Metfogamma 500

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5 g
Ilość
120 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Metfogamma 500 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Metfogamma 500 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Metfogamma 500 - opis

Leczenie cukrzycy typu 2. (insuliononiezależnej) u osób dorosłych, szczególnie u pacjentów otyłych, kiedy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można utrzymać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Preparat Metfogamma 500 może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Metfogamma 500 - skład

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg chlorowodorku metforminy (Metformini hydrochloridum), co odpowiada 390 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Metfogamma 500 - dawkowanie

Zazwyczaj dawka początkowa to 1 tabletka powlekana 500 mg chlorowodorku metforminy stosowana od 2 do 3 razy w ciągu doby, podczas lub po posiłku. Po 10 - 15 dniach dawkę należy ustalić na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Maksymalna zalecana dawka dobowa chlorowodorku metforminy wynosi 3 g na dobę.

Jeśli planowane jest zastąpienie innego doustnego leku przeciwcukrzycowego metforminą, należy odstawić poprzednio stosowany lek i rozpocząć leczenie chlorowodorkiem metforminy w wyżej podanych dawkach.

Leczenie w skojarzeniu z insuliną

W celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi, chlorowodorek metforminy i insulina mogą być stosowane jednocześnie. Zazwyczaj dawka początkowa to 500 mg chlorowodorku metforminy stosowane od

2 do 3 razy w ciągu doby, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, dawkowanie chlorowodorku metforminy powinno być ustalone na podstawie oceny czynności nerek. Podczas leczenia chlorowodorkiem metforminy konieczne jest regularne kontrolowanie czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci: z uwagi na brak odpowiednich danych, preparatu Metfogamma 500 nie należy stosować u dzieci.

Metfogamma 500 - środki ostrożności

Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa jest rzadkim lecz ciężkim powikłaniem metabolicznym, wiąże się z dużą śmiertelnością w przypadku nie zastosowania w porę odpowiedniego leczenia. Występuje ona z powodu nagromadzenia metforminy. Zgłoszone przypadki kwasicy mleczanowej u pacjentów leczonych chlorowodorkiem metforminy dotyczyły głównie osób z niewydolnością nerek. Występowaniu kwasicy mleczanowej należy zapobiegać kontrolując również inne czynniki ryzyka takie jak: źle kontrolowana cukrzyca, kwasica ketonowa, długotrwałe głodzenie, nadmierne spożywanie alkoholu, niewydolność wątroby oraz jakiekolwiek stany niedotlenienia.

Rozpoznanie

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się występowaniem duszności, przyspieszonego oddechu, bólów brzucha, osłabienia, hipotermii i następującą po niej śpiączką. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/l, zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku mleczanów do stężenia pirogronianów. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej, należy przerwać podawanie preparatu Metfogamma 500 i natychmiast umieścić pacjenta w szpitalu.

Czynność nerek

Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć w surowicy stężenie kreatyniny, a następnie regularnie je kontrolować:

- co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,

- co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest bliskie górnej granicy normy i u osób w podeszłym wieku.

U pacjentów w podeszłym wieku pogorszenie czynności nerek występuje często i bezobjawowo. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których może dojść do zaburzenia czynności nerek, np. kiedy

rozpoczyna się stosowanie leku obniżającego ciśnienie lub leku moczopędnego, lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Środki kontrastujące zawierające jod

W przypadku badań radiologicznych z zastosowaniem środków kontrastujących zawierających jod, podawanych donaczyniowo (np. urografia, angiografia), chlorowodorek metforminy należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. Podawanie metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenie czynności nerek i stwierdzeniu, że jest prawidłowa.

Zabiegi chirurgiczne

Podawanie chlorowodorku metforminy należy przerwać na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym. Podawanie chlorowodorku metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu.

Inne środki ostrożności

- Podczas stosowania metforminy należy przestrzegać zaleceń diety cukrzycowej reguluj ącej codzienne przyjmowanie węglowodanów. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto przestrzegać diety niskokalorycznej.

- Należy regularnie wykonywać rutynowe badania laboratoryjne w celu kontrolowania cukrzycy.

- Chlorowodorek metforminy nie wywołuje hipoglikemii, jednak w terapii skojarzonej z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika należy zachować szczególną ostrożność.

