Sildenamed (Sildenafil Axxon)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
4 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: AXXON SP. Z O.O.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - opis

Leczenie zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli niezdolności uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego.

Dla skutecznego działania produktu leczniczego Sildenafil Axxon konieczna jest stymulacja seksualna.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 3,72 mg laktozy

jednowodnej.

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 7,44 mg laktozy

jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - dawkowanie

Podanie doustne.

Stosowanie u pacjentów dorosłych:

Zalecana dawka to 50 mg syldenafilu i należy ją przyjąć w zależności od potrzeb na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 100 mg lub zmniejszona do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Maksymalna zalecana częstość dawkowania to raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy Sildenafil Axxon jest przyjmowany podczas

posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia na pusty żołądek (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u pacjentów dorosłych" odnoszą się do pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min).

Ponieważ klirens syldenafilu jest zmniejszony u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Ponieważ klirens syldenafilu jest zmniejszony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (np. marskość wątroby), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Produkt leczniczy Sildenafil Axxon nie jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze

Z wyjątkiem rytonawiru, którego jednoczesne stosowanie z syldenafilem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4), należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg u pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki a-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Ponadto, należy rozważyć rozpoczęcie leczenia syldenafilem od dawki 25 mg (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe, w celu zdiagnozowania zaburzeń wzwodu i określenia potencjalnych przyczyn choroby.

Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się pewien stopień ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń wzwodu lekarz powinien ocenić stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil ma zdolność rozszerzania naczyń krwionośnych, co powoduje łagodne i przejściowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 5.1). Przed przepisaniem syldenafilu lekarz powinien starannie ocenić, czy dany pacjent, w określonych warunkach, może być podatny na działanie niepożądane polegające na rozszerzeniu naczyń, zwłaszcza podczas jednoczesnej aktywności seksualnej. Pacjenci ze zwiększoną wrażliwością na produkty rozszerzające naczynia krwionośne, to pacjenci ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. ze zwężeniem zastawki aorty, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu) lub pacjenci z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się znacznym zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Syldenafil nasila działanie hipotensyjne azotanów (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano u pacjentów ciężkie zdarzenia sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie i niedociśnienie, powiązane czasowo ze stosowaniem syldenafilu.

Nie wszyscy, ale większość z pacjentów, u których wystąpiły powyższe zaburzenia, miała czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wiele wymienionych działań niepożądanych wystąpiło w czasie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu i w kilku przypadkach powyższe zaburzenia wystąpiły u pacjentów wkrótce po zastosowaniu syldenafilu bez aktywności seksualnej. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie zależności pomiędzy tymi zdarzeniami a czynnikami, które je mogły wywołać.

Produkty stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (jak niedokrwistość sierpowata, szpiczak mnogi lub białaczka).

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności syldenafilu z innymi sposobami leczenia zaburzeń wzwodu. Dlatego też nie zaleca się stosowania takiego leczenia skojarzonego.

W związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano przypadki zaburzeń widzenia i nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Należy poinformować pacjentów, aby w przypadku nagłych zaburzeń widzenia przerwali stosowanie produktu leczniczego Sildenafil Axxon i natychmiast zgłosili się na konsultację do lekarza (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4.5).

Zaleca się ostrożność podczas podawania syldenafilu pacjentom stosującym alfa-adrenolityki, ponieważ u niewielkiej liczby pacjentów wrażliwych, jednoczesne ich podawanie może powodować objawowe niedociśnienie tętnicze krwi (patrz punkt 4.5). Jest to najbardziej prawdopodobne w ciągu czterech godzin od przyjęcia syldenafilu. W celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej, przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem, pacjenci leczeni alfa-adrenolitykami powinni być stabilni hemodynamicznie. Należy rozważyć rozpoczynanie leczenia syldenafilem w dawce 25 mg (patrz punkt 4.2). Dodatkowo, lekarz powinien poinformować pacjenta, jak należy postępować w przypadku wystąpienia objawów hipotonii ortostatycznej.

Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie sodu nitroprusydku. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub czynną chorobą wrzodową. W związku z tym, u tych pacjentów syldenafil należy podawać tylko po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści oraz ryzyka.

Sildenafil Axxon, tabletki powlekane zawierają laktozę jednowodną. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Sildenafil Axxon nie jest wskazany do stosowania przez kobiety.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - przedawkowanie

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników po podaniu pojedynczych dawek do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu mniejszych dawek, lecz występowały z większą częstością i większym nasileniem. Dawki 200 mg nie powodowały większej skuteczności, natomiast częstość występowania działań niepożądanych (ból głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, dyspepsja, uczucie zatkanego nosa, zmiany widzenia) była zwiększona.

W przypadku przedawkowania w zależności od objawów należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące. Syldenafil jest silnie wiązany z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem, dlatego nie należy spodziewać się, aby zastosowanie dializy przyspieszyło klirens syldenafilu.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

W związku ze znanym wpływem syldenafilu na przemiany metaboliczne tlenku azotu i cyklicznego monofosofranu guanozyny (cGMP) (patrz punkt 5.1), który nasila działanie hipotensyjne azotanów, jednoczesne podawanie syldenafilu z donorami tlenku azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakichkolwiek postaciach jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować produktów przeznaczonych do leczenia zaburzeń wzwodu u pacjentów, u których aktywność seksualna nie jest zalecana (np. u pacjentów z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Syldenafil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili zdolność widzenia jednym okiem z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION, ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy), niezależnie od tego, czy miało to czy też nie związek, z wcześniejszą ekspozycją na inhibitory PDE5 (patrz punkt 4.4).

Nie badano bezpieczeństwa syldenafilu w następujących podgrupach pacjentów i dlatego jego stosowanie u tych pacjentów jest przeciwwskazane: pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, niedociśnieniem tętniczym krwi (ciśnienie tętnicze krwi < 90/50 mm Hg), pacjenci z niedawno przebytym udarem mózgu lub zawałem serca oraz rozpoznaną dziedziczną chorobą zwyrodnieniową siatkówki, taką jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki).

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa syldenafilu oparty jest na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali go w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Najczęściej zgłaszane przez pacjentów przyjmujących syldenafil działania niepożądane w badaniach klinicznych to ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, niedrożność nosa, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego.

Dane dotyczące działań niepożądanych gromadzone w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu leku do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane, nie jest możliwe wiarygodne ustalenie częstości występowania tych działań.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania przewyższała częstość w grupie placebo i są one pogrupowane wg klasyfikacji układów i narządów, i częstości ich występowania (bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100) i rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000).

Ponadto istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu leku do obrotu wymieniono, jako działania niepożądane o nieznanej częstości występowania.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość przewyższała częstość w grupie placebo w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu leku do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Ból głowy

Zawroty głowy

Senność, niedoczulica

Udar naczyniowy mózgu, omdlenie

Przemijający napad niedokrwienny, drgawki, nawracające napady drgawek

Zaburzenia oka

Często

Niezbyt często Nieznana

Zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego Zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia wydzielania łez, inne zaburzenia oka

Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często Rzadko

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne Utrata słuchu*

Zaburzenia naczyniowe

Często Rzadko

Uderzenia gorąca

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Kołatania serca, tachykardia

Zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków

Komorowe zaburzenia rytmu, niestabilna dławica piersiowa, nagły

zgon sercowy

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często Rzadko

Uczucie zatkanego nosa Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niezbyt często

Niestrawność

Wymioty, nudności, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często Nieznana

Wysypka skórna

Zespół Stevensa-Johnsona (ang. Steven Johnson Syndrome, SJS), martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka (TEN, ang.Toxic Epidermal Necrolysis)

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Ból mięśniowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieznana

Prapizm, przedłużony wzwód

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Przyspieszona akcja serca

* Zaburzenia ucha: Nagła utrata słuchu. Nagłe osłabienie słuchu lub jego całkowita utrata były zgłaszane w niewielkiej liczbie przypadków w badaniach klinicznych i porejestracyjnych, w których stosowano inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5), w tym syldenafil.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy Sildenafil Axxon nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

W badaniach reprodukcji, przeprowadzonych na szczurach i królikach po doustnym podaniu syldenafilu nie stwierdzono znaczących działań niepożądanych.

