Donepex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
20,49 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: CELON PHARMA S.A.

Donepex - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Donepex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Donepex - opis

Produkt Donepex jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Donepex - skład

Donepezili hydrochloridum

Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu. Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Donepex - dawkowanie

Dorośli/ pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa produktu to 5 mg, podawana raz na dobę. Produkt Donepex powinno się przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem.

Dawkę 5 mg na dobę powinno się utrzymywać przez okres co najmniej 1 miesiąca, po to, by móc ocenić skuteczność kliniczną produktu oraz by uzyskać stężenie stacjonarne donepezylu w surowicy.

Po ocenie skuteczności leczenia dawką 5 mg na dobę przez miesiąc, dawkę produktu Donepex można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę.

Dawki donepezylu większe niż 10 mg na dobę nie były przebadane klinicznie.

Po przerwaniu leczenia widoczne jest stopniowe cofanie się korzystnych efektów działania donepezylu. Nie ma dowodów na występowanie efektu z odbicia po nagłym przerwaniu leczenia.

Dzieci:

Produkt Donepex nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu, u pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

W związku z możliwym wystąpieniem dużych stężeń leku u pacjentów z łagodną bądź umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta.

Brak danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Donepex - środki ostrożności

Leczenie powinno zostać rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza, który ma doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera.

Diagnoza powinna zostać przeprowadzona zgodnie z zaakceptowanymi wytycznymi (kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy podejmować tylko w tych przypadkach, gdy możliwa jest ciągła kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić tak długo, jak długo stwierdza się korzystne działanie produktu. Niezbędna jest zatem regularna ocena kliniczna działania leku. Odstawienie leku powinno rozważyć się wtedy, gdy nie stwierdza się już działania leczniczego. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi typami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. związanymi z procesami starzenia).

Znieczulenie ogólne

Pod wpływem donepezylu, który jest inhibitorem acetylocholinoesterazy, prawdopodobne jest nasilenie działania leków zwiotczających, będących pochodnymi sukcynylocholiny, stosowanymi podczas prowadzenia znieczulenia ogólnego.

Choroby układu krążenia

Farmakologiczne działanie inhibitorów acetylocholinoesterazy może powodować parasympatykomimetyczne działanie na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię). Może to być szczególnie ważne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego (np. blokiem zatokowo-przedsionkowym lub przedsionkowo-komorowym).

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Choroby układu pokarmowego

Pacjenci szczególnie zagrożeni chorobą wrzodową, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie oraz otrzymujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, powinni znajdować się pod stałą kontrolą lekarską.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono jednak, by donepezyl zwiększał w porównaniu z placebo ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej bądź krwawień z przewodu pokarmowego.

Układ moczowo-płciowy

Chociaż leki o działaniu cholinomimetycznym mogą spowodować utrudnienie odpływu moczu z pęcherza moczowego, w badaniach klinicznych donepezylu działania tego nie zaobserwowano.

Układ nerwowy

Uważa się, że leki cholinomimetyczne mogą przyczyniać się do powstawania uogólnionych napadów drgawkowych. Skłonność do napadów drgawkowych może być też jednak objawem choroby Alzheimera. Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby układu oddechowego

Ze względu na działanie cholinomimetyczne, inhibitory acetylocholinoesterazy należy ostrożnie stosować u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Nie należy stosować donepezylu jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami bądź antagonistami układu cholinergicznego.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Donepex - przedawkowanie

Średnia śmiertelna dawka chlorowodorku donepezylu, po podaniu doustnym, wynosiła 45 mg/kg mc. dla myszy i 32 mg/kg mc. dla szczurów, co stanowi odpowiednio 225 i 160 krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi - 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki oznaki stymulacji cholinergicznej, przejawiające się poprzez: ruchy spontaniczne, przyjmowanie pozycji leżącej na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, spowolniony oddech, ślinotok, zwężenie źrenic, drganie pęczkowe mięśni i obniżoną temperaturę ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinoesterazy może powodować przełom cholinergiczny, cechujący się ciężkimi nudnościami, wymiotami, ślinotokiem, poceniem się, bradykardią, spadkiem ciśnienia krwi, utrudnieniem oddychania, zapaścią i drgawkami. Narastanie osłabienia mięśniowego może spowodować śmierć, jeżeli obejmie mięśnie oddechowe. W przypadku przedawkowania leku należy zastosować środki ogólne, podtrzymujące czynności życiowe. Leki przeciwcholinergiczne, jak np. atropina, mogą być stosowane jako antidotum w przypadkach przedawkowania donepezylu.

Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny w stopniowo zwiększanych dawkach w zależności od efektu klinicznego: początkowo 1,0 mg do 2,0 mg dożylnie, następne dawki w zależności od stanu pacjenta. Opisywano nietypowe zmiany ciśnienia krwi i częstości pracy serca w przypadku stosowania innych środków cholinomimetycznych razem z czwartorzędowymi środkami przeciwcholinergicznymi. Nie wiadomo, czy donepezyl może zostać usunięty z organizmu poprzez zastosowanie dializy (hemodializy, otrzewnowej dializy czy hemofiltracji).

Donepex - przeciwwskazania

Donepex jest przeciwwskazany u chorych, u których stwierdzono nadwrażliwość na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny bądź którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest również stosowanie produktu Donepex u kobiet w ciąży.

