Rivastigmine Teva

zobacz opinie o produkcie »
Cena
71,96 zł
Forma
system transdermalny,plaster
Dawka
4,6 mg/24h
Ilość
10 szt.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Rivastigmine Teva - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rivastigmine Teva - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rivastigmine Teva - opis

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Rivastigmine Teva jest wskazana u dorosłych.

Rivastigmine Teva - skład

Rivastigmine Teva, 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster Każdy system transdermalny, plaster uwalnia 9,5 mg rywastygminy w ciągu 24 godzin Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rivastigmine Teva - dawkowanie

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Podobnie, jak w przypadku innych leków podawanych pacjentom z otępieniem, leczenie rywastygminą można rozpoczynać wyłącznie, jeśli pacjent posiada opiekuna, który może podawać lek i kontrolować przebieg leczenia.

Dawkowanie

System transdermalny, plaster

Dawka rywastygminy

Prędkość uwalniania rywastygminy in vivo/ 24 godz.

Rivastigmine Teva 4,6 mg/24 h

9 mg

4,6 mg

Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 h

18 mg

9,5 mg

Dawka początkowa

Leczenie rozpoczyna się od stosowania 4,6 mg/24 h.

Po co najmniej czterech tygodniach leczenia, jeśli jest ono dobrze tolerowane w ocenie lekarza prowadzącego, dawkę należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h, czyli zalecanej skutecznej dawki leku.

Dawka podtrzymująca

9,5 mg/24 h jest zalecaną podtrzymującą dawką dobową, którą można stosować tak długo, jak jest to korzystne dla pacjenta. Leczenie należy czasowo przerwać w razie stwierdzenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, aż do chwili ich ustąpienia. Można wznowić leczenie tą samą dawką przy użyciu systemu transdermalnego, plastra jeśli przerwa w stosowaniu leku trwała nie dłużej niż kilka dni. W przeciwnym razie należy rozpocząć leczenie od dawki 4,6 mg/24 h.

Zamiana leczenia kapsułkami lub roztworem doustnym na system transdermalny, plaster

Ze względu na porównywalną ekspozycję na działanie rywastygminy po zastosowaniu postaci doustnej i systemów transdermalnych, plastrów (patrz punkt 5.2), pacjentom leczonym rywastygminą w postaci kapsułek lub roztworu doustnego można zamienić leczenie na produkt Rivastigmine Teva w postaci systemów transdermalnych, plastrów według następującego schematu postępowania:

• pacjentowi przyjmującemu dawkę 3 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h;

• pacjentowi przyjmującemu dawkę 6 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h;

• pacjentowi przyjmującemu stałą, dobrze tolerowaną dawkę 9 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka doustna 9 mg/dobę nie jest dobrze tolerowana, zaleca się zamianę leczenia na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h;

• pacjentowi przyjmującemu dawkę 12 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 9,5 mg/24 h.

Po zamianie na dawkę 4,6 mg/24 h rywastygminy w postaci systemu transdermalnego,plastra jeśli jest ona dobrze tolerowana przez co najmniej 4 tygodnie leczenia, dawkę 4,6 mg/24 h należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h, która jest zalecaną skuteczną dawką leku.

Zaleca się, aby pierwszy system transdermalny, plaster nalepić w kolejnym dniu po przyjęciu ostatniej dawki doustnej leku.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Brak konieczności dostosowywania dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania Rivastigmine Teva u dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Brak dostępnych danych.

Lek Rivastigmine Teva nie ma odpowiedniego zastosowania w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Sposób podawania

Systemy transdermalne, plastry należy przyklejać raz na dobę na czystą, suchą, nieowłosioną i nieuszkodzoną, zdrową skórę górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub klatki piersiowej, w miejscu nie narażonym na otarcie przez obciskającą odzież. Nie zaleca się naklejać systemu transdermalnego, plastra na udo lub brzuch, ze względu na mniejszą biodostępność rywastagyminy zaobserwowaną podczas stosowania plastrów na tych częściach ciała.

Nie należy nalepiać systemu transdermalnego, plastra na skórę zaczerwienioną, podrażnioną lub rozciętą. Aby zminimalizować ryzyko podrażnienia skóry, należy unikać ponownego przyklejania systemu transdermalnego, plastra dokładnie w to samo miejsce w okresie 14 dni.

System transdermalny, plaster należy mocno docisnąć dłonią do skóry, aż do chwili gdy krawędzie plastra będą dobrze przylegały do skóry. Systemy transdermalne, plastry nie przeszkadzają w wykonywaniu codziennych czynności, można je nosić również podczas kąpieli i przy upalnej pogodzie.

System transdermalny, plaster należy wymienić na nowy po 24 godzinach. Jednocześnie należy stosować tylko jeden system transdermalny, plaster (patrz punkt 4.9). Plastra nie należy przecinać na mniejsze kawałki. Pacjentom i ich opiekunom należy zapewnić odpowiednie instrukcje.

Rivastigmine Teva - środki ostrożności

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki, szczególnie w przypadku zmiany dawkowania Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać podawanie produktu leczniczego stosując dawkę 4,6 mg/24h.

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka mają związek z dawką i mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki (patrz punkt 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjenci z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami odwodnienia w wyniku długotrwałych wymiotów lub biegunki mogą być leczeni dożylnym podaniem płynów i zmniejszeniem dawki lub przerwaniem podawania leku, jeśli ustalenie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia nastąpi szybko. Odwodnienie może mieć poważne następstwa.

U pacjentów z chorobą Alzheimera może wystąpić zmniejszenie masy ciała podczas stosowania inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy. W czasie leczenia lekiem Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster należy kontrolować masę ciała pacjenta.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster:

• u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

• u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych schorzeń, ponieważ rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego.

• u pacjentów, u których istnieją predyspozycje niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać te schorzenia.

• u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie

Po zastosowaniu plastra z rywastygminą mogą wystąpić reakcje skórne w miejscu przylepienia plastra, a ich nasilenie jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego. Te reakcje same w sobie nie wskazują na uczulenie. Jednak stosowanie plastrów z rywastygminą może prowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Należy podejrzewać wystąpienie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, jeśli reakcje w miejscu przyklejenia plastra rozprzestrzenią się na obszar skóry większy niż rozmiar plastra, jeśli istnieją oznaki wskazujące na większe nasilenie reakcji miejscowej (np. narastający rumień, obrzęk, grudki, pęcherze) i jeśli w ciągu 48 godzin od zdjęcia plastra nie dojdzie do znaczącego złagodzenia objawów. W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Pacjentów z reakcjami w miejscu zastosowania plastra wskazującymi na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry w wyniku zastosowania plastra z rywastygminą, którzy w dalszym ciągu wymagają leczenia rywastygminą, można przestawić na rywastygminę doustną dopiero po ujemnym wyniku testu alergicznego i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Możliwe jest, że niektórzy pacjenci uczuleni na rywastygminę poprzez kontakt z plastrami zawierającymi rywastygminę nie będą mogli przyjmować rywastygminy w żadnej postaci.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano rzadko przypadki pacjentów z rozległymi skórnymi reakcjami nadwrażliwości po podaniu rywastygminy, niezależnie od drogi jej podania (doustnie, przezskórnie). W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Należy odpowiednio poinstruować w tym zakresie pacjentów i ich opiekunów.

Rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Należy zachować ostrożność i unikać kontaktu leku z oczami po aplikacji plastra Rivastigmine Teva (patrz punkt 5.3).

Szczególne populacje pacjentów

• Pacjenci z masą ciała mniejszej niż 50 kg mogą doświadczyć większej liczby działań niepożądanych, a ryzyko przerwania leczenia z powodu tych działań może być u nich większe.

• Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 5.2).

Rivastigmine Teva - przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków, nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych związanych z przypadkowym przedawkowaniem produktu leczniczego i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Jeśli wystąpiły objawy przedawkowania, to były nimi: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniezne inhibitorów acetyloeholinoesterazy na akcję serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku produkt leczniczy został przyjęty w dawce 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin. Przedawkowanie rywastygminy w postaci systemu transdermalnego, plaster wynikające z niewłaściwego (błędnego) podania (zastosowanie kilku plastrów w tym samym czasie) odnotowano po wprowadzeniu produktu leczniczego w tej postaci do obrotu. Typowe objawy zgłaszane w takich przypadkach są podobne do tych obserwowanych po przedawkowaniu rywastygminy w postaci doustnej.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 3,4 godziny, oraz trwające około 9 godzin hamowanie acetyloeholinoesterazy, zaleca się w przypadkach bezobjawowego przedawkowania natychmiastowe usunięcie wszystkich systemów transdermalnych,plastrów i nie stosowaniu systemów transdermalnych, plastrów z rywastygminą przez kolejne 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie stanu klinicznego pacjenta. Nie zaleca się stosowania skopolaminy, jako antidotum.

Rivastigmine Teva - przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną rywastygminę, na inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 w składzie.

Wcześniejsze reakcje w miejscu podania, wskazujące na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu plastra z rywastygminą (patrz punkt 4.4).

Rivastigmine Teva - działania niepożądane

Całkowita częstość występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów leczonych systemem transdermalnym, plaster zawierającym 9,5 mg/24 h rywastygminy była mniejsza niż częstość zdarzeń u pacjentów leczonych rywastygminą w kapsułkach w dawce 3 do 12 mg/dobę (50,5% w grupie systemu transdermalnego, plaster zawierającego 9,5 mg/24 h rywastygminy w porównaniu do 63,3% w grupie rywastygminy w kapsułkach; 46,0% pacjentów otrzymujących placebo zgłaszało zdarzenia niepożądane). Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności i wymioty, zwłaszcza u pacjentów intensywnie leczonych. Działania te występowały ze znacząco mniejszą częstością w grupie otrzymującej rywastygminę w postaci systemu transdermalnego, plaster 9,5mg/24h niż w grupie otrzymującej rywastygminę w kapsułkach (7,2% vs. 23,1% dla nudności i 6,2% vs. 17,0% dla wymiotów; nudności i wymioty były zgłaszane przez odpowiednio 5,0% i 3,3% pacjentów otrzymujących placebo).

Działania niepożądane w Tabeli 1 zestawiono z podziałem na narządy i układy (wg MedDRA), zgodnie z częstością występowania. Kategorie częstości zostały zdefiniowane następująco: bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10,000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W Tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane (zdarzenia uważane za związane przyczynowo z produktem leczniczym), zgłoszone u 291 pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych w ramach szczególnego 24-tygodniowego badania z podwójnie ślepą próbą kontrolowanego substancją czynną i placebo z rywastygminą w postaci systemu transdermalnego, plaster w dawce docelowej 9,5mg/24h (4,6mg/24h zwiększona do 9,5 mg/24 h).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i żywieniowe

Często: Jadłowstręt

Nieznana: Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często: Lęk, depresja, delirium

Nieznana: Omamy, agresja, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy, omdlenia

Bardzo rzadko: Objawy pozapiramidowe

Nieznana: Pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona, drgawki

Zaburzenia serca

Niezbyt często: Bradykardia

Nieznana: Blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków,

tachykardia, zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana: Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Nudności, wymioty, biegunka, dyspepsja i bóle brzucha

Niezbyt często: Choroba wrzodowa żołądka

Nieznana: Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana: Zapalenie wątroby, zwiększone wartości wyników badań czynności

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: Wysypka

Nieznana: Świąd, rumień, pokrzywka, pęcherzyki, alergiczne zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Reakcje skórne w miejscu podania (np. rumień w miejscu podania,

Świąd w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania, zapalenie skóry w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania), stany asteniczne (np. zmęczenie, astenia), gorączka, zmniejszenie masy ciała

Nieznana: Upadek

Gdy w wymienionym wyżej badaniu stosowano większe dawki niż 9,5 mg/24 h, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, osłabiony apetyt, migotanie przedsionków i niewydolność serca obserwowano częściej niż po zastosowaniu 9,5 mg/24 h lub placebo, co sugeruje zależność działania od dawki. Zdarzenia te jednak nie występowały z większą częstością po zastosowaniu systemów Transdermalnych, plaster 9,5 mg/24 h niż po placebo.

Tabela 2 przedstawia najczęściej występujące działania niepożądane odnotowane w 76-tygodniowym otwartym badaniu klinicznym z udziałem rywastygminy w postaci systemu transdermalnego, plaster stosowanej w leczeniu pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona.

Zaburzenia metabolizmu i żywieniowe

Często Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często Bezsenność, lęk, pobudzenie, omamy wzrokowe, depresja, agresja

Zaburzenia układu nerwowego

Często Ból głowy, drżenie, zawroty głowy, senność, bradykineza, dyskineza, hipokineza, objaw koła zębatego, zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia naczyniowe

Często Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często Ból brzucha

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często Upadek, rumień w miejscu podania

Często Podrażnienie w miejscu podania, świąd, wysypka, zmęczenie, astenia, zaburzenia chodu

U pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, następujące częste działania niepożądane zaobserwowano wyłącznie po zastosowaniu rywastygminy w kapsułkach, a nie po zastosowaniu systemu transdermalnego, plaster: nudności, wymioty (bardzo często); osłabiony apetyt, niepokój ruchowy, bóle głowy, pogorszenie choroby Parkinsona, bradykardia, biegunka, dyspepsja, nadmierne wydzielanie śliny, nasilone pocenie się (często); dystonia, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo-komorowy (niezbyt często).

Następujące działania niepożądane były obserwowane wyłącznie po podaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, a nie obserwowano ich w badaniach klinicznych z rywastygminą 9,5 mg/24 h systemy transdermalne, plaster: zawroty głowy (bardzo często); pobudzenie, senność, złe samopoczucie, drżenie, splątanie, nasilone pocenie się (często); bezsenność, przypadkowe upadki, podwyższony wynik prób czynnościowych wątroby (niezbyt często); napady drgawkowe, wrzody dwunastnicy, dławica piersiowa (rzadko); arytmia serca (np. blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków i częstoskurcz), nadciśnienie, zapalenie trzustki, krwotok żołądkowo-jelitowy, omamy (bardzo rzadko) oraz pewne przypadki ciężkich wymiotów związane z pęknięciem przełyku (częstość nieznana).

Podrażnienie skóry

W badaniach klinicznych, podczas każdej wizyty oceniano reakcje skórne przy pomocy skali podrażnienia skóry, oceniającej stopień rumienią, obrzęku, złuszczania, pęknięć, świądu oraz bólu i (lub) kłucia i (lub) pieczenia w miejscu nalepienia systemu transdermalnego, plaster. Najczęściej obserwowanym objawem był rumień, który ustępował w ciągu 24 godzin u znacznej większości pacjentów. W 24-tygodniowym, badaniu z podwójnie ślepą próbą najczęściej obserwowanymi objawami (w skali oceniającej podrażnienia skóry) obserwowanymi po zastosowaniu rywastygminy 9,5 mg/24 h systemy transdermalne, plaster był bardzo nieznaczny (21,8%), łagodny (12,5%) lub umiarkowany (6,5%) rumień lub bardzo nieznaczny (11,9%), łagodny (7,3%) lub umiarkowany (5,0%) świąd. Do najczęściej obserwowanych ciężkich objawów po zastosowaniu rywastygminy 9,5 mg/24 h systemy transdermalne, plaster należał świąd (1,7%) i rumień (1,1%). Większość reakcji skórnych ograniczała się do miejsca naklejenia plastra, a przerwanie leczenia z powodu tych działań miało miejsce zaledwie u 2,4% pacjentów z grupy otrzymującej rywastygminę 9,5 mg/24 h w postaci systemu transdermalnego, plaster.

