Femoston mini

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5mg+2,5mg
Ilość
84 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Femoston mini - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Femoston mini - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Femoston mini - opis

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w przypadku wystąpienia objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie, to znaczy u kobiet, u których od ostatniej miesiączki upłynęło przynajmniej 12 miesięcy.

Brak jest dostatecznych danych dotyczących leczenia kobiet w wieku powyżej 65 lat.

Femoston mini - skład

28 tabletek, każda tabletka powlekana zawiera 0,5 mg 17 β-estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego i 2,5 mg dydrogesteronu (Dydrogesteronum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Femoston mini - dawkowanie

Femoston mini jest produktem do stosowania doustnego w ciągłej złożonej HTZ.

Estrogen i progestagen są podawane każdego dnia, bez przerw w stosowaniu.

Należy przyjmować 1 tabletkę leku na dobę w cyklu 28-dniowym.

Leczenie produktem Femoston mini powinno być prowadzone bez przerw w stosowaniu.

Należy zalecić stosowanie najmniejszej dawki leku tak długo jak to będzie konieczne. (patrz także punkt 4.4).

Leczenie metodą ciągłą złożoną można rozpocząć stosując produkt Femoston mini w zależności od czasu, który upłynął od ostatniej miesiączki oraz od ciężkości objawów. Leczenie produktem Femoston mini może być rozpoczęte u kobiet po naturalnej menopauzie, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy po ostatnim naturalnym krwawieniu miesięcznym. W przypadku menopauzy indukowanej chirurgicznie leczenie można rozpocząć natychmiast.

Następnie dawkowanie można dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej.

U pacjentek, u których następuje zmiana leczenia z innego produktu stosowanego metodą ciągłą sekwencyjną lub cykliczną, należy zakończyć 28-dniowy cykl leczenia i następnie rozpocząć przyjmowanie produktu Femoston mini.

U pacjentek, u których następuje zmiana leczenia z produktu stosowanego metodą ciągłą złożoną, leczenie może być rozpoczęte w dowolnym czasie.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć dawkę zwykle stosowaną tak szybko jak to możliwe. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin należy przyjąć kolejną tabletkę o wyznaczonej porze, bez przyjmowania pominiętej tabletki. Jest prawdopodobne, że w takim przypadku może zwiększyć się krwawienie lub plamienie śródcykliczne.

Femoston mini może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Dzieci i młodzież:

Brak odpowiednich wskazań do stosowania produktu Femoston mini u dzieci i młodzieży.

Femoston mini - środki ostrożności

HTZ w leczeniu objawów menopauzy powinna być rozpoczynana jedynie wtedy, gdy objawy te powodują pogorszenie jakości życia. Zawsze powinno się rozważyć ryzyko i korzyści związane z leczeniem. Oceny takiej powinno się dokonywać przynajmniej raz w roku, a terapia powinna być kontynuowana, tak długo jak korzyści przeważają nad ryzykiem.

Dane dotyczące ryzyka związanego z HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone. Istnieje niskie ryzyko bezwzględne u młodszych kobiet, stosunek korzyści do ryzyka u tych kobiet może być korzystniejszy niż u starszych kobiet.

Wywiad i badanie przedmiotowe/monitorowanie

Przed pierwszym lub ponownym zastosowaniem HTZ należy dokładnie przeprowadzić wywiad dotyczący pacjentki oraz jej rodziny. Wskazane jest badanie przedmiotowe (w tym narządów miednicy i piersi) w celu potwierdzenia wskazań i zidentyfikowania przeciwwskazań lub stanów wymagających zachowania szczególnej ostrożności. W trakcie leczenia zaleca się przeprowadzanie badań okresowych, których częstość powinna być uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjentki. Pacjentki powinny być poinformowane, jakie zmiany w zakresie gruczołów sutkowych wymagają zgłoszenia lekarzowi lub pielęgniarce (patrz poniżej„Rak piersi”). Badania, w tym odpowiednie badania obrazowe np. mammografia, powinny być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi badań przesiewowych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjentek.

