. Reakcja ostrej fazy rozwija się w ciągu < =3 dni po wlewie dożylnym produktu leczniczego Zoledronic acid Strides i określa się ją też takimi terminami, jak ?objawy grypopodobne" czy ?objawy polekowe".

Nietypowe złamania kości udowej

W okresie porejestracyjnym stwierdzono następujące działania niepożądane (częstość - rzadko): Nietypowe podkrętarzowe złamania kości udowej i złamania trzonu kości udowej (działanie niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy bisfosfonianów).

Zoledronic acid Strides - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet w ciąży. Badania nad wpływem kwasu zoledronowego na płodność zwierząt wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego Zoledronic acid Strides nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas zoledronowy przenika do mleka kobiecego. Stosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kwas zoledronowy badano na szczurach w poszukiwaniu możliwych działań niepożądanych na płodność rodziców i pokolenia F1. Obserwowano nasilenie farmakologicznych efektów działania kwasu zoledronowego, co uznano za mające związek z hamowaniem przez ten związek metabolizmu wapnia w tkance kostnej prowadzącym do hipokalcemii okołoporodowej (jest to efekt wspólny wszystkich leków z grupy bisfosfonianów), dystocji oraz przedwczesnego zakończenia badania. Wyniki te uniemożliwiły zatem definitywne ustalenie wpływu kwasu zoledronowego na płodność u ludzi.

Zoledronic acid Strides - prowadzenie pojazdów

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i senność, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, dlatego stosując produkt leczniczy Zoledronic acid Strides należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Zoledronic acid Strides - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum zoledronicum

  Substancja ta jest bisfosfonianem, inhibitorem resorpcji kości przez osteoklasty. Wykazuje duże powinowactwo do zmineralizowanych kości. Stosuje się w leczeniu osteoporozy w zwiększonym ryzyku złamań kości u kobiet po menopauzie i mężczyzn oraz długotrwałym stosowaniem ogólnoustrojowo glikokortykosteroidów. Ma zastosowanie w zapobieganiu powikłaniom kostnym w zaawansowanych nowotworach z przerzutami do kości.

  Dostępne opakowania
  Zoledronic acid Strides

  Zoledronic acid Strides

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 5ml - 4 mg/5ml
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Zoledronic acid Strides

  Zoledronic acid Strides

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 4 fiol.a 5ml - 4 mg/5ml
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Zoledronic acid Strides

  Zoledronic acid Strides

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 5ml - 4 mg/5ml
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD