Pompec

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,04 g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ADAMED SP.Z O.O.

Pompec - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Pompec - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Pompec - opis

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

- Refluksowe zapalenie przełyku.

Dorośli

- Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami

u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną przez H. pylori.

- Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.

- Zespół Zollinger-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem

kwasu solnego.

Pompec - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci 45,2 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Pompec - dawkowanie

Tabletek nie należy żuć, rozgryzać ani kruszyć. Należy je przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem,

połykając w całości i popijając wodą.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

Refluksowe zapalenia przełyku

Jedna tabletka dojelitowa 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawkę można podwoić (zwiększyć do 2 tabletek na dobę), szczególnie gdy nie wystąpiła reakcja na inne leczenie.

W celu wyleczenia refluksowego zapalenia przełyku produkt zazwyczaj należy stosować przez 4 tygodnie. Jeśli okres ten nie jest wystarczający do uzyskania wyleczenia, produkt zazwyczaj należy stosować przez kolejne 4 tygodnie.

Dorośli:

Eradykacja zakażenia H. pylori w skojarzeniu z dwoma odpowiednimi antybiotykami

U pacjentów z owrzodzeniem żołądka i dwunastnicy oraz potwierdzoną obecnością H. pylori,

eradykację bakterii powinno prowadzić się za pomocą leczenia skojarzonego. Należy wziąć pod

uwagę oficjalne wytyczne lokalne (np. zalecenia krajowe) dotyczące oporności bakterii oraz

właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwbakteryjnych.

W zależności od rodzaju oporności zaleca się następujące schematy leczenia skojarzonego w celu

eradykacji H. pylori:

a) dwa razy na dobę po 1 tabletce Pompec

+ dwa razy na dobę po 1000 mg amoksycyliny

+ dwa razy na dobę po 500 mg klarytromycyny

b) dwa razy na dobę po 1 tabletce Pompec

+ dwa razy na dobę po 400 - 500 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu)

+ dwa razy na dobę po 250 - 500 mg klarytromycyny

c) dwa razy na dobę po 1 tabletce Pompec

+ dwa razy na dobę po 1000 mg amoksycyliny

+ dwa razy na dobę po 400 - 500 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu)

W przypadku leczenia skojarzonego w eradykacji H. pylori, drugą tabletkę Pompec należy przyjąć

1 godzinę przed kolacją. Leczenie skojarzone prowadzone jest zwykle przez 7 dni i może być

przedłużone o kolejne 7 dni, do całkowitego czasu leczenia do 2 tygodni. Jeżeli w celu zapewnienia

całkowitego wyleczenia owrzodzeń wskazane jest dalsze leczenie pantoprazolem, należy rozważyć

zastosowanie dawkowania zalecanego w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Jeżeli leczenie skojarzone nie jest konieczne, np. gdy w teście na H. pylori uzyskano ujemny wynik,

zaleca się następujące dawkowanie produktu Pompec w monoterapii:

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Jedna tabletka Pompec na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona

(zwiększona do 2 tabletek Pompec na dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie.

Zazwyczaj w ciągu 4 tygodni owrzodzenia żołądka ulegają wyleczeniu. Jeśli okres ten jest

niewystarczający, w większości przypadków w celu uzyskania całkowitego wyleczenia należy

przedłużyć go o następne 4 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Jedna tabletka Pompec na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona

(zwiększona do 2 tabletek Pompec na dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie.

Zazwyczaj w ciągu 2 tygodni owrzodzenia dwunastnicy ulegają wyleczeniu. Jeżeli okres 2 tygodni

jest niewystarczający, w większości przypadków w celu uzyskania całkowitego wyleczenia należy

przedłużyć go o następne 2 tygodnie.

Zespół Zollingera-Ellisona i innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku

Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku pacjenci powinni rozpocząć leczenie od dawki dobowej wynoszącej 80 mg (2 tabletki dojelitowe produktu leczniczego Pompec). Następnie w razie konieczności dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od wyników pomiaru wydzielanego kwasu solnego w żołądku. Dawki większe niż 80 mg na dobę należy podzielić i podawać dwa razy na dobę. Możliwe jest przejściowe zwiększenie dawki do ponad 160 mg pantoprazolu, jednak nie powinno się jej stosować dłużej niż jest to konieczne w celu odpowiedniego zahamowania wydzielania kwasu.

Czas trwania leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku jest nieograniczony i powinien być dostosowany do potrzeb klinicznych pacjenta.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Produkt leczniczy Pompec nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ograniczone dane dotyczące tej grupy wiekowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu (1 tabletka 20 mg pantoprazolu)

u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Pompec nie należy stosować w leczeniu skojarzonym

w celu eredykacji H. pylori u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ

obecnie brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Pompec w leczeniu

skojarzonym w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Produktu

Pompec nie należy stosować w leczeniu skojarzonym w celu eredykacji H. pylori u pacjentów z

zaburzeniami czynności nerek, ponieważ obecnie brak danych o skuteczności i bezpieczeństwie

stosowania Pompec w leczeniu skojarzonym w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Pompec - środki ostrożności

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, w okresie leczenia pantoprazolem, zwłaszcza w

przypadku długotrwałego stosowania, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów

wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać

leczenie (patrz punkt 4.2).

