Ramiprilum 123ratio

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
2,5 mg
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: 123RATIO SP. Z O.O.

Ramiprilum 123ratio - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ramiprilum 123ratio - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ramiprilum 123ratio - opis

 Leczenie nadciśnienia tętniczego.

 Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:

- jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar, albo choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub

- cukrzycą, i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego (patrz punkt 5.1).

 Leczenie choroby nerek:

- rozpoczynającej się cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie obecności mikroalbuminurii,

- jawnej cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie makroproteinurii u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego (patrz punkt 5.1),

- jawnej niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie makroproteinurii ≥ 3 g/dobę (patrz punkt 5.1).

 Leczenie objawowej niewydolności serca.

 Prewencja wtórna po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - produkt należy włączyć do leczenia w okresie > 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

Ramiprilum 123ratio - skład

Każda tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Ramiprilum 123ratio, 2,5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 158,8 mg laktozy jednowodnej.

Ramiprilum 123ratio, 5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 96,47 mg laktozy jednowodnej.

Ramiprilum 123ratio, 10 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 193,2 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ramiprilum 123ratio - dawkowanie

Podanie doustne.

Zalecane jest przyjmowanie ramiprylu codziennie o tej samej porze. Pokarm nie wpływa na biodostępność ramiprylu, z tego względu tabletki można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku (patrz punkt 5.2).

Produkt leczniczy należy połykać popijając płynem. Tabletek nie wolno żuć ani rozgryzać.

Dorośli

Pacjenci przyjmujący leki moczopędne

Po rozpoczęciu leczenia ramiprylem może wystąpić niedociśnienie; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących równocześnie leki moczopędne. Dlatego też zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u pacjentów tych może występować zmniejszenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego i (lub) niedobór soli. Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem należy odstawić 2-3 dni wcześniej lek moczopędny (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie odstawiono leku moczopędnego, leczenie ramiprylem należy rozpocząć od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Kolejne dawki ramiprylu należy dostosować do docelowego ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy dostosować do profilu pacjenta (patrz punkt 4.4) i ciśnienia tętniczego. Ramipryl może być stosowany osobno lub w skojarzeniu z innymi grupami leków przeciwnadciśnieniowych.

Dawka początkowa

Leczenie ramiprylem należy rozpoczynać stopniowo od dawki początkowej wynoszącej 2,5 mg na dobę. Pacjenci z silnie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron mogą odczuwać nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi po przyjęciu dawki początkowej produktu leczniczego. W tej grupie pacjentów leczenie należy rozpocząć pod kontrolą medyczną od zalecanej dawki początkowej 1,25 mg (patrz punkt 4.4).

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę można podwoić w odstępach 2-4 tygodniowych w celu stopniowego osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego; maksymalna dopuszczalna dawka ramiprylu wynosi 10 mg na dobę. Zazwyczaj dawka jest podawana raz na dobę.

Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki produktu po jednym lub dwóch tygodniach leczenia, następnie po dalszych dwóch lub trzech tygodniach dawkę należy zwiększyć do docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 10 mg ramiprylu raz na dobę.

Patrz również powyżej: dawkowanie u pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Leczenie choroby nerek

Pacjenci z cukrzycą i mikroalbuminurią

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach leczenia.

Pacjenci z cukrzycą i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po 1-2 tygodniach, a następnie do 10 mg po kolejnych dwóch lub trzech tygodniach. Docelowa dawka dobowa to 10 mg.

Pacjenci z niecukrzycową nefropatią stwierdzoną na podstawie makroproteinurii ≥ 3 g/dobę

Dawka początkowa:

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na substancję czynną, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach leczenia.

Objawowa niewydolność serca

Dawka początkowa U pacjentów ustabilizowanych przyjmujących leki moczopędne zalecana dawka początkowa wynosi

1,25 mg na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Ramipryl należy zwiększać podwajając dawkę co 1-2 tygodnie aż do maksymalnej dawki dobowej równej 10 mg. Zaleca się podawanie produktu leczniczego dwa razy na dobę.

