Uroflow 2

zobacz opinie o produkcie »
Cena
20,59 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
2 mg
Ilość
56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ZENTIVA K.S.

Uroflow 2 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nadreaktywność pęcherza moczowego a stosowanie leków

Moja małżonka jest po ciężkich operacjach Między innymi Usunięcia macicy Przetoki I W związku z bólami przy zrostach po operacyjnych leczy się i bierze tabletki które przepisał jej lekarz a są to Sulpiryd teva 50 mg Sympramol 50 Dodatkowo ma problemy z nadreaktywnością pęcherza i inny lekarz przepisał jej takie tabletki jak uroflow Oczywiście nie poinformowała lekarza o tabletach depresyjnych Czy może razem przyjmować te...

Częstomocz i parcie na mocz

Mam 20 lat i mam problem z częstomoczem czy tam parciem na mocz. Miałem robione usg jamy brzusznej i nic nie wykazało, jedynie przetłuszczoną wątrobę. Oddaję go bardzo mało, a często. Choruję na nadciśnienie i przyjmuję lek bibloc. Proszę o pomoc

Pieczenie cewki moczowej i parcie na pęcherz

witam byłam dzisiaj u urologa, gdyż moim problemem jest pieczenie cewki moczowej i parcie na pęcherz. Przepisał mi po raz drugi uroflow olfen i travacort maść.Mówi że to nadreaktywność. Cały czas mam doła myśle ze mi to nie pomoże. Zaznacze że dwa dni wcześniej byłam u ginekologa który nic nie stwierdzil ale w razie co dał macmirir i po nim było mi gorzej. Dolegliwości mam już trzy tygodnie miałam jakieś 4 miesiące przerwy.Nie wytrzymuje już...

POKAŻ WIĘCEJ

Uroflow 2 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Uroflow 2 - opis

Leczenie objawowe nadreaktywnego pęcherza moczowego z objawami parcia naglącego, częstego oddawania moczu lub nietrzymania moczu z parcia naglącego.

Uroflow 2 - skład

Uroflow 1: Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg tolterodyny wodorowinianu.

Uroflow 2: Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg tolterodyny wodorowinianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Uroflow 2 - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

Zalecana dawka to 2 mg dwa razy na dobę z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30ml/min), u których zalecana dawka wynosi 1 mg dwa razy na dobę (patrz punkt 4.4). W przypadku wystąpienia dokuczliwych działań niepożądanych dawkę można zmniejszyć z 2 mg do 1 mg dwa razy na dobę.

Po 2-3 miesiącach należy ocenić efekt leczenia (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież:

Skuteczność tolterodyny u dzieci i młodzieży nie została określona (patrz punkt 5.1). Z tego względu nie zaleca się stosowania tolterodyny u dzieci i młodzieży.

Uroflow 2 - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tolterodyny u pacjentów:

? ze znaczną niedrożnością dróg moczowych i ryzykiem zatrzymania moczu,

? z zaburzeniami powodującymi zmniejszenie drożności przewodu pokarmowego, np. zwężeniem odźwiernika,

? z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2),

? z chorobami wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2),

? z neuropatią autonomiczną,

? z przepukliną rozworu przełykowego,

? z ryzykiem zmniejszonej motoryki przewodu pokarmowego.

Wykazano, że wielokrotne doustne stosowanie tolterodyny o natychmiastowym uwalnianiu w całkowitych dawkach dobowych wynoszących 4 mg (dawka terapeutyczna) i 8 mg (dawka supraterapeutyczna) prowadzi do wydłużenia odstępu QTc (patrz punkt 5.1) Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest jasne i zależy od indywidualnych czynników ryzyka oraz wrażliwości pacjentów. Należy zachować ostrożność stosując tolterodynę u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym:

? z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT,

? z zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak: hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia,

? z bradykardią,

? z istotnymi, wcześniej zdiagnozowanymi chorobami serca (tzn. kardiomiopatią, niedokrwieniem mięśnia sercowego, zaburzeniami rytmu serca, zastoinową niewydolnością serca),

? u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które wydłużają odstęp QT, w tym leków przeciwarytmicznych klasy IA (np. chinidyna, prokainamid) i klasy III (np. amiodaron, sotalol).

