Metformin USV

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5 g
Ilość
30 tabl. (blistry)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: USV EUROPE LIMITED

Metformin USV - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Metformin USV - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Metformin USV - opis

Leczenie cukrzycy typu 2, szczególnie u pacjentów z nadwagą, jeśli za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać odpowiedniej kontroli glikemii.

? U osób dorosłych preparat Metformin tabletki powlekane można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

? U dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży, preparat Metformin tabletki można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 i z nadwagą, u których stosowano metforminę jako lek pierwszego rzutu po niepowodzeniu leczenia dietetycznego, wykazano mniejszą częstość występowania powikłań cukrzycy (patrz punkt 5.1).

Metformin USV - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Metformin USV - dawkowanie

Dorośli:

W monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 500 lub 800 mg chlorowodorku metforminy, podawana 2 lub 3 razy na dobę podczas posiłków lub po posiłkach.

Po 10-15 dniach dawkę należy dostosować w zależności od wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawiać tolerancję leku w przewodzie pokarmowym. U pacjentów otrzymujących duże dawki metforminy (2-3 g na dobę), zamiast dwóch tabletek preparatu Metformin 500 mg tabletki powlekane można zastosować jedną tabletkę preparatu Metformin 1000 mg tabletki powlekane. Zalecana dawka maksymalna chlorowodorku metforminy to 3 g na dobę, w 3 dawkach podzielonych.

Jeśli planuje się zastąpienie innego doustnego leku przeciwcukrzycowego metforminą: bezpośrednio po odstawieniu poprzednio stosowanego leku należy rozpocząć podawanie metforminy w dawce wskazanej powyżej.

W skojarzeniu z insuliną:

Chlorowodorek metforminy można stosować w leczeniu skojarzonym z insuliną w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Chlorowodorek metforminy podaje się w zazwyczaj stosowanej dawce początkowej 500 mg lub 850 mg 2 lub 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny należy dostosować w zależności od wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi.

Osoby w podeszłym wieku:

Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u osób w podeszłym wieku, dawkę chlorowodorku metforminy należy dostosować w zależności od stanu czynności nerek. Konieczna jest regularna ocena czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

W monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną;

Preparat Metformin 500 mg tabletki powlekane można stosować u dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy, podawana raz na dobę podczas posiłkach lub po posiłkach.

Po 10-15 dniach dawkę należy dostosować w zależności od wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawiać tolerancję leku w przewodzie pokarmowym. Zalecana dawka maksymalna chlorowodorku metforminy to 2 g na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Metformin USV - środki ostrożności

Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa jest rzadkim, ale groźnym powikłaniem metabolicznym, które może występować w wyniku kumulacji chlorowodorku metforminy w organizmie. W przypadku braku szybkiego leczenia śmiertelność jest wysoka. Opisane przypadki kwasicy mleczanowej występowały głównie u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością nerek znacznego stopnia. Częstość występowania kwasicy mleczanowej można zmniejszyć dzięki ocenie innych towarzyszących czynników ryzyka, takich jak źle kontrolowana cukrzyca, ketoza, długotrwała głodówka, nadmiernie spożycie alkoholu, niewydolność wątroby i stany przebiegające z niedotlenieniem.

Rozpoznanie:

Należy rozważyć ryzyko kwasicy mleczanowej w przypadku występowania nieswoistych objawów, takich jak skurcze mięśni, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, np. bóle brzucha, oraz znaczne osłabienie.

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się dusznością (oddechem kwasiczym), bólami brzucha i hipotermią, po której następuje śpiączka. Wyniki badań laboratoryjnych pomocne w rozpoznaniu to: zmniejszenie wartości pH krwi, stężenie mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/L i zwiększona przerwa anionowa oraz stosunek mleczanów do pirogronianów. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej, należy odstawić chlorowodorek metforminy i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala (patrz punkt 4.9).

Czynność nerek

Ponieważ chlorowodorek metforminy jest wydalany przez nerki, należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy przed rozpoczęciem leczenia, a następnie powtarzać oznaczenia w regularnych odstępach czasu:

? co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,

? co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy znajduje się na górnej granicy normy oraz u osób w podeszłym wieku.

U osób w podeszłym wieku zaburzenia czynności nerek są częste i bezobjawowe. Należy zachować szczególną ostrożność w sytuacjach, w których może dochodzić do zaburzeń czynności nerek, na przykład podczas rozpoczynania stosowania leków przeciwnadciśnieniowych, moczopędnych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Stosowanie środków kontrastujących zawierających jod

Z uwagi na ryzyko niewydolności nerek chlorowodorek metforminy należy odstawić przed badaniem radiologicznym z donaczyniowym podaniem środków kontrastujących zawierających jod lub w dniu badania. Podawanie leku można wznowić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin i tylko pod warunkiem, że powtórzono badanie czynności nerek i uzyskano wynik prawidłowy (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne

Chlorowodorek metforminy należy odstawić 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. Na ogół nie należy podawać leku wcześniej niż przed upływem 48 godzin po zabiegu lub przywróceniu żywienia doustnego, i tylko pod warunkiem, że czynność nerek jest prawidłowa.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Rozpoznanie cukrzycy typu 2 powinno zostać potwierdzone przed rozpoczęciem leczenia chlorowodorkiem metforminy.

W kontrolowanych badaniach klinicznych, prowadzonych przez rok, nie stwierdzono wpływu chlorowodorku metforminy na wzrost i dojrzewanie. Jednak z uwagi na brak danych długookresowych zaleca się dokładną obserwację tych parametrów w trakcie leczenia chlorowodorkiem metforminy, szczególnie u dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzewania.

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat:

Tylko 15 dzieci w wieku od 10 do 12 lat wzięło udział w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących dzieci i młodzieży. Mimo braku różnic pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chlorowodorku metforminy u dzieci poniżej 12 lat i dzieci starszych, zaleca się szczególną ostrożność w przypadku przepisywania leku dzieciom w wieku 10-12 lat.

Inne środki ostrożności

? Wszyscy pacjenci powinni stosować dietę z zachowaniem uregulowanego spożycia węglowodanów w ciągu doby. Pacjenci z nadwagą powinni stosować dietę ograniczającą podaż energii.

? Należy regularnie wykonywać rutynowe badania laboratoryjne w celu monitorowania cukrzycy.

? Sam chlorowodorek metforminy nie powoduje hipoglikemii, ale zaleca się ostrożność w przypadku leczenia skojarzonego z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika.

Metformin USV - przedawkowanie

Chlorowodorek metforminy w dawkach do 85 mg nie powodował hipoglikemii, natomiast zdarzały się przypadki kwasicy mleczanowej. Znaczne przedawkowanie chlorowodorku metforminy lub współistniejące czynniki ryzyka mogą prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej. Kwasica mleczanowa jest stanem wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej w warunkach szpitalnych. Najskuteczniejszą metodą usuwania kwasu mlekowego i chlorowodorku metforminy z organizmu jest hemodializa.

Metformin USV - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek metforminy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Kwasica ketonowa, rozwijająca się śpiączka cukrzycowa.

Niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek(klirens kreatyniny < 60 ml/min).

Ostre stany, które mogą zaburzać czynność nerek, takie jak:

- odwodnienie

- ciężkie zakażenie

- wstrząs

- donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4).

? Choroby ostre lub przewlekłe, które mogą powodować niedotlenienie tkanek, takie jak:

- niewydolność serca lub niewydolność oddechowa

- świeży zawał mięśnia sercowego

- wstrząs

? Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholowe, alkoholizm.

? Karmienie piersią.

Metformin USV - działania niepożądane

Niżej wymienione działania niepożądane mogą występować podczas leczenia chlorowodorkiem metforminy. Częstość występowania działań niepożądanych określana jest nastepująco:

Bardzo często

> = 1/10

Często

> = 1/100, < 1/10

Niezbyt często

> = 1/1,000, < 1/100

Rzadko

> = 1/10,000, < 1/1,000

Bardzo rzadko

< 1/10,000

Częstość nieznana

nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zaburzenia smaku

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Bardzo często: Mogą występować zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie, jak nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i utrata łaknienia. Te działania niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach podzielonych w ciągu doby, w trakcie posiłków lub po posiłkach. Powolne zwiększanie dawki może również poprawić tolerancję ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: Reakcje skórne, takie jak rumień, świąd, pokrzywka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko: Podczas długotrwałego stosowania chlorowodorku metforminy może dochodzić do zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 i zmniejszenia jej stężenia w surowicy. Należy to brać pod uwagę jako możliwą przyczynę niedokrwistości megaloblastycznej.

Bardzo rzadko: Kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby lub zapalenie wątroby, ustępujące po odstawieniu chlorowodorku metforminy.

W danych z publikacji i danych porejestracyjnych oraz danych pochodzących z kontrolowanych badań klinicznych w nielicznej populacji dzieci w wieku 10-16 lat leczonych przez roku, rodzaj i nasilenie zgłaszanych zdarzeń niepożądanych były podobne jak u dorosłych.

Metformin USV - ciąża i karmienie piersią

Do chwili obecnej brak jest istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wskazują na występowanie szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

U pacjentek, które są w ciąży lub planują ciążę, cukrzycę należy leczyć insuliną, a nie chlorowodorkiem metforminy. Wartości glikemii należy utrzymywać w granicach jak najbardziej zbliżonych do normy w celu zmniejszenia ryzyka wad rozwojowych u płodu, które mogą być związane z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Chlorowodorek metforminy jest wydzielany do mleka karmiących szczurzyc. Brak jest odpowiednich danych u ludzi, dlatego należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu chlorowodorku metforminy, biorąc pod uwagę znaczenie stosowania tego leku u matki.

Metformin USV - prowadzenie pojazdów

Chlorowodorek metforminy stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i dlatego nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Należy jednak poinformować pacjentów o ryzyku hipoglikemii w przypadku, gdy chlorowodorek metforminy stosowany jest w z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika, insuliną, repaglinidem).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Metformin USV - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Metformini hydrochloridum

  Substancja o działaniu przeciwcukrzycowym do stosowania doustnego. Powoduje zmniejszenie wytwarzania glukozy w wątrobie oraz zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę. Stymuluje również syntezę glikogenu (forma węglowodanów magazynowana w wątrobie i mięśniach). Substancja stosowana jest w cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób z otyłością.

  Dostępne opakowania
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 30 tabl. (blistry) - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 30 tabl. (pojem.) - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 60 tabl. (pojem.) - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 60 tabl. (blistry) - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 100 tabl. (blistry) - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 100 tabl. (pojem.) - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 120 tabl. - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 180 tabl. - 0,5 g
  USV EUROPE LIMITED
  Metformin USV

  Metformin USV

  tabletki powlekane - 30 tabl. (blistry) - 0,85 g
  USV EUROPE LIMITED
  Powiązane artykuły
  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Insuliny naśladujące podstawowe wydzielanie

  Insuliny naśladujące podstawowe wydzielanie

  Insuliny naśladujące podstawowe wydzielanie to insuliny charakteryzujące się późnym początkiem działania i długim czasem uwalniania z tkanki podskórnej do krwiobiegu. Dzięki temu pozwalają na względnie długie zapewnienie stałego, niskiego poziomu insuliny...

  Samokontrola okołoposiłkowa

  Dlaczego kontrola poziomu cukru jest ważna?

  Dlaczego kontrola poziomu cukru jest ważna?

  W razie rozpoznania cukrzycy ważne jest wykonanie poszerzonego profilu badań w celu zidentyfikowania czynników ryzyka wystąpienia powikłań charakterystycznych dla cukrzycy oraz określenia, czy same powikłania narządowe już współistnieją. Cukrzyca typu...

  Przyczyny cukrzycy

  Cukrzyca a otyłość (WIDEO)

  Cukrzyca a otyłość (WIDEO)

  Cukrzyca często towarzyszy osobom otyłym Otyłości towarzyszy wiele groźnych chorób, jedną z nich jest cukrzyca. Dlaczego otyłość zwiększa ryzyko pojawienia się cukrzycy, wyjaśnia dr Agnieszka Tiuryn-Petrulewicz, diabetolog. Związek pomiędzy otyłością...

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Powikłania stosowania insuliny

  Powikłania stosowania insuliny

  Insulina to "złoty środek" na cukrzycę, która w szybkim tempie staje się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. W krajach rozwiniętych choruje na nią 3-4% mieszkańców. Niestety, o rozwoju choroby większość z nas dowiaduje się dopiero wtedy, gdy jej stadium...

  Metody podawania insuliny

  W jaki sposób żyć z pompą insulinową?

  W jaki sposób żyć z pompą insulinową?

  Pompy insulinowe są ułatwieniem życia dla cukrzyków, przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1. Dzięki nim leczenie nie jest tak uciążliwe, jak przy zastrzykach czy penach. Umożliwiają ciągły, czyli bardziej naturalny, dostęp organizmu do insuliny....

  Metody podawania insuliny

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę - podłączenie urządzenia To dyskretne urządzenie pozwoli cukrzykowi zachować ciągłość podawania dawek insuliny. Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę - glukometr Glukometr to urządzenie pozwalające na dokonywanie...