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - prowadzenie pojazdów

Brak badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ponieważ podczas badań klinicznych z zastosowaniem syldenafilu zgłaszano występowanie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na produkt leczniczy Sildenafil Axxon przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Sildenamed (Sildenafil Axxon) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sildenafilum

  Substancja o działaniu umożliwiającym wzwód prącia. Blokuje enzym zwany fosfodiesterazą typu 5 odpowiedzialną za rozkład tlenku azotu. Dzięki działaniu substancji nierozłożony tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając napływ krwi do ciał jamistych prącia w czasie stymulacji seksualnej. Substancja stosowana jest w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia, a także nadciśnienia płucnego u dzieci i młodzieży w wieku 1-17 lat.

  Dostępne opakowania
  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,05 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  tabletki powlekane - 8 tabl. - 0,05 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,05 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  tabletki powlekane - 8 tabl. - 0,1 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,1 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  Sildenamed (Sildenafil Axxon)

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,1 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  W Polsce problemy z potencją ma ok. 1,5 mln mężczyzn po 35 roku życia. W ciągu tylko jednego roku znacznie wzrosło ich zainteresowanie lekami na erekcję. Panowie unikają wizyty u specjalisty i najczęściej sięgają po preparaty bez recepty. Erekcja problemem...

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Ok. 4 mln opakowań preparatów na potencję kupili w 2017 roku mężczyźni nad Wisłą. Leki, które w Polsce dostępne są od ponad 2 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Czy jednak są faktycznie potrzebne? Substancją czynną leków na potencję jest sildenafil....

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Coraz więcej mężczyzn, także tych młodych, jest zainteresowanych tabletkami wspomagającymi potencję. Obecnie na rynku są dostępne cztery leki zawierające substancje czynne, które wspomagają potencję. O farmakologicznym leczeniu problemów z potencją...

  Problemy z seksem

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  Łóżkowe frustracje Udane życie seksualne ma wiele korzyści. Osoby regularnie uprawiające seks lepiej śpią, mają mocniejsze serce i są mniej zestresowane. Są bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z wystąpieniami publicznymi. Nie zawsze jednak udaje...

  Zaburzenia erekcji

  Erekcja - zdjęcia

  Erekcja - zdjęcia

  Młody mężczyzna Powszechnie stosowanym określeniem na zaburzenia erekcji jest pojęcie impotencja. Jednak często odchodzi się od niego ze względu na negatywne skojarzenia, jakie wywołuje.

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Problemy z erekcją - test

  Ocena zaburzeń seksulanych niejednokrotnie stwarza wiele problemów w obiektywnej ocenie. Do oszacowania stopnia tych dolegliwości opracowano międzynarodowy kwestionariusz oceny zaburzeń erekcji, który w nieco zmodyfikowanej formie prezentujemy poniżej....

  Gra wstępna

  Skuteczność afrodyzjaków

  Badacze z Uniwersytetu Guelph postanowili bliżej przyjrzeć się najpopularniejszym afrodyzjakom. Okazuje się, że niektóre z nich są skuteczne w poprawie sprawności seksualnej i podnoszeniu libido, inne działają na zasadzie efektu placebo, a są też takie,...

  Leczenie farmakologiczne impotencji

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Impotencja to problem wielu mężczyzn wynikający ze złego stylu życia, braku ruchu, palenia papierosów lub otyłości. Leki na potencję mogą poprawiać komfort współżycia seksualnego. Sprawdźmy co stosować przy zaburzeniach erekcji. Przyczyny zaburzeń...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Leczenie problemów organicznych

  Organiczne problemy, które mogą przyczynić się do powstawania zaburzeń erekcji nasilają się wraz z wiekiem. Głównymi czynnikami wpływającymi na obniżenie się sprawności seksualnej mężczyzny są choroby somatyczne, zaburzenia hormonalne oraz nieodpowiedni...