Ma to szczególne znaczenie w przypadku stosowania silnych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 5.1). Należy unikać jednoczesnego leczenia silnymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5 ?Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Podobnie jak w przypadku każdego leczenia objawów parcia naglącego i nietrzymania moczu z parcia naglącego, przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć przyczyny organiczne parcia naglącego i częstości oddawania moczu.

Uroflow 2 - przedawkowanie

Największa dawka tolterodyny wodorowinianu podana ochotnikom wynosiła 12,8 mg (w dawce pojedynczej). Najcięższymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia akomodacji i trudności w oddawaniu moczu.

W przypadku przedawkowania tolterodyny należy zastosować płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany. Objawy przedawkowania należy leczyć w następujący sposób:

Ciężkie ośrodkowe działania antycholinergiczne (np. omamy, znaczne pobudzenie): stosować fizostygminę.

Drgawki lub znaczne pobudzenie: stosować benzodiazepiny. Niewydolność oddechowa: stosować sztuczne oddychanie. Tachykardia: stosować beta-adrenolityki. Zatrzymanie moczu: cewnikować pęcherz moczowy.

Rozszerzenie źrenic: stosować krople do oczu z pilokarpiną i (lub) umieścić pacjenta w zaciemnionym pomieszczeniu.

Po podawaniu przez 4 dni tolterodyny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu w całkowitej dawce dobowej 8 mg (dwukrotność zalecanej dawki dobowej w postaci o natychmiastowym uwalnianiu, odpowiadająca trzykrotności największej ekspozycji w przypadku stosowania kapsułek o przedłużonym uwalnianiu) obserwowano wydłużenie odstępu QT. W przypadku przedawkowania tolterodyny, należy wdrożyć standardowe postępowanie w leczeniu wydłużonego odstępu QT.

Uroflow 2 - przeciwwskazania

Tolterodyna jest przeciwwskazana u pacjentów z:

? zatrzymaniem moczu,

? niekontrolowaną jaskrą z wąskim kątem przesączania,

? myasthenia gravis,

? stwierdzoną nadwrażliwością na tolterodynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

? ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,

? toksycznym rozszerzeniem okrężnicy.

Uroflow 2 - działania niepożądane

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne, tolterodyna może powodować łagodne do umiarkowanych działania przeciwmuskarynowe, takie jak suchość w jamie ustnej, niestrawność i suchość spojówek.

Poniższa tabela przedstawia dane uzyskane w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu tolterodyny do obrotu. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym była suchość w jamie ustnej, która występowała u 35% pacjentów leczonych produktem Uroflow w postaci tabletek i u 10% pacjentów otrzymujących placebo. Bardzo często obserwowano także bóle głowy, które wystąpiły u 10,1% pacjentów leczonych produktem Uroflow i u 7,4% pacjentów otrzymujących placebo. Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (> =1/10)

Często

(> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zapalenie oskrzeli

zaburzenia układu immunologicznego

bliżej

nieokreślona nadwrażliwość

reakcje

anafilaktoidalne

zaburzenia psychiczne

nerwowość

splątanie,

omamy,

dezorientacja

zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność, parestezje

zaburzenia pamięci

 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (> =1/10)

Często

(> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zaburzenia oka

suchość spojówek, zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia akomodacji

zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego)

zaburzenia serca

kołatanie serca

tachykardia, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca

zaburzenia naczyniowe

zaczerwienienie

zaburzenia żołądka i jelit

suchość w jamie ustnej

niestrawność, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, wymioty, biegunka

refluks

żołądkowo-

jelitowy

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

suchość skóry

obrzęk

naczynioruchowy

zaburzenia nerek i dróg moczowych

bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu

zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęk obwodowy

badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

Zgłaszano przypadki nasilenia objawów demencji (np. splątanie, dezorientacja, urojenia) po rozpoczęciu leczenia tolterodyną u pacjentów otrzymujących inhibitory cholinoesterazy w leczeniu demencji.