Leczenie skojarzone

W przypadku stosowania leczenia skojarzonego należy brać pod uwagę również informacje zawarte w

Charakterystyce Produktu Leczniczego jednocześnie stosowanych leków.

Wystąpienie objawów alarmowych

W przypadku wystąpienia objawów alarmowych (takich jak znaczna niezamierzona utrata masy ciała,

nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce) oraz przy

podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeń żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe, gdyż

leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Należy rozważyć dalsze badania w przypadku pacjentów, u których objawy choroby utrzymują się

pomimo odpowiedniego leczenia.

Równoczesne podawanie z atazanawirem

Równoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt

4.5). Jeśli podawanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej ocenia się jako konieczne, zaleca

się uważną kliniczną kontrolę (np. obecność wirusa) w połączeniu z zwiększeniem dawki atazanwiru

do 400 mg i rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg

pantoprazolu.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona oraz innymi chorobami związanymi z nadmiernym

wydzielaniem kwasu solnego wymagających długotrwałego leczenia, pantoprazol, tak jak i inne leki

hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12

(cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym lub

bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pacjentów

z niedoborem witaminy B12 oraz obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania lub

jeśli wystąpią objawy kliniczne.

Długotrwała terapia

Przy długotrwałej terapii, szczególnie gdy leczenie trwa ponad rok, pacjenci powinni być objęci

regularnym nadzorem lekarza.

Zakażenia przewodu pokarmowego spowodowane przez bakterie

Przypuszcza sie, że pantoprazol, tak jak i inne inhibitory pompy protonowej (ang. proton pump

inhibitors - PPIs), może zwiększać ilość bakterii naturalnie obecnych w górnym odcinku przewodu

pokarmowego. Stosowanie Pompec może prowadzić do nieznacznie większego ryzyka zakażeń

przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.

Pompec - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi.

Dawki do 240 mg podawane dożylnie w ciągu 2 minut były dobrze tolerowane.

Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, poza leczeniem objawowym

i wspomagającym, brak właściwych zaleceń terapeutycznych.

Pompec - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą..

Pompec - działania niepożądane

U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane (ang. ADRs - adverse drug reactions).

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u około 1% pacjentów to biegunka i ból

głowy.

W poniższej tabeli objawy niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją

częstości:

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (≤1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona

na podstawie dostępnych danych).

Dla wszystkich działań niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie jest

możliwe zastosowanie klasyfikacji częstości, dlatego ich częstość jest oznaczona jako „nie znana”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione

zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela nr 1. Objawy niepożądane związane ze stosowaniem pantoprazolu zgłoszone w badaniach

klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

Częstość

Narząd

Układ

Niezbyt często)

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Małopłytkowość;

Leukopenia

 

Zaburzenia układu

immunologicznego

 

Nadwrażliwość

(w tym reakcje

anafilaktyczne

i wstrząs

anafilaktyczny)

   

Zaburzenia

metabolizmu

i odżywiania

 

Hiperlipidemie

i zwiększone

stężenie lipidów

(triglicerydy,

cholesterol);

Zmiany masy

ciała

 

Hiponatremia

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja

(i wszystkie

agrawacje)

Dezorientacja

(i wszystkie

agrawacje)

Omamy, Splątanie

(szczególnie u

pacjentów

predysponowanych,

jak również

nasilenie tych

objawów w

przypadku ich

wcześniejszego

występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy;

zawroty głowy

     

Zaburzenia oka

 

zaburzenia widzenia / niewyraźne widzenie

   

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka; nudności / wymioty; wzdęcia; zaparcia; suchość błon śluzowych jamy ustnej; ból i dyskomfort w nadbrzuszu

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-GT)

zwiększenie stężenia bilirubiny

 

Uszkodzenia

Komórek

wątroby;

Żółtaczka;

Niewydolność

komórek wątroby

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

Wysypka

skórna /

Wyprysk /

Wykwity skórne;

Świąd

Pokrzywka;

Obrzęk

naczynioruchowy

 

Zespół Stevens–

Johnsona; Zespół

Lyella; Rumień

wielopostaciowy;

Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia

Mięśniowo-szkieletowe

i tkanki łącznej

     

Śródmiąższowe

zapalenie nerek

Zaburzenia układu

rozrodczego

i piersi

 

Ginekomastia

   

Zaburzenia ogólne

i stany w miejscu

podania

Osłabienie,

zmęczenie i złe

samopoczucie

Podwyższenie

temperatury

ciała; Obrzęki

obwodowe

   

.

Pompec - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na

zwierzętach wykazały jego szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie

dla człowieka nie jest znane. Produktu Pompec nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to

bezwzględnie konieczne.

Laktacja

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka. Stwierdzono

przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet. Dlatego też, decyzję czy kontynuować/przerwać karmienie

piersią lub kontynuować/przerwać stosowanie produktu Pompec należy podjąć biorąc pod uwagę

korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia

produktem Pompec.

Pompec - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz

punkt 4.8). W takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani

obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Pompec - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Pompec

  Pompec

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. - 0,04 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Pompec

  Pompec

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. - 0,04 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Pompec

  Pompec

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. - 0,04 g
  ADAMED SP.Z O.O.