Timlatan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
40,48 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
(0,05mg+5mg)/ml
Ilość
3 but.a 2,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Timlatan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Timlatan - opis

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których jest niedostateczna odpowiedź na leczenie produktami beta-adrenolitycznymi lub analogami prostaglandyn.

Timlatan - skład

Jeden mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum) i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum).

Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrogramów latanoprostu i 150 mikrogramów tymololu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Timlatan - dawkowanie

Pacjenci dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Okluzja przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza wchłanianie ogólnoustrojowe. Powoduje to zmniejszenie częstości występowania działań niepożądanych i zwiększenie działania miejscowego.

Sposób podawania

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć z powrotem po 15 minutach (patrz punkt 4.4).

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Dzieci i młodzież

Ze względu na ograniczoną ilość danych, tymolol może być zalecany przejściowo tylko w leczeniu jaskry pierwotnej wrodzonej oraz jaskry pierwotnej młodzieńczej do czasu podjęcia decyzji o zabiegu chirurgicznym albo w przypadku braku skuteczności zabiegu, na czas podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania.

Dawkowanie

Lekarze rozważający zastosowanie tymololu u dzieci lub młodzieży powinni wnikliwie oszacować stosunek ryzyka do korzyści. Przed zastosowaniem tymololu należy przeprowadzić szczegółowy wywiad i badania w kierunku zaburzeń ogólnoustrojowych.

Nie ma szczegółowych zaleceń odnośnie dawkowania, ponieważ dane kliniczne są ograniczone (patrz także punkt 5.1).

Jednakże, jeśli korzyść przewyższa ryzyko, zaleca się użycie substancji czynnej w najniższym stężeniu raz dziennie. Jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe nie ulegnie dostatecznemu obniżeniu, należy rozważyć ostrożne zwiększenie dawki do maksymalnie dwóch kropli dziennie do chorego oka. Przy podawaniu dwa razy dziennie, należy zachować odstęp 12 godzin. Ponadto dzieci, szczególnie noworodki, należy pozostawić w gabinecie i poddać ścisłej obserwacji przez 1 – 2 godziny po pierwszym podaniu i uważnie monitorować w kierunku wystąpienia działań niepożądanych ze strony oka oraz ogólnoustrojowych, do czasu wykonania zabiegu.

U dzieci i młodzieży wystarczające może być zastosowanie substancji czynnej w stężeniu 0,1%. Sposób podawania

W celu ograniczenia występowania potencjalnych działań niepożądanych jednorazowo należy podać tylko jedną kroplę. Ogólnoustrojowe wchłanianie miejscowo podawanych β-blokerów można ograniczyć poprzez uciśnięcie ujścia przewodu nosowo-łzowego i trzymanie zamkniętych oczu tak długo jak to jest możliwe (np. przez 3-5 minut) po zakropleniu. Patrz także punkt 4.4., 5.2. Czas trwania leczenia

Do krótkotrwałego leczenia dzieci i młodzieży (patrz także rozdział 4.2 "Dzieci"). "

Timlatan - środki ostrożności

Działanie ogólnoustrojowe

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, produkt leczniczy Timlatan może ulegać absorpcji ogólnoustrojowej. Z uwagi na beta-adrenergiczne działanie tymololu, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego, płuc, jak przy ogólnoustrojowym stosowaniu produktów beta-adrenolitycznych.

Działania niepożądane po podaniu miejscowym (do oka) występują rzadziej niż po podaniu ogólnoustrojowym. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego – patrz rozdział 4.2.

Zaburzenia serca U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa

serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i niedociśnienie terapię lekami betaadrenolitycznymi należy dokładnie ocenić i oraz rozważyć zastosowanie innych produktów leczniczych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani pod kątem pogorszenia się występujących chorób i działań niepożądanych.

Z uwagi na negatywny wpływ na czas przewodzenia należy zachować ostrożność podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów z blokiem przedsionkowokomorowym pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołu Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu niektórych produktów okulistycznych zawierających beta-adrenolityk, zgłaszano reakcje ze strony układu oddechowego, włącznie ze zgonami z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą. Timlatan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko jeśli spodziewana korzyść przewyższa potencjalne ryzyko.