Stany wymagające szczególnego nadzoru

Pacjentka powinna być obserwowana szczególnie starannie, jeśli któryś z niżej wymienionych stanów występuje obecnie, miał miejsce w przeszłości i (lub) ulegał pogorszeniu w okresie ciąży albo prowadzonej wcześniej terapii hormonalnej. Należy pamiętać, że Femoston mini może spowodować ponowne pojawienie się lub pogorszenie tych stanów, do których w szczególności należą:

• mięśniaki gładkie (włókniakomięśniaki macicy) lub endometrioza

• czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz niżej)

• czynniki ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa

• nadciśnienie tętnicze

• choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

• cukrzyca z obecnością lub bez powikłań naczyniowych

• kamica żółciowa

• migrena lub (ciężkie) bóle głowy

• toczeń rumieniowaty układowy

• rozrost endometrium w wywiadzie (patrz niżej)

• padaczka

• astma

• otoskleroza

• oponiak

Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia

Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań, jak również w poniższych stanach:

• żółtaczka lub pogorszenie się czynności wątroby

• istotny wzrost ciśnienia tętniczego

• pojawienie się bólów głowy o typie migrenowym

• ciąża.

Rozrost i rak endometrium

• U kobiet z zachowaną macicą ryzyko rozrostu endometrium i rozwoju raka endometrium ulega zwiększeniu, gdy przez dłuższy okres czasu są stosowane same estrogeny. Odnotowany wzrost ryzyka raka endometrium jest od 2 do 12 razy większy u kobiet stosujących same estrogeny niż u niestosujących i zależy od czasu trwania terapii i dawki estrogenów (patrz punkt 4.8). Po zakończeniu leczenia ryzyko może być zwiększone przez okres przynajmniej 10 lat.

• U kobiet z zachowaną macicą cykliczne dodanie progestagenu przez co najmniej 12 dni w miesiącu w cyklu 28 dniowym lub stosowanie ciągłej złożonej terapii estrogenowoprogestagenowej może zapobiegać zwiększeniu ryzyka związanego z HTZ samymi estrogenami.

• W pierwszych miesiącach leczenia mogą wystąpić czasami krwawienia oraz plamienia w środku cyklu. Jeśli krwawienia lub plamienia pojawią się w późniejszym okresie lub nie ustąpią mimo zaprzestania leczenia, należy przeprowadzić diagnostykę obejmującą biopsję endometrium w celu ustalenia przyczyny krwawień i wykluczenia nowotworu endometrium.

Rak piersi

Dane wskazują na zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących skojarzoną estrogenowoprogestagenową HTZ i prawdopodobnie również same estrogeny w HTZ, co jest zależne od czasu trwania HTZ.

Terapia skojarzona estrogenowo-progestagenowa:

• Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania (ang. Women’s Health Initiative, WHI) i obserwacje epidemiologiczne są zgodne co do występowania zwiększonego ryzyka raka piersi u kobiet stosujących HTZ metodą skojarzoną estrogenowo-progestagenową, które pojawia się po około 3 latach leczenia (patrz punkt 4.8).

Terapia samymi estrogenami:

• Badanie WHI nie wykazało wzrostu ryzyka raka piersi u kobiet z usuniętą macicą stosujących same estrogeny w HTZ. Badania epidemiologiczne w większości wykazały małe zwiększenie ryzyka wystąpienia raka piersi. Jest ono znacznie mniejsze niż ryzyko dotyczące pacjentek stosujących terapię skojarzoną estrogenowo-progestagenową (patrz punkt 4.8)

Wzrost ryzyka jest widoczny w ciągu pierwszych kilku lat leczenia, ale powraca do wartości wyjściowych po kilku (najczęściej pięciu) latach od zakończenia leczenia.

HTZ, szczególnie obejmująca skojarzoną terapię estrogenowo-progestagenową, prowadzi do wzrostu gęstości obrazów mammograficznych, co może utrudnić wykrywanie raka piersi metodą radiologiczną.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje znacznie rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe (co najmniej 5 do 10 lat) stosowanie HTZ samymi estrogenami było związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia raka jajnika (patrz punkt 4.8). Wyniki niektórych badań, w tym badanie WHI, wskazują, że długoterminowe stosowanie HTZ metodą skojarzoną estrogenowo-progestagenową może powodować podobne lub niewiele mniejsze ryzyko (patrz punkt 4.8).

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

• HTZ jest związana z 1,3-3 krotnym wzrostem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tzn. pojawienia się zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia epizodu jest największe w czasie pierwszego roku leczenia (patrz punkt 4.8).