Profilaktyka wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego i z objawami niewydolności serca

Dawka początkowa

Po 48 godzinach od przebytego zawału mięśnia sercowego u pacjenta, który jest stabilny pod kątem klinicznym i hemodynamicznym, dawka początkowa wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę przez trzy dni. Jeśli dawka początkowa 2,5 mg nie jest tolerowana przez pacjenta, należy podawać produkt leczniczy w dawce 1,25 mg dwa razy na dobę przez dwa dni przed zwiększeniem dawki do 2,5 mg i 5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawki nie można zwiększyć do 2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie należy przerwać.

Patrz również powyżej: dawkowanie u pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawka dobowa jest stopniowo zwiększana poprzez podwojenie dawki w odstępach 1-3 dniowych aż do docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 5 mg dwa razy na dobę. Jeżeli to możliwe należy podzielić dawkę podtrzymującą na dwie dawki na dobę. Jeżeli dawki nie można zwiększyć do 2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie należy przerwać. Nadal brak jest dostatecznych informacji dotyczących leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością serca (IV klasa NYHA) bezpośrednio po zawale serca. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu tego rodzaju pacjentów, zaleca się rozpocząć podawanie produktu leczniczego od dawki 1,25 mg jeden raz na dobę i zachowanie szczególnej ostrożności przy zwiększaniu dawki.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkę dobową należy ustalić w oparciu o klirens kreatyniny (patrz punkt 5.2):

- jeśli klirens kreatyniny jest ≥ 60 ml/min, nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej

(2,5 mg/dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg;

- jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min, nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej (2,5 mg/dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

- jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min, dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

- u pacjentów z nadciśnieniem poddawanych hemodializie, ramipryl jest w niewielkim stopniu dializowany; dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi

5 mg; produkt leczniczy należy podawać kilka godzin po wykonaniu hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby leczenie ramiprylem należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem medycznym, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawki powinno następować wolniej ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i osłabionych. Należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 1,25 mg ramiprylu.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania ramiprylu u dzieci nie zostało jeszcze ustalone. Obecnie dostępne dane dla ramiprylu są opisane w punktach 4.8, 5.1, 5.2 i 5.3 ale brak konkretnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Ramiprilum 123ratio - środki ostrożności

Specjalne grupy pacjentów

Ciąża:

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, lub antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs) podczas ciąży. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE/AIIRAs nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy jak najszybciej przerwać stosowanie inhibitorów ACE/AIIRAs i w razie potrzeby, rozpocząć alternatywną terapię (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Pacjenci szczególnie narażeni na wystąpienie niedociśnienia

- Pacjenci ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron

U pacjentów ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron występuje ryzyko nagłego i znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek w następstwie zahamowania aktywności konwertazy angiotensyny. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy inhibitor ACE albo jednocześnie stosowany lek moczopędny jest podawany po raz pierwszy lub po raz pierwszy w podwyższonej dawce.

Zwiększonej aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron należy się spodziewać u następujących pacjentów (należy im zapewnić opiekę medyczną, w tym kontrolę ciśnienia tętniczego krwi):

 pacjenci z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,

 pacjenci ze zdekompensowaną zastoinową niewydolnością serca,

 pacjenci z hemodynamicznie istotnym zwężeniem drogi napływu i odpływu krwi z lewej komory serca (np. stenoza zastawki aortalnej lub mitralnej),

 pacjenci z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej z drugą czynną nerką,

 pacjenci z istniejącym niedoborem płynów lub soli, lub pacjenci, u których stan taki może się rozwinąć (w tym pacjenci przyjmujący leki moczopędne),

 pacjenci z marskością wątroby i (lub) puchliną brzuszną,

 pacjenci poddawani rozległym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia środkami o działaniu hipotensyjnym.

Z zasady przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem zaleca się skorygowanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru soli (jednak u pacjentów z niewydolnością serca należy starannie rozważyć korzyści podawania płynów w stosunku do ryzyka przewodnienia).