Rivastigmine Teva - ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie powinno się stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

U zwierząt rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

Rivastigmine Teva - prowadzenie pojazdów

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać omdlenia i delirium. W konsekwencji rywastygmina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W związku z tym, lekarz prowadzący powinien rutynowo ocenić zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rivastigmine Teva - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rivastigminum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Poprzez zahamowanie enzymu rozkładającego neuroprzekaźnik acetylocholinę, zwiększa jej stężenie w mózgu. Dzięki temu zmniejsza objawy łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w przebiegu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.

  Dostępne opakowania
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  system transdermalny,plaster - 10 szt. - 4,6 mg/24h
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  system transdermalny,plaster - 60 szt. - 4,6 mg/24h
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  system transdermalny,plaster - 10 szt. - 9,5 mg/24h
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  system transdermalny,plaster - 60 szt. - 9,5 mg/24h
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  system transdermalny,plaster - 30 szt. - 0,0133 g/24h (27 mg)
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  roztwór doustny - 120 ml (butelka) - 2 mg/ml
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  system transdermalny,plaster - 30 szt. - 4,6 mg/24h
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  71,96 zł
  Rivastigmine Teva

  Rivastigmine Teva

  system transdermalny,plaster - 30 szt. - 9,5 mg/24h
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  146,30 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Leczenie depresji bywa dla lekarzy dużym wyzwaniem. Pacjenci nie zawsze reagują bowiem na podawane im leki. Naukowcy z Loyola University Medical Center są jednak na dobrej drodze do opracowania pierwszej wiarygodnej metody przewidywania, czy dany antydepresant...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Środek na zaburzenia rytmu dobowego w leczeniu depresji

  Środek na zaburzenia rytmu dobowego w leczeniu depresji

  Badania wskazują, iż stosowana przy zaburzeniach rytmu dobowego pochodna melatoniny może okazać się skuteczna w leczeniu depresji... Działanie antydepresantów Farmaceutyki stosowane w leczeniu depresji określane są mianem antydepresantów. Ich działanie...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  Jak się okazuje, na całym świecie stosuje się coraz więcej leków przeciw depresji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) dokładniej przyjrzała się skali stosowania antydepresantów...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd to lek z rodziny przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. Stosuje się go głównie w leczeniu schizofrenii. Jest to lek przepisywany wyłącznie na receptę. Występuje w postaci tabletek, kapsułek oraz syropu. Lek stosuje się w przypadku wystąpienia...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Terapia depresji (WIDEO)

  Terapia depresji (WIDEO)

  Leczenie depresji Depresja to nie tylko "chandra", która przytrafia się każdemu od czasu do czasu. To poważna choroba. Ze względu na występujące u chorych myśli samobójcze, choroba ta może doprowadzić do śmierci. Jeśli zauważymy u siebie lub u osoby z...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium to lek uspakajający, ułatwiający zasypianie, ale również lek przeciwlękowy. Szacuje się, że nawet 20% Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Depresja, stany lękowe czy zachowania związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych to najczęstsze...

  Newsy

  Gra, która pomaga w leczeniu depresji

  Gra, która pomaga w leczeniu depresji

  Naukowcy opisali obiecujące rezultaty aplikacji z grami wideo w leczeniu depresji skierowanej na łagodzenie podstawowych problemów poznawczych związanych z depresją, a nie tylko na likwidację objawów. "Odkryliśmy, że osoby z umiarkowaną depresją czerpią...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czy naturalne antydepresanty są skuteczne? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czy naturalne antydepresanty są skuteczne? (WIDEO)

  Skuteczność naturalnych antydepresantów Kiedy jest ci źle, weź tabletkę. Nie radzisz sobie w pracy? Wypij ziółka. Czy preparaty dostępne bez recepty, które mają nam poprawić nastrój, rzeczywiście działają? Czy można je stosować w przypadku zdiagnozowanej...