• U pacjentek z rozpoznanymi zaburzeniami zakrzepowymi ryzyko wystąpienia ŻChZZ jest zwiększone. HTZ dodatkowo zwiększa to ryzyko. HTZ w tej grupie pacjentek jest przeciwwskazana (patrz punkt 4.3).

• Ogólnie uznawane czynniki ryzyka wystąpienia ŻChZZ to: stosowanie estrogenów, starszy wiek, rozległe operacje chirurgiczne, przedłużone unieruchomienie, otyłość (BMI> 30 kg/m2), ciąża, połóg, toczeń rumieniowaty układowy i rak. Brak jednoznacznej opinii dotyczącej możliwej roli żylaków w ryzyku wystąpienia ŻChZZ.

Jak u wszystkich pacjentów po przebytych operacjach należy zachować środki profilaktyczne, mogące zapobiec rozwojowi ŻChZZ. Zleca się czasowe wstrzymanie HTZ na 4 do 6 tygodni przed planowaną operacją i następującym po niej przedłużonym unieruchomieniem. Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia do czasu powrotu pacjentki do pełnej aktywności.

• U kobiet, u których nie wystąpiła ŻChZZ, ale wystąpiła w młodym wieku u krewnych w pierwszej linii pokrewieństwa można zaproponować badanie przesiewowe po dokładnym rozważeniu jego ograniczeń (badanie przesiewowe ujawnia tylko pewien odsetek zaburzeń zakrzepowych).

• HTZ jest przeciwwskazana, jeśli zaburzenia zakrzepowe zostaną stwierdzone na podstawie obciążeń rodzinnych lub zaburzenie określane jest jako ciężkie (np. niedobór antytrombiny, białka S, białka C, lub kombinacja tych zaburzeń).

• U kobiet stosujących przewlekle leki przeciwkrzepliwe należy starannie rozważyć stosunek ryzyka do spodziewanych korzyści związanych z HTZ.

• Wystąpienie ŻChZZ po rozpoczęciu stosowania HTZ wymaga przerwania leczenia. Pacjentka powinna być powiadomiona o konieczności skontaktowania się z lekarzem prowadzącym natychmiast, gdy pojawią się objawy mogące wskazywać na możliwość choroby zakrzepowozatorowej (np. bolesny obrzęk kończyny, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

Wyniki randomizowanych kontrolowanych placebo badań nie potwierdziły korzystnego wpływu terapii skojarzonej estrogenowo-progestagenowej lub terapii wyłącznie estrogenami na profilaktykę zawału serca u kobiet z lub bez choroby wieńcowej.

Terapia skojarzona estrogenowo-progestagenowa:

Podczas leczenia skojarzonego estrogenowo-progestagenowego względne ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone. Ponieważ bezwzględne ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest silnie uzależnione od wieku, ilość dodatkowych zachorowań na chorobę wieńcową z powodu stosowania leczenia skojarzonego estrogenowo-progestagenowego jest bardzo mała u zdrowych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, ale zwiększa się wraz z wiekiem.

Terapia wyłącznie estrogenami:

Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania wykazały brak zwiększenia ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej u kobiet z usuniętą macicą stosujących same estrogeny.

Niedokrwienny udar mózgu

Terapia skojarzona estrogenowo-progestagenowa oraz samymi estrogenami wiąże się ze zwiększeniem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu do 1,5-raza. Względne ryzyko nie zmienia się wraz z wiekiem lub czasem od menopauzy. Jednakże, ponieważ bezwzględne ryzyko wystąpienia udaru jest silnie związane z wiekiem, całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ będzie się zwiększać wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8).

Inne stany kliniczne

• Z uwagi na retencję płynów powodowaną przez estrogeny, pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek wymagają szczególnego nadzoru.

• Kobiety z rozpoznaną wcześniej hipertriglicerydemią, u których prowadzona jest hormonalna terapia zastępcza, wymagają szczególnego nadzoru. Istnieją pojedyncze doniesienia wystąpienia zapalenia trzustki u tych pacjentek w następstwie znacznego zwiększenia stężenia triglicerydów pod wpływem leczenia.

• Estrogeny powodują zwiększenie aktywności globuliny wiążącej hormony tarczycy (TBG). Prowadzi to do zwiększenia ogólnej aktywności hormonów tarczycy we krwi, co można stwierdzić, oceniając stężenie jodu związanego z białkiem (PBI), T4 (metodą kolumnową albo radioimmunologiczną) lub T3 (metodą radioimmunologiczną). Odzwierciedleniem zwiększonej aktywności TBG jest zmniejszenie wychwytu T3 przez żywice. Aktywność wolnej T4 i wolnej T3 nie ulega zmianie. Zwiększać może się aktywność innych białek wiążących obecnych we krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), co będzie prowadziło do zwiększenia stężenia we krwi odpowiednio: kortykosteroidów i hormonów płciowych. Aktywność hormonów wolnych lub aktywnych biologicznie nie ulega zmianie. Zwiększone mogą być aktywności innych białek osocza (substratu dla angiotensyny/reniny, alfa-1 antytrypsyny, ceruloplazminy).

• Stosowanie HTZ nie poprawia funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody o zwiększonym ryzyku otępienia u kobiet rozpoczynających terapię ciągłą skojarzoną lub HTZ samymi estrogenami w wieku powyżej 65 lat.

Produkt zawiera laktozę jednowodną i nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

• Estrogen i progestagen, które zawiera produkt nie działają antykoncepcyjnie.

Femoston mini - przedawkowanie

Nie zanotowano żadnego przypadku przedawkowania produktu Femoston mini.

Zarówno estrogeny, jak i dydrogesteron odznaczają się niewielką toksycznością. Teoretycznie w przypadkach przedawkowania mogą pojawić się takie objawy, jak: nudności, wymioty, senność i zawroty głowy. Zwykle nie wymagają one leczenia objawowego.

Zasady te odnoszą się również do przypadków przedawkowania u dzieci.

Femoston mini - przeciwwskazania

• stwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

• występowanie w przeszłości, rozpoznanie lub uzasadnione podejrzenie raka piersi

• rozpoznanie lub uzasadnione podejrzenie występowania estrogenozależnych guzów złośliwych (np. rak endometrium)

• niezdiagnozowane krwawienia z narządów płciowych

• nieleczony rozrost endometrium

• przebyta lub istniejąca obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

• znane zaburzenia zakrzepowe (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny patrz punkt 4.4.)

• przebyta lub istniejąca obecnie zakrzepica tętnic (np. dusznica bolesna, zawał serca)

• przebyta lub ostra choroba wątroby w wywiadzie, do czasu powrotu do normy testów czynnościowych wątroby

• porfiria.

Femoston mini - działania niepożądane

Działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych i z monitorowania spontanicznego po wprowadzeniu produktu na rynek wszystkich dawek leku wskazują na możliwość wystąpienia następujących działań niepożądanych:

System klasyfikacji narządowej

MedDRA

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(1/1000 do

< 1/100)

Rzadko (1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

kandydoza pochwy

   

Nowotwory

łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

 

zwiększenie wymiarów mięśniaka gładkiego

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

     

reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia psychiczne

 

depresja, zmiana libido, nerwowość

   

Zaburzenia układu nerwowego

migrena, bóle głowy

zawroty głowy

 

pląsawica

Zaburzenia oka

   

maceracja rogówki, nietolerancja soczewek kontaktowych

 

Zaburzenia serca

     

zawał serca

Zaburzenia naczyniowe

 

żylna choroba zakrzepowozatorowa* nadciśnienie tętnicze, choroba naczyń

obwodowych,

żylaki

 

udar mózgu

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, bóle brzucha, wzdęcia

niestrawność

 

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

choroby pęcherzyka żółciowego

zaburzenia czynności wątroby, niekiedy z żółtaczką, osłabieniem lub złym

samopoczuciem i bólami brzucha

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

skórne reakcje alergiczne (np.

wysypka, pokrzywka, świąd)

 

obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa, ostuda lub przebarwienia skórne, które mogą się utrzymywać po zaprzestaniu stosowania leku

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki

skurcze kończyn dolnych

bóle pleców

   

łącznej

       

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból/tkliwość

uciskowa

piersi,

krwawienia maciczne, plamienia

postmenopau

-zalne i bóle w obrębie miednicy

nadżerki szyjki macicy, zmiany wydzielania śluzu, obfite i bolesne miesiączkowanie,

powiększenie piersi, zespół napięcia przedmiesiączkowe go

 

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

     

nasilenie objawów porfirii

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie

obrzęk obwodowy

   

Badania diagnostyczne

zwiększenie i

zmniejszenie masy ciała

     

*patrz niżej w celu uzyskania dalszych informacji

Ryzyko wystąpienia raka piersi

• Odnotowano do 2-krotny wzrost ryzyka zdiagnozowania raka piersi, u kobiet stosujących skojarzoną terapię estrogenowo-progestagenową przez więcej niż 5 lat.

• Jakikolwiek wzrost ryzyka u kobiet stosujących wyłącznie estrogeny jest znacznie mniejszy niż ten obserwowany u kobiet stosujących skojarzoną terapię estrogenowo-progestagenową.

• Poziom ryzyka jest uzależniony od czasu trwania leczenia (patrz punkt 4.4).

• Wyniki dużego randomizowanego, kontrolowanego placebo badania WHI i dużego badania epidemiologicznego MWS są następujące:

Badanie MWS - szacunkowe dodatkowe ryzyko wystąpienia raka piersi po 5 latach leczenia

Przedział wieku

(lata)

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet nigdy niestosujących

HTZ przez okres

5 lat[1]

Współczynnik ryzyka & 95%CI#

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących

HTZ przez okres 5 lat (95%CI)

HTZ wyłącznie estrogen

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Skojarzenie estrogenów i progestagenów

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

# Całkowity współczynnik ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, ale będzie się zwiększał wraz ze wzrostem czasu trwania leczenia.

Uwaga: Ponieważ zapadalność na raka piersi różni się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ilość dodatkowych przypadków raka piersi zmieni się również proporcjonalnie.

Badanie WHI przeprowadzone w USA - dodatkowe ryzyko wystąpienia raka piersi po 5 latach leczenia

Przedział wieku

(lata)

Przypadki na 1000 kobiet w

grupie placebo przez okres

5 lat

Współczynnik ryzyka

& 95%CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat (95%CI)

   

CEE wyłącznie estrogen

50-79

21

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0)[2]

   

CEE+MPA estrogen & progestagen‡

50-79

14

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

‡Jeżeli analizy były ograniczone do kobiet, które nie stosowały HTZ przed rozpoczęciem badania, nie było widocznego wzrostu ryzyka podczas 5 lat leczenia: po 5 latach leczenia ryzyko było większe niż u kobiet nie leczonych.

Ryzyko wystąpienia raka endometrium

Kobiety po menopauzie z zachowaną macicą

Ryzyko raka endometrium wynosi 5 przypadków na każde 1000 kobiet z zachowaną macicą niestosujących HTZ.

U kobiet z zachowaną macicą stosowanie HTZ samymi estrogenami nie jest zalecane, ponieważ powoduje wzrost ryzyka wystąpienia raka endometrium (patrz punkt 4.4).

W zależności od czasu trwania leczenia samymi estrogenami i dawki estrogenów wzrost ryzyka raka endometrium różni się w badaniach epidemiologicznych od 5 do 55 dodatkowych przypadków zdiagnozowanych na każde 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Dodanie progestagenu do leczenia samym estrogenem przez przynajmniej 12 dni w cyklu może zapobiec zwiększeniu ryzyka. W badaniu MWS stosowanie przez 5 lat leczenia skojarzonego (metodą sekwencyjną lub ciągłą) nie zwiększyło ryzyka wystąpienia raka endometrium (RR 1,0 (0,8-1,2)).

Rak jajnika

Długoterminowe stosowanie samych estrogenów i HTZ metodą skojarzoną estrogenowo-

progestagenową było związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia raka jajnika. W badaniu MWS podczas stosowania HTZ przez 5 lat wystąpił 1 dodatkowy przypadek na 2500 leczonych kobiet.

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

HTZ jest związana z 1,3-3 krotnym wzrostem względnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tzn. zakrzepowe zapalenie żył głębokich lub zatorowość płucna. Stany te występują znacznie częściej w pierwszych 5 latach stosowania HTZ (patrz punkt 4.4). Poniżej wyniki badania WHI:

Badanie WHI - dodatkowe ryzyko wystąpienia ŻChZZ po 5 latach leczenia

Przedział wieku

(lata)

Przypadki na 1000 kobiet w grupie placebo przez okres 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Dodatkowe przypadki na

1000 kobiet stosujących

HTZ

Wyłącznie estrogen, podanie doustne[3]

 

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 – 10)

Skojarzenie estrogenu i progestagenu, podanie doustne

 

50-59

4

2,3 (1,2 – 4,3)

5 (1 - 13)

Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej

Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest nieznacznie większe u pacjentek stosujących HTZ estrogenem skojarzonym z progestagenem, w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu

Leczenie samym estrogenem i estrogenem skojarzonym z progestagenem jest związane z do 1,5krotnym wzrostem względnego ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ryzyko wystąpienia wylewu nie jest zwiększone w czasie HTZ.

Ryzyko względne nie zależy od wieku i czasu trwania leczenia, ale podstawowe ryzyko jest silnie uzależnione od wieku. Całkowite ryzyko wystąpienia udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększy się wraz z wiekiem (patrz punkt 4.4).

WHI - badania połączone - dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu[4] po 5 latach stosowania

Przedział wieku (lata)

Przypadki na 1000 kobiet w grupie

placebo przez okres 5

lat

Współczynnik ryzyka i

95%CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ

50-59

8

1,3 (1,1 - 1,6)

3 (1-5)

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem estrogenów/progestagenów

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

Łagodne i złośliwe nowotwory zależne od estrogenu, np. rak endometrium, rak jajnika. Zwiększenie rozmiaru oponiaka.

Zaburzenia układu immunologicznego Toczeń rumieniowaty układowy.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipertriglicerydemia.

Zaburzenia układu nerwowego Możliwa demencja, nasilenie epilepsji.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Zmiany włóknisto-torbielowate piersi.

Zaburzenia naczyniowe

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe naczyń tętniczych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie trzustki (u kobiet z wcześniej występującą hipertriglicerydemią).

Badania diagnostyczne

Zwiększenie całkowitego stężenia hormonów tarczycy.

Zburzenia nerek i dróg moczowych Nietrzymanie moczu.

Femoston mini - ciąża i karmienie piersią

Femoston mini nie jest wskazany w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu Femoston mini, leczenie należy natychmiast przerwać. Wyniki większości dotychczas opublikowanych badań epidemiologicznych dotyczących nieumyślnego podawania estrogenów z progestagenami w czasie ciąży nie wykazały działania teratogennego lub toksycznego na płód. Nie ma wystarczających danych o stosowaniu estradiolu + dydrogesteronu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczność w trakcie reprodukcji (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Karmienie piersią

Femoston mini nie jest wskazany w okresie karmienia piersią.

Femoston mini - prowadzenie pojazdów

Femoston mini nie wpływa lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Estradiolum, Dydrogesteronum

  Dostępne opakowania
  Femoston mini

  Femoston mini

  tabletki powlekane - 84 tabl. - 0,5mg+2,5mg
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Femoston mini

  Femoston mini

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,5mg+2,5mg
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Zaburzenia miesiączkowania

  Zaburzenia miesiączkowania

  Zaburzenia miesiączkowania

  Zaburzenia miesiączkowania wywołują niepewność i obawy u kobiet. Nieregularne krwawienia często są związane z innymi dolegliwościami, np. uczuciem suchości pochwy, na które wpływają zaburzenia hormonalne. Zaburzenia miesiączkowania można podzielić na:...

  Choroby Tarczycy - badania, przyczyny, rodzaje

  Choroby tarczycy atakują coraz częściej

  Choroby tarczycy atakują coraz częściej

  Na autoimmunologiczne choroby tarczycy choruje coraz więcej kobiet. To problem wszystkich państw, w których zawartość jodu w diecie jest powyżej normy. Cierpią także Polki. Chora tarczyca potrafi zmienić całe dotychczasowe życie - to przez nią tyjemy,...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek Yasminelle nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia. Charakterystyka leku Yasminelle Preparat Yasminelle posiada niewielkie ilości...

  Hormony - charakterystyka, działanie i możliwe choroby endokrynologiczne

  Hipogonadyzm

  Hipogonadyzm

  Hipogonadyzm to niewydolność hormonalna jąder lub jajników i związane z nią objawy. Chorobę wywołują zaburzenia pracy jąder, komórek Leydiga i komórek Sertoliego lub zaburzenia pracy jajników w okresie dojrzewania lub dojrzałości. Hipogonadyzm może pojawić...