Tazacylin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji
Dawka
4g+0,5g
Ilość
1 fiol.a 50ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: AXXON SP. Z O.O.

Tazacylin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tazacylin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tazacylin - opis

Produkt Tazacylin jest wskazany w leczeniu umiarkowanie ciężkich lub ciężkich układowych i (lub) miejscowych zakażeń bakteryjnych, w których wykrywa się lub podejrzewa udział bakterii wytwarzających beta-laktamazę. Do zakażeń tych należą m.in.:

Dorośli, młodzież i osoby w podeszłym wieku

 • Szpitalne zapalenie płuc.
 • Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek).
 • Zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich.
 • Zakażenia bakteryjne u dorosłych z neutropenią.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Zakażenia bakteryjne u dzieci z neutropenią.

Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Tazacylin - skład

Każda fiolka zawiera 4 g piperacyliny (Piperacillinum) w postaci soli sodowej i 500 mg tazobaktamu (Tazobactamum) w postaci soli sodowej.

Zawartość sodu w fiolce wynosi 9,4 mmol/l (co odpowiada 216 mg).

Tazacylin - dawkowanie

Produkt Tazacylin można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (przez co najmniej 3 do 5 minut) lub w powolnej infuzji dożylnej (przez 20 do 30 minut).

Instrukcja otrzymywania roztworu - patrz punkt 6.6.

Leczenie zakażeń mieszanych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na piperacylinę oraz drobnoustroje wytwarzające beta-laktamazy i wrażliwe na połączenie piperacyliny z tazobaktamem na ogół nie wymaga dołączenia innego antybiotyku.

U pacjentów z wewnątrzszpitalnym zapaleniem płuc oraz w przypadku zakażeń u pacjentów z neutropenią, produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem może być stosowany razem z aminoglikozydem. Jeśli konieczne jest zastosowanie aminoglikozydu, zarówno połączenie piperacyliny z tazobaktamem, jak i aminoglikozyd należy stosować w pełnej dawce leczniczej.

U pacjentów z neutropenią, u których wystąpiły objawy zakażenia (np. gorączka), przed uzyskaniem wyników badań wrażliwości drobnoustrojów należy niezwłocznie zastosować leczenie empiryczne.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat z prawidłową czynnością nerek

Zazwyczaj stosowana dawka produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi 4 g + 500 mg co 8 godzin.

Całkowita dawka dobowa produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem zależy od ciężkości i lokalizacji zakażenia i może wynosić od 2 g + 250 mg do 4 g + 500 mg co 6 lub 8 godzin.

W przypadku neutropenii zalecana dawka dobowa produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem wynosi 4 g + 500 mg co 6 godzin, w skojarzeniu z aminoglikozydem.

Osoby w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek

Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem może być stosowany w tych samych dawkach, co u osób dorosłych, z wyjątkiem pacjentów z niewydolnością nerek (patrz niżej):

Niewydolność nerek u osób dorosłych, w podeszłym wieku i u dzieci (o masie ciała powyżej 40 kg), otrzymujących dawkę dla dorosłych

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę dożylną produktu należy dostosować do stopnia niewydolności nerek. Sugerowane dawki dobowe są następujące:

Klirens kreatyniny

(mg/ml)

Zalecane dawkowanie piperacyliny i tazobaktamu

Dawka całkowita

Dawki podzielone

20 - 80

12 g + 1,5 g na dobę

4 g + 500 mg co 8 godzin

< 20

8 g + 1 g na dobę

4000/500 mg co 12 godzin

Maksymalna dawka dobowa produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem u pacjentów poddawanych hemodializie wynosi 8 g +1 g. Ponadto po każdej sesji dializy należy podać dodatkową dawkę 2 g + 250 mg produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem, gdyż hemodializa powoduje usunięcie 30-50% dawki piperacyliny w ciągu 4 godzin.