Dzieci i młodzież

W dwóch randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach III fazy, z podwójnie ślepą próbą prowadzonych przez ponad 12 tygodni, z udziałem 710 dzieci i młodzieży, odsetek pacjentów z zakażeniami układu moczowego, biegunką i zaburzeniami zachowania był większy w przypadku pacjentów leczonych tolterodyną w porównaniu do otrzymujących placebo (zakażenia układu moczowego: tolterodyna 6,8%, placebo 3,6%; biegunka: tolterodyna 3,3%, placebo 0,9%; zaburzenia zachowania: tolterodyna 1,6%, placebo 0,4%) (patrz punkt 5.1).

Uroflow 2 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tolterodyny u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Uroflow nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania tolterodyny do mleka ludzkiego. Należy unikać stosowania tolterodyny w okresie karmienia piersią.

Uroflow 2 - prowadzenie pojazdów

Produkt może powodować zaburzenia akomodacji i wpływać na czas reakcji, dlatego może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Uroflow 2 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tolterodini hydrogenotartras

  Dostępne opakowania
  Uroflow 2

  Uroflow 2

  tabletki powlekane - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 2 mg
  ZENTIVA K.S.
  Uroflow 2

  Uroflow 2

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 2 mg
  ZENTIVA K.S.
  20,59 zł
  Powiązane artykuły
  Choroby i dolegliwości

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn to najczęstsza infekcja w obrębie dróg moczowych. Do zakażenia dochodzi zwykle przez cewkę moczową, zaś najbardziej typową przyczyną choroby jest zakażenie bakteryjne. Objawy przypadłości są dokuczliwe i charakterystyczne....

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu (inaczej inkontynencja), to powszechny problem, z którym zmaga się nawet 10-12% społeczeństwa. Wyróżnia się kilka rodzajów tego schorzenia, przy czym najczęstsze jest lekkie wysiłkowe nietrzymanie moczu. Mimo iż niekontrolowane oddawanie...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Wpływ leków na nasilenie nietrzymania moczu Jeśli chodzi o czynniki, które mogą przyczyniać się do nietrzymania moczu to wymienia się: zakażenia układu moczowego, urazy, alkoholizm, wiek, przebyte zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego i końcowego...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu jest to stan mimowolnego wyciekania moczu, który może być obiektywnie stwierdzony i stanowi problem socjologiczny i higieniczny. W okresie menopauzy nawet do 60% kobiet cierpi na tę przypadłość, może jednak pojawić się u osób w każdym...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnoza nietrzymania moczu (WIDEO)

  Diagnoza nietrzymania moczu (WIDEO)

  Przypadłość nietrzymania moczu Osoba cierpiąca na przypadłość nietrzymania moczu, powinna czym prędzej zdiagnozować swoją przypadłość. Nie tylko ze względu na psychiczne i społeczne aspekty problemu - wstyd, problemy z funkcjonowaniem na co dzień, poczucie...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Leczenie w przypadku nietrzymania moczu Niezależny od woli wypływ moczu przez cewkę moczową o takiej częstości i w takiej ilości, że problem ten utrudnia życie prywatne i zawodowe określa się terminem nietrzymania moczu. Jest to jedna z bardziej wstydliwych...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Sporadyczne nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Problem sporadycznego nietrzymania moczu Badania wykazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy aż 10% kobiet w grupie wiekowej 15-25 lat. Przypadłość taka może pojawić się w takich przypadkach jak: choroby nowotworowe, urazy, dolegliwości ginekologiczne,...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Nietrzymanie moczu to dolegliwość wstydliwa, utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Nowatorska metoda stosowana przez specjalistów z Krakowa daje nadzieje dla pacjentów z uszkodzeniami rdzenia. Neuromodulator usprawnia pracę pęcherza i wypróżnianie Nietrzymanie...

  Urologia i nefrologia

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej i pęcherza moczowego występują dosyć często i w większości przypadków związane są zakażeniem bakteryjnym. Infekcje cewki moczowej i pęcherza moczowego należą do bardzo nieprzyjemnych, a zarazem krępujących dolegliwości. Dolegliwości...