Paracetamol+Coffeine Galpharm

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,5g+0,065g
Ilość
10 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: GALPHARM HEALTHCARE LIMITED

Paracetamol+Coffeine Galpharm - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Paracetamol+Coffeine Galpharm - ulotka preparatu

Paracetamol+Coffeine Galpharm - opis

Objawowe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego i (lub) gorączki u dorosłych i dzieci w wieku 15 lat i starszych.

Paracetamol+Coffeine Galpharm - skład

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Paracetamol+Coffeine Galpharm - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku 15-18 lat o masie ciała powyżej 50 kg: 1 do 2 tabletek, w razie konieczności, do 3 razy na dobę.

1 tabletka to pojedyncza dawka, odpowiednia dla osób o masie ciała poniżej 60 kg, podczas gdy 2 tabletki to pojedyncza dawka dla osób o masie ciała 60 kg i większej .

Maksymalna pojedyncza dawka to1 g paracetamolu (2 tabletki), a maksymalna dobowa dawka to 3 g paracetamolu (6 tabletek).

Przerwa między kolejnymi dawkami zależy od objawów oraz maksymalnej dawki dobowej. W zależności od nawrotu objawów (gorączka i(lub) ból) można ponownie zastosować lek. Nie należy jednak tego robić przed upływem 6 godzin, w żadnym przypadku nie wcześniej niż po upływie 4 godzin.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy nasilą się lub wystąpią inne objawy, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku od 15 do 18 lat i masie ciała powyżej 50 kg: jak dorośli. U dzieci nadrzędne jest zastosowanie dawkowania określonego na podstawie masy ciała i wybór właściwej postaci leku. Przybliżony wiek, w oparciu o masę ciała, podany jest jedynie informacyjnie.

Produkt nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Zaburzenia czynności nerek:

W przypadku niewydolności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania:

Filtracja kłębuszkowa

Dawka

10-50 ml/min

1 tabletka co 6 godzin

< 10 ml/min

1 tabletka co 8 godzin

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta, dawka musi być zmniejszona lub wydłużone odstępy między kolejnymi dawkami.

Dobowa skuteczna dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 60 mg/kg mc./dobę (do maksymalnie 2 g paracetamolu na dobę) w następujących sytuacjach:

? Dorośli i młodzież o masie ciała poniżej 50 kg

? Łagodna do umiarkowana niewydolność wątroby, zespół Gilberta (wrodzona żółtaczka niehemolityczna)

? Odwodnienie

? Przewlekłe niedożywienie

? Przewlekła choroba alkoholowa

Sposób podawania

Droga podania: doustna

Paracetamol+Coffeine Galpharm - środki ostrożności

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Odradza się długotrwałe lub częste stosowanie. Należy poinformować pacjentów, aby nie przyjmowali jednocześnie innych produktów zawierających paracetamol. Zastosowanie wielu dawek dobowych w jednym podaniu może ciężko uszkodzić wątrobę; w takim przypadku nie wystąpi utrata przytomności. Jednakże, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Długotrwałe stosowanie bez nadzoru lekarskiego może być szkodliwe. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce 60 mg/kg mc./dobę, jednoczesne zastosowanie innych leków przeciwgorączkowych nie ma uzasadnienia, poza przypadkami braku skuteczności.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu u pacjentów z łagodną i ciężką niewydolnością nerek, łagodną do umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym z zespołem Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (> 9 w skali Child-Pugh), ostrym zapaleniem wątroby, stosujących jednocześnie leki wpływające na czynność wątroby, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, nadużywających alkoholu lub przewlekle niedożywionych (patrz punkt 4.2).

Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości Należy zachować ostrożność w przypadku przewlekłej choroby alkoholowej. W takim przypadku, dobowa dawka nie powinna przekroczyć 2 g.

Podczas leczenia paracetamolem nie należy spożywać alkoholu.

Ostrożność jest zalecana u pacjentów z astmą aspirynową, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów badanych obserwowano łagodną skurczową reakcję oskrzeli po zastosowaniu paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Paracetamol+Caffeine Galpharm należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z dną moczanową, nadczynnością tarczycy i zaburzeniami rytmu serca. Podczas stosowania leku Paracetamol+Caffeine Galpharm pacjenci powinni ograniczyć przyjmowanie produktów zawierających kofeinę, gdyż nadmierne spożycie kofeiny może powodować nerwowość, rozdrażnienie, bezsenność oraz czasami przyspieszony rytm serca.

Jako, że kofeina jest naturalnym składnikiem herbaty, kawy, czekolady oraz niektórych napojów gazowanych, istnieje możliwość spożycia większej ilości kofeiny niż zalecane 390 mg/dobę (6 tabletek). Pacjenci powinni wziąć pod uwagę dietę i inne medyczne źródła kofeiny i upewnić się, że nie przekraczają ustalonej dawki.

Typowe ilości kofeiny pochodzące z diety:

Kawa parzona: 50-100 mg/100 ml*

Kawa rozpuszczalna i herbata: 20-73 mg/100 ml*

Napoje gazowane (cola): 9-19 mg/100 ml*

Czekolada: 5-20 mg/100 ml

(*100 ml to ekwiwalent 1 małej filiżanki napoju)

Paracetamol+Coffeine Galpharm - przedawkowanie

Paracetamol

Uszkodzenie wątroby jest możliwe u pacjentów dorosłych po zastosowaniu paracetamolu w dawce 10 g lub większej. Przyjęcie paracetamolu w dawce 5 g lub większej może prowadzić do uszkodzenia wątroby, jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka (patrz poniżej).

Czynniki ryzyka

Jeśli pacjent

a) przez długi czas stosuje karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki pobudzające enzymy wątrobowe.

lub

b) regularnie spożywa alkohol etylowy w nadmiernych ilościach. lub

c) u pacjenta występuje prawdopodobieństwo niedoboru glutationu np. w związku z zaburzeniami odżywiania, mukowiscydozą, zakażeniem HIV, głodzeniem, wyniszczeniem.

Objawy

Objawy przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin obejmują bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się od 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W razie ciężkiego zatrucia niewydolność wątroby może postępować aż do wystąpienia encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i zgonu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych z objawami bólu w okolicy lędźwiowej, krwiomoczu i białkomoczu może wystąpić nawet przy braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Leczenie

W razie przedawkowania paracetamolu istotne jest natychmiastowe podjęcie leczenia. Pomimo braku istotnych wczesnych objawów, pacjentów należy pilnie skierować do szpitala w celu podjęcia niezwłocznego leczenia. Objawy mogą być ograniczone do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać ciężkości przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów. Leczenie powinno być zgodne z ustalonymi wytycznymi leczenia.

Jeśli przedawkowanie nastąpiło w ciągu godziny, należy rozważyć podanie węgla aktywowanego. Należy oznaczyć stężenie paracetamolu w osoczu po 4 godzinach po przyjęciu leku lub później (wcześniejsze stężenia nie są wiarygodne). Do 24 godzin po przyjęciu paracetamolu można stosować leczenie N-acetylocysteiną, jednak maksymalne działanie ochronne uzyskuje się do 8 godzin po przyjęciu leku. Po upływie tego czasu skuteczność odtrutki gwałtownie maleje. W razie potrzeby pacjentowi można podać dożylnie N-acetylocysteinę zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Jeśli pacjent nie ma wymiotów, podanie doustne metioniny może być alternatywą w przypadku przebywania pacjenta w miejscu oddalonym, poza szpitalem. Leczenie pacjentów z objawami ciężkiej niewydolności wątroby po upływie ponad 24 godzin po zastosowaniu paracetamolu należy skonsultować z oddziałem toksykologicznym lub oddziałem leczenia chorób wątroby.

Kofeina

Objawy

Częste objawy to lęk, nerwowość, niepokój, bezsenność, pobudzenie, drgania mięśni, splątanie, drgawki. Po przyjęciu dużej ilości kofeiny wystąpić może również hiperglikemia.

Objawy ze strony serca obejmują tachykardię i arytmię.

Należy zauważyć, że ilość leku, po której mogą wystąpić klinicznie znaczące objawy przedawkowania kofeiny, spowodować może ostrą toksyczność wynikającą z zastosowania paracetamolu.

Leczenie

Objawy przedawkowania kofeiny należy kontrolować zmniejszając lub zaprzestając spożycia kofeiny.

Paracetamol+Coffeine Galpharm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Paracetamol+Coffeine Galpharm - działania niepożądane

Działania niepożądane pochodzące z historycznych badań klinicznych nie mają określonej częstości występowania oraz dotyczą grup pacjentów o minimalnej ekspozycji na lek. Działania zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu, podczas stosowania dawek terapeutycznych/zalecanych wymienione są poniżej i pogrupowane w oparciu o klasyfikację układów i narządów oraz częstość występowania.

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki) oraz częstość nie znana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje anafilaktyczne, alergiczne zapalenie skóry, wysypka, zespół Stevensa-Johsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia psychiczne Często: bezsenność, niepokój, lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Często: nerwowość, zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia serca

Nie znana: kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia za strony przewodu pokarmowego Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Nie znana: rozdrażnienie

W przypadku, gdy produkt będzie stosowany w zalecanych dawkach jednocześnie z kofeiną zawartą w pożywieniu, możliwe jest nasilenie działań niepożądanych związanych ze zwiększeniem całkowitej dawki kofeiny, takich jak: nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, lęk, rozdrażnienie, ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe lub kołatanie serca.

Paracetamol+Coffeine Galpharm - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone wśród kobiet w ciąży, nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach, ale przed zastosowaniem pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem.