U pacjentów z niewydolnością nerek i zaburzeniami czynności wątroby pomiar stężenia piperacyliny i tazobaktamu w surowicy dostarcza dodatkowych wskazówek do dostosowania dawki.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat z prawidłową czynnością nerek

Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem zalecany jest wyłącznie w leczeniu dzieci z neutropenią.

Neutropenia

U dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg dawkę należy dostosować tak, aby wynosiła 90 mg/kg mc. (80 mg piperacyliny + 10 mg tazobaktamu) i podawać co 6 godzin w skojarzeniu z aminoglikozydem (nie więcej niż 4 g piperacyliny + 500 mg tazobaktamu co 6 godzin).

Zaburzenia czynności nerek u dzieci w wieku od 2 do 12 lat (o masie ciała poniżej 40 kg)

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę dożylną produktu należy dostosować do stopnia rzeczywistej niewydolności nerek, zgodnie z poniższą tabelą:


Klirens kreatyniny (ml/min)

Zalecana dawka produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem

Częstość podawania

Maksymalna dawka dobowa

> 40

Modyfikacja dawki nie jest konieczna

20-39

90 mg (80 mg piperacyliny + 10 mg tazobaktamu)/kg mc.

co 8 godzin

12 g + 1,5 g na dobę

< 20

90 mg (80 mg piperacyliny + 10 mg tazobaktamu)/kg mc.

co 12 godzin

8 g + 1 g na dobę

U dzieci o masie ciała mniejszej niż 50 kg, poddawanych hemodializie, zalecana dawka wynosi 45 mg (40 mg piperacyliny + 5 mg tazobaktamu)/kg mc. co 8 godzin.

Powyższe modyfikacje dawki stanowią jedynie przybliżenie. U każdego pacjenta należy kontrolować, czy nie występują objawy toksyczności leku i odpowiednio dostosowywać wielkość dawki i częstotliwość podawania leku.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie zaleca się stosowania produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.

Zaburzenia czynności wątroby

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia należy ustalać w zależności od ciężkości zakażenia oraz klinicznego i bakteriologicznego przebiegu choroby.

W ostrych zakażeniach leczenie produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem należy kontynuować przez 48 godzin po ustąpieniu objawów klinicznych lub gorączki.

Tazacylin - środki ostrożności

Ostrzeżenia

U pacjentów leczonych penicylinami, w tym również piperacyliną z tazobaktamem, opisywano ciężkie i w sporadycznych przypadkach zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs). Wystąpienie tego typu reakcji jest bardziej prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na wiele alergenów w wywiadzie.

Istnieją doniesienia o wystąpieniu ciężkich reakcji uczuleniowych podczas leczenia cefalosporyną pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny w wywiadzie.

Jeśli podczas leczenia produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem wystąpi reakcja uczuleniowa, należy odstawić antybiotyk. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości może być konieczne podanie adrenaliny i innych środków stosowanych w stanach nagłych.

Przed podjęciem leczenia produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem należy zebrać dokładny wywiad dotyczący wcześniejszych reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny i inne alergeny.

W przypadku ciężkiej, utrzymującej się biegunki, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, wywołanego przez antybiotyki. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy mogą wystąpić w trakcie leczenia przeciwbakteryjnego lub po jego zakończeniu. W takich przypadkach należy zatem natychmiast przerwać stosowanie preparatu złożonego piperacyliny z tazobaktamem i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Środki ostrożności

Możliwe jest wystąpienie neutropenii i leukopenii, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia. Z tego względu zaleca się okresowe badanie pełnej morfologii krwi.

Podczas długotrwałego leczenia wskazane jest okresowe kontrolowanie czynności narządów, w tym nerek i wątroby.

U niektórych pacjentów otrzymujących antybiotyki beta-laktamowe występowały krwawienia. Objawy te wiązały się niekiedy z nieprawidłowymi parametrami krzepliwości krwi, takimi jak czas krzepnięcia, agregacja płytek i czas protrombinowy. Występują one częściej u pacjentów z niewydolnością nerek. W razie wystąpienia objawów krwawienia należy przerwać stosowanie antybiotyku i podjąć właściwe leczenie.