Produkt leczniczy Timlatan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy możliwa korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem stosowania produktu.

Hipoglikemia/cukrzyca

Leki beta-adrenolityczne należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do samoistnej hipoglikemii lub pacjentów z niestabilną cukrzycą, bowiem leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy ostrej hipoglikemii.

Leki beta-adrenolityczne mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Produkty lecznicze okulistyczne zawierające beta-andrenolityki mogą powodować wysuszenie oczu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z chorobami rogówki.

Reakcje nadwrażliwości

W trakcie leczenia inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych pacjenci zchorobą atopową w wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą wykazywać silniejszą reakcję na powtarzający się kontakt z takimi alergenami i brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Inne beta-adrenolityki

Podawany jednocześnie tymolol z innymi ogólnoustrojowymi produktami beta-adrenolitycznymi, może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch lub więcej miejscowo działających beta-adrenolityków (patrz rozdział 4.5).

Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Timlatan z innym ogólnoustrojowym produktem beta-adrenolitycznym może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów betaadrenergicznych. Należy uważnie obserwować odpowiedź na leczenie u tych pacjentów. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków (patrz punkt 4.5).

Wpływ na oko

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem przez okres do jednego roku, zaobserwowano nasilenie pigmentacji w tęczówce (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych, niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, a zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Podczas badań klinicznych u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu, leczonych przez dwa lata latanoprostem, zmiany takie obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru tęczówki w większości przypadków przebiega powoli i często może być niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat i nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, jednak zmiany koloru mogą być trwałe.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w obrębie siateczki beleczkowania w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki i stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, lub jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej.

Latanoprost nie wykazuje wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Podczas leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki żółtej, włącznie z torbielowatym obrzękiem plamki. Zdarzenia te występowały głównie u pacjentów z bezsoczewkowością, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z rozpoznanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki. U pacjentów takich latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie.

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki.

Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

Leki okulistyczne zawierające beta-adrenolityki mogą hamować ogólnoustrojowe działanie betaagonistyczne np. adrenaliny. Jeżeli pacjent przyjmuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Krople do oczu Timlatan zawierają benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek powodował keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z uszkodzeniem rogówki stosujących produkt Timlatan często lub długotrwale, należy starannie monitorować.

Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, z tego względu przed

zastosowaniem produktu leczniczego Timlatan soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Krople do oczu zawierające tymolol powinny być stosowane ostrożnie u młodocianych pacjentów chorych na jaskrę (patrz także punkt 5.2).

Ważne jest aby poinformować rodziców o możliwości wystąpienia działań niepożądanych, dzięki czemu będą mogli natychmiast przerwać stosowanie leku. Objawami jakie należy monitorować są np. kaszel i świszczący oddech. Ze względu na możliwość wystąpienia bezdechu i oddechu Cheyne'aStokes’a, produkt ten powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u noworodków, niemowląt i młodszych dzieci.

Przenośny aparat do monitorowania bezdechu u noworodków może znaleźć zastosowanie u dzieci leczonych tymololem.

Timlatan - przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem.

Objawy po przedawkowaniu tymololu:bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Jeśli wystąpią takie objawy należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Leczenie: Jeśli to konieczne należy zastosować płukanie żołądka. Leczenie objawowe.

Latanoprost jest w większości metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się. Objawy te były o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i ustępowały bez leczenia, w ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.

Timlatan - przeciwskazania

Timlatan, krople do oczu, roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów z:

 nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

 nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

 bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowoprzedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia niekontrolowanym za pomocą rozrusznika serca, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym.

Timlatan - działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu latanoprostu były działania związane z narządem wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem wystąpiło nasilenie pigmentacji tęczówki, niekiedy trwałe. W otwartych pięcioletnich badaniach u 33% pacjentów stosujących latanoprost zaobserwowano zmianę pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oka są zazwyczaj przemijające i występują przy podawaniu dawki leku. W przypadku tymololu najbardziej ciężkie działania niepożądane są z reguły ogólnoustrojowe, w tym bradykardia, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem, jakie odnotowano w badaniach klinicznych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane według następującej częstości występowania:

bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) orazczęstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd), ból oka.

