TerbiGen

zobacz opinie o produkcie »
Cena
20,78 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,25 g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GENERICS (UK) LTD.

TerbiGen - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

TerbiGen - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

TerbiGen - opis

grzybica skóry owłosionej głowy,

zakażenia grzybicze, takie jak: grzybica tułowia, grzybica podudzi, grzybica stóp w przypadkach, w których leczenie doustne jest uzasadnione z uwagi na umiejscowienie, nasilenie lub rozległość infekcji, grzybica paznokci wywołana przez dermatofity.

Uwaga: Terbinafina w postaci tabletek stosowanych doustnie nie jest skuteczna w leczeniu łupieżu pstrego. Należy brać pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne, np. zalecenia narodowe dotyczące prawidłowego stosowania i przepisywania leków przeciwdrobnoustrojowych.

TerbiGen - skład

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (Terbinafinum) w postaci terbinafiny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

TerbiGen - dawkowanie

Dawkowanie Dorośli:

Raz na dobę 250 mg.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 mcmol/1), należy stosować dawkę 125 mg raz na dobę (pół tabletki 250 mg).

Niewydolność wątroby

Nie zaleca się leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

Czas trwania leczenia zależy od wskazania i od ciężkości zakażenia.

Zakażenia skóry

Ogólne wskazówki dotyczące dawkowania:

grzybica stóp (odmiana między palcowa, podeszwowa/typu mokasynowego) 2-6 tygodni, grzybica skóry tułowia lub grzybica podudzi 2-4 tygodnie.

Objawy zakażenia mogą ustąpić całkowicie, dopiero po upływie wielu tygodni po wyleczeniu mikologicznym.

Zakażenia włosów i skóry owłosionej głowy Ogólne wskazówki dotyczące dawkowania:

grzybica skóry owłosionej głowy 4 tygodnie.

Grzybica skóry owłosionej głowy występuje głównie u dzieci.

Grzybica paznokci

Leczenie trwa zwykle 6 do 12 tygodni. Grzybica paznokci rąk:

w zdecydowanej większości przypadków grzybicy paznokci rąk wystarcza 6 tygodni leczenia. Grzybica paznokci stóp:

w zdecydowanej większości przypadków grzybicy paznokci stóp wystarcza 12 tygodni leczenia. U niektórych pacjentów, u których występuje powolne odrastanie paznokci może być konieczne leczenie do sześciu miesięcy i dłuższe.

Całkowite ustąpienie objawów w grzybiczych zakażeniach paznokci występuje dopiero po wielu miesiącach po wyleczeniu mikologicznym i zakończeniu terapii. Zależy to od czasu, jaki jest potrzebny do odrośnięcia zdrowych paznokci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak danych wskazujących na to, aby u pacjentów w podeszłym wieku konieczne było inne dawkowanie niż u młodszych pacjentów. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wcześniej występującej słabszej czynności nerek lub wątroby (patrz: punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

Dzieci od 2 lat

Masa ciała 15-20 kg: 62,5 mg na dobę (Należy zastosować inną, odpowiednią postać leku o

mniejszej dawce)

Masa ciała 20-40 kg: 125 mg (pół tabletki 250 mg) na dobę Masa ciała > 40 kg: 250 mg (1 tabletka 250 mg) na dobę

Brak danych na temat leczenia dzieci młodszych niż w wieku 2 lat.

TerbiGen - środki ostrożności

Jeśli u pacjenta występują objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące zaburzenia czynności wątroby, jak np. uporczywe nudności niewyjaśnionego pochodzenia, brak apetytu, zmęczenie, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu lub jasny stolec, należy skontrolować czynność wątroby i zakończyć leczenie terbinafiną (patrz punkt 4.8. ?Działania niepożądane").

Badania farmakokinetyczne z zastosowaniem pojedynczej dawki u pacjentów z występującą chorobą wątroby wykazały, że klirens terbinafiny może zmniejszyć się o około 50%.

Ze względu na brak prospektywnych badań klinicznych dotyczących terapeutycznego zastosowania terbinafiny w postaci tabletek u pacjentów z przewlekłymi lub czynnymi chorobami wątroby, preparat ten nie jest zalecany w tej grupie pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens

kreatyniny < 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy krwi powyżej 300 mcmol/1) zalecaną dawkę należy zmniejszyć o połowę.

Badania in vitro wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm CYP2D6. Z tego względu należy obserwować pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki metabolizowane głównie przez ten enzym, jak trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne (ang. tricyclic antidepressants, TCA), leki beta-adrenolityczne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin re-uptake inhibitors, SSRI) i inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) typu B, jeśli leki te mają wąskie zakresy terapeutyczne (patrz punkt 4.5. ?Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

W razie wystąpienia następujących objawów: gorączki, bolącego gardła, świądu, rozsianej choroby skóry lub zmian skórnych z zajęciem błon śluzowych, pacjent powinien natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 4.8 ?Działania niepożądane").

Dzieci

Nie są dostępne wystarczające dane dotyczące leczenia dzieci młodszych niż w wieku 2 lat.

TerbiGen - przedawkowanie

Objawy:

Opisano wiele przypadków przedawkowania. Przyjęcie terbinafiny w dawce do 5 g powoduje bóle głowy, odruchy wymiotne, bóle brzucha i zawroty głowy. Uzyskano całkowite ustąpienie objawów. Leczenie:

Aby zapobiec absorpcji leku należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywowany (adsorbent) i siarczan sodu (środek przeczyszczający). W razie potrzeby zastosować objawowe leczenie podtrzymujące.