Podczas leczenia, zwłaszcza długotrwałego, należy brać pod uwagę możliwość pojawienia się drobnoustrojów opornych, które mogą powodować nadkażenia. W celu wykrycia ewentualnego nadkażenia o istotnym znaczeniu klinicznym może być konieczna obserwacja mikrobiologiczna. W razie jego wystąpienia należy zastosować odpowiednie leczenie.

U pacjentów otrzymujących dożylnie dawki większe niż zalecane może wystąpić nadpobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki.

Produkt Tazacylin zawiera 2,4 mmol (co odpowiada 54 mg) sodu na 1 g piperacyliny.

Dane te należy uwzględnić w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

U pacjentów z małą rezerwą potasu lub pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu może wystąpić hipokaliemia. U tych pacjentów zaleca się okresowe oznaczanie stężenia elektrolitów. Można zaobserwować niewielkie zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby.

Leczenie piperacyliną wiąże się z większą częstością występowania gorączki i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą (patrz także punkt 4.8).

Produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem nie należy stosować u dzieci bez neutropenii do czasu uzyskania dalszych danych.

Tazacylin - przedawkowanie

Objawy

Po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono o przypadkach przedawkowania produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem. W większości tych doniesień występowały nudności, wymioty i biegunka, które występują również po stosowaniu leku w zalecanej dawce. Jeśli pacjent otrzymuje dożylnie dawki większe niż zalecane, może u niego wystąpić zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek).

Leczenie zatrucia

W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem. Nie jest znana swoista odtrutka.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta należy zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe. W przypadkach nagłych wskazane jest zastosowanie wszystkich niezbędnych metod intensywnej terapii, podobnie jak w przypadku przedawkowania piperacyliny. Nadmierne stężenia piperacyliny lub tazobaktamu w surowicy można zmniejszyć metodą hemodializy (dalsze szczegóły, patrz punkt 5.2).

Tazacylin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na piperacylinę lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy oraz na tazobaktam lub jakikolwiek inny inhibitor beta-laktamaz.

Tazacylin - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały przedstawione zgodnie z częstością występowania:

bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (≤1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności, wymioty i wysypka. Każde z tych działań występuje z częstością ≥1%, ale ≤10%.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

nadkażenie grzybami z rodzaju Candida

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

leukopenia, neutropenia, trombocytopenia

Rzadko

niedokrwistość, objawy krwawienia (w tym plamica, krwawienia z nosa, wydłużenie czasu krwawienia), eozynofilia, niedokrwistość hemolityczna

Bardzo rzadko

agranulocytoza, dodatni bezpośredni odczyn Coombsa, pancytopenia, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny, wydłużenie czasu protrombinowego, trombocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

reakcja nadwrażliwości

Rzadko

reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne (w tym wstrząs)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

hipoalbuminemia, hipoglikemia, hipoproteinemia, hipokaliemia

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

ból głowy, bezsenność

Rzadko

osłabienie mięśni, omamy, drgawki

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie tętnicze, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył

Rzadko

nagłe zaczerwienienie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

biegunka, nudności, wymioty

Niezbyt często

zaparcie, niestrawność, żółtaczka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Rzadko

bóle brzucha, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT

Rzadko

zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie gammaglutamylotransferazy, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka (w tym wysypka plamisto-grudkowa)

Niezbyt często

świąd, pokrzywka, rumień

Rzadko

pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zwiększona potliwość, wyprysk, osutka

Bardzo rzadko

zespół Stevensa-Johnson, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Rzadko

śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek

Bardzo rzadko

zwiększenie azotu mocznikowego we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko

dreszcze, uczucie zmęczenia, obrzęki

Podawanie dużych dawek beta-laktamów, zwłaszcza pacjentom z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do encefalopatii (wahania stanu świadomości, mioklonie i drgawki).

Leczenie piperacyliną wiąże się ze zwiększoną częstością występowania gorączki i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą.

