Rabelinz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,01 g
Ilość
7 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ALCHEMIA LTD

Rabelinz - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rabelinz - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rabelinz - opis

Tabletki produktu leczniczego Rabelinz są wskazane w leczeniu:

·         czynnej choroby wrzodowej dwunastnicy

·         czynnej łagodnej choroby wrzodowej żołądka

·         w leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease, choroby refluksowej przełyku, GORD) z nadżerką lub wrzodami

·         w długotrwałym leczeniu choroby refluksowej przełyku (leczenie podtrzymujące)

·         w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku o nasileniu umiarkowanym do bardzo ciężkiego (leczenie objawowe)

·         w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona

·         w połączeniu z odpowiednimi schematami leczenia przeciwbakteryjnego w celu eradykacji Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową. Patrz punkt 4.2.

Rabelinz - skład

Każda tabletka dojelitowa produktu leczniczego Rabelinz zawiera 10 mg rabeprazolu sodowego,
co odpowiada 9,42 mg rabeprazolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rabelinz - dawkowanie

Pacjenci dorośli/ pacjenci w podeszłym wieku

Czynna choroba wrzodowa dwunastnicy i czynna łagodna choroba wrzodowa żołądka: Zalecana dawka doustna zarówno w czynnej chorobie wrzodowej dwunastnicy, jak i w czynnej łagodnej chorobie wrzodowej żołądka wynosi 20 mg raz na dobę, przyjmowana rano.

U większości pacjentów wyleczenie czynnej choroby wrzodowej dwunastnicy następuje w ciągu czterech tygodni. Jednak u niektórych pacjentów w celu wyleczenia konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejne cztery tygodnie. U większości pacjentów wyleczenie czynnej łagodnej choroby wrzodowej żołądka następuje w ciągu sześciu tygodni. Jednak, u niektórych pacjentów w celu wyleczenia konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejnych sześć tygodni.

Choroba refluksowa przełyku z nadżerką lub wrzodami w przebiegu: Zalecana dawka doustna w tej chorobie wynosi 20 mg raz na dobę przez cztery do ośmiu tygodni.

Długotrwałe leczenie choroby refluksowej przełyku (leczenie podtrzymujące): W długotrwałym leczeniu stosuje się dawkę podtrzymującą produktu leczniczego Rabelinz  wynoszącą 20 mg lub 10 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku o nasileniu umiarkowanym do bardzo ciężkiego (leczenie objawowe): 10 mg raz na dobę u pacjentów bez zapalenia błony śluzowej przełyku.
W przypadku nie osiągnięcia kontroli objawów w ciągu czterech tygodni, pacjenta należy poddać dalszym badaniom
diagnostycznym. Po ustąpieniu objawów, dalszą kontrolę objawów można uzyskać stosując doraźnie 10 mg raz na dobę, w razie konieczności.

Zespół Zollingera-Ellisona: Zalecana dawka początkowa u dorosłych pacjentów wynosi 60 mg raz na dobę. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta dawkę można zwiększyć do 120 mg na dobę. Można podawać pojedyncze dawki dobowe do 100 mg na dobę. Podawanie 120 mg może wymagać stosowania dawki podzielonej, 60 mg dwa razy na dobę. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo istnieją wskazania kliniczne.

Eradykacja H. pylori: U pacjentów z zakażeniem H. pylori należy przeprowadzić eradykację tego zakażenia. Zaleca się stosowanie przedstawionego poniżej schematu leczenia przez 7 dni.

Rabeprazol 20 mg dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę i amoksycylina 1 g dwa razy na dobę.

We wskazaniach wymagających dawkowania raz na dobę zaleca się stosowanie tabletek produktu leczniczego Rabelinz rano, przed jedzeniem i chociaż nie wykazano żadnego wpływu pory dnia ani spożywanych posiłków na leczenie rabeprazolem w postaci soli sodowej, ten schemat ułatwi przestrzeganie leczenia. 

Pacjentów należy uprzedzić, że tabletek produktu leczniczego Rabelinz nie należy żuć ani rozgniatać, należy je połykać w całości.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów
z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie produktu Rabelinz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.4.

Dzieci

Produkt leczniczy Rabelinz nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Rabelinz - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Rabelinz należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, ponieważ leczenie rabeprazolem sodowym łagodzi objawy i może uniemożliwić rozpoznanie choroby nowotworowej żołądka lub przełyku.

Należy regularnie obserwować pacjentów leczonych długotrwale (w szczególności, gdy leczenie trwa ponad rok).

Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości krzyżowej z innymi inhibitorami pompy protonowej lub podstawionymi benzoimidazolami.

Pacjentów należy uprzedzić, że tabletek produktu leczniczego Rabelinz nie należy żuć ani rozgniatać, należy je połykać w całości.

Produkt Rabelinz nie jest zalecany do stosowania u dzieci z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki nieprawidłowego składu krwi (trombocytopenia i neutropenia). W większości przypadków, gdy nie można było określić innej przyczyny, przebiegały one bez powikłań, a objawy ustępowały po odstawieniu leczenia rabeprazolem.

W badaniach klinicznych, jak również po uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, obserwowano zaburzenia dotyczące enzymów wątrobowych. W większości przypadków, gdy nie można było określić innej przyczyny, przebiegały one bez powikłań, a objawy ustępowały po odstawieniu leczenia rabeprazolem.

W porównaniu do innych pacjentów w tym samym wieku i tej samej płci, w badaniach z udziałem pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, nie obserwowano znaczących działań niepożądanych. Jednak ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania rabeprazolu w leczeniu pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, zaleca się ostrożność po raz pierwszy wprowadzając leczenie produktem leczniczym Rabelinz u tych pacjentów.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru z rabeprazolem (patrz punkt 4.5).

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z powodu innych środków, w tym inhibitorów pompy protonowej, zwiększa ilość bakterii żołądkowych normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do nieznacznego  zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego przez bakterie Salmonella i Campylobacter.

Rabelinz - przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenie dotyczące świadomego lub przypadkowego przedawkowania jest ograniczone. Maksymalna ustalona ekspozycja na lek nie przekraczała 60 mg dwa razy na dobę, lub 160 mg raz na dobę. Działania niepożądane są zazwyczaj minimalne, odpowiadające znanemu profilowi działań niepożądanych oraz ustępujące bez dalszej interwencji lekarskiej. Nie jest znana swoista odtrutka. Rabeprazol sodowy w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza i dlatego nie podlega dializowaniu. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i ogólnie podtrzymujące czynności życiowe.

Rabelinz - przeciwwskazania

-        Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-        Ciąża.

-        Karmienie piersią.

Rabelinz - działania niepożądane

 

Najczęściej występujące działania niepożądane obserwowane w trakcie kontrolowanych badań klinicznych z zastosowaniem rabeprazolu to: zawroty głowy, biegunka, ból brzucha, astenia, wzdęcia, oddawanie wiatrów, wysypka i suchość błon śluzowych jamy ustnej. W większości działania niepożądane obserwowane w takcie badań klinicznych były łagodne lub umiarkowane i przemijające.

Następujące działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Ich częstość występowania została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (?1/10); często (?1/100 do < 1/10); niezbyt często (?1/1000 do < 1/100); rzadko (?1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

      Częstość

Klasyfikacja układów
i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zakażenia
i zarażenia pasożytnicze

zakażenie

 

 

 

 

Zaburzenia krwi
i układu chłonnego

 

 

neutropenia,

leukopenia,

trombocytopenia,

leukocytoza,

 

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

 

nadwrażliwość 1,2

 

 

Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania

 

 

anoreksja

 

hiponatremia

Zaburzenia psychiczne

bezsenność,

nerwowość,

 

depresja

 

splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy,

zawroty głowy

senność

 

 

 

Zaburzenia oka

 

 

zaburzenia widzenia

 

 

Zaburzenia naczyniowe

 

 

 

 

obrzęk obwodowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

kaszel,

zapalenie gardła,

nieżyt nosa

zapalenie oskrzeli,

zapalenie zatok

 

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

wymioty,

nudności,

ból brzucha,

zaparcia,

wzdęcia z oddawaniem wiatrów

niestrawność,

suchość błon śluzowych jamy ustnej,

odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu

nieżyt żołądka,

zapalenie jamy ustnej,

zaburzenia smaku

 

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

 

zapalenie wątroby,

żółtaczka,

encefalopatia wątrobowa3

 

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka

rumień2

 

świąd,

nadmierna potliwość,

reakcje pęcherzowe2

rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka,

zespół Stevensa-Johnsona

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

nieswoisty ból,

bóle pleców

bóle mięśni,

skurcze nóg,

bóle stawów

 

 

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

zakażenia układu moczowego

śródmiąższowe zapalenie nerek

 

 

Zaburzenia układu rozrodczego
i piersi

 

 

 

 

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia,

objawy przypominające grypę

ból w klatce piersiowej,

dreszcze,

gorączka

 

 

 

Badania diagnostyczne

 

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych3

zwiększenie masy ciała

 

 

               

 

1 W tym obrzęk twarzy, niedociśnienie tętnicze i duszność.

2 Rumień, reakcje pęcherzowe i reakcje nadwrażliwości zazwyczaj ustępowały po odstawieniu leku.

3 Rzadkie przypadki encefalopatii wątrobowej obserwowano u pacjentów, u których chorobą podstawową była marskość wątroby. W leczeniu pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się ostrożność po raz pierwszy wprowadzając leczenie produktem leczniczym Rabelinz u tych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Rabelinz - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania rabeprazolu u ciężarnych kobiet. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję przeprowadzone u szczurów i królików nie wykazały zaburzeń płodności ani uszkodzenia płodu na skutek stosowania rabeprazolu sodowego, chociaż u szczurów substancja w niewielkim stopniu przenikała przez barierę łożyska. Produkt leczniczy Rabelinz jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy rabeprazol sodowy przenika do mleka kobiecego. Nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet karmiących piersią. Jednak w badaniach na szczurach stwierdzono, że rabeprazol sodowy przenika do mleka samic. Dlatego też produktu leczniczego Rabelinz nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Rabelinz - prowadzenie pojazdów

Na podstawie właściwości farmakodynamicznych oraz profilu działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Rabelinz zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jeżeli jednak wystąpią zaburzenia zdolności szybkiego reagowania z powodu senności, zaleca się unikanie kierowania pojazdami
i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rabelinz - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rabeprazolum natricum

  Substancja ta jest pochodną benzimidazolu, działającą wybiórczo, hamującą pompę protonową komórek okładzinowych żołądka. Zmniejsza wydzielanie kwasu solnego. Stosowana jest w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka o łagodnym nasileniu, leczeniu choroby refluksowej przełyku z nadżerkami lub wrzodami oraz zespołu Zollingera i Ellisona, eradykacja H. pylori w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy.

  Dostępne opakowania
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (blister) - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (pojem.) - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 56 tabl. - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Rabelinz

  Rabelinz

  tabletki dojelitowe - 98 tabl. - 0,01 g
  ALCHEMIA LTD
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...