Donepex - działania niepożądane

Wśród objawów niepożądanych związanych z podawaniem chlorowodorku donepezylu najczęściej obserwowano biegunkę, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej przedstawiono zaobserwowane objawy niepożądane, pogrupowane według układów narządowych i częstości występowania.

Częstość występowania działań niepożądanych: częste (> =1/100, < 1/10), niezbyt częste (> =1/1000, < 1/100), rzadkie (> =1/10000, < 1/1000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Częste: przeziębienia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częste: anoreksja.

Zaburzenia psychiczne:

Częste: omamy**, pobudzenie**, agresywne zachowanie**.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste: omdlenia*, zawroty głowy, bezsenność. Niezbyt częste: napady padaczkowe*. Rzadkie: objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca:

Niezbyt częste: bradykardia.

Rzadkie: blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste: biegunka, wymioty, nudności, zaburzenia żołądkowe.

Niezbyt częste: krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i

dwunastnicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadkie: zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częste: wysypka, świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częste: skurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częste: nietrzymanie moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częste: ból głowy, uczucie zmęczenia, bóle.

Badania diagnostyczne:

Niezbyt częste: nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.

Urazy i zatrucia:

Częste: wypadki

*Należy rozważyć możliwość wystąpienia bloku serca lub zahamowania zatokowego.

**Po zredukowaniu dawki bądź odstawieniu produktu, pacjenci przestali się uskarżać na te objawy.

***Należy rozważyć odstawienie produktu Donepex w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby.

Donepex - ciąża i karmienie piersią

Badania teratogenności prowadzone na ciężarnych szczurach, otrzymujących dawki stanowiące nawet 80 krotność dawki stosowanej u człowieka i na ciężarnych królikach, otrzymujących dawki stanowiące nawet 50 krotność dawki stosowanej u człowieka, nie wykazały oznak teratogenności leku. Jednak badanie, w którym ciężarne szczury otrzymywały dawkę stanowiącą ok. 50 krotność dawki dla człowieka od 17 dnia ciąży do 20 dnia po porodzie, ujawniło nieznaczne zwiększenie odsetka martwych płodów i nieznaczne zmniejszenie przeżycia noworodków do 4 dnia po porodzie. Ten efekt nie był już obserwowany przy kolejnej testowanej dawce stanowiącej 15 krotność dawki stosowanej u człowieka.

Produkt Donepex jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Brak danych dotyczących wpływu donepezylu na przebieg ciąży u ludzi.

Donepezyl jest wydzielany do mleka u szczurów.

Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany do mleka kobiet. Nie przeprowadzono badań u kobiet karmiących piersią.

Zatem kobiety przyjmujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.

Donepex - prowadzenie pojazdów

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ponadto donepezyl może wywoływać uczucie zmęczenia, zawroty głowy i powodować skurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia i po każdorazowym zwiększeniu dawki. Zdolność pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych donepezylem do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu powinna być regularnie oceniana przez lekarza prowadzącego.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Donepex - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Donepezili hydrochloridum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera. Hamuje enzym esterazę acetylocholinową odpowiedzialną za rozkład acetylocholiny - związku biologicznie czynnego usprawniającego funkcje poznawcze organizmu. Substancja lecznicza łagodzi objawy otępienne w przebiegu choroby Alzheimera.

  Dostępne opakowania
  Donepex

  Donepex

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 5 mg
  CELON PHARMA S.A.
  20,49 zł
  Donepex

  Donepex

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01 g
  CELON PHARMA S.A.
  37,79 zł
  Powiązane artykuły
  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Demencja Demencja, nazywana też otępieniem, to choroba, która dotyka głównie ludzi starszych. Czy można zauważyć jej objawy w początkowej fazie? Trudno je rozpoznać. Czasem są bowiem niepozorne i wielu z nas nie zwraca na nie uwagi. Problemy z pamięcią,...

  Newsy - zdrowie

  Czy brak ruchu wpływa na rozwój demencji?

  Czy brak ruchu wpływa na rozwój demencji?

  Ryzyko wystąpienia demencji wzrasta wraz z wiekiem. Dla wielu z nas, otępienie starcze ma głównie związek z chorobą Alzheimera. Warto jednak wspomnieć o innych chorobach, takich jak choroba Parkinsona, czy też** otępienie z ciałkami Levego**. Według...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia starczego. Niestety, wciąż jest nieuleczalna. Zmiany w mózgu prowadzą do pogorszenia jakości życia pacjenta, utraty sprawności i wreszcie do nieuchronnej śmierci. Rozpoznano to schorzenie na początku...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Choroby demencyjne

  Choroby demencyjne

  Choroba Alzheimera, jak inne choroby demencyjne, stają się wyzwaniem współczesnego świata. Wydłużanie się długości życia sprzyja zwiększaniu występowania tego typu chorób. Niestety do tej pory nie opracowano skutecznych metod leczenia. Jednak wielu specjalistów...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  Nowoczesne technologie w medycynie Telemedycyna jest dziedziną łączącą nowoczesne technologie z medycyną. Daje możliwość zdalnej pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. Za pomocą telefonu czy komputera możliwy jest monitoring stanu zdrowia lub...