Tazacylin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania produktu skojarzonego piperacyliny z tazobaktamem u kobiet w ciąży.

Brak odpowiednich, prawidłowo kontrolowanych badań u kobiet w ciąży z zastosowaniem produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem lub każdego ze składników osobno. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Piperacylina i tazobaktam przenikają przez łożysko. Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem należy stosować w czasie ciąży wyłącznie w przypadku ścisłych wskazań.

Karmienie piersią

Piperacylina jest wydzielana w małych ilościach do mleka kobiecego. Nie badano stężenia tazobaktamu w mleku kobiecym. Wpływ leku na oseska nie jest znany. Kobiety karmiące piersią powinny być leczone wyłącznie w przypadku ścisłych wskazań. U niemowlęcia karmionego piersią może wystąpić biegunka i zakażenie grzybicze błon śluzowych, a także uczulenie.

Tazacylin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Możliwe są jednak działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn (patrz także punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tazacylin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Piperacillinum natr., Tazobactamum natr.

  Antybiotyk półsyntetyczny, który jest połączeniem piperacyliny z inhibitorem betalaktamaz – tazobaktamem. Piperacylina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania na wiele gatunków bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych. Tazobaktam rozszerza jej działanie na wiele bakterii wytwarzających β-laktamazy, opornych na ten antybiotyk i inne antybiotyki β-laktamow. Stosowana dożylnie w ciężkim zapaleniu płuc, powikłanym zakażeniu dróg moczowych, w obrębie jamy brzusznej, zakażeniu skóry i tkanek miękkich.

  Dostępne opakowania
  Tazacylin

  Tazacylin

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 1 fiol.a 50ml - 4g+0,5g
  AXXON SP. Z O.O.
  Tazacylin

  Tazacylin

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 5 fiol.a 50ml - 4g+0,5g
  AXXON SP. Z O.O.
  Tazacylin

  Tazacylin

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 12 fiol.a 50ml - 4g+0,5g
  AXXON SP. Z O.O.
  Tazacylin

  Tazacylin

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 1 fiol.a 20ml - 2g+0,25g
  AXXON SP. Z O.O.
  Tazacylin

  Tazacylin

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 5 fiol.a 20ml - 2g+0,25g
  AXXON SP. Z O.O.
  Tazacylin

  Tazacylin

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 12 fiol.a 20ml - 2g+0,25g
  AXXON SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Nefropatia

  Eksperymentalny lek na nefropatię cukrzycową

  Amerykańscy naukowcy donoszą o obiecujących wynikach badań klinicznych leku przeciwzapalnego, zapobiegającego włóknieniu nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej... Czym jest nefropatia cukrzycowa? Nefropatia cukrzycowa jest częstym powikłaniem cukrzycy,...

  Leki i suplementy

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Przeszczep to często jedyna szansa na ratowanie życia dziecka. Rodzice cieszą się, gdy zostanie znaleziony dawca do przeszczepu. Jednak udana operacja to dopiero początek, po przeszczepie dziecko musi cały czas przyjmować leki. Zmiany w liście leków...

  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Przeszczep nerki

  Jak wygląda życie po przeszczepie? (WIDEO)

  Jak wygląda życie po przeszczepie? (WIDEO)

  -Jakie będą państwa działania, oprócz tego protestu, który miał miejsce w piątek w Sejmie? Jaki będzie kolejny krok? Bo manifestowaliście przed Sejmem apelując do polityków, którzy byli w środku aby coś zrobili z tą sytuacją. -Obecna lista leków refundowanych...

  Zabiegi

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Funkcjonowanie pacjenta po przeszczepie nerki Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje energię życiową. Co więcej, znacząco poprawia się...

  Leki i suplementy

  Zmiany na liście leków refundowanych od 1.05.2016

  Zmiany na liście leków refundowanych od 1.05.2016

  Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt dotyczący zmian w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiany wejdą w życie 1 maja 2016 r. Jakie zmiany przewiduje Ministerstwo Zdrowia? Od...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....