- Przemijająca lub utrzymująca się niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego

- Pacjenci zagrożeni niedokrwieniem serca lub mózgu w przypadku ostrego niedociśnienia Leczenie należy rozpocząć pod szczególnym nadzorem medycznym.

Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2.

Zabiegi chirurgiczne

Jeśli to możliwe zaleca się przerwanie leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny takimi jak ramipryl, jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Kontrola czynności nerek

Czynność nerek należy kontrolować przed rozpoczęciem i w trakcie terapii, a dawkę produktu leczniczego dostosowywać, szczególnie w początkowych tygodniach leczenia. Wyjątkowo dokładna kontrola jest wymagana w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po transplantacji nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego ramipryl należy odstawić.

Należy natychmiast podjąć leczenie doraźne. Pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez co najmniej 12 do 24 godzin i zostać wypisany ze szpitala po całkowitym ustąpieniu objawów. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, obserwowano występowanie obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz punkt 4.8). Objawy u tych pacjentów obejmowały ból brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów).

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania

Prawdopodobieństwo i ciężkość reakcji anafilaktycznych i anafilaktoidalnych na jad owadów i inne alergeny wzrasta przy stosowaniu inhibitorów ACE. Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe wstrzymanie leczenia ramiprylem.

Hiperkaliemia

W czasie leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, u części pacjentów obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do grupy ryzyka wystąpienia hiperkaliemii w czasie terapii inhibitorami ACE zalicza się chorych z niewydolnością nerek, pacjentów w podeszłym wieku (> 70 lat), chorych z niekontrolowaną cukrzycą i pacjentów zażywających substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas lub inne leki mogące zwiększać stężenie potasu w surowicy, jak również pacjentów odwodnionych, z ostrą dekompensacją serca lub kwasicą metaboliczną. Jeśli skojarzone stosowanie powyższych substancji razem z inhibitorami ACE jest konieczne, zaleca się wówczas stałą kontrolę stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia lub agranulocytoza

Podczas leczenia inhibitorami ACE rzadko obserwowano neutropenię/agranulocytozę, jak również małopłytkowość i niedokrwistość. Zgłaszano przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego.

Zaleca się kontrolowanie liczby leukocytów w celu umożliwienia wykrycia możliwej leukopenii. Częstsza kontrola zalecana jest w początkowej fazie leczenia oraz w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współistniejącą kolagenową chorobą naczyń (np. toczeń rumieniowaty lub twardzina skóry) oraz u wszystkich leczonych innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować zmiany w obrazie krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Różnice rasowe

Inhibitory ACE częściej powodują wystąpienie obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Podobnie do innych inhibitorów ACE, ramipryl może być mniej skuteczny w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u przedstawicieli innych ras, co jest prawdopodobnie spowodowane częstszym występowaniem małej aktywności reniny w populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym rasy czarnej.

Kaszel

W trakcie stosowania inhibitorów ACE u pacjentów opisywano występowanie charakterystycznego suchego i uporczywego kaszlu, ustępującego po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany terapią inhibitorami ACE należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Ramiprilum 123ratio zawiera laktozę jednowodną.

Nie należy podawać tego produktu pacjentom z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ramiprilum 123ratio - przedawkowanie

Przedawkowanie inhibitorów ACE może spowodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem i wstrząsem), bradykardię, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz niewydolność nerek. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą, a leczenie powinno być zarówno objawowe, jak i wspomagające. Zalecane postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje zastosowanie środków służących eliminacji ramiprylu (płukanie żołądka, podanie środków adsorbujących) oraz czynności zmierzających do odbudowania stabilności hemodynamicznej takich, jak podanie agonistów receptorów α1-adrenergicznych lub angiotensyny II (angiotensynamidu). Ramiprylat, aktywny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia poprzez

hemodializę.

Ramiprilum 123ratio - przeciwwskazania

 Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego lub inny inhibitor ACE (enzym konwertujący angiotensynę) (patrz punkt 6.1).

 Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub będący skutkiem uprzedniej terapii inhibitorem ACE lub AIIRAs).

 Terapie oparte na krążeniu pozaustrojowym, w których krew narażona jest na kontakt z ujemnie naładowanymi powierzchniami (patrz punkt 4.5).

 Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub jednostronne zwężenie w jedynej nerce.

 Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

 Ramiprylu nie wolno stosować u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym lub niestabilnych hemodynamicznie.

Ramiprilum 123ratio - działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane niedociśnieniem. Poważne działania niepożądane uwzględniają: obrzęk naczynioruchowy, hiperkaliemię, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ostre reakcje skórne i neutropenię/agranulocytozę.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia serca

 

Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, w tym dusznica bolesna lub

     
 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

   

zawał mięśnia sercowego, tachykardia, zaburzenia rytmu,

kołatanie serca, obrzęk tkanek obwodowych

     

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Eozynofilia

Zmniejszenie liczby krwinek białych (w tym neutropenia lub agranulocytoza), zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, małopłytkowość

 

Zahamowanie czynności szpiku kostnego, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezje, utrata smaku, zaburzenie odczuwania smaku

Drżenie, zaburzenia równowagi

 

Niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający epizod niedokrwienny,

upośledzona sprawność psychomotoryczna, uczucie pieczenia, zaburzenia węchu

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie

Zapalenie spojówek

   

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Zaburzenia słuchu, szum w uszach

   

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Suchy, drażniący kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, duszność

Skurcz oskrzeli, w tym nasilenie astmy, nieżyt nosa

     

Zaburzenia

Zapalenie

Zapalenie

Zapalenie

 

Aftowe zapalenie

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

żołądka i jelit

żołądka i jelit, zaburzenia trawienia, ból brzucha, dyspepsja, biegunka, nudności, wymioty

trzustki (bardzo rzadkie przypadki zgonów w wyniku stosowania inhibitorów ACE),

zwiększenie aktywności enzymów

trzustkowych, obrzęk naczynioruchowy jelit, ból w górnej części brzucha w tym nieżyt żołądka, zaparcia, suchość w ustach

języka

 

jamy ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek, zwiększenie wydalania moczu, nasilenie

istniejącego wcześniej białkomoczu, zwiększenie mocznika we krwi,

zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

     

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, szczególnie plamistogrudkowa

Obrzęk naczynioruchowy, bardzo rzadko, niedrożność dróg oddechowych

wywołana obrzękiem naczynioruchowym prowadzi do

Złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, oddzielanie się paznokci od macierzy

Nadwrażliwość

na światło

Martwica toksyczna naskórka, zespół

Stevensa-

Johnsona, rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, zaostrzenie

łuszczycy, zmiany

łuszczycopodobne,

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

   

zgonu; świąd, obfite pocenie się

   

pęcherzycopodobna lub liszajowa wysypka na skórze lub

błonach śluzowych, łysienie

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe

Kurcze mięśni, bóle mięśni

Bóle stawów

     

Zaburzenia metabolizmu i odzywiania

Zwiększenie stężenia potasu we krwi

Anoreksja, zmniejszenie apetytu

   

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie, zmniejszenie ciśnienia ortostatycznego, omdlenia

Nagłe zaczerwienienie skóry

Zwężenie naczyń, hipoperfuzja, zapalenie naczyń

 

Zespół Raynauda

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w klatce piersiowej, zmęczenie

Gorączka

Astenia

   

Zaburzenia układu immunologicz

nego

       

Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne,

obecność przeciwciał przeciwjądrowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych i (lub) stężenia bilirubiny w surowicy

Żółtaczka cholestatyczna, uszkodzenia

wątrobowokomórkowe

 

Ostra niewydolność wątroby, cholestatyczne lub cytolityczne zapalenie wątroby (przypadki

śmiertelne zgłaszane bardzo rzadko)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Przemijająca impotencja, obniżenie libido

   

Ginekomastia

Zaburzenia psychiczne

 

Obniżenie nastroju, niepokój,

nerwowość, pobudliwość ruchowa, zaburzenia snu,

Stan splątania

 

Zaburzenia koncentracji

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

   

w tym bezsenność

     

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania ramiprilu było monitorowane podczas dwóch badań klinicznych z udziałem 325 pacjentów, dzieci i młodzieży, w wieku od 2 do16 lat.