Niezbyt często: przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nadmierne łzawienie, zapalenie brzegów powiek, choroby rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, jakie mogą wystąpić były obserwowane w badaniach klinicznych, pochodzą z raportów z rynku lub dostępnej literatury i są specyficzne dla poszczególnych substancji czynnych preparatu.

Dla latanoprostu są to:

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiany w wyglądzie rzęs (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki / zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i ubytki rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka i torbiel tęczówki.

Zaburzenia serca: Pogorszenie wcześniej istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Ból w okolicy klatki piersiowej.

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, tymolol ulega absorpcji ogólnoustrojowej. Może to być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych jak przy ogólnoustrojowym stosowaniu produktów beta-adrenolitycznych. Ogólnoustrojowe działania niepożądane po podaniu miejscowym (do oka) występują rzadziej niż po podaniu ogólnoustrojowym.

Obserwowano dodatkowe działania niepożądane po zastosowaniu ocznych beta-adrenolityków i mogących potencjalnie wystąpić po podaniu produktu leczniczego Timlatan

Zaburzenia układu immunologicznego:

Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Depresja, utrata pamięci, bezsenność, koszmary nocne.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgowo-naczyniowy, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, omdlenie, ból głowy.

Zaburzenia oka:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu (np. uczucie pieczenia, szczypania, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie) zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia i odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym (patrz punkt 4.4), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, , zapalenie rogówki, podwójne widzenie, opadanie powiek,

Zaburzenia ucha i błędnika:

Szum w uszach.

Zaburzenia serca:

Kołatanie serca, arytmia, bradykardia, bóle w klatce piersiowej, obrzęk, zatrzymanie czynności serca, przedsionkowo-komorowy,. zastoinowa niewydolność serca, zaburzenie rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenie smaku, nudności, biegunka, zaburzenia trawienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wypadanie włosów, łuszczyca, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Zaburzenia seksualne, zmniejszenie popędu płciowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Osłabienie/uczucie zmęczenia.

Timlatan - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Latanoprost:

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane.

Tymolol:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. O ile nie jest to bezwzględnie konieczne, nie należy stosować produktu Timlatan podczas ciąży. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego – patrz rozdział 4.2.

Badania epidemiologiczne nie potwierdziły wpływu na powstawanie wad rozwojowych u płodu, ale wykazały ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu w przypadku podawania doustnych beta-andrenolityków. Ponadto w przypadku podawania beta- andrenolityków przed porodem u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy zablokowania receptorów beta (np. bradykardię, niedociśnienie, niewydolność oddechową i hipoglikemię).

Jeżeli produkt leczniczy Timlatan jest stosowany aż do porodu, stan noworodka powinien być dokładnie monitorowany przez pierwsze dni życia.

Karmienie piersią:

Leki beta-adrenolityczne przenikają do mleka matki. Przy stosowaniu tymololu w dawkach terapeutycznych w postaci kropli do oczu mało prawdopodobne jest jednak wydzielenie z mlekiem dostatecznej ilości leku do wywołania u dziecka klinicznych objawów zablokowania receptorów beta. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego – patrz rozdział 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity mogą także przenikać do mleka matki. Dlatego też produktu leczniczego Timlatan nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Timlatan - prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Timlatan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Latanoprostum, Timololum

  Jest to preparat złożony zawierający tymolol- β-adrenolityk i latanoprost- analog naturalnej prostaglandyny F2α. Stosuje się w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, kiedy nie ma reakcji na leki β-adrenolityczne miejscowo stosowane lub analogi prostaglandyn.

  Dostępne opakowania
  Timlatan

  Timlatan

  krople do oczu, roztwór - 3 but.a 2,5ml - (0,05mg+5mg)/ml
  PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.
  Timlatan

  Timlatan

  krople do oczu, roztwór - 6 but.a 2,5ml - (0,05mg+5mg)/ml
  PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.
  Timlatan

  Timlatan

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 2,5ml - (0,05mg+5mg)/ml
  PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.
  40,48 zł