TerbiGen - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

TerbiGen - działania niepożądane

Działania niepożądane występują u około 10% pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych. Objawy niepożądane mają zazwyczaj charakter przejściowy. Najczęściej zdarzają się objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego (5%).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (> = 1/100 do < 1/10):

Uczucie wzdęcia brzucha, utrata apetytu, dyspepsja,

nudności, łagodne bóle brzucha lub biegunka.

Niezbyt często (> = 1/1 000, < 1/100):

Zaburzenia lub utrata smaku, ustępujące zwykle w

ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu

leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (> = 1/100, < 1/10):

Wysypka, pokrzywka.

Rzadko (> = 1/10 000, < 1/1 000):

Ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona,

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

naskórka lub reakcje anafilaktyczne). Nadwrażliwość

na światło.

W przypadku pojawienia się narastającej wysypki

leczenie należy zakończyć.

Bardzo rzadko, w tym pojedyncze doniesienia (> = 1/10 000): zaostrzenie łuszczycy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często (> = 1/100, < 1/10):

Bóle głowy, złe samopoczucie i zmęczenie

Rzadko (> = 1/10 000, < 1/1 000):

Parestezje, osłabienie czucia, zawroty głowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

tkanki łącznej

Często (> = 1/100, < 1/10):

Bóle stawowe i mięśniowe. Objawy te występują jako

elementy reakcji nadwrażliwości razem z

uczuleniowymi reakcjami skórnymi.

Narządy zmysłów

Niezbyt często (> = 1/1 000, < 1/100):

Zaburzenia lub utrata smaku, które zwykle ustępują w

ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu

leczenia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko (> = 1/10 000, < 1/1 000):

Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych

zwykle w postaci cholestazy, w rzadkich przypadkach

w postaci niewydolności wątroby (patrz punkt 4.4

?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące

stosowania")

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko (> = 1/10 000, < 1/1 000):

Neutropcnia, trombocytopenia (częstość

występowania < 0,02%).

 

Bardzo rzadko, w tym pojedyncze

doniesienia (< 1/10 000):

Zaburzenia hematologiczne, takie jak neutropenia,

trombocytopenia i agranulocytoza.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (> = 1/10 000, < 1/1 000):

reakcje anafilaktyczne oraz choroba posurowicza

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

wystąpienie lub zaostrzenie objawów tocznia

skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko, w tym pojedyncze

przypadki(< 1/10 000):

zaburzenia psychiczne, takie jak depresja i lęk.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

nieregularne miesiączki i krwawienie

międzymiesiączkowe.

TerbiGen - ciąża i karmienie piersią

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania terbinafiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu w odniesieniu do tosyczności reprodukcyjnej (patrz punkt 5.3).

Zapobiegawczo zaleca się unikanie stosowania produktu Terbigen u kobiet w ciąży.

Terbinafina przenika do mleka matki i dlatego nie należy stosować produktu Terbigen w okresie karmienia piersią.

TerbiGen - prowadzenie pojazdów

Należy się spodziewać, że Terbigen nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

TerbiGen - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Terbinafinum

  Substancja, która jest pochodną alliloaminy. Wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne, na grzyby Candida i Malassezia w zależności od gatunku grzybobójczo lub grzybostatycznie. Stosowana jest w leczeniu zakażeń wywołanych dermatofitami, pleśniami oraz innymi grzybami skóry gładkiej, owłosionej (łupieżu) i paznokci.

  Dostępne opakowania
  TerbiGen

  TerbiGen

  tabletki - 14 tabl. - 0,25 g
  GENERICS (UK) LTD.
  20,78 zł
  TerbiGen

  TerbiGen

  tabletki - 28 tabl. - 0,25 g
  GENERICS (UK) LTD.
  38,67 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie grzybicy

  Przeciwgrzybicze właściwości olejku lawendowego

  Journal of Medical Microbiology opublikował wyniki badań wskazujących, iż lawendowy olejek eteryczny może okazać się pomocny w leczeniu infekcji opornych na leki przeciwgrzybicze. Wykazuje on właściwości przeciwgrzybicze w walce z odmianami grzybów odpowiedzialnych...

  Badania

  Sposoby pobierania materiału do badania mykologicznego

  Sposoby pobierania materiału do badania mykologicznego

  Diagnostyka mykologiczna jest przeprowadzana w celu postawienia trafnego rozpoznania obecności grzybicy oraz zastosowania odpowiedniego leczenia w wystarczających dawkach. W przypadku grzybic wywołanych przez grzyby drożdżopodobne określa się niemal zawsze...

  Problemy z dłońmi i stopami

  Grzybica stóp i paznokci

  Grzybica stóp i paznokci to wstydliwa, przykra i nieestetyczna dolegliwość. Trzeba się jednak przełamać i pójść do dermatologa, gdyż nieleczona grzybica może prowadzić do powikłań i infekcji wtórnych. Co więcej, może także przenosić się na osoby z otoczenia...

  Drożdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Drożdżyca przydatków skórnych

  Grzybica przydatków skórnych to grupa chorób obejmująca zakażenia grzybicze skóry owłosionej głowy i paznokci. Są to zakażenia, wywołane głównie przez dermatofity z rodzajów Trichophyton, Microsporum i Epidermophyton. Mechanizm, prowadzący do grzybicy...

  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Komplikacje grzybicy stóp

  Gdy twoje stopy zaczynają swędzieć, a wkrótce również piec oraz pojawiają się na nich pęcherze prawdopodobnie masz grzybicę stóp. Leczenie grzybicy stóp jest najefektywniejsze, gdy zacznie się je wcześnie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy leczenie...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Jak leczyć grzybicę stóp?

  Grzybica stóp jest bardzo rozpowszechniona, szacuje się że może z jej powodu cierpieć nawet połowa naszego społeczeństwa. Częstość ich występowania zwiększyła się znacznie w ciągu ostatnich lat, co związane jest z rozwojem cywilizacyjnym: częściej korzystamy...