Chociaż rodzaj i nasilenie działań niepożądanych są podobne jak u dorosłych pacjentów, to częstotliwość następujących działań niepożądanych jest wyższa u dzieci:

 Tachykardia, zatkany nos i zapalenie błony śluzowej nosa, "często" (tzn. ≥ 1/100 do < 1/10) u pacjentów pediatrycznych i "niezbyt często" (tzn. ≥ 1/1 000 do < 1/100) u dorosłych pacjentów.

 Zapalenie spojówek, "często" (tzn. ≥ 1/100 do < 1/10) u pacjentów pediatrycznych i "rzadko" (tzn. ≥ 1/10 000 do < 1/1, 000) u dorosłych pacjentów.

 Drżenie i pokrzywka, "niezbyt często" (tzn. ≥ 1/1 000 do < 1/100) u pacjentów pediatrycznych i "rzadko" (tzn. ≥ 1/10 000 do < 1/1000) u dorosłych pacjentów.

Ogólny profil bezpieczeństwa dla ramiprylu u pacjentów pediatrycznych nie różni się znacząco od profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych.

Ramiprilum 123ratio - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania ramiprylu w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Epidemiologiczne dane dotyczące ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie doprowadziły do jednoznacznego wniosku; mimo to, nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy jak najszybciej przerwać stosowanie inhibitorów ACE i, w razie potrzeby, rozpocząć alternatywną terapię.

Stwierdzono, że narażenie na inhibitory ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży powoduje uszkodzenie płodu (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i działa toksycznie na noworodki (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, wskazana jest ultrasonograficzna ocena czynności nerek oraz czaszki. Niemowlęta, których matki stosowały inhibitory ACE, powinny być starannie obserwowane pod kątem wystąpienia niedociśnienia, oligurii i hiperkaliemii (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią (patrz punkt 5.2) nie zaleca się stosowania ramiprylu u kobiet karmiących piersią. Należy zastosować inne leki o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia noworodka lub dziecka urodzonego przedwcześnie.

Ramiprilum 123ratio - prowadzenie pojazdów

Niektóre działania niepożądane (np. objawy zmniejszonego ciśnienia tętniczego takie, jak zawroty głowy) mogą obniżać zdolność koncentracji i reagowania, a tym samym stanowią ryzyko w sytuacjach, gdzie zdolności te są szczególnie ważne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn).

Ma to miejsce w szczególności w początkowej fazie leczenia lub podczas zmiany dotychczas stosowanych leków na ramipryl. Po przyjęciu pierwszej dawki lub po kolejnych zwiększeniach dawki nie zaleca się prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych przez kilkanaście godzin.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ramiprilum 123ratio - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ramiprilum

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje enzym zwany konwertazą angiotensyny, odpowiedzialny za wytworzenie angiotensyny II - związku biologicznie czynnego, podwyższającego ciśnienie krwi. Substancja stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego (pierwotnego), niewydolności serca oraz profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

  Dostępne opakowania
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 28 tabl. - 2,5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 30 tabl. - 2,5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 56 tabl. - 2,5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 60 tabl. - 2,5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 90 tabl. - 2,5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 28 tabl. - 5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 30 tabl. - 5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 56 tabl. - 5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Ramiprilum 123ratio

  Ramiprilum 123ratio

  tabletki - 60 tabl. - 5 mg
  123RATIO SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Zabiegi

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Funkcjonowanie pacjenta po przeszczepie nerki Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje energię życiową. Co więcej, znacząco poprawia się...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Nadciśnienie

  Wpływ leku na nadciśnienie na ryzyko udaru

  Wpływ leku na nadciśnienie na ryzyko udaru

  Wpływ leku na nadciśnienie na ryzyko udaru mózgu jest częstym przedmiotem badań. Stan podwyższonego ciśnienia diagnozuje się, gdy wynik pomiaru wynosi pomiędzy 120/80 mm Hg, a 139/89 mm Hg, nadciśnienie to z kolei wartości równe lub przekraczające 140/90...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...