Istnieje potencjalnie zwiększone ryzyko wystąpienia zmniejszonej masy urodzeniowej i samoistnego poronienia związanego ze spożyciem kofeiny w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Paracetamol przenika do mleka kobiecego, jednak w ilościach klinicznie nieistotnych. Dostępne opublikowane dane nie wykluczają karmienia piersią.

Kofeina obecna w mleku może mieć działanie pobudzające na karmione piersią dziecko. Zgłaszano przypadki rozdrażnienia i problemów ze snem u niemowląt.

Płodność

Brak jest wystarczających danych, dotyczących wpływu paracetamolu i kofeiny na płodność u ludzi.

Paracetamol+Coffeine Galpharm - prowadzenie pojazdów

Produkt Paracetamol+Caffeine Galpharm nie ma lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Paracetamol+Coffeine Galpharm - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum, Coffeinum

  Mieszanina substancji leczniczych stosowana w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych, zwłaszcza bólów głowy. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu i pozwala na zmniejszenie użytej dawki.

  Dostępne opakowania
  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  tabletki - 10 tabl. - 0,5g+0,065g
  GALPHARM HEALTHCARE LIMITED
  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  tabletki - 12 tabl. - 0,5g+0,065g
  GALPHARM HEALTHCARE LIMITED
  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  tabletki - 20 tabl. - 0,5g+0,065g
  GALPHARM HEALTHCARE LIMITED
  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  tabletki - 24 tabl. - 0,5g+0,065g
  GALPHARM HEALTHCARE LIMITED
  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  tabletki - 30 tabl. - 0,5g+0,065g
  GALPHARM HEALTHCARE LIMITED
  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  tabletki - 48 tabl. - 0,5g+0,065g
  GALPHARM HEALTHCARE LIMITED
  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  Paracetamol+Coffeine Galpharm

  tabletki - 50 tabl. - 0,5g+0,065g
  GALPHARM HEALTHCARE LIMITED
  Powiązane artykuły
  Leczenie grypy

  Leczenie grypy

  Leczenie grypy

  Grypa to infekcja wirusowa, która zwana jest przez naukowców ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości! Warto więc robić wszystko, aby uniknąć zakażenia. Gdy jednak do niego dojdzie, metod do walki, na szczęście jest wiele. Wśród nich znajdują się leki...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  "Dobre" komary do walki z epidemią dengi

  "Dobre" komary do walki z epidemią dengi

  Brazylijscy naukowcy wyhodowali tysiące komarów zakażonych bakterią, która ma za zadanie zniwelowanie gorączki denga. Wyhodowane samice mają kopulować z dziko żyjącymi samcami przenoszącymi tę chorobę. Potomstwo samicy zainfekowanej bakterią i samca przenoszącego...

  Laryngologia

  Migdałki - charakterystyka, budowa, choroby, usunięcie

  Migdałki - charakterystyka, budowa, choroby, usunięcie

  Migdałki podniebienne - to zazwyczaj mamy na myśli mówiąc "migdałki". Często też spędzają one sen z powiek rodzicom, którzy zastanawiają się, czy zdecydować się na usunięcie ich u własnych dzieci - szczególnie, gdy migdałki powodują kolejne stany zapalne. Charakterystyka...

  Leczenie grypy

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Chorowanie na śniadanie Wstajesz rano i czujesz, że to, co jeszcze wczoraj wydawało się tylko bólem głowy, dziś jest już w pełni rozwiniętym przeziębieniem. Ponad 200 różnych wirusów może powodować przeziębienie, co oznacza, że można zachorować kilka...

  Laryngologia

  Krup - przyczyny, objawy, leczenie

  Krup - przyczyny, objawy, leczenie

  Krup (podgłośniowe zapalenie krtani) to schorzenie dotykające dzieci. Poznaj objawy tej choroby, bo może się okazać, że twoje dziecko właśnie przechodzi dławca rzekomego. Co to jest krup? Krup zwany inaczej podgłośniowym zapaleniem krtani i dławcem...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  GIS ostrzega: grypa atakuje

  GIS ostrzega: grypa atakuje

  W ciągu tygodnia w Polsce zarejestrowano prawie 100 tys. przypadków zachorowań na grypę. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że szczyt zachorowań dopiero przed nami. Jak chronić się przed chorobą? Grypa w Polsce Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia...

  Koronawirus

  Nowy wariant koronawirusa. Powstał z podwariantów BA.1 i BA.2

  Nowy wariant koronawirusa. Powstał z podwariantów BA.1 i BA.2

  Zagraniczne media donoszą o dotychczas nieznanym wariancie koronawirusa, który wykryto w Izraelu u pary 30-latków wracających z zagranicy. Eksperci przyznają, że nie ma powodu do niepokoju, ale jednocześnie zauważają, że wskaźnik reprodukcji wirusa zaczyna...

  Onkologia

  Niedożywione dziecko

  Niedożywione dziecko

  Dziecko z niedożywieniem Zdjęcie przedstawia niedożywione dziecko karmione sondą nosowo-żołądkową.