Metfogamma 500 - przedawkowanie

Po jednorazowym zażyciu 85 g chlorowodorku metforminy nie obserwowano hipoglikemii chociaż w takich przypadkach może rozwinąć się kwasica mleczanowa. Przedawkowanie chlorowodorku metforminy lub współistnienie innych czynników ryzyka może spowodować kwasicę mleczanową. Kwasica mleczanowa jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowego leczenia szpitalnego. Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.

Metfogamma 500 - przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania preparatu to:

- nadwrażliwość na chlorowodorek metforminy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartą w preparacie;

- kwasica ketonowa (ketoza), stan przedśpiączkowy w cukrzycy;

- niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min);

- ostre stany mogące prowadzić do zaburzenia czynności nerek, np:

? odwodnienie (biegunka, wymioty),

? ciężkie zakażenia,

? wstrząs,

- badania radiologiczne, w których konieczne jest donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4),

- ostre lub przewlekłe choroby, które mogą spowodować niedotlenienie tkanek:

? niewydolność serca lub oddechowa,

? świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego,

? wstrząs,

- niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm,

- karmienie piersią.

Metfogamma 500 - działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano następująco według częstości występowania:

- bardzo częste (> = 1/10),

- częste (> = 1/100 do < 1/10),

- niezbyt częste (> = 1/1000 do < 1/100),

- rzadkie (> = 1/10000 do < 1/1000),

- bardzo rzadkie (< 10 000), z pojedynczymi przypadkami.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo częste: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują często na początku terapii i ustępują samoistnie. W celu zapobieżenia im, należy zażywać chlorowodorek metforminy podczas posiłków lub po posiłkach w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Powolne zwiększanie dawki może również zmniejszyć nietolerancję leku ze strony układu pokarmowego.

Zaburzenia układu nerwowego

Częste: zaburzenia smaku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadkie: reakcje skórne takie jak rumień, swędzenie, pokrzywka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadkie: u pacjentów długo przyjmujących chlorowodorek metforminy może wystąpić zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w surowicy. Może to być przyczyną anemii megaloblastycznej.

Bardzo rzadkie: kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadkie: nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby, zapalenia wątroby, przemijające po przerwaniu podawania chlorowodorku metforminy.

Metfogamma 500 - ciąża i karmienie piersią

Obecnie nie ma danych epidemiologiczncyh. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego działania chlorowodorku metforminy na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój dziecka po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Pacjentki z cukrzycą, które planują ciążę lub są w ciąży nie powinny przyjmować chlorowodorku metforminy. Cukrzycę należy wówczas leczyć insuliną, aby uzyskać stężenia glukozy we krwi jak najbliższe wartości prawidłowych i zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu powstałych w wyniku nieprawidłowych stężeń glukozy we krwi.

W okresie ciąży u kobiet z cukrzycą lekiem z wyboru jest insulina.

Metformina przenika do mleka samic szczurów w okresie laktacji. Podobne dane u ludzi nie są dostępne. Oceniając znaczenie stosowania leku dla pacjentek karmiących piersią, należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy odstawić chlorowodorek metforminy.

Metfogamma 500 - prowadzenie pojazdów

Preparat Metfogamma 500 stosowany w monoterapii nie wywołuje hipoglikemii i w związku z tym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednak należy poinformować pacjenta, że chlorowodorek metforminy stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik, insulina, repaglinid) może wywołać hipoglikemię.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Metfogamma 500 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Metformini hydrochloridum

  Substancja o działaniu przeciwcukrzycowym do stosowania doustnego. Powoduje zmniejszenie wytwarzania glukozy w wątrobie oraz zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę. Stymuluje również syntezę glikogenu (forma węglowodanów magazynowana w wątrobie i mięśniach). Substancja stosowana jest w cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób z otyłością.

  Dostępne opakowania
  Metfogamma 500

  Metfogamma 500

  tabletki powlekane - 120 tabl. - 0,5 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
  Metfogamma 500

  Metfogamma 500

  tabletki powlekane - 600 tabl. - 0,5 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
  Metfogamma 500

  Metfogamma 500

  tabletki powlekane - 1200 tabl. - 0,5 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
  Metfogamma 500

  Metfogamma 500

  tabletki powlekane - 4800 tabl. - 0,5 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
  Metfogamma 500

  Metfogamma 500

